sort

sort(1)           Kullanıcı Komutları           sort(1)Ä°SÄ°M
    sort - metin dosyalarını satırlarını sıralar

KULLANIM
    sort [seçenek]... [dosya]...

AÃIKLAMA
    dosya(ların)nın sıralanmıŠhalini standart çıktıya yazar. sort
    sıralama yaparken her satırın belli bir bölümüne bakarak
    sıralama yapar. BaktıÄı bölüme sıralama anahtarı denir. Bu
    anahtarı aÅaÄıdaki seçenekleri kullanarak belirtebilirsiniz.
    Seçeneklerden sonra anahtarların nasıl oluÅturulduÄuyla ilgili bilgi
    bulabilirsiniz.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için
    de zorunludur. Sıralama seçenekleri:

    -b, --ignore-leading-blanks
       Sıralanacak alanlarda ve sıralama anahtarlarından önce gelen
       boÅlukları dikkate almaz.

    -d, --dictionary-order
       Anahtarlarda sadece [a-zA-Z0-9] karakterlerini dikkate alır.

    -f, --ignore-case
       Sıralarken büyük/küçük harf farklılıklarını dikkate
       almaz.

    -g, --general-numeric-sort
       Sayısal deÄere bakarak sıralar; -n seçeneÄini de verilmiÅ
       kabul eder (-n seçeneÄinden farkı: 1.e-3 gibi sayıları da
       okuyabilir. -n seçeneÄinden çok daha yavaŠçalıÅır,
       gerekmedikçe bu seçeneÄi kullanmayın).

    -i, --ignore-nonprinting
       Anahtarlarda sadece yazılabilir karakterleri dikkate alır.

    -M, --month-sort
       Anahtarın ilk üç harfini alır, bir ay isminin
       kısaltmasıysa, ayların sırasına göre sıralar. Ay
       isimlerinin kısa yazılıÅlarını LC_TIME ortam deÄiÅkeninin
       belirttiÄi yerel dosyasından okur.

    -n, --numeric-sort
       Sayısal deÄere bakarak sıralar.

    -R, --random-sort
       Rasgele anahtar çırpılarına göre sıralar.

    --random-source=dosya
       Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

    -r, --reverse
       KarÅılaÅtırma sonucunu tersine sıralar.

    DiÄer seçenekler:

    -c, --check
       Dosyalar sıralı mı diye bakar; sıralamaz.

    -k, --key=konum1[,konum2]
       Sıralama anahtarı belirtmek için kullanılan seçenek:
       konum1de baÅlayan konum2de biten bir anahtar belirler (alan
       numarasını ve karakterin kelime içindeki yerini 1'den
       baÅlayarak sayar).

    -m, --merge
       Sıralama yapmaz; daha önceden sıralanmıŠdosyaları
       birleÅtirir.

    -o, --output=dosya
       Sonucu dosyaya yazar

    -s, --stable
       EÄer tüm satırlar karÅılaÅtırıldıklarında eÅit
       gözüküyorlarsa dosyayı aynı bırakır (bu seçenek
       kullanılmadıÄında sort yukarda belirtilen durumla
       karÅılaÅtıÄında satırları baÅtan sona bayt bayt
       karÅılaÅtırır).

    -S, ---buffer-size=sayı
       Ana bellekten sayı geniÅliÄinde alan kullanır.

    -t, --field-separator=ayraç
       GeçiÅ için boÅluk yerine ayraç kullanılır.

    -T, --temporary-directory=dizin
       Geçici dosyalar için dizin kullanılır, $TMPDIR veya /tmp
       deÄil. Ãok sayıda dizin çok sayıda seçenek ile belirtilir.

    -u, --unique
       -c seçeneÄi ile birlikte, kesin sıralama için bakar; -c
       olmaksızın sadece ilk eÅitlik durumunu çıktılar.

    -z, --zero-terminated
       Satırları satırsonu karakteri (\n) yerine boŠkarakterle
       (\0) bitirir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Sıralama anahtarları konum1, konum2 argümanları anum[.kyeri][sseç]
    ile belirtilir. Burada anum alan numarası kyeri de karakterin alandaki
    yeridir. -k seçeneÄi verildiÄinde alan numarası ve karakterin
    alandaki yeri 1'den baÅlanarak sayılır (eski kullanım Åeklinde 0'dan
    baÅlanarak sayılır). sseç ise yukarda belirtilen sıralama
    seçeneklerinden oluÅur. (Hem en baÅta hem konum1 veya konum2nin
    içinde sıralama seçeneÄi belirtilmiÅse konum1, konum2nin
    içindekiler kullanır). Anahtar belirtilmemiÅse sort bütün satırı
    anahtar olarak kullanır.

    sayıdan sonra Åu soneklerden biri gelebilir: %%(hafızayı yüzdeyle
    belirtmek için), b, k(varsayılan), M, G, T, P, E, Z, Y.

    dosya verilmediÄinde veya - olduÄunda standart girdiden okur.

    Uyarı:
       Ortam deÄiÅkenlerince belirlenen yerel dosyası sıralamayı
       etkiler. Bayt deÄerlerine göre sıralama için LC_ALL ortam
       deÄiÅkenine "C" deÄerini atayın.

YAZAN
    Mike Haertel ve Paul Eggert tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    sort komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve sort yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    kuruluysa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils sort

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006             sort(1)