stat

STAT(2)         PodrÄcznik programisty Linuksa         STAT(2)NAZWA
    stat, fstat, lstat, fstatat - pobieranie stanu pliku

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *pathname, struct stat *buf);
    int fstat(int fd, struct stat *buf);
    int lstat(const char *pathname, struct stat *buf);

    #include <fcntl.h>      /* Definicja staÅych AT_* */
    #include <sys/stat.h>

    int fstatat(int dirfd, const char *pathname, struct stat *buf,
          int flags);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    lstat():
      /* glibc 2.19 i wczeÅniejsze */ _BSD_SOURCE
        || /* Od glibc 2.20 */ _DEFAULT_SOURCE
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* od glibc 2.10: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

    fstatat():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

OPIS
    Funkcje te zwracajÄ informacje o podanym pliku w buforze wskazanym
    przez buf. Do uzyskania tej informacji nie sÄ wymagane prawa dostÄpu do
    samego pliku, lecz — w przypadku stat, fstatat() i lstat() — konieczne
    sÄ prawa wykonywania (przeszukiwania) do wszystkich katalogów na
    prowadzÄcej do pliku Åcieżce pathname.

    stat() i fstatat() pobierajÄ informacje o pliku wskazanym przez
    pathname; cechy wyróżniajÄce fstatat() opisano poniżej.

    lstat() jest identyczny z stat(), lecz w przypadku gdy pathname jest
    dowiÄzaniem symbolicznym, to zwraca informacje o samym dowiÄzaniu, a
    nie pliku, do którego siÄ to dowiÄzanie odwoÅuje.

    fstat() jest identyczny z stat(), z tym wyjÄtkiem, że plik o którym
    majÄ byÄ pobrane informacje, jest okreÅlony przez deskryptor pliku fd.

    Wszystkie te funkcje zwracajÄ strukturÄ stat, zawierajÄcÄ nastÄpujÄce
    pola:

      struct stat {
        dev_t   st_dev;   /* ID urzÄdzenia zawierajÄcego plik */
        ino_t   st_ino;   /* numer i-wÄzÅa (inode) */
        mode_t  st_mode;   /* tryb i typ pliku */
        nlink_t  st_nlink;  /* liczba dowiÄzaÅ staÅych (hardlinks) */
        uid_t   st_uid;   /* ID użytkownika wÅaÅciciela */
        gid_t   st_gid;   /* ID grupy wÅaÅciciela */
        dev_t   st_rdev;   /* ID urzÄdzenia (jeÅli plik specjalny) */
        off_t   st_size;   /* caÅkowity rozmiar w bajtach */
        blksize_t st_blksize; /* wielkoÅÄ bloku dla I/O systemu plików */
        blkcnt_t st_blocks;  /* liczba zaalokowanych bloków 512-bajtowych */

        /* Od Linuksa 2.6 jÄdro obsÅuguje nanosekundowÄ
         rozdzielczoÅÄ nastÄpujÄcych pól znaczników czasu.
         SzczegóÅy opisujÄce Linuksa w wersji starszej niż 2.6
         znajdujÄ siÄ w rozdziale UWAGI */

        struct timespec st_atim;  /* czas ostatniego dostÄpu */
        struct timespec st_mtim;  /* czas ostatniej modyfikacji */
        struct timespec st_ctim;  /* czas ostatniej zmiany */
      };

      #define st_atime st_atim.tv_sec   /* KompatybilnoÅÄ wsteczna */
      #define st_mtime st_mtim.tv_sec
      #define st_ctime st_ctim.tv_sec
      };

    Uwaga: kolejnoÅÄ pól w strukturze stat różni siÄ nieco w zależnoÅci
    od architektury. Dodatkowo, powyższa definicja nie pokazuje bajtów
    wyrównujÄcych, które mogÄ byÄ obecne pomiÄdzy niektórymi polami na
    różnych architekturach. Z tymi detalami można siÄ zapoznaÄ
    analizujÄc glibc i kod źródÅowy jÄdra.

    Uwaga: Dla zachowania wydajnoÅci i prostoty, różne pola w strukturze
    stat mogÄ zawieraÄ stany z różnych momentów wykonywania wywoÅania
    systemowego. PrzykÅadowo, jeÅli st_mode lub st_uid zostanie zmieniony
    przez inny proces za pomocÄ wywoÅania chmod(2) lub chown(2), stat()
    może zwróciÄ stary st_mode razem z nowym st_uid albo stary st_uid
    razem z nowym st_mode.

    Pole st_dev opisuje urzÄdzenie, w którym plik siÄ znajduje. (Makra
    major(3) i minor(3) mogÄ siÄ przydaÄ przy dekodowaniu identyfikatora
    urzÄdzenia znajdujÄcego siÄ w tym polu).

    Pole st_rdev opisuje urzÄdzenie reprezentowane przez ten plik
    (i-wÄzeÅ).

    Pole st_size podaje rozmiar pliku w bajtach (jeżeli plik jest plikiem
    regularnym lub dowiÄzaniem symbolicznym). Rozmiarem dowiÄzania
    symbolicznego jest dÅugoÅÄ Åcieżki, na którÄ wskazuje, z wyÅÄczeniem
    koÅcowego bajtu NULL.

    Pole st_sblocks okreÅla liczbÄ bloków zajmowanych przez plik w
    jednostkach 512-bajtowych. (Liczba ta może byÄ mniejsza niż
    st_size/512, na przykÅad wtedy, gdy plik ma dziury).

    Pole st_blksize zawiera "preferowany" rozmiar bloku dla efektywnych
    operacji wejÅcia/wyjÅcia dla pliku. (Zapis do pliku mniejszych
    kawaÅków może spowodowaÄ nieefektywne operacje
    odczyt-modyfikacja-powtórny zapis).

    Nie wszystkie systemy plików pod Linuksem obsÅugujÄ wszystkie pola
    czasu. Niektóre systemy plików można zamontowaÄ w ten sposób, że
    dostÄp do pliku lub katalogu nie powoduje uaktualnienia pola st_atime.
    (Patrz noatime, nodiratime i relatime w mount(8) oraz powiÄzane
    informacje w mount(2)). Dodatkowo st_atime nie jest aktualizowane,
    jeÅli plik jest otwierany z flagÄ O_NOATIME, patrz open(2).

    Pole st_atime jest zmieniane przez każdy dostÄp do pliku, np. przez
    execve(2), mknod(2), pipe(2), utime(2) i read(2) (w razie odczytania
    wiÄcej niż zera bajtów). Inne procedury, jak mmap(2) mogÄ, ale nie
    muszÄ, zaktualizowaÄ st_atime.

    Zazwyczaj pole st_mtime jest zmieniane przez modyfikowanie pliku, np.
    przez mknod(2), truncate(2), utime(2) i write(2) (wiÄcej niż zera
    bajtów). Co wiÄcej st_mtime katalogu jest zmieniane przy tworzeniu
    plików w tym katalogu lub ich usuwaniu. Pole st_mtime nie jest
    zmieniane po zmianach wÅaÅciciela, grupy, liczby dowiÄzaÅ (hard links)
    czy uprawnieÅ.

    Pole st_ctime jest zmieniane przy zapisywaniu lub ustawianiu informacji
    i-wÄzÅa (np. wÅaÅciciela, grupy, liczby dowiÄzaÅ, praw itp.).

    POSIX odnosi siÄ do bitów st_mode odpowiadajÄcych masce S_IFMT (zob.
    poniżej) jako typu pliku, 12 bitów odpowiadajÄcych masce 07777 jako
    bitów trybu pliku i najmniej znaczÄcych 9 bitów (0777) jako bitów
    uprawnieÅ pliku.

    Zdefiniowane sÄ nastÄpujÄce wartoÅci masek do typu pliku z pola
    st_mode:

      S_IFMT   0170000  maska bitowa dla pola bitowego typu pliku

      S_IFSOCK  0140000  gniazdo
      S_IFLNK  0120000  dowiÄzanie symboliczne (symbolic link)
      S_IFREG  0100000  plik regularny
      S_IFBLK  0060000  urzÄdzenie blokowe
      S_IFDIR  0040000  katalog
      S_IFCHR  0020000  urzÄdzenie znakowe
      S_IFIFO  0010000  kolejka FIFO

    Dlatego, aby sprawdziÄ czy plik jest (przykÅadowo) zwykÅym plikiem
    można napisaÄ:

      stat(pathname, &sb);
      if ((sb.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
        /* ObsÅuga zwykÅego pliku */
      }

    Ponieważ testy w powyższej postaci sÄ popularne, dodatkowe makra sÄ
    zdefiniowane przez POSIX w celu umożliwienia sprawdzenia typu pliku w
    st_mode w spójniejszej formie:

      S_ISREG(m) czy plik jest regularny?

      S_ISDIR(m) katalog?

      S_ISCHR(m) urzÄdzenie znakowe?

      S_ISBLK(m) urzÄdzenie blokowe?

      S_ISFIFO(m) kolejka FIFO (potok nazwany)?

      S_ISLNK(m) dowiÄzanie symboliczne? (Nie w POSIX.1-1996).

      S_ISSOCK(m) gniazdo? (Nie w POSIX.1-1996).

    Poprzedni przykÅad kodu można dlatego przepisaÄ w nastÄpujÄcy sposób:

      stat(pathname, &sb);
      if (S_ISREG(sb.st_mode)) {
        /* ObsÅuga zwykÅego pliku */
      }

    Definicje wiÄkszoÅci powyższych makr sprawdzajÄcych typ pliku sÄ
    udostÄpniane, jeÅli tylko któraÅ z nastÄpujÄcych funkcji makd
    sprawdzajÄcych jest zdefiniowana: _BSD_SOURCE (w 2.19 i
    wczeÅniejszych), _SVID_SOURCE (w glibc 2.19 i wczeÅniejszych) lub
    _DEFAULT_SOURCE (w glibc 2.20 i późniejszych). Dodatkowo, definicje
    wszystkich powyższych makr z wyjÄtkiem S_IFSOCK i S_ISSOCK() sÄ
    udostÄpniane jeÅli zdefiniowano _XOPEN_SOURCE. Zdefiniowanie S_IFSOCK
    można również uwidoczniÄ definiujÄc _XOPEN_SOURCE z wartoÅciÄ
    wiÄkszÄ lub równÄ 500.

    Zdefiniowanie S_ISSOCK() jest uwidocznione, jeÅli zdefiniowano dowolne
    z nastÄpujÄcych makr sprawdzajÄcych: _BSD_SOURCE (w 2.19 i
    wczeÅniejszych), _DEFAULT_SOURCE (w glibc 2.20 i późniejszych),
    _XOPEN_SOURCE z wartoÅciÄ wiÄkszÄ lub równÄ 500 lub _POSIX_C_SOURCE z
    wartoÅciÄ wiÄkszÄ lub równÄ 200112L.

    Zdefiniowane sÄ nastÄpujÄce wartoÅci masek do czÄÅci okreÅlajÄcej tryb
    pliku w polu st_mode:

      S_ISUID   04000  bit "set-used-ID"
      S_ISGID   02000  bit "set-group-ID" (patrz niżej)
      S_ISVTX   01000  bit "sticky" (patrz niżej)

      S_IRWXU   00700  wÅaÅciciel ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
      S_IRUSR   00400  wÅaÅciciel ma prawa odczytu
      S_IWUSR   00200  wÅaÅciciel ma prawa zapisu
      S_IXUSR   00100  wÅaÅciciel ma prawa wykonania

      S_IRWXG   00070  grupa ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
      S_IRGRP   00040  grupa ma prawa odczytu
      S_IWGRP   00020  grupa ma prawa zapisu
      S_IXGRP   00010  grupa ma prawa wykonania

      S_IRWXO   00007  inni (nie z grupy) majÄ prawo odczytu, zapisu i
                wykonania
      S_IROTH   00004  inni majÄ prawa odczytu
      S_IWOTH   00002  inni majÄ prawa zapisu
      S_IXOTH   00001  inni majÄ prawa wykonania

    Bit "set-group-ID" (S_ISGID) ma kilka specjalnych znaczeÅ. Ustawiony na
    katalogu oznacza, że dla tego katalogu powinna byÄ używana semantyka
    BSD: pliki w nim utworzone dziedziczÄ identyfikator grupy z katalogu, a
    nie z efektywnego identyfikatora grupy procesu tworzÄcego plik, ponadto
    tworzone katalogi bÄdÄ miaÅy także ustawiony bit S_ISGID. Dla pliku,
    który nie ma ustawionego bitu wykonywania dla grupy (S_IXGRP), bit
    "set-group-ID" oznacza obowiÄzkowe blokowanie pliku/rekordu.

    Bit "sticky" (S_ISVTX) ustawiony na katalogu oznacza, że tylko
    wÅaÅciciel pliku lub wÅaÅciciel katalogu albo proces uprzywilejowany
    może usunÄÄ plik w tym katalogu lub zmieniÄ nazwÄ tego pliku.

  fstatat()
    WywoÅanie systemowe fstatat() dziaÅa w ten sam sposób co stat(), z
    wyjÄtkiem opisanych tu różnic.

    JeÅli Åcieżka podana w pathname jest wzglÄdna, jest to interpretowane
    w odniesieniu do katalogu do którego odnosi siÄ deskryptor pliku dirfd
    (zamiast w odniesieniu do bieżÄcego katalogu roboczego procesu
    wywoÅujÄcego, jak w stosunku do Åcieżek wzglÄdnych robi to stat()).

    JeÅli pathname jest wzglÄdna a dirfd ma wartoÅÄ specjalnÄ AT_FDCWD, to
    pathname jest interpretowana w odniesieniu do bieżÄcego katalogu
    roboczego procesu wywoÅujÄcego (jak stat()).

    If Åcieżka pathname jest bezwzglÄdna, to dirfd jest ignorowane.

    flags mogÄ wynosiÄ albo 0, albo skÅadaÄ siÄ z co najmniej jednej z
    poniższych opcji poÅÄczonych operatorem OR:

    AT_EMPTY_PATH (od Linuksa 2.6.39)
       JeÅli pathname jest ÅaÅcuchem pustym, to dziaÅa na pliku do
       którego odnosi siÄ dirfd (który mógÅ zostaÄ pozyskany za
       pomocÄ flagi O_PATH open(2)). JeÅli dirfd wynosi AT_FDCWD, to
       wywoÅujÄcy dziaÅa w bieżÄcym katalogu roboczym. W takim
       przypadku dirfd może odnosiÄ siÄ do każdego typu pliku, nie
       tylko katalogu. Jest to opcja charakterystyczna dla Linuksa,
       proszÄ zdefiniowaÄ _GNU_SOURCE, aby dostaÄ siÄ do jej definicji.

    AT_NO_AUTOMOUNT (od Linuksa 2.6.38)
       Nie montuje automatycznie ostatniego komponentu ("basename")
       Åcieżki podanej w pathname, jeÅli Åcieżka odnosi siÄ do
       katalogu, który jest punktem automatycznego montowania. Pozwala
       to programowi wywoÅujÄcemu zebraÄ atrybuty samego punktu
       montowania (a nie atrybuty lokalizacji, która zostaÅaby
       zamontowana). Znacznika tego można użyÄ w narzÄdziach, które
       przeszukujÄ katalogi, aby zapobiec ich automatycznemu
       montowaniu. Znacznik AT_NO_AUTOMOUNT nie ma żadnego znaczenia,
       jeÅli punkt montowania zostaÅ już wczeÅniej zamontowany. Jest
       to opcja charakterystyczna dla Linuksa, proszÄ zdefiniowaÄ
       _GNU_SOURCE, aby dostaÄ siÄ do jej definicji.

    AT_SYMLINK_NOFOLLOW
       JeÅli pathname jest dowiÄzaniem symbolicznym nie podÄża za nim,
       w zamian zwraca informacje o samym dowiÄzaniu, jak lstat().
       DomyÅlnie fstatat () podÄża za dowiÄzaniami symbolicznymi, jak
       stat().)

    WiÄcej informacji o potrzebie wprowadzenia fstatat() można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku openat(2).

WARTOÅÄ ZWRACANA
    W przypadku powodzenia zwracane jest zero. W razie wystÄpienia bÅÄdu
    zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartoÅÄ zmiennej errno.

BÅÄDY
    EACCES Brak uprawnieÅ do przeszukiwania jednego z katalogów w Åcieżce
       zaczynajÄcej pathname. (Patrz także path_resolution(7)).

    EBADF fd nie jest prawidÅowym otwartym deskryptorem pliku.

    EFAULT Niepoprawny adres.

    ELOOP Podczas rozwiÄzywania Åcieżki napotkano zbyt wiele dowiÄzaÅ
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Åcieżka pathname jest zbyt dÅuga.

    ENOENT SkÅadnik Åcieżki pathname nie istnieje lub pathname jest pustym
       ÅaÅcuchem znaków.

    ENOMEM Brak pamiÄci (tj. pamiÄci jÄdra).

    ENOTDIR
       SkÅadnik Åcieżki pathname nie jest katalogiem.

    EOVERFLOW
       pathname lub fd odnosi siÄ do pliku, numeru i-wÄzÅa lub numeru
       bloków, których rozmiar nie jest reprezentowalny w -
       odpowiednio - typie off_t, ino_t, blkcnt_t. BÅÄd ten może
       wystÄpiÄ na przykÅad wtedy, gdy aplikacja skompilowana na
       platformie 32-bitowej bez -D_FILE_OFFSET_BITS=64 wywoÅa stat ()
       na pliku, którego rozmiar jest wiÄkszy niż (1<<31)-1 bajtów.

    MogÄ wystÄpiÄ nastÄpujÄce dodatkowe bÅÄdy dla fstatat():

    EBADF dirfd nie jest prawidÅowym deskryptorem pliku.

    EINVAL Podano nieprawidÅowÄ opcjÄ w flags.

    ENOTDIR
       pathname jest wzglÄdna a dirfd jest deskryptorem pliku
       odnoszÄcym siÄ do pliku zamiast do katalogu.

WERSJE
    fstatat() zostaÅo dodane do Linuksa w jÄdrze 2.6.16; obsÅugÄ biblioteki
    dodano do glibc w wersji 2.4.

ZGODNE Z
    stat(), fstat(), lstat(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1.2008.

    fstatat(): POSIX.1-2008.

    WedÅug POSIX.1-2001 lstat() na dowiÄzaniu symbolicznym powinien
    zwróciÄ poprawne wartoÅci tylko w polu st_size i w czÄÅci pola st_mode
    zwiÄzanej z typem pliku struktury stat. POSIX.1-2008 zaostrza tÄ
    specyfikacjÄ, wymagajÄc od lstat() zwracania poprawnych informacji we
    wszystkich polach z wyjÄtkiem bitów trybu w st_mode.

    Używanie pól st_blocks i st_blksize może byÄ nieprzenoÅne. (ByÅy
    wprowadzone w BSD; interpretacje różniÄ siÄ zarówno miÄdzy
    systemami, jak i na jednym systemie, jeÅli użyty jest zdalny system
    plików montowany po NFS-ie). Aby uzyskaÄ definicje typów blkcnt_t i
    blksize_t z <sys/stat.h> należy zdefiniowaÄ _XOPEN_SOURCE na wartoÅÄ
    500 lub wyższÄ (przed doÅÄczeniem jakiegokolwiek innego pliku
    nagÅówkowego).

    POSIX.1-1990 nie opisywaÅ staÅych S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG,
    S_IFBLK, S_IFDIR, S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX , ale zamiast tego wymagaÅ
    używania makr S_ISDIR() itp. StaÅe S_IF* sÄ obecne w POSIX.1-2001 i
    późniejszych.

    Makra S_ISLNK() i S_ISSOCK() nie sÄ wymienione w POSIX.1-1996, ale sÄ
    obecne w POSIX.1-2001; pierwsze z nich pochodzi z SVID 4, a drugie z
    SUSv2.

    Unix V7 (i kolejne systemy) miaÅ S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, podczas
    gdy POSIX nakazuje używanie synonimów S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.

  Inne systemy
    WartoÅci, które byÅy (lub nadal sÄ) w użyciu w różnych systemach:

    szesn.  nazwa   ls  ósemk.  opis
    f000   S_IFMT     170000  maska bitowa dla pól bitowych typu pliku
    0000           000000  niedziaÅajÄcy i-wÄzeÅ w SCO; nieznany typ
                     w BSD; SVID-v2 i XPG2 majÄ zarówno 0,
                     jak i 0100000 dla zwykÅego pliku
    1000   S_IFIFO  p|  010000  kolejka FIFO (potok nazwany)
    2000   S_IFCHR  c  020000  specjalny znakowy (V7)
    3000   S_IFMPC     030000  specjalny znakowy zwielokrotniony (V7)
    4000   S_IFDIR  d/  040000  katalog (V7)
    5000   S_IFNAM     050000  nazwany plik specjalny XENIX-a z dwoma
                     podtypami, rozróżnianymi przez wartoÅci
                     1, 2 w st_rdev
    0001   S_INSEM  s  000001  podtyp IFNAM semafora XENIX
    0002   S_INSHD  m  000002  podtyp IFNAM dzielonych danych XENIX
    6000   S_IFBLK  b  060000  specjalny blokowy (V7)
    7000   S_IFMPB     070000  specjalny blokowy zwielokrotniony (V7)
    8000   S_IFREG  -  100000  regularny (V7)
    9000   S_IFCMP     110000  skompresowany VxFS
    9000   S_IFNWK  n  110000  sieciowy specjalny (HP-UX)
    a000   S_IFLNK  l@  120000  dowiÄzanie symboliczne (BSD)
    b000   S_IFSHAD    130000  shadow i-wÄzeÅ ACL w Solarisie
                     (niewidzialny w przestrzeni użytkownika)
    c000   S_IFSOCK  s=  140000  gniazdo (BSD; także "S_IFSOC" na VxFS)

    d000   S_IFDOOR  D>  150000  drzwi Solarisa
    e000   S_IFWHT  w%  160000  BSD whiteout (nieużywane dla i-wÄzÅa)
    0200   S_ISVTX     001000  bit lepkoÅci: zachowuje tekst na
                     urzÄdzeniu wymiany nawet po użyciu (V7)
                     zarezerwowane (SVID-v2)
                     Dla niekatalogów: nie buforuj tego
                     (SunOS)
                     Dla katalogów: ograniczone prawo
                     usuniÄcia (SVID-v4.2)
    0400   S_ISGID     002000  set-group-ID podczas wykonywania (V7)
                     dla katalogów: używa semantyki BSD do
                     propagacji GID
    0400   S_ENFMT     002000  egzekwowanie blokowania plików Systemu V
                     (dzielone z S_ISGID)
    0800   S_ISUID     004000  set-user-ID podczas wykonywania (V7)
    0800   S_CDF      004000  katalog jest plikiem zależnym od
                     kontekstu (HP-UX)

    Polecenie "sticky" pojawiÅo siÄ w wersji 32V systemu AT&T UNIX.

UWAGI
    Pod Linuksem, lstat() nie spowoduje uruchomienia akcji automontera,
    natomiast stat() - spowoduje (patrz jednakże fstatat(2)).

    Dla wiÄkszoÅci plików w katalogu /proc, stat() w polu st_size zwraca
    0, a nie rzeczywisty rozmiar pliku.

  Pola znaczników czasu
    Starsze jÄdra i starsze standardy nie obsÅugujÄ nanosekundowych pól
    znaczników czasu. Zamiast tego byÅy trzy pola znaczników czasu —
    st_atime, st_mtime i st_ctime— zapisywane jako time_t przechowujÄce
    znaczniki czasu z sekundowÄ precyzjÄ.

    Od wersji jÄdra 2.5.48 struktura stat obsÅuguje nanosekundowÄ
    dokÅadnoÅÄ wszystkich trzech pól czasowych. Nanosekundowa czÄÅÄ
    każdego z tych pól jest dostÄpna za pomocÄ nazw w postaci
    st_atim.tv_nsec, jeżeli zdefiniowano makro _BSD_SOURCE lub
    _SVID_SOURCE. Nanosekundowe pola czasowe sÄ obecnie ustandaryzowane,
    poczÄwszy od POSIX.1-2008 i w zwiÄzku z tym, poczÄwszy od wersji 2.12
    biblioteka glibc udostÄpnia również czÄÅÄ nanosekundowÄ, jeÅli
    _POSIX_C_SOURCE jest zdefiniowane na wartoÅÄ 200809L lub wiÄkszÄ, albo
    _XOPEN_SOURCE jest zdefiniowane na wartoÅÄ 700 lub wiÄkszÄ. JeÅli nie
    zdefiniowano żadnego z powyższych makr, to nanosekundowe wartoÅci sÄ
    dostÄpne w polu st_atimensec.

    Nanosekundowe pola czasowe sÄ obsÅugiwane przez XFS, JFS, Btrfs i ext4
    (od Linuksa 2.6.23). natomiast nie sÄ obsÅugiwane w ext2, ext3 i
    Reiserfs. W systemach plików, które nie obsÅugujÄ takiej dokÅadnoÅci
    czasowej, wartoÅci nanosekund w tych polach wynoszÄ 0.

  Różnice biblioteki C/jÄdra
    Z upÅywem czasu, zwiÄkszanie rozmiarów struktury stat doprowadziÅo do
    powstania trzech kolejnych wersji funkcji stat(): sys_stat() (slot
    __NR_oldstat), sys_newstat() (slot __NR_stat) i sys_stat64() (slot
    __NR_stat64) na platformach 32-bitowych takich jak i386. Pierwsze dwie
    wersje byÅy już obecne w Linuksie 1.0 (choÄ z różnymi nazwami),
    ostatniÄ dodano w Linuksie 2.4. Podobne uwagi majÄ zastosowanie do
    fstat() i lstat().

    WewnÄtrzjÄdrowe wersje struktury stat, za pomocÄ których jÄdro
    obsÅuguje te różne wersje, to odpowiednio:

       __old_kernel_stat
           Oryginalna struktura z doÅÄ wÄskimi polami i brakiem
           dopeÅnienia (wyrównania).

       stat  WiÄksze pole st_ino i dodane dopeÅnienie do różnych
           czÄÅci struktury pozwalajÄce na późniejszÄ rozbudowÄ.

       stat64 Jeszcze wiÄksze pole st_ino, wiÄksze pola st_uid i st_gid
           aby przyjÄÄ rozszerzone w Linuksie 2.4 UID-y i GID-y do
           32 bitów i różne inne poszerzenia pól oraz jeszcze
           wiÄcej dopeÅnieÅ w strukturze (dopeÅnione bajty zostaÅy w
           koÅcu wