sort

SORT(1)           General Commands Manual          SORT(1)NÃV
    sort - szövegfile sorainak rendezése

ÃTTEKINTÃS
    sort [-cmus] [-t elválasztó] [-o kimeneti-fájl] [-T átmeneti
    könyvtár] [-bdfiMnr] [+POS1 [-POS2]] [-k POS1[,POS2]] [fájl...]
    sort {--help,--version}

LEÃRÃS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan
    vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv oldal a sort parancs GNU verzióját Ãrja le. A sort
    parancs rendezi, összefűzi vagy összehasonlÃtja a megadott
    szövegfájlok, vagy ha nincs file megadva, a szabványos bemenet
    minden sorát. A '-' filenév a standard inputot jelenti.
    Alapértelmezés szerint a sort a szabványos kimenetre Ãrja az
    eredményt.

    A sort -nak 3 működési módja van: rendezés (ez az
    alapértelmezés), összefűzés és a rendezettség vizsgálata. A
    működést a következŠopciók változtatják meg:

    -c   EllenÅrzi, hogy a megadott fileok rendezve vannak-e már: ha
       nincs mindegyik rendezve, akkor hibaüzenetet Ãr ki és 1-es
       állapottal kilép.

    -m   Ãgy fűzi össze a megadott fileokat, hogy egy filenak tekinti
       öket, és annak sorait rendezi. Minden megadott filenak már
       önmagában rendezettnek kell lennie. A rendezés mindig
       működik az összefűzés helyett, az összefűzés azért van
       mégis, mert sokkal gyorsabb a rendezésnél, ahol működik.

    Két sor összefűzése a következÅképpen működik: ha bármilyen
    kulcsmezÅt kap, akkor a sort a parancssorban megadott sorrendben
    összehasonlÃtja a mezÅket a megadott rendezési opciók szerint, s
    mindaddig megy, amÃg különbséget nem talál, vagy nem marad több
    mezÅ.

    Ha az Mbdfinr globális opciók közül bármelyik meg van adva, de
    nincs megadott kulcsmezÅ, akkor teljes sorokat hasonlÃt össze az
    opcióknak megfelelÅen.

    Végül pedig, ha minden kulcs azonos (vagy semmilyen rendezési opció
    nincs megadva), végsŠmegoldásként byteonként mechanikusan
    összehasonlÃtja a sorokat. Ez az összehasonlÃtás elfogadja a -r
    opciót. A -s opció letiltja ezt az utolsó összehasonlÃtást, Ãgy ha
    egy sorban minden mezÅ azonos, akkor a sorok az eredeti sorrendben
    maradnak. Ha nincs mezÅ, vagy globális opció megadva, akkor a -s
    opciónak nincs semmilyen hatása.

    A GNU sort parancsának nincsenek megkötései a sorhosszakra vagy a
    sorokban használható karakterekre vonatkozóan. Egyébként ha az
    input file utolsó byteja nem az új sor jele, akkor a GNU sort
    automatikusan hozzátold egy sorvégjelet.

    Ha a TMPDIR környezeti változó be van állÃtva, a sort ezt a
    megadott könyvtárat fogja használni az átmeneti fileok
    tárolására az alapértelmezés szerinti /tmp könyvtár helyett. A
    -T könyvtár opció egy másik módja az átmeneti könyvtár beállÃ‐
    tásának, ez az opció felülÃrja az elÅbbi környezeti változót.

    A következŠopciók a kimeneti sorok rendezését befolyásolják.
    Globálisan is megadhatóak, vagy egy speciális kulcsmezŠrészeként.
    Ha nincs kulcsmezŠmegadva, akkor a globális opciók teljes sorok
    összehasonlÃtására vonatkoznak, egyébként a globális opciókat
    azok a mezŠöröklik, melyekre nincsenek külön opciók megadva.

    -b   Figyelmen kÃvül hagyja a sor elején levÅ sorközöket, ha
       mindkét sorban talál egyéb karaktereket is.

    -d   "Telefonköny szerinti sorrendbe" rendez, vagyis csak betűket,
       számokat és szóközöket vesz figyelembe.

    -f   Rendezés közben a kis- és nagybetűket nem különbözteti
       meg, Ãgy pl. a `b' és a `B' azonos helyre lesznek rendezve.

    -i   Figyelmen kÃcül hagyja az ASCII-kód szerinti 32-126
       intervallumon kÃvül esÅ karaktereket.

    -M   Egy tetszÅleges kezdÅstringet (ami bármennyi "white" szoközt
       tartalmazhat) követÅ, hónapneveket jelölÅ hárombetűs
       rövidÃtéseket nagybetűs szavakként kezeli, és a
       hagyományos idÅrendi sorrendben hasonlÃtja össze Åket:

    -n   Kezdeti numerikus szöveg értéke szerinti összehasonlÃtás.
       Ez állhat fehér szóközökbÅl, egy esetleges - elÅjelbÅl és
       0 vagy több számjegybÅl, amit egy tizedespont után további
       számjegyek követhetnek.

