ssh

SSH(1)                 SSH                SSH(1)JMÉNO
    ssh - secure shell klient (program pro remote login)


POUŽITÍ
    ssh [-l přihlašovací_jméno] počítač [příkaz]

    ssh [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none] [-e escape_znak]
    [-i soubor_identit] [-l přihlašovací_jméno] [-n] [-k] [-V] [-o volba]
    [-p port] [-q] [-P] [-t] [-v] [-x] [-C] [-L port:počítač:vzdálport]
    [-R port:počítač:vzdálport] počítač [příkaz]


POPIS
    Příkaz ssh (secure shell, bezpečný shell) slouží pro přihlašování na
    vzdálené počítače a pro spouštění příkazů na vzdálených počítačích. Je
    navržen jako náhrada příkazů rlogin a rsh a umožňuje bezpečnou
    zašifrovanou komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přes
    nezabezpečenou síť. Umožňuje také forwardování X11 spojení nebo
    libovolných TCP/IP portů bezpečným kanálem.

    Program ssh slouží k připojení a přihlášení uživatele na zadaný počítač.
    Uživatel musí prokázat svoji identitu na tomto vzdáleném stroji použitím
    jedné z následujících autentizačních metod:

    První metoda je převzata z protokolu rsh/rlogin; normálně nebývá ssh
    serverem povolena, protože představuje ohrožení jeho bezpečnosti. Pokud
    je počítač, z něhož se uživatel hlásí, uveden v souboru /etc/hosts.equiv
    nebo /etc/ssh/shosts.equiv na vzdáleném stroji, a přihlašovací jména jsou
    na obou stranách stejná, uživateli je okamžitě povoleno přihlášení.
    Stejně funguje, jestliže uživatel má ve svém domovském adresáři na
    vzdáleném stroji soubor .rhosts nebo .shosts, v němž je řádek tvořený
    jménem klientského stroje, mezerou a jménem uživatele na klientském
    počítači.

    Druhá (preferovaná) autentizační metoda používá soubor rhosts nebo
    hosts.equiv ve spojení s RSA autentizací počítače. To znamená, že
    přihlášení bude možné, jestliže by bylo povoleno podle souborů .rhosts,
    .shosts, /etc/hosts.equiv, nebo /etc/ssh/shosts.equiv, a zároveň server
    zná a zkontroluje klíč klientského počítače (viz $HOME/.ssh/known_hosts a
    /etc/ssh/ssh_known_hosts v části SOUBORY). Tato autentizační metoda
    uzavírá bezpečnostní díry využívající IP spoofingu, DNS spoofingu a
    routing spoofingu. [Poznámka pro správce: /etc/hosts.equiv, .rhosts, a
    protokol rlogin/rsh obecně jsou ze své podstaty nebezpečné a pokud je
    požadována bezpečnost, musí být zakázány.]

    Jako třetí autentizační metodu používá ssh autentizaci založenou na RSA.
    Toto schéma je založeno na šifrování s veřejným klíčem, což je šifrovací
    systém, v němž jsou pro šifrování a dešifrování použity dva různé klíče,
    přičemž ze šifrovacího klíče nelze odvodit dešifrovací klíč. Jedním z
    těchto systémů je RSA. Myšlenka je taková, že si každý uživatel pro účely
    autentizace vytvoří dvojici klíčů; jeden veřejný a druhý soukromý. Server
    zná veřejný klíč, soukromý klíč zná pouze uživatel. Soubor
    $HOME/.ssh/authorized_keys obsahuje seznam veřejných klíčů, které je
    možné použít pro přihlášení. Když se uživatel přihlásí, program ssh
    oznámí serveru, kterou dvojici klíčů chce použít pro autentizaci. Server
    zkontroluje, zdali mu je daný klíč známý, a pokud ano, pošle uživateli
    (přesněji ssh programu spuštěnému uživatelem) výzvu -- náhodné číslo,
    zašifrované uživatelovým veřejným klíčem. Výzva může být dešifrována
    pouze použitím odpovídajícího soukromého klíče. Uživatelův klient
    dešifrováním výzvy prokáže, že zná soukromý klíč, aniž by jej prozradil
    serveru.

    Program ssh implementuje RSA autentizační protokol automaticky. Uživatel
    vytvoří svůj pár RSA klíčů spuštěním programu ssh-keygen(1). Ten uloží
    soukromý klíč do souboru .ssh/identity a veřejný klíč do souboru
    .ssh/identity.pub v uživatelově domovském adresáři. Uživatel potom musí
    přidat obsah souboru identity.pub do .ssh/authorized_keys ve svém
    domovském adresáři na vzdáleném stroji (soubor authorized_keys odpovídá
    konvenčnímu souboru .rhosts a obsahuje jeden klíč na každém řádku -- jeho
    řádky mohou být velmi dlouhé). Poté se uživatel může přihlašovat bez
    zadávání přihlašovacího hesla. RSA autentizace je mnohem bezpečnější než
    autentizace pomocí souboru rhosts. Soubor s uživatelovým soukromým klíčem
    je chráněn právy v operačním systému Unix (neúčinné jako ochrana před
    superuživatelem) a navíc přístupovým heslem (passphrase).

    Nejpříjemnější způsob použití RSA autentizace je s použitím
    autentizačního agenta. Podrobnější informace viz ssh-agent(1).

    Jako čtvrtou autentizační metodu program ssh podporuje autentizaci
    uživatele pomocí TIS autentizačního serveru authsrv(8). V některých
    případech není vhodné, aby byla uživatelská jména v TIS databázi shodná
    se jmény lokálních uživatelů. Může k tomu například dojít, pokud se
    uživatel autentizuje pomocí karty smartcard nebo Digipass. V tomto
    případě je v databázi jako uživatelské jméno obvykle uvedeno sériové
    číslo autentizačního zařízení. Mapování mezi jmény v TIS databázi a
    uživatelskými jmény zajišťuje soubor /etc/ssh/sshd_tis.map. Jestliže
    tento soubor neexistuje, nebo v něm uživatel není uveden, předpokládá se,
    že obě jména jsou shodná.

    Jestliže všechny autentizační metody selžou, ssh se zeptá uživatele na
    přihlašovací heslo. Heslo je posláno na vzdálený počítač pro obvyklé
    ověření. Nicméně protože veškerá komunikace je šifrovaná, nelze
    odposlechem provozu v síti přihlašovací heslo zjistit.

    Jestliže byla uživatelova identita serverem akceptována, server buď
    provede zadaný příkaz, nebo zajistí přihlášení uživatele a spustí pro něj
    normální shell. Přitom veškerá komunikace se vzdáleným počítačem je
    automaticky šifrována.

    Jestliže byl vytvořen pseudoterminál (pro normální login session), může
    uživatel zadáním "~." ukončit spojení, zadáním "~^Z" suspendovat ssh,
    zadáním "~#" vypsat všechna forwardovaná spojení, a pokud se session
    čekáním na ukončení forwardovaného X11 nebo TCP/IP spojení zablokuje,
    může být převedena do pozadí zadání "~&" (nesmí být použito, dokud je
    aktivní uživatelský shell, protože by mohlo dojít k jeho zamrznutí).
    Všechny dostupné escape posloupnosti lze vypsat pomocí "~?".

    Aby byl escape znak interpretován jako speciální, musí být použit na
    začátku session nebo po znaku konec řádku (newline). Samotný znak vlnka
    je nutné vkládat zdvojený "~~" (nebo následovaný jiným znakem než je
    popsáno výše). V konfiguračním souboru nebo volbou v příkazovém řádku lze
    escape znak změnit.

    Pokud nebyl alokován žádný pseudoterminál, session bude transparentní a
    může být použita pro spolehlivý přenos binárních dat. Na většině systemů
    nastavení escape znaku na ``none'' také způsobí, že session bude
    transparentní i při použití tty.

    Session skončí, pokud skončí příkaz nebo shell na vzdáleném stroji a
    spojení není používáno žádnými X11 a TCP/IP spojeními. Návratový kód
    vzdáleného programu je vrácen jako návratový kód příkazu ssh.

    Jestliže uživatel používá X11, je nastavena proměnná prostředí DISPLAY
    tak, jako kdyby program komunikoval s X serverem na stejném stroji (tj.
    na ssh serveru). Číslo displeje však bude větší než nula, protože se
    nejedná o skutečný X server na ssh serveru, ale pouze o "proxy" X server,
    který zajišťuje forwardování X11 spojení bezpečným kanálem vytvořeným
    programem ssh na skutečný X server běžící na stejném stroji jako ssh
    klient. Aby vše fungovalo, jak je zde popsáno, uživatel nesmí ručně
    nastavovat proměnnou prostředí DISPLAY. Pro konfiguraci forwardování X11
    spojení lze použít parametry na příkazovém řádku nebo v konfiguračním
    souboru.

    Program ssh umožňuje automatické nastavování Xauthority dat na serveru.
    K tomuto účelu vygeneruje náhodné autorizační cookie, uloží jej v souboru
    Xauthority na serveru, a zajistí, že všechna forwardovaná spojení ponesou
    toto cookie a při otevření spojení jej nahradí opravdovým cookie.
    Skutečné autentizační cookie není nikdy posíláno na server (a žádné
    cookies nejsou nikdy posílány nezašifrovaně).

    Jestliže uživatel používá autentizačního agenta, spojení s agentem bude
    automaticky forwardováno na vzdálenou stranu, pokud to není zakázáno
    volbou na příkazovém řádku nebo v konfiguračním souboru.

    Forwardování libovolného TCP/IP spojení přes bezpečný kanál může být
    vyžádáno buď z příkazového řádku nebo v konfiguračním souboru. Jednou z
    možných aplikací TCP/IP forwardingu je bezpečné spojení s elektronickou
    peněženkou; druhou je zajištění průchodu firewallem.

    Program ssh umí automaticky udržovat a používat databázi obsahující RSA
    identifikace všechny počítačů, se kterými dosud komunikoval. Databáze je
    uložena v souboru .ssh/known_hosts v uživatelově domovském adresáři. Pro
    kontrolu je používán i soubor /etc/ssh/ssh_known_hosts. Při nastavení
    volby StrictHostKeyChecking na "no" budou jakékoli nové počítače
    automaticky přidány do uživatelského souboru. Jestliže se změní
    identifikace počítače, ssh na to upozorní a zakáže autentizaci
    přihlašovacím heslem, aby se zabránilo trojským koním získat uživatelovo
    přihlašovací heslo. Dalším účelem tohoto mechanismu je zabránění útokům
    typu man-in-the-middle, který by jinak mohl být použit na obejití
    šifrování. Volba StrictHostKeyChecking (viz dále) může být použita na
    zabránění přihlášení na stroje, jejichž klíč není známý nebo byl změněn.


VOLBY
    -a   Zakáže forwardování spojení s autentizačním agentem. V
       konfiguračním souboru lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       Vybere šifru použitou pro šifrování session. Implicitně je
       použita šifra idea, která je pokládána za bezpečnou. des je sice
       standard pro šifrování dat, ale s dostatečným technickým zázemím
       (kterým mohou disponovat vlády, velké korporace a velké kriminální
       organizace) jej lze rozluštit. 3des (triple-des) je trojice
       šifrování-dešifrování-šifrování se třemi různými klíči. Je
       pravděpodobně bezpečnější než DES. Pokud některý z konců
       nepodporuje šifru IDEA, je implicitně použita šifra 3des.
       blowfish je šifrovací algoritmus objevený Brucem Schneierem.
       Používá 128 bitový klíč. arcfour je algoritmus publikovaný v roce
       1995 v Usenet News. Věří se, že je stejně silný jako šifra RC4 od
       RSA Data Security (RC4 je ochranná značka firmy RSA Data
       Security). V současnosti je to nejrychlejší používaný algoritmus.
       none zcela zakáže šifrování; je určeno pouze pro ladící účely,
       není bezpečné.

    -e ch|^ch|none
       Nastaví escape znak pro session používající pty (implicitně: ~).
       Escape znak je rozpoznán pouze na začátku řádku. Escape znak
       následovaný znakem tečka (.) uzavře spojení, následovaný znakem
       control-Z suspenduje spojení, a následovaný sebou samým pošle
       jeden escape znak. Nastavení znaku na 'none' zakáže jakékoli
       escape znaky a způsobí, že spojení bude plně transparentní.

    -f   Požaduje, aby ssh po provedení autentizace a zahájení forwardování
       přešel do pozadí. Tato volba je vhodná, pokud uživatel chce, aby
       ssh běžel v pozadí, ale ssh bude ještě ptát na přihlašovací nebo
       přístupová hesla. Může být vhodná také ve skriptech. Implikuje
       volbu -n. Doporučený způsob pro start X11 programů na vzdáleném
       počítači je "ssh -f počítač xterm".

    -i soubor_identit
       Udává jméno soubor, z něhož se čtou identity (soukromé klíče) pro
       RSA autentizaci. Implicitně je .ssh/identity v uživatelově
       domovském adresáři. V konfiguračním souboru může být zadáno více
       souborů identit, pro každý počítač jeden. Lze použít více voleb
       -i.

    -k   Zakáže forwardování kerberos tiketů. V konfiguračním souboru lze
       nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -l login_name
       Určuje uživatelské jméno na přihlášení vzdáleném počítači. V
       konfiguračním souboru lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -n   Přesměruje stdin na /dev/null (zabraňuje čtení ze stdin). Musí
       být použito, jestliže je ssh spuštěn na pozadí. Obvyklým trikem je
       použít tuto volbu pro spuštění X11 programů na vzdáleném stroji.
       Příkaz "ssh -n shadows.cs.hut.fi emacs &" odstartuje emacs na
       shadows.cs.hut.fi, a X11 spojení bude automaticky forwardováno
       přes zašifrovaný kanál. Program ssh bude spuštěn na pozadí.
       (Toto nebude fungovat jestliže ssh se bude ptát na přihlašovací
       nebo přístupové heslo; pak je třeba použít volbu -f.)

    -o 'volba'
       Může být použito pro zadání voleb ve formátu použitém v
       konfiguračním souboru. Lze použít pro zadání parametrů, pro které
       neexistuje žádná volba v příkazovém řádku. Volba má stejný formát
       jako řádka v konfiguračním souboru.

    -p port
       Port, na který se připojit na vzdáleném počítači. V konfiguračním
       souboru lze nastavit i pro jednotlivé počítače.

    -q   Tichý režim. Potlačí výpis varování a diagnostických zpráv. Jsou
       vypisovány pouze fatální chyby.

    -P   Použije neprivilegovaný port. S touto volbou nelze použít
       autentizaci pomocí rhosts nebo rsarhosts, ale může být použito na
       překonání některých firewallů, které nedovolují používat
       privilegované zdrojové porty.

    -t   Vynutí přidělení pseudo-tty. Může být použito pro provádění
       libovolného obrazovkově orientovaného programu na vzdáleném
       stroji, což může být velmi užitečné například pro programy
       ovládané pomocí menu.

    -v   Upovídaný režim. Způsobí, že program ssh bude vypisovat ladící
       zprávy o své činnosti. Lze použít při ladění spojení a při
       autentizačních a konfiguračních problémech.

    -V   Vypíše pouze číslo verze a skončí.

    -g   Povolí vzdáleným strojům připojování na lokální forwardované
       porty. Implicitně se může na tyto porty připojovat pouze
       localhost.

    -x   Zakáže X11 forwardování. V konfiguračním souboru lze nastavit i
       pro jednotlivé počítače.

    -C   Bude komprimovat všechna data (včetně stdin, stdout, stderr, a dat
       pro forwardované X11 a TCP/IP spojení). Komprimační algoritmus je
       týž jako v programu gzip. Úroveň komprese může být zadána volbou
       CompressionLevel volba (viz dále). Komprese je žádoucí na
       modemových linkách a pro jiná pomalá spojení, ale přes rychlou síť
       bude zpomalovat činnost. Implicitní hodnota může být nastavenu
       pro jednotlivé počítače v konfiguračním souboru; viz volba
       Compress dále.

    -L port:počítač:vzdálport
       Určuje, že zadaný port na lokálním počítači (tj. ssh klientovi) má
       být forwardován přes bezpečný kanál na ssh server a z něj má být
       navazováno TCP spojení na zadaný vzdálený počítač a port. Alokuje
       soket, který bude naslouchat na zadaném portu na lokálním
       počítači, a kdykoli bude vytvořeno spojení na tento port, bude
       forwardováno přes bezpečný kanál, a ze vzdáleného stroje bude
       navázáno spojení na zadaný počítač:vzdálport. Forwardování portu
       může být také nastaveno v konfiguračním souboru. Privilegované
       port může forwardovat pouze root.

    -R port:počítač:vzdálport
       Určuje, že zadaný port na vzdáleném počítači (tj. serveru) má být
       forwardován na lokální počítač a odtud na další zadaný počítač a
       port. Alokuje soket, který bude naslouchat na zadaném portu na
       vzdálené straně, a kdykoli je navázáno spojení na tento port,
       spojení bude forwardováno přes bezpečný kanál na lokální stroj, a
       z něj bude navázáno spojení na zadaný počítač:vzdálport.
       Forwardování portů může být zadáno v konfiguračním souboru.
       Privilegované porty mohou být forwardovány pouze při přihlášení
       jako root na vzdáleném stroji.


KONFIGURAČNÍ SOUBORY
    Program ssh získává konfigurační informace postupně z následujících
    zdrojů (v uvedeném pořadí): volby v příkazovém řádku, uživatelský
    konfigurační soubor ($HOME/.ssh/config), a hlavní konfigurační soubor
    (/etc/ssh/ssh_config) pro celý počítač. Pro každý parameter bude použita
    první získaná hodnota. Konfigurační soubory obsahují sekce uvozené
    řádkem "Host", a každá sekce platí pouze pro počítače, které vyhovují
    jednomu ze vzorků zadaných v řádku "Host". Jméno počítače se porovnává v
    tom tvaru, v jakém je uvedeno na příkazovém řádku.

    Protože se použije první získaná hodnota pro každý parameter, musí být na
    začátku souboru hodnoty specifické pro jednotlivé počítače, a obecné
    implicitní hodnoty na konci.

    Konfigurační soubor má následující formát:

       Prázdné řádky a řádky začínající znakem '#' jsou komentáře.

       Ostatní řádky mají formát "klíčové-slovo argumenty" nebo
       "klíčové-slovo = argumenty". V konfiguračních souborech se
       rozlišují malá a velká písmena, ale v klíčových slovech nikoli.


    Host  Omezuje následující deklarace (až po další řádek s klíčovým slovem
       Host) pouze pro počítače, které vyhovují jednomu ze vzorků
       zadaných za klíčovým slovem. Vzorky mohou obsahovat žolíkové znaky
       '*' a '?'. Vzorek '*' vyhovuje všem počítačům. Vzorek se
       porovnává s parametrem hostname zadaným v příkazovém řádku (t.j.,
       jméno není konvertováno na kanonické před porovnáním se vzorkem).


    BatchMode
       Je-li nastaveno na "yes", program se nebude ptát na přístupové
       nebo přihlašovací heslo. Vhodné pro skripty a jiné dávkové úlohy,
       kde není žádný uživatel, který by zadal přihlašovací heslo.
       Argument musí být "yes" nebo "no".


    Cipher Určuje druh šifry použité pro šifrování session. V současnosti
       jsou podporovány šifry idea, des, 3des, blowfish, arcfour, a none.
       Implicitní je "idea" (nebo "3des" jestliže "idea" není podporována
       oběma stroji). Použití "none" (bez šifrování) je určeno pouze pro
       účely ladění, a výsledné spojení není bezpečné.


    ClearAllForwardings
       Po načtení všech konfiguračních souborů a zpracování příkazového
       řádku zruší veškeré forwardování. Lze použít pro zákaz
       forwardování uvedených v konfiguračním souboru při navazování
       druhého spojení na počítač, který má forwardování nastaveno v
       konfiguračním souboru. Program scp nastavuje tuto volbu
       implicitně na "on", takže i kdyby forwardování bylo vyžádáno v
       konfiguračním souboru, k chybě nedojde.


    Compression
       Určuje, zda použít kompresi. Argument musí být "yes" nebo "no".


    CompressionLevel
       Určuje úroveň komprese, je-li povolena. Argument musí být celé
       číslo od 1 (nízká komprese, největší rychlost) do 9 (největší
       komprese, nejnižší rychlost). Implicitní úroveň, vhodná pro
       většinu aplikací, je 6. Hodnota má stejný význam jako v programu
       GNU gzip.


    ConnectionAttempts
       Určuje počet pokusů o spojení, které se provedou (s opakováním po
       sekundě), než ssh použije rsh nebo ukončením programu ssh.
       Argument musí být celé číslo. Vhodné pro použití ve skriptech,
       pokud se ne vždy podaří navázat spojení.


    EscapeChar
       Nastaví escape znak (implicitně ~). Escape znak může být také
       nastaven na příkazovém řádku. Argument musí být jediný znak (aby
       bylo spojení transparentní pro binární data), je třeba použít
       hodnotu ``none''.


    FallBackToRsh
       Pokud se nepodaří navázat spojení pomocí ssh a spojení bude
       odmítnuto (protože na vzdáleném počítači neběží sshd), použije se
       automaticky rsh (přitom se vypíše varování, že komunikace nebude
       šifrovaná). Argument musí být "yes" nebo "no".


    ForwardAgent
       Určuje, zda spojení s autentizačním agentem (pokud existuje) má
       být forwardováno na vzdálený stroj. Argument musí být "yes" nebo
       "no".


    ForwardX11
       Určuje, zda X11 spojení má být automaticky přesměrováno přes
       bezpečný kanál a nastavena proměnné prostředí DISPLAY. Argument
       musí být "yes" nebo "no".


    GatewayPorts
       Určuje, že také vzdálené stroje se mohou připojovat na lokálně
       forwardované porty. Argument musí být "yes" nebo "no".


    GlobalKnownHostsFile
       Definuje, jaký soubor použít místo /etc/ssh/ssh_known_hosts.


    HostName
       Definuje skutečné jméno vzdáleného počítače. Umožňuje používání
       přezdívek nebo zkratek pro jména počítačů. Implicitně je jméno
       počítače shodné se jménem zadaný v příkazovém řádku. Jsou povoleny
       i numerické IP adresy (jak i příkazovém řádku, tak jako argument
       HostName).


    IdentityFile
       Definuje soubor, ze kterého se čte uživatelova RSA autentizační
       identita (implicitně .ssh/identity v uživatelově domovském
       adresáři). Navíc budou pro autentizaci použity i všechny identity
       známé autentizačnímu agentu. Ve jméně souboru lze použít znak
       vlnka pro označení uživatelova domovského adresáře. Konfigurační
       soubory mohou obsahovat více identit; tyto identity budou zkoušeny
       postupně.


    KeepAlive
       Určuje, zda systém má posílat protistraně udržovací zprávy
       (keepalive messages). Tyto zprávy umožňují zjistit přerušení
       spojení nebo havárii jednoho ze strojů. Ovšem i při dočasném
       přerušení komunikace bude spojení ukončeno. Řadě lidí se toto
       chování nelíbí, je však vhodné při dávkovém zpracování.

       Implicitní hodnota je "yes" (posílat udržovací zprávy), takže
       klient bude informován, pokud dojde k přerušení spojení nebo
       havárii vzdáleného počítače.

       Pro zákaz zasílání udržovacích zpráv musí být nastaveno "no" jak v
       konfiguraci serveru, tak klienta.


    KerberosAuthentication
       Určuje, zda má být použita autentizace Kerberos V5.


    KerberosTgtPassing
       Určuje, zda má být Kerberos V5 TGT forwardováno na server.


    LocalForward
       Určuje, že TCP/IP port na lokálním stroji má být forwardován přes
       bezpečný kanál na vzdálený stroj a odtud na další zadaný
       počítač:port. První argument musí být číslo portu, druhý
       počítač:port. Lze zadat více forwardování a další forwardování
       mohou být zadána v příkazovém řádku. Privilegované porty může
       forwardovat pouze root.


    NumberOfPasswordPrompts
       Určuje počet výzev na zadání přihlašovacího hesla. Argument musí
       být celé číslo. Pamatujte, že také server omezuje počet pokusů
       (implicitně na 5), takže nastavení tohoto parametru na větší
       hodnotu nemá význam. Implicitní hodnota je 1.


    PasswordAuthentication
       Určuje, zda použít autentizaci přihlašovacím heslem. Argument
       musí být "yes" nebo "no".


    PasswordPromptHost
       Určuje, zda ve výzvě k zadání hesla má být obsaženo jméno
       vzdáleného stroje. Argument musí být "yes" nebo "no".


    PasswordPromptLogin
       Určuje, zda ve výzvě k zadání hesla má být obsaženo přihlašovací
       jméno na vzdáleném počítači. Argument musí být "yes" nebo "no".


    Port  Určuje číslo portu pro připojení na vzdálený počítač. Implicitně
       22.


    ProxyCommand
       Definuje, jaký příkaz použít pro připojení na server. Příkazový
       řetězec může pokračovat do konce řádku, a bude prováděn shellem
       /bin/sh. V příkazovém řetězci bude %h nahrazeno jménem počítače,
       ke kterému se má připojovat a %p číslem portu. Příkaz může být v
       zásadě cokoli, ale musí číst z stdin a zapisovat na stdout. Musí
       se připojit na sshd server běžící na nějakém stroji, nebo někde
       provést "sshd -i". Správa klíčů počítačů bude prováděna užitím
       HostName počítače, ke kterému se připojuje (implicitně na jméno
       zadané uživatelem).

       Pamatujte, že ssh může být také zkonfigurováno pro podporu SOCKS
       systémů používajících --s-socks4 nebo --s-socks5 konfigurační
       volbu při překladu.


    RemoteForward
       Požaduje, aby zadaný TCP/IP port na vzdáleném stroji byl přes
       bezpečný kanál forwardován na lokální počítač, na kterém vyvolá
       TCP spojení na další zadaný počítač:port. První argument musí být
       číslo portu na vzdáleném stroji, druhý argument libovolný
       počítač:port. Lze zadat více než jedno forwardování a další mohou
       být zadána z příkazového řádku. Privilegované porty může
       forwardovat pouze root.


    RhostsAuthentication
       Určuje, zda zkoušet autentizaci založenou na souborech rhosts.
       Pamatujte, že tato deklarace ovlivní pouze stranu klienta a nemá
       žádný efekt na bezpečnost. Zákaz rhosts autentizace může snížit
       dobu autentizace při pomalém spojení, když rhosts autentizace není
       použita. Většina serverů nedovoluje RhostsAuthentication, protože
       není bezpečná (viz RhostsRSAAuthentication). Argument této volby
       musí být "yes" nebo "no".


    RhostsRSAAuthentication
       Určuje, zda zkoušet autentizaci založenou na souborech rhosts s
       RSA autentizací počítačů, což bývá na většině uzlů primární
       autentizační metoda. Argument musí být "yes" nebo "no".


    RSAAuthentication
       Určuje, zda zkoušet RSA autentizaci. Argument musí být "yes" nebo
       "no". RSA autentizace může být použita, pokud existuje soubor
       identity, nebo běží autentizační agent.


    StrictHostKeyChecking
       Jestliže je tento příznak nastaven na "yes", ssh nebude
       automaticky přidávat klíče počítačů do souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts, a odmítne požadavek na připojení k
       počítači, jehož klíč byl změněn. Toto nastavení poskytuje
       maximální ochranu proti útokům typu trojského koně. Nicméně pokud
       není nainstalován aktuální soubor /etc/ssh/ssh_known_hosts
       obsahující klíče všech počítačů, na něž se často připojujete, je
       tato volba nepříjemná, protože nutí uživatele, aby všechny nové
       počítače přidával ručně. Kompromisem je nastavení na "ask", kdy
       budou nové klíče počítačů přidávány automaticky poté, co uživatel
       potvrdí že to opravdu chce. Jestliže je tato volba nastavena na
       "no", potom budou nové klíče počítačů přidávány do souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts automaticky bez potvrzování. Klíče známých
       počítačů budou ověřovány automaticky ve všech případech.

       Argument musí být "yes", "no" nebo "ask".


    TISAuthentication
       Určuje, zda zkoušet TIS autentizaci. Argument této volby musí být
       "yes" nebo "no".


    UsePrivilegedPort
       Určuje, zda při připojování na vzdálený počítač použít
       privilegovaný port. Jestliže je povolena autentizace založená na
       rhosts nebo rsarhosts, je implicitní hodnota je "yes".


    User  Definuje uživatelské jméno na vzdáleném stroji. Lze použít, pokud
       má uživatel na různých strojích různá uživatelská jména.
       Odstraňuje problémy s nutností zadávání uživatelského jména na
       příkazovém řádku.


    UserKnownHostsFile
       Určuje, který soubor použít místo $HOME/.ssh/known_hosts.


    UseRsh Určuje, že pro přihlašování na tento počítač musí být použit
       nebezpečný protokol rlogin/rsh. Je možné, že počítač vůbec
       nepodporuje ssh protocol. Způsobí, že ssh okamžitě vyvolá rsh.
       Je-li zadána tato volba, budou všechny ostatní volby (kromě
       HostName) ignorovány. Argument musí být "yes" nebo "no".


    XAuthLocation
       Určuje cestu k programu xauth.


PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ
    Program ssh normálně nastavuje následující proměnné prostředí:

    DISPLAY
       Proměnná prostředí DISPLAY označuje umístění X11 serveru. Je
       automaticky nastavena programem ssh, tak že obsahuje hodnotu ve
       tvaru "hostname:n", kde hostname označuje počítač, kde běží shell,
       a n je celé číslo >= 1. Ssh používá tuto speciální hodnotu pro
       forwardování X11 spojení přes bezpečný kanál. Uživatel normálně
       nesmí ručně nastavovat proměnnou DISPLAY, protože pak by X11
       spojení bylo nebezpečný (a bude vyžadovat, aby uživatel ručně
       kopíroval jakékoli požadované autorizační cookies).

    HOME  Bude nastavena na cestu do uživatelova domovského adresáře.

    LOGNAME
       Synonymum pro USER; nastavuje se pro kompatibilitu se systémy,
       které používají tuto proměnnou.

    MAIL  Bude nastavena na jméno uživatelova mailboxu.

    PATH  Bude nastavena na implicitní PATH zadanou při překladu programu
       ssh, nebo na některých systémech definovanou v /etc/environment
       nebo /etc/default/login.

    SSH_AUTH_SOCK
       Jestliže existuje, bude nastavena na jméno (včetně cesty) unix-
       domain soketu použitého pro komunikaci s autentizačním agentem
       (nebo jeho lokálním zástupcem).

    SSH_CLIENT
       Identifikuje klientský konec spojení. Tato proměnná obsahuje tři
       hodnoty oddělené mezerou: IP adresu klienta, číslo portu klienta,
       a číslo portu serveru.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Bude obsahovat původní příkazový řádek, jestliže je spuštěn zadaný
       příkaz. Může být použita pro získání argumentů apod. z opačného
       konce.

    SSH_TTY
       Bude nastavena na jméno tty (včetně cesty) spojeného s aktuálním
       shellem nebo příkazem. Jestliže aktuální session nemá žádné tty,
       proměnná nebude nastavena.

    TZ   Proměnná timezone bude nastavena, aby označovala aktuální časovou
       zónu, pokud byla nastavena při spuštění démona (tj., démon předává
       hodnota na nové spojení).

    USER  Bude nastavena na jméno přihlášeného uživatele.

    Navíc příkaz ssh čte soubor /etc/environment a $HOME/.ssh/environment, a
    přidává řádky tvaru PROMĚNNÁ=hodnota do prostředí. Některé systémy mohou
    mít další mechanismy pro nastavování prostředí, jako soubor
    /etc/default/login na systému Solaris.


SOUBORY
    $HOME/.ssh/known_hosts
       Obsahuje klíče všech počítačů, na které se uživatel přihlásil (a
       které nejsou v /etc/ssh/ssh_known_hosts). Viz manuálová stránka k
       sshd.

    $HOME/.ssh/random_seed
       Použit jako hnízdo pro generátor náhodných čísel. Soubor obsahuje
       senzitivní data a proto musí mít práva read/write pro uživatele a
       žádná práva pro ostatní. Tento soubor je vytvořen při prvním
       spuštění programu a je automaticky aktualizován. Uživatel nikdy
       nemusí číst nebo modifikovat tento soubor ručně.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identitu uživatele. Tento soubor
       obsahuje senzitivní data a musí být čitelný uživatelem, ale
       nedostupný pro ostatní. Při generování klíče je možné specifikovat
       přístupové heslo. Přístupové heslo bude použito na zašifrování
       senzitivní části tohoto souboru použitím šifry IDEA.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veřejný klíč pro autentizaci (veřejnou část souboru
       identity v podobě čitelné člověkem). Obsah tohoto souboru musí být
       přidán do $HOME/.ssh/authorized_keys na všech strojích, na které
       se chcete přihlašovat s použitím RSA autentizace. Soubor
       neobsahuje citlivá data a může (ale nemusí) být čitelný pro
       kohokoli. Tento soubor není nikdy použit automaticky a není
       nezbytný; je použit pouze pro snazší práci uživatele.

    $HOME/.ssh/config
       Konfigurační soubor pro jednotlivé uživatele. Jeho formát je
       popsán výše. Soubor je používán ssh klientem. Obvykle neobsahuje
       jakákoli citlivé informace, ale doporučená práva jsou read/write
       pro uživatele, a žádná pro ostatní.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Obsahuje seznam RSA klíčů, které mohou být použity pro
       přihlašování tohoto uživatele. Jeho formát je popsán v manuálové
       stránce programu sshd. V nejjednodušším případě je formát stejný
       jako formát .pub identity souboru (to jest každý řádek obsahuje
       počet bitů v modulu veřejný exponent, modulus, a komentářové pole,
       oddělené mezerami). Tento soubor neobsahuje zvláště citlivé
       informace, ale doporučená práva jsou read/write pro uživatele, a
       žádná práva pro ostatní.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Seznam známých klíčů počítačů pro celý systém. Tento soubor musí
       být připraven správcem systému tak, aby obsahoval veřejné klíče
       všech počítačů v organizaci. Soubor musí být čitelný pro všechny.
       Soubor obsahuje veřejné klíče, jeden na řádku, v následujícím
       formátu (pole jsou oddělena mezerami): jméno počítače, počet bitů
       v modulu, veřejný exponent, modulus, a nepovinný komentář.
       Používají-li se různá jména pro týž stroj, musí být v souboru
       uvedena všechna jeho jména oddělená čárkami. Formát je popsán na
       sshd manuálové stránce.

       Program sshd používá kanonické jméno počítače (vrácené domain name
       servery) pro verifikaci klientských počítačů při přihlašování;
       ostatní jména jsou potřeba protože ssh nekonvertuje uživatelem
       zadané jméno na kanonické jméno před kontrolou klíče, aby osoba,
       která má přístup k domain name serveru, nemohla mást autentizaci
       počítačů.

    /etc/ssh/ssh_config
       Konfigurační soubor pro celý systém (pro všechny uživatele). Tento
       soubor poskytuje implicitní hodnoty, pro parametry, které nejsou
       zadány v uživatelově konfiguračním souboru, a pro uživatele, kteří
       nemají konfigurační soubor. Tento soubor musí být čitelný pro
       všechny.

    $HOME/.rhosts
       Tento soubor je použit pro .rhosts autentizaci. Obsahuje seznam
       dvojic počítač/uživatel, pro které je povoleno přihlášení.
       (Pamatujte, že tento soubor je také používán programy rlogin a
       rsh, díky kterým je použití tohoto souboru nebezpečné.) Každý
       řádek v tomto souboru obsahuje jméno počítače (v kanonické formě
       vrácené domain name serverem) a jméno uživatele na tomto počítači,
       oddělené mezerou. Tento soubor musí být vlastněný uživatelem, a
       nesmí mít právo zápisu pro nikoho jiného. Doporučená práva jsou
       read/write pro uživatele a žádná pro ostatní.

       Pamatujte, že implicitně má být sshd instalován tak, že požaduje
       úspěšnou RSA autentizaci počítače před .rhosts autentizací.
       Jestliže server nemá klíč klientského počítače v souboru
       /etc/ssh/ssh_known_hosts, může uživatel uložit klíč do souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts. Nejsnazší způsob, jak toho dosáhnout, je
       spojit se zpět ze serveru na klienta pomocí ssh; tím se klíč
       počítače automaticky přidá do souboru $HOME/.ssh/known_hosts.

    $HOME/.shosts
       Tento soubor se používá přesně stejným způsobem jako .rhosts.
       Jeho účelem je umožnit rhosts autentizaci pro ssh, aniž by bylo
       povoleno přihlášení pomocí rlogin nebo rsh.

    /etc/hosts.equiv
       Tento soubor se používá při autentizaci pomocí souboru .rhosts.
       Obsahuje kanonická jména počítačů, na každém řádku jeden (formát
       je detailně popsán na manuálové stránce programu
       sshd).Jestližejeklientskýpočítačnalezenvtomto souboru, je
       automaticky povolené přihlášení, pokud je jméno uživatele na
       serveru i klientu stejné. Navíc je normálně nutná úspěšná RSA
       autentizace počítače. Tento soubor musí zapisovatelný pouze
       uživatelem root.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Tento soubor je zpracováván přesně jako /etc/hosts.equiv. Může
       být užitečný na povolení přihlášení pomocí ssh, ale nikoli pro
       rsh/rlogin.

    /etc/ssh/sshrc
       Příkazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po
       přihlášení uživatele, ale před provedením uživatelova shellu (nebo
       příkaz). Viz manuálová stránka sshd pro další informace.

    $HOME/.ssh/rc
       Příkazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po
       přihlášení uživatele, ale před provedením uživatelova shellu (nebo
       příkaz). Viz manuálová stránka sshd pro další informace.


INSTALACE
    Program ssh je normálně instalován jako setuid root. Práva uživatele root
    potřebuje pouze pro autentizaci pomocí souboru rhosts (vyžaduje, aby
    spojení přicházelo z privilegovaného portu, a alokování takového portu
    vyžaduje práva uživatele root). Také musí být schopen číst soubor
    /etc/ssh/ssh_host_key pro RSA autentizaci počítačů. Program ssh lze
    použít bez oprávnění uživatele root, ale autentizace pomocí souboru
    rhosts bude zakázána. Program ssh se vzdá jakýchkoli zvláštních práv
    bezprostředně po navázání spojení se vzdáleným počítačem.

    Byla vynaložena značná práce, aby byl program ssh bezpečný. Nicméně pokud
    objevíte bezpečnostní problém, oznamte to prosím ihned na <ssh-
    bugs@cs.hut.fi>.


AUTOR
    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Informace o nových verzích, mailing listech, a podobně můžete nalézt na
    domovské WWW stránce programu ssh na http://www.cs.hut.fi/ssh.


VIZ TAKÉ
    sshd(8), ssh-keygen(1), ssh-agent(1), ssh-add(1), scp(1), make-ssh-known-
    hosts(1), rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

VAROVÁNÍ
    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/SSH               8. listopadu 1995             SSH(1)