ssh

ssh(1)          BSD Genel Komutları Kılavuzu          ssh(1)İSİM
    ssh - OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum açma aracı)

KULLANIM
    ssh [ -l kullanıcı ] konakismi | kullanıcı@konakismi [ komut ]

    ssh [ -afgknqstvxACNTX1246 ] [ -b bağlantı_adresi ]
      [ -c şifre_belirtimi ] [ -e önceleme_krk ] [ -i kimlik_dosyası ]
      [ -l kullanıcı ] [ -m mac_belirtimi ] [ -o seçenek ] [ -p port ]
      [ -F yapılandırma_dosyası ] [ -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu ]
      [ -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu ] [ -D port ]
      konakismi | kullanıcı@konakismi [ komut ]

AÇIKLAMA
    ssh (SSH istemci) uzaktaki bir makinada komut çalıştırmak için uzaktaki
    makinada bir kullanıcı oturumu açmayı sağlayan bir uygulamadır. rlogin ve
    rsh'ın yerini alması amaçlanmıştır. ssh güvenli olmayan bir ağ üzerindeki
    güvenilir olmayan iki sistemin şifreli dolayısı ile güvenli iletişim
    kurmalarını sağlar. X11 bağlantıları ve çeşitli TCP/IP bağlantı portları
    da güvenli kanal üzerinden iletilebilirler.

    ssh, konakismi ile belirtilen makinaya bağlanır ve oturum açar. Şayet
    kullanıcı bir komut belirtmiş ise, kullanıcıya oturum kabuğu yerine
    komutun çalıştırıldıktan sonraki çıktısı döndürülür.

    Kullanıcı, uzaktaki sisteme kimliğini kanıtlamak zorundadır ve bunu
    kullanılan protokole bağlı olarak farklı yöntemlerle yapabilir:

  SSH protokolünün 1. sürümü
    İlk olarak eğer kullanıcının oturum açtığı sistemin ismi uzaktaki
    sistemin /etc/hosts.equiv veya /etc/ssh/shosts.equiv dosyalarında
    bulunuyorsa ve her iki taraftaki kullanıcı isimleri aynı ise, kullanıcın
    uzak sisteme erişmesine hemen izin verilir. İkinci olarak, eğer .rhosts
    veya .shosts dosyaları kullanıcının uzaktaki ev dizininde mevcut ise ve
    istemci makinanın adı ile bu makinadaki kullanıcı adı bu dosyalardan
    birinde var ise, yine kullanıcın erişmesine izin verilir. Güvenli
    olmamaması nedeni ile bu çeşit kimlik denetiminin kullanmasına normalde
    sunucu tarafından izin verilmez.

    İkinci kimlik denetim yöntemi ise rhosts veya hosts.equiv yöntemlerinin
    RSA tabanlı konak kimlik denetimi ile birlikte kullanılmasıdır. Bu şu
    anlama gelir: eğer erişime $HOME/.rhosts, $HOME/.shosts,
    /etc/hosts.equiv veya /etc/ssh/shosts.equiv tarafından izin verilmiş ve
    buna ek olarak sunucu da istemci anahtarını doğrulayabiliyorsa (DOSYALAR
    bölümündeki /etc/ssh/ssh_known_hosts ve $HOME/.ssh/known_hosts
    dosyalarının açıklamalarına bakınız), ancak o zaman oturum açılmasına
    izin verilir. Bu kimlik denetimi yöntemi sayesinde IP kandırmaca, DNS
    kandırmaca ve yönlendirme kandırmacanın sebep olduğu güvenlik açıkları
    engellenmiş olur.

    Sistem yöneticilerine bilgi:
       /etc/hosts.equiv, $HOME/.rhosts ve rlogin/rsh protokolleri genel
       olarak güvenli değillerdir ve güvenliğin gerektiği durumlarda
       kullanılmamaları gerekir.

    Üçüncü kimlik kanıtlama yöntemi olarak, ssh RSA tabanlı kimlik denetimini
    destekler. Bu senaryo açık anahtarlı kriptografiye dayanır: Şifrelemenin
    ve şifre çözmenin farklı anahtarlarla yapıldığı ve şifre çözme anahtarını
    şifreleme anahtarından türetmeniz mümkün olmadığı kripto sistemleri
    vardır. RSA böyle bir sistemdir. Burada amaç her kullanıcının kimlik
    denetimi için bir çift genel ve özel anahtar oluşturmasıdır. Sunucu
    genel anahtara sahip iken, özel anahtar sadece kullanıcının kendisinde
    bulunur.  $HOME/.ssh/authorized_keys dosyası erişim hakkı olan genel
    anahtarları listeler. Kullanıcı oturum açmak istediği zaman, ssh kimlik
    denetimi için hangi anahtar çiftini kullanmak istediğini sunucuya
    bildirir. Sunucu bu anahtarın geçerli olup olmadığına bakar, şayet
    geçerli ise kullanıcıya (aslında kullanıcı adına çalışan ssh'a)
    kullanıcının genel anahtarı ile şifrelenmiş bir kimlik sorgusu, rasgele
    bir sayı gönderir. Şifreli kimlik sorgusu sadece uygun özel anahtar ile
    çözülebilir. Kullanıcının istemcisi bu kimlik sorgusunu kullanıcının özel
    anahtarı ile çözer, böylece uygun özel anahtarın varlığını ispatlar (özel
    anahtarı sunucuya göstermeden).

    ssh RSA kimlik denetim protokolünü özdevinimli olarak gerçekleştirir.
    Kullanıcı kendi RSA anahtar çiftini ssh-keygen(1) komutunu çalıştırarak
    oluşturur. Bu işlem sayesinde özel anahtar $HOME/.ssh/identity dosyasında
    ve genel anahtar da $HOME/.ssh/identity.pub doyasında saklanır. Daha
    sonra kullanıcı identity.pub dosyasını uzak makinenin kullanıcının ev
    dizinideki $HOME/.ssh/authorized_keys dosyasına kopyalamalıdır.
    authorized_keys dosyası geleneksel $HOME/.rhosts dosyasına karşılık gelir
    ve her satırı bir anahtar içerir (satırlar çok uzun olabilmektedir).
    Sonuçta kullanıcı parola girmeden oturum açmaya hak kazanmaktadır. RSA
    kimlik denetimi rhosts kimlik denetimine göre daha güvenlidir.

    RSA kimlik denetiminin en uygun kullanımı bir kimlik denetimi ajanı ile
    sağlanabilir. Daha fazla bilgi için ssh-agent(1)'a bakınız.

    Şayet bahsedilen kimlik denetimi yöntemleri hata verirler ise, bu sefer
    ssh kullanıcıya parola sorar. Parola ana makineye denetim için
    gönderilir. Fakat bütün iletişim şifrelendiği için parola ağı dinlemekte
    olan biri tarafından görülemez.

  SSH protokolünün 2. sürümü
    Kullanıcı protokolün 2. sürümünü kullanarak bağlantı kurduğunda benzer
    kimlik denetimi yöntemleri kullanılır. PreferredAuthentications (tercih
    edilen kimlik kanıtlamaları) için öntanımlı değerler kullanılarak,
    istemci öncelikle konak tabanlı kimlik denetimi ile uzaktaki makineye
    erişmeye çalışır; bu yöntemin başarısız olması durumunda, genel anahtarlı
    kimlik denetimi yöntemi denenir, bu yöntemin de başarısız olması
    durumunda son olarak klavye etkileşimli ve parolalı kimlik denetimi
    yöntemine başvurulur.

    Genel anahtar yöntemi, bir önceki bölümde anlatılan RSA kimlik denetimi
    ile benzerdir ve RSA veya DSA algoritmalarının kullanılmasına izin verir:
    İstemci oturum tanıtıcısını özel anahtarı ($HOME/.ssh/id_dsa veya
    $HOME/.ssh/id_rsa) ile imzalar ve sonucu sunucuya gönderir. Sunucu, bu
    imza ile eşleşen genel anahtarın $HOME/.ssh/authorized_keys dosyasında
    olup olmadığına bakar. Hem anahtarın listede bulunması hem de imzanın
    doğru olması durumunda istemciye erişim izni verilir. Oturum tanıtıcı
    sadece sunucu ve istemci tarafından bilinen ortak Diffie-Hellman
    değerinden türetilir.

    Şayet genel anahtarlı kimlik denetimi başarısız olursa ya da
    desteklenmiyorsa, kullanıcının kimliğini ispatlamak için kullanıcının
    parolası şifrelenerek sunucuya gönderilebilir.

    ssh bunlara ek olarak konak tabanlı ve kimlik sorma/yanıt verme kimlik
    denetimi yöntemlerini de destekler.

    Protokol 2 gizlilik ve bütünlük ilkeleri için ek mekanizmalar sağlar.
    Gizlilik için veri trafiği 3DES, Blowfish, CAST128 veya Arcfour
    algoritmaları ile şifrelenir ve bütünlük ilkesi için ise hmac-md5 ya da
    hmac-sha1 algoritmaları kullanılır. Protokol 1'in bağlantının bütünlüğünü
    kesinlikle garanti eden bir mekanizmaya gereksinimi olduğu
    unutulmamalıdır.

  Oturum ve Uzaktan Yürütme
    Sunucu, kullanıcının kimliğini onayladığı takdirde ya kullanıcının
    belirttiği komutu yürütür ya da sistemde oturum açar ve uzak sistemde
    kullanıcının normal bir kabuğa erişmesini sağlar. Uzakta çalıştırılacak
    komut ya da kabukla gerçekleştirilen bütün iletişim şifrelenir.

    Kullanıcı, sözde uçbirim (normal oturum) sağlanması durumunda aşağıdaki
    önceleme karakterlerini kullanabilir.

    Şayet bir uçbirim sağlanmazsa, oturum saydam olur ve ikili veri güvenilir
    şekilde aktarılabilir. Birçok sistemde önceleme karakterini ``none''
    şeklinde ayarlamak tty kullanılsa bile oturumu saydam kılar.

    Uzak sistemdeki komut ya da kabuk sonlandığında oturum sonlanır ve bütünl
    X11 ve TCP/IP bağlantıları kapatılır. Erişilen makinada çalıştırılan
    uygulamanın çıkış durumu ssh'ın çıkış durumu olarak döndürülür.

  Önceleme Karakterleri
    Sözde uçbirim istenmesi durumunda ssh birçok işlevi bir önceleme
    karakteri aracılığı ile desteker.

    Tek bir yaklaşık işareti (tilde) ~~ şeklinde ya da yaklaşık işaretini
    aşağıda belirtilen karakterlerin haricindeki bir karakterin takip etmesi
    şeklinde gönderilebilir. Önceleme karakterinin önceleme karakteri olarak
    yorumlanabilmesi karakterden hemen sonra bir satırsonu karakteri
    gelmelidir. Önceleme karakteri yapılandırma dosyasındaki EscapeChar
    yapılandırma seçeneği ile ya da komut satırında -e seçeneği ile
    değiştirilebilir.

    Desteklenen öncelemler (öntanımlının '~' olduğu kabulüyle) şunlardır:

    ~.   Bağlantıyı kes

    ~^Z  ssh'ı artalanda çalıştır

    ~#   İletilen bağlantıları listele

    ~&   İletilen bağlantının ya da X11 oturumlarının sonlandırılmasını
       beklerken ssh'ı artalanda çalıştır

    ~?   Önceleme karakterlerinin listesini göster

    ~B   Uzak sisteme sonlandırma iletisi gönder (sadece uzak sistemin de
       desteklemesi durumunda SSH protokolünün 2. sürümü için geçerlidir)

    ~C   Komut satırı aç (sadece -L ve -R seçeneklerini kullanarak port
       iletimi eklemek için yararlıdır)

    ~R   Bağlantının anahtarlarının yenilenmesini iste (sadece uzak
       sistemin de desteklemesi durumunda SSH protokolünün 2. sürümü için
       geçerlidir)

  X11 ve TCP İletimi
    Şayet ForwardX11 değişkeni ``yes'' şeklinde ayarlı ise (ya da aşağıdaki
    -X ve -x seçeneklerinin tanımlarına bakınız) ve kullanıcı X11 (DISPLAY
    çevre değişkeni atanmış ise) kullanıyorsa, X11 görüntüye olan bağlantı
    özdevinimli biçimde uzaktaki sisteme iletilir. Bu sayede kabuktan (ya da
    komut ile) çalıştırılan herhangi bir X11 programı şifreli kanal boyunca
    iletilir ve yerel sistemin gerçek X sunucusu ile bağlantısı
    gerçekleştirilmiş olur. Kullanıcı DISPLAY değişkenini el ile
    ayarlamamalıdır.  X11 bağlantılarının iletilmesi komut satırında ya da
    yapılandırma dosyaları aracalığı ile ayarlanabilir.

    ssh tarafından ayarlanan DISPLAY değeri (sıfırdan büyük bir sayı) sunucu
    sistemi işaret eder. Bu normaldir ve sebebi de ssh'nın bağlantıları
    şifreli kanal üzerinden iletmek için sunucu sistemde 'vekil' X sunucusu
    oluşturmasıdır.

    ssh yine sunucu makinede özdevinimli biçimde Xauthority verisini ayarlar.
    Bu amaçla rasgele yetkilendime çerezi üretilip sunucuda 'Xauthority'
    dosyasında saklanır ve iletilen bağlantıların bu çerezi taşıyıp
    taşımadıkları kontrol edilir ve bağlantı açıldığında bu çerez gerçek
    çerez ile değiştirilir. Gerçek kimlik denetimi çerezi sunucu sisteme
    hiçbir zaman gönderilmez (ve hiçbir çerez düz metin olarak gönderilmez).

    Şayet ForwardAgent değişkeni ``yes'' şeklinde ayarlandı ise (aşağıda
    açıklanan -A ve -a seçeneklerine bakınız) ve kullanıcı kimlik denetimi
    ajanı kullanılıyorsa, ajana olan bağlantı özdevinimli biçimde uzak tarafa
    iletilir.

    Keyfi TCP/IP bağlantılarının güvenli kanal üzerinden iletimi ya komut
    satırında ya da yapılandırma dosyasında belirtilebilir. TCP/IP iletimi
    uygulamalarına örnek olarak elektronik para çantasına güvenli bağlantı ya
    da güvenlik duvarı üzerinden iletişim verilebilir.

  Sunucu kimlik denetimi
    ssh kullanılmış olan bütün ana sistemleri içeren bir veritabanını
    özdevinimli olarak oluşturur ve denetler. Ana sistem anahtarları
    kullanıcının ev dizinindeki $HOME/.ssh/known_hosts dosyasında tutulur.
    Buna ek olarak /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasına da bilinen sistemleri
    kontrol için özdevinimli olarak başvurulur.

    Yeni sistemler özdevinimli olarak kullacının dosyasına eklenir. Şayet
    bir sistemin kimliği değişirse, ssh bu konuda uyarır ve truva atlarının
    kullanıcın parolasını çalmasını engellemek için parola kimlik denetimini
    edilgenleştirir. Bu mekanizmanın diğer bir amacı şifrelemeyi es geçebilen
    araya girme saldırılarına engel olmaktır. StrictHostKeyChecking seçeneği
    anahtarı bilinmeyen ya da değişmiş olan sistemlerde oturum açmayı
    engellemek için kullanılabilir.

    Seçenekler şunlardır:

    -1   ssh'yı sadece protokolün 1. sürümünü kullanmaya zorlar.

    -2   ssh'yı sadece protokolün 2. sürümünü kullanmaya zorlar.

    -4   ssh'yı sadece IPv4 adreslerini kullanmaya zorlar.

    -6   ssh'yı sadece IPv6 adreslerini kullanmaya zorlar.

    -a   Kimlik denetimi ajanı bağlantı iletimini iptal eder.

    -A   Kimlik denetimi ajanı bağlantı iletimini etkinleştirir. Bu ayrıca
       yapılandırma dosyasında da her bir konak için ayrı ayrı
       belirtilebilir.

       Bu seçenek etkinleştirilirken dikkat edilmelidir. Uzak konaktaki
       (ajanın Unix-alan soketi için) dosya izinlerini atlayabilen
       kullanıcılar iletilen bağlantılar sayesinde yerel ajana
       erişebilirler. Saldırgan, ajandan anahtarları alamaz ancak
       ajanda yüklü olan kimlikleri kullanarak kimlik denetimini geçmeyi
       başarabilir.

    -b bağlantı_adresi
       Çoklu arayüzü olan ya da takma isimli adresler kullanan
       sistemlerde iletişimin yapılacağı arayüzü belirler.

    -c blowfish | 3des | des
       Oturumu şifrelemekte kullanılacak şifreyi seçer. Öntanımlı değer
       3des'dir. Güvenli olduğuna inanılır. 3des (üçlü-des)
       şifreleme-şifre çözme-şifreleme üçlüsünü 3 farklı anahtarla
       gerçekleştirir. blowfish hızlı bir blok şifresidir; çok
       güvenilirdir ve 3des'ten çok daha hızlıdır. des ise 3des
       şifrelemeyi desteklemeyen eski protokol 1 gerçeklemeleri ile
       işbirliktelik adına desteklenir. Şifreleme ile ilgili
       zayıflıklarından dolayı des'in kullanılmaması önemle tavsiye
       edilir.

    -c şifre_belirtimi
       Ek olarak, protokol 2'de tercih sırasını belirtmek için virgülle
       ayrılmış şifreleme listesi verilebilir. Daha fazla bilgi için
       yapılandıma dosyaındaki Ciphers (Şifreler) satırına bakınız.

    -C   Bütün verilerin (stdin, stdout, stderr, X11 verileri ve TCP/IP
       bağlantı verileri) sıkıştırılmasını sağlar. Sıkıştırma
       algoritması gzip(1)'in kullandığı ile aynıdır.
       CompressionLevel(Sıkıştırma Seviyesi) seçeneği protokolün 1.
       sürümü için ``seviye'' yi belirler. Modem hatları ve diğer yavaş
       bağlantılar için sıkıştırma kullanılmalıdır, ancak hızlı ağlar
       için bu sadece yavaşlamaya neden olacaktır. Öntanımlı değer
       yapılandırma dosyalarında her konak için ayrı ayrı belirtilebilir.
       (Compression [Sıkıştırma] seçeneğine bakınız).

    -D port
       Yerel "özdevimli" uygulama seviyesinde port iletimini belirtir.
       Yerel tarafta portu dinlemek üzere bir soket ayrılır. Bu port ile
       ne zaman bir bağlantı kurulsa, bağlantı güvenli kanal üzerinden
       iletilir ve uzak sistemde nereye bağlanılacağı uygulama protokolü
       kullanılarak belirlenir. Şu anda SOCKS4 ve SOCKS5 protokolleri
       desteklenmektedir. ssh bir SOCKS sunucusu olarak davranır. Sadece
       yetkili kullanıcı (root) ayrıcalıklı portları iletebilir.
       Özdevimli port iletimleri yapılandırma dosyasında da
       belirtilebilir.

    -e krk | ^krk | none
       pty'li bir oturum için önceleme karakterini ayarlar (öntanımlı:
       '~'). Önceleme karakteri sadece bir satırının başında ise
       tanınabilir. Önceleme karakterini nokta ('.') takip ederse
       bağlantı sonlandırılır; control-Z takip ederse bağlantı askıya
       alınır; '~' takip ederse önceleme karakteri bir kez gönderilir.
       Karakteri ``none'' şeklinde ayarlamak öncelemleri iptal eder ve
       oturumu tamamen saydam yapar.

    -f   Komut yürütülmeden hemen önce ssh'nın arkaplanda çalışmasını
       sağlar. Bu ssh'nın kullanıcı ya da anahtar parolası sorması
       gerektiği ancak kullanıcının bu işlemin arkaplanda yapılmasını
       istediği durumlarda yararlıdır. Bu seçenek -n seçeneğinin de
       uygulanmasını sağlar. X11 programları uzak konakta çalıştırırken
       komutun şöyle çağrılması tavsiye edilir: ssh -f konakismi xterm.

    -F yapılandırma_dosyası
       Kullanıcının kendine özgü yapılandırma dosyasını belirtmek
       içindir. Şayet komut satırında bir yapılandırma_dosyası
       verilirse, sistemin yapılandırma dosyası (/etc/ssh/ssh_config)
       görmezden gelinir. $HOME/.ssh/config dosyası kullanıcının
       öntanımlı yapılandırma dosyasıdır.

    -g   Uzak konakların iletilen yerel portlara bağlanmasına izin verir.

    -i kimlik_dosyası
       RSA ya da DSA kimlik doğrulamaları için kullanılacak olan kimlik
       dosyasını (dolayısıyla gizli anahtarı) belirtir. Protokolün 1.
       sürümü için varsayılan dosya $HOME/.ssh/identity dosyasıdır.
       $HOME/.ssh/id_rsa ve $HOME/.ssh/id_dsa ise protokolün 2. sürümü
       için öntanımlı dosyalardır. Kimlik dosyaları her bir konak için
       ayrı ayrı yapılandırma dosyasında da belirtilebilir. -i
       seçeneğinin birden fazla kullanılması mümkündür (ve yapılandırma
       dosyalarında birden fazla kimlik tanımlamak da).

    -I akıllıkart_aygıtı
       Kullanılacak olan akıllıkart aygıtını belirtir. Belirtilen aygıt
       kullanıcının RSA gizli anahtarının bulunduğu akıllıkart ile
       iletişim için kullanılan aygıt olmalıdır.

    -k   Kerberos biletlerinin ve AFS dizgeciklerinin iletimini iptal eder.
       Bu ayrıca yapılandırma dosyasında her konak için ayrı ayrı
       belirtilebilir.

    -l kullanıcı_ismi
       Uzak sistemde oturum açmak için kullanılacak kullanıcı adını
       belirtir. Bu yine yapılandırma dosyasında her bir konak için ayrı
       ayrı belirtilebilir.

    -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu
       Belirtilen yerel portun uzak konaktaki porta iletilmesi için
       kullanılır. Bunu sağlamak için yerel sistemde bir soket yerelport
       portunu dinlemeye başlar ve bu porta bağlantı isteği geldiğinde,
       bağlantı güvenli kanaldan iletilerek uzakkonak üzerindeki
       uzakkonakportuna bir bağlantı gerçekleştirilir. Port iletimi,
       yapılandırma dosyasında da belirtilebilir. Sadece yetkili
       kullanıcı (root) ayrıcaklı portları iletebilir. IPv6 adresler
       için farklı bir sözdizimi kullanılır:
       yerelport/uzakkonak/uzakkonakportu.

    -m mac_belirtimi
       Protokolün 2. sürümünde ayrıca tercih sırasına göre virgüllerle
       ayrılmış MAC (message authentication code - ileti kimlik denetimi
       kodu) algoritmaları belirtilebilir. Daha fazla bilgi için MACs
       anahtar sözcüğüne bakınız.

    -n   /dev/null'u standart girdiye yöneltir (yani standart girdiden
       okuma yapılması engellenir). ssh artalanda çalışıyorsa bu seçenek
       kullanılmak zorundadır. Uzak sistemde X11 programları
       çalıştırılırken bu seçenek çok kullanılır. Örneğin, ssh -n
       shadows.cs.hut.fi emacs & komutu shadows.cs.hut.fi konağında emacs
       uygulamasını başlatacaktır ve X11 bağlantısı özdevinimli olarak
       şifreli kanal üzerinden iletilecektir. ssh artalana
       yerleştirilecektir.    (Ancak ssh'nın kullanıcı ya da anahtar
       parolası gerektirmesi durumunda bu çalışmayacaktır; ayrıca -f
       seçeneğine de bakınız.)

    -N   Bir uzak komut çalıştırmaz. Bu sadece port iletimi için
       yararlıdır (sadece protokolün 2. sürümünde).

    -o seçenek
       Yapılandırma dosyasındaki biçime uygun seçenekler belirtmek için
       kullanılabilir. Kendisine özel komut satırı seçeneği olmayan
       yapılandırma seçeneklerini belirtmek için kullanılabilir. Aşağıda
       sıralanan seçeneklere ait tüm ayrıntılar ve alabilecekleri olası
       değerler için ssh_config(5)'e başvurunuz.

       AddressFamily (Adres Ailesi)
       BatchMode (Toplu İş Kipi)
       BindAddress (Bağlantı Adresi)
       ChallengeResponseAuthentication (Kimlik Sorma/Yanıtlama Yöntemi)
       CheckHostIP (Konak IP Denetimi)
       Cipher (Şifre)
       Ciphers (Şifreler)
       ClearAllForwardings (Bütün İletimleri Temizle)
       Compression (Sıkıştırma)
       CompressionLevel (Sıkıştırma Seviyesi)
       ConnectionAttempts (Bağlantı Denemeleri)
       ConnectionTimeout (Bağlantı Zaman Aşımı)
       DynamicForward (Özdevimli İletim)
       EscapeChar (Önceleme Karakteri)
       ForwardAgent (İletim Ajanı)
       ForwardX11 (X11 İletimi)
       ForwardX11Trusted (Güvenilir X11 İletimi)
       GatewayPorts (Ağ Geçidi Portları)
       GlobalKnownHostsFile (Genel Bilinen Konaklar Dosyası)
       GSSAPIAuthentication (GSSAPI Kimlik Denetimi)
       GSSAPIDelegateCredentials (GSSAPI Yetkilendirme Tanıtımları)
       Host (Konak)
       HostbasedAuthentication (Konak Tabanlı Kimlik Denetimi)
       HostKeyAlgorithms (Konak Anahtarı Algoritmaları)
       HostKeyAlias (Konak Anahtarı Takma Adları)
       HostName (Konak Adı)
       IdentityFile (Kimlik Dosyası)
       LocalForward (Yerel İletim)
       LogLevel (Günlükleme Düzeyi)
       MACs (İleti Kimlik Denetimi Kodları)
       NoHostAuthenticationForLocalhost (Yerel Konak İçin Kimlik Denetimi Yapma)
       NumberOfPasswordPrompts (Parola İsteme Adedi)
       PasswordAuthentication (Parolalı Kimlik Denetimi)
       Port
       PreferredAuthentications (Tercih Edilen Kimlik Denetimi Yöntemleri)
       Protocol (Protokol)
       ProxyCommand (Vekil Komutu)
       PubkeyAuthentication (Genel Anahtarlı Kimlik Denetimi)
       RemoteForward (Uzak İletim)
       RhostsRSAAuthentication (RSA tabanlı Rhosts Kimlik Denetimi)
       RSAAuthentication (RSA Kimlik Denetimi)
       ServerAliveInterval (Sunucu Canlılık Aralığı)
       ServerAliveCountMax (Canlı Sunucu En Çok Mesaj Sayısı)
       SmartcardDevice (Akıllı Kart Aygıtı)
       StrictHostKeyChecking (Mutlak Konak Anahtarı Denetimi)
       TCPKeepAlive (TCP Canlı Tutma)
       UsePrivilegedPort (Ayrıcalıklı Port Kullan)
       User (Kullanıcı)
       UserKnownHostsFile (Kullanıcının Bilinen Konakları Dosyası)
       VerifyHostKeyDNS (Uzak Konak Anahtarının Doğruluğunun DNS ile Sağlanması)
       XAuthLocation (XAuth'un Tam Yolu)
    -p port
       Uzak konaktaki bağlantı portu. Yapılandırma dosyasında her bir
       konak için ayrı ayrı belirtilebilir.

    -q   Sessizlik kipi. Bütün uyarı ve tanı iletilerinin gizlenmesini
       sağlar. Sadece onarılamaz hatalar gösterilir. Şayet ikinci bir
       -q verilirse onarılamaz hatalar da gösterilmez.

    -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu
       Belirtilen uzak portun yerel konaktaki porta iletilmesi için
       kullanılır. Bunu sağlamak için uzak sistemde bir soket uzakport
       portunu dinlemeye başlar ve bu porta bağlantı isteği geldiğinde,
       bağlantı güvenli kanaldan iletilerek yerelkonak üzerindeki
       yerelkonakportuna bir bağlantı gerçekleştirilir. Port iletimi,
       yapılandırma dosyasında da belirtilebilir. Sadece yetkili
       kullanıcı (root) ayrıcaklı portları iletebilir. IPv6 adresler
       için farklı bir sözdizimi kullanılır:
       uzakport/yerelkonak/yerelkonakportu.

    -s   Uzak konakta bir altsistemi çağırmak amacıyla kullanılabilir.
       Altsistemler, diğer uygulamaların (örn. sftp) güvenli taşınmasını
       sağlayan SSH2 protokolünün bir özelliğidir. Altsistem uzak komut
       olarak belirtilir.

    -t   Sözde-tty ayırmayı zorlar. Bu uzak sistemde ekran tabanlı herhangi
       bir uygulamaların çalıştırılmasında kullanılabilir. Örnek olarak
       menü hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bu çok yararlı olabilir.
       Çok sayıda -t seçeneği ssh'nın yerel tty'si olmasa bile bir tty
       ayrılmasını sağlar.

    -T   Sözde-tty ayırmayı iptal eder.

    -v   Ayrıntı kipi. ssh'nın çalışması esnasındaki hata ayıklama
       iletilerinin gösterilmesini sağlar. Bağlantı, kimlik denetimi ve
       yapılandırma sorunlarındaki hataları ayıklamada bu seçenek çok
       faydalıdır. Çok sayıda -v seçeneği ayrıntı seviyesini artırır. En
       fazla üç tane olabilir.

    -V   Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -x   X11 iletimini iptal eder.

    -X   X11 iletimini etkinleştirir. Bu her bir konak için ayrı ayrı
       yapılandırma dosyasında belirtilebilir.

       Bu seçenek etkinleştirilirken dikkat edilmelidir. Uzak sistemdeki
       dosya izinlerini atlayabilen kullanıcılar (kullanıcının X
       yetkilendirme veritabanı için) iletilen bağlantılar sayesinde
       yerel X11 görüntüye erişebilirler. Saldırgan, tuş vuruşlarını
       izlenmek gibi etkinliklerde bulunabilir.

    -Y   Güvenilir X11 iletimini etkinleştirir.

YAPILANDIRMA DOSYALARI
    ssh yapılandırma verilerini her kullanıcıya özel ayrı birer yapılandırma
    dosyasından ve de sistemin yapılandırma dosyasından alabilir. Dosya
    biçimi ve yapılandırma seçenekleri ssh_config(5)'de açıklanmaktadır.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ
    ssh normalde aşağıdaki çevre değişkenlerini ayarlar:

    DISPLAY
       DISPLAY değişkeni X11 sunucusunun konumunu gösterir. ssh bu
       değişkene özdevinimli biçimde ``konak_adı:n'' biçiminde değer
       atar. Burada konak_adı kabuğun çalıştığı sistemi işaret ederken n
       de n >= 1 şartını sağlayan bir tamsayıya karşılık gelir. ssh bu
       özel değeri X11 bağlantılarını güvenli kanal üzerinden iletmede
       kullanır. Kullanıcı DISPLAY değişkenini doğrudan kendisi
       ayarlamamalıdır, çünkü bu X11 bağlantılarını güvensiz hale
       getirir (ve ayrıca kullanıcının gerekli olan yetkilendirme
       çerezlerini el ile kopyalamasını gerektirir).

    HOME  Kullanıcının ev dizininin yolu bu değişkene atanır.

    LOGNAME
       USER değişkeni ile aynıdır; bu değişkeni kullanan sistemlerle
       uyumluluk için tanımlanır.

    MAIL  Kullanıcının posta kutusunun yolu bu değişkene atanır.

    PATH  ssh derlenirken belirtilen gibi öntanımlı PATH'a ayarlanır.

    SSH_ASKPASS
       Şayet ssh bir anahtar parolası gerektiriyorsa, bunu mevcut
       uçbirimden okur (eğer uçbirimden çalıştırılıyorsa). Diğer
       taraftan ssh bir uçbirimden çalıştırılmıyor fakat DISPLAY ve
       SSH_ASKPASS değişkenleri ayarlanmış iseler, ssh, SSH_ASKPASS
       tarafından belirtilen uygulamayı çalıştırır ve anahtar parolayı
       okumak için bir X11 penceresi açar. Bu özellikle ssh bir
       .Xsession ya da ilgili betik tarafından çağırılıyorsa yararlıdır.
       (Burada dikkat edilmesi gereken bu yöntemin çalışması için bazı
       sistemlerde girdilerin /dev/null'dan yönlendirilmesi
       gerektiğidir.)

    SSH_AUTH_SOCK
       Ajanla iletişimde kullanılacak Unix-alan soketinin yolunu
       belirtir.

    SSH_CONNECTION
       Bağlantının kurulduğu istemci ve sunucuyu belirtir. Değişken
       boşluk ile birbirinden ayrılmış 4 değerden oluşur: istemci
       ip-adresi, istemci portu, sunucu ip-adresi ve sunucu portu.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Zorunlu bir komutun çalıştırılması durumunda özgün komut satırını
       içerir. Bu özgün argümanların özütlenmesinde kullanılabilir.

    SSH_TTY
       Yürürlükteki kabuk ya da komutla ilişkili olan tty'nin adı (aygıt
       yolu) bu değişkene atanır. Yürürlükteki oturum tty'ye sahip
       değilse, bu değişkene bir atama yapılmaz.

    TZ   Zaman Dilimi değişkeni; o anki zaman dilimini işaret etmesi için
       ayarlanır (şayet artalan süreci başlatıldığında ayarlandı ise).
       Yani, artalan süreci yeni bağlantılara bu değeri aktarır.

    USER  Oturum açan kullanıcı adı olarak ayarlanır.

    Ayrıca ssh, $HOME/.ssh/environment dosyasını okur ve eğer bu dosya mevcut
    ise ve de kullanıcılar değişkenlerini değiştirme hakkına sahip iseler
    ``DEĞİŞKEN=değer'' biçimindeki satırları ortama ekler. Daha fazla bilgi
    için, sshd_config(5)'deki PermitUserEnvironment (Kullanıcı Ortamına İzin
    Ver) seçeneğine bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR
    $HOME/.ssh/known_hosts
       Kullanıcının oturum açtığı /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasında
       kayıtlı olmayan bütün konakların anahtarlarını kaydeder. Bakınız,
       sshd(8).

    $HOME/.ssh/identity, $HOME/.ssh/id_dsa, $HOME/.ssh/id_rsa
       Kullanıcının kimlik denetim kimliğini içerirler. Sırasıyla
       protokol 1 RSA, protokol 2 DSA ve protokol 2 RSA'ye karşılık
       gelirler. Bu dosyalar duyarlı veri içerirler ve bu sebeple kimlik
       sahibi haricindekilerin erişim hakkı olmamalıdır. Şayet özel
       anahtar dosyası diğer kullanıcıların erişimine açıksa, ssh'nın bu
       dosyayı kullanmayı reddedeceğini unutmayın. Gizli anahtarı
       oluştururken bir anahtar parolası belirtilebilir ve anahtar
       parolası bu dosyanın duyarlı kısmını 3DES algoritması ile
       şifrelemede kullanılır.

    $HOME/.ssh/identity.pub, $HOME/.ssh/id_dsa.pub, $HOME/.ssh/id_rsa.pub
       Kimlik denetiminde kullanılacak genel anahtarı içerirler (kimlik
       dosyasının okunabilir biçimdeki genele açık olan kısmı).
       $HOME/.ssh/identity.pub'un içeriği kullanıcının protokol sürüm 1
       RSA kimlik denetimini kullanmak istediği bütün sistemlerdeki
       $HOME/.ssh/authorized_keys dosyasına eklenmelidir.
       $HOME/.ssh/id_dsa.pub ve $HOME/.ssh/id_rsa.pub dosyalarının
       içerikleri kullanıcının protokol sürüm 2 DSA/RSA kimlik denetimini
       kullanmak istediği bütün sistemlerdeki $HOME/.ssh/authorized_keys
       dosyasına eklenmelidir. Bu dosyalar duyarlı değillerdir ve herkes
       tarafından okunabilirler (fakat gerekmemektedir). Bu dosyalar
       hiçbir zaman özdevinimli biçimde kullanılmamalıdır ve
       kullanılmaları da gerekmez. Bu dosyalar sadece kullanıcının
       rahatlığı için oluşturulur.

    $HOME/.ssh/config
       Kullanıcıya özel yapılandırma dosyası. Dosyanın biçimi ve
       yapılandırma seçenekleri ssh_config(5)'de açıklanmaktadır.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Ev dizini sahibinin oturum açması için kullanılan açık anahtarları
       (RSA/DSA) listeler. Dosya biçimi sshd(8) kılavuz sayfasında
       açıklanmaktadır. En basit biçimiyle dosya .pub kimlik dosyaları
       ile aynı biçimdedir. Bu dosya çok duyarlı değildir, ancak tavsiye
       edilen izinler kullanıcı için okuma/yazma hakları ve diğer
       kullanıcılar için ise erişim hakkının olmamasıdır.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Bilinen konakların anahtarlarını listeleyen sistem dosyası. Bu
       dosya sistem yöneticisi tarafından hazırlanmalıdır ve
       örgütleşimdeki bütün konakların genel anahtarları dosyaya
       eklenmelidir. Dosya izinleri herkes tarafından okunabilecek
       şekilde ayarlanmalıdır. Dosya her satırda belirtilecek şekilde
       genel anahtarları şu biçimde içerir (alanlar birbirinden boşluk
       ile ayrılırlar): sistem adı, açık anahtar ve yorum alanı (zorunlu
       değil). Şayet aynı makina için farklı isimler kullanılırsa, bütün
       bu isimler virgülle ayrılacak şekilde listelenmelidir. Biçim
       hakkında detaylı bilgiyi sshd(8) kılavuz sayfasında
       bulabilirsiniz.

       Kurallı sistem adı (isim sunucularından dönene ad) istemci için
       oturum açılırken denetimde sshd(8) tarafından kullanılır; diğer
       isimlere de gerek vardır çünkü ssh, anahtarı denetlemeden önce
       kullanıcının belirttiği ismi kurallı isme çevirmez. Bunun nedeni
       isim sunucularına erişebilen birinin sistem kimlik denetimini
       yanıltma olasılığıdır.

    /etc/ssh/ssh_config
       Sistem yapılandırma dosyası. Dosyanın biçimi ve yapılandırma
       seçenekleri ssh_config(5)'de açıklanmaktadır.

    /etc/ssh/ssh_host_key, /etc/ssh/ssh_host_dsa_key,
    /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
       Bu üç dosya sistem anahtarlarının özel kısmını içerirler ve
       RhostsRSAAuthentication ve HostbasedAuthentication için
       kullanılırlar. Şayet RhostsRSAAuthentication yöntemi protokolün 1.
       sürümü için kullanılıyor ise, ssh root yetkileriyle (setuid root)
       çalışmalıdır, zira sistem anahtarı sadece root tarafından
       okunabilir. Protokolün 2. sürümü için ise, ssh,
       HostbasedAuthentication için sistem anahtarlarına erişimde
       ssh-keysign(8)'ı kullanır. Bu sayede bu kimlik denetimi yöntemi
       kullanıldığında ssh'nın root yetkileriyle çalışması zorunluluğu
       ortadan kalkar. Öntanımlı olarak, ssh root yetkileriyle çalışmaz.

    $HOME/.rhosts
       Bu dosya .rhosts kimlik denetiminde erişim izni olan
       konak/kullanıcı çiftlerini listeler. (Dikkat: Bu dosya ayrıca
       rlogin ve rsh tarafından da kullanıldığından kullanımı güvenli
       değildir.) Dosyanın her satırında birbirinden boşluk ile ayrılmış
       bir konak adı (isim sunucuları tarafından sağlanan kurallı ad
       biçiminde) ve bu konakta geçerli kullanıcı adı bulunur. Bazı
       makinalarda bu dosyanın erişim haklarının herkes tarafından
       okunacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir (şayet
       kullanıcının ana dizini NFS bölümünde ise; çünkü sshd(8) bu
       dosyayı root olarak okur). Ayrıca bu dosyanın sahibi kullanıcı
       olmalı ve hiçbir kimsenin bu dosyaya yazma hakkı bulunmamalıdır.
       Birçok makina için tavsiye edilen erişim yetkileri, kullanıcı için
       okuma/yazma hakkı ve diğerleri için ise erişimin olmamasıdır.

       sshd(8) öntanımlı olarak .rhosts kimlik kanıtlama yönteminden önce
       RSA konak kimlik denetimini gerektirecek şekilde kurulur. Şayet
       sunucu makinanın /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasında istemcinin
       konak anahtarı bulunmuyorsa, bu anahtar $HOME/.ssh/known_hosts
       dosyasında bulunabilir. Bunu yapmanın en basit yolu sunucu konağa
       ssh ile oturum açtıktan sonra istemciye ssh kullanarak
       bağlanmaktır. Böylece konak anahtarı kendiliğinden
       $HOME/.ssh/known_hosts dosyasına eklenir.

    $HOME/.shosts
       Aynı .rhosts'un kullanıldığı şekilde kullanılır. Bu dosyanın
       bulunmasının amacı .rhosts kimlik denetiminin sadece ssh ile
       kullanılmasını, rlogin ya da rsh(1) ile kullanılmamasını
       sağlamaktır.

    /etc/hosts.equiv
       Bu dosya .rhosts kimlik denetiminde kullanılır. Her satırda
       kurallı sistem adlarını içerecek şekilde düzenlenir (Biçim
       hakkında ayrıntılı bilgi sshd(8) kılavuz sayfasında bulunabilir).
       Şayet istemci konak bu dosyada bulunuyorsa, istemci ve sunucu
       kullanıcı adları aynı olması şartı ile erişime izin verilir.
       Ayrıca RSA sistem kimlik denetimi normalde gereklidir. Bu dosyaya
       sadece root yazabilmelidir.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Aynı /etc/hosts.equiv gibi işlem görür. ssh kullanarak erişimin
       sağlandığı ancak rsh/rlogin'in kullanılmaması gerektiği durumlarda
       faydalıdır.

    /etc/ssh/sshrc
       Bu dosyadaki komutlar kullanıcı oturum açtığında kullanıcının
       kabuğu (ya da komut) çalıştırılmadan hemen önce ssh tarafından
       çalıştırılır. Daha arıntılı bilgi için sshd(8) kılavuz sayfasına
       bakınız.

    $HOME/.ssh/rc
       Bu dosyadaki komutlar kullanıcı oturum açtığında kullanıcının
       kabuğu (ya da komut) çalıştırılmadan hemen önce ssh tarafından
       çalıştırılır. Daha arıntılı bilgi için sshd(8) kılavuz sayfasına
       bakınız.

    $HOME/.ssh/environment
       Ortam değişkenlerinin ek tanımlarını içerir. Yukarıdaki ORTAM
       DEĞİŞKENLERİ bölümüne bakınız.

ÇIKIŞ DURUMU
    ssh uzak komutun çıkış durumu ile ya da hata olmuş ise 255 ile sonlanır.

İLGİLİ BELGELER
    gzip(1), rsh(1), scp(1), sftp(1), ssh-add(1), ssh-agent(1),
    ssh-keygen(1), telnet(1), hosts.equiv(5), ssh_config(5), sshd_config(5),
    ssh-keysign(8), sshd(8).

    T. Ylonen, T. Kivinen, M. Saarinen, T. Rinne, ve S. Lehtinen, SSH
    Protocol Architecture (SSH Protokol Mimarisi),
    draft-ietf-secsh-architecture-12.txt, Ocak 2002 (halen geliştiriliyor).

YAZARLAR
    OpenSSH, Tatu Ylonen'in özgün ve özgür ssh 1.2.12 sürümünün bir
    türevidir. Aaron Campbell, Bob Beck, Markus Friedl, Niels Provos, Theo
    de Raadt ve Dug Song birçok yazılım hatasını ortadan kaldırmışlar, yeni
    özellikler eklemişler ve OpenSSH'ı oluşturmuşlardır. Markus Friedl SSH
    protokolünün 1.5 ve 2.0 sürümü desteği için katkıda bulunmuştur.

ÇEVİREN
    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Ağustos 2004

BSD                25 Eylül 1999              ssh(1)