    -r   FordÃtott sorrendű rendezés. Ez lehetÅvé teszi, hogy a
       nagyobb kulcsértékű sorok elÅbb szerepeljenek a kimeneten,
       mint a kisebbek.

    További kapcsolók (Opciók):

    -o kimeneti állomány
       Az eredményt a kimeneti állományba Ãrja az alapértelmezés
       szerinti kimenet helyett. Ha a kimeneti állomány valamelyik
       bemeneti állomány, akkor a munka megkezdése elÅtt a sort azt
       egy ideiglenes állományba másolja, majd az eredményt a
       kimenetiállományba Ãrja.

    -t elválasztó
       Az elválasztó karaktert használja mezÅelválasztónak, mikor
       a sorokban kulcskaraktereket keres. Alapértelmezés szerint a
       mezÅket üres karakterlánc választja el egymástól, mely egy
       nem szóköz és egy fehér szóköz karakter között
       helyezkedik el. Például adott a ` foo bar' bemenŠsor, amit a
       sort ` foo' és ` bar' mezÅkre tördel. A mezÅelválasztó nem
       feltétlenül része a megelÅzött vagy a rákövetkezÅ mezÅnek.

    -u   Az alapételmezés szerinti esetben, és a -m opciónál csak az
       elsÅ sort Ãrja ki azon egymás után következÅ sorok közül,
       amelyek egyformának bizonyultak. A -c opció esetén
       ellenÅrzi, hogy nincs-e két egymás után következÅ egyforma
       sor.

    +POS1 [-POS2]
       Egy mezÅt határoz meg, melyet rendezési kulcsnak használ
       minden sorban. A mezÅ a sor POS1. karakterével kezdÅdŠés
       POS2.-re végzÅdÅ részét tartalmazza. A POS1. még része, de
       a POS2. vagy a sor vége (ha a POS2-t nem adták meg) már nem.
       A mezÅk és a karakterpozÃciók számozása 0-val kezdÅdik.

    -k POS1[,POS2]
       Másik módja a rendezési kulcs megadásának. A mezÅk és a
       karakterpozÃciók számozása 1-gyel kezdÅdik.

    A pozÃciót f. c formában adhatjuk meg, ahol az f a használandó
    mezÅ, a c pedig +pos esetben a mezÅ eleje utáni elsÅ, -pos esetben
    pedig az elÅzÅ mezÅ vége utáni elsÅ használható karakter. A .c
    részt akkor hagyhatjuk el, ha az a mezŠelsŠkarakterére mutat. Ha a
    -b opciót is megadtuk, akkor a .c a +pos esetben az mezÅ, a -pos
    esetben pedig az elÅzÅ mezÅ utáni elsÅ nem üres karakterre mutat.

    A +pos és a -pos paraméterek melett az Mbdfinr opciók bármelyike
    szerepelhet, és ez esetben a globális rendezési opciók nem
    használhatóak erre a különleges mezÅre. A -b opció mind a +pos
    mind a -pos paraméter része is lehet. Ha ezt a globális opcióktól
    örökli, akkor mindkettÅhöz tartozik. A -n vagy a -M opció
    használata a -b opció használatát is magával vonja. Ekkor a -b a
    +pos és a -pos kulcsnak is része lesz. A kulcsok akár több mezÅt is
    áthidalhatnak.

    Továbbá, ha a sort -ot pontosan egy paraméterrel hÃvják meg, akkor
    a következŠopciók is használhatóak:

    --help Használati utasÃtást Ãr ki az alapértelmezés szerinti
       kimenetre (standard output), majd sikeresen kilép.

    --version
       KiÃrja a verziójára vonatkozó információkat az
       alapértelmezés szerinti kimenetre (standard output), majd
       sikeresen kilép.

KOMPATIBILITÃS
    A sort régebbi változatainak (BSD és a System V) néhány opciója
    különbözik, különösen a -b, -f és -n. A GNU sort a POSIX
    viselkedését követi, amely gyakran olyan (de nem mindig), mint a
    System V viselkedése. POSIX következtében a -n már nem vonja
    magával a -b opciót. Az egységesség miatt már a -M is ugyanÃgy
    viselkedik. Ez bonyolultabb esetekben hatással lehet a mezÅn belüli
    karakterpozÃció-definiálás jelentésére. Ha ez zavarja önt, akkor
    adjon meg egy -b opciót is.

ISMERT HIBÃK
    A -k következtében megjelenÅ mezÅszámozási különbség zavaró
    lehet. Ez mind a POSIX hibája.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>FSF              GNU Text Utilities            SORT(1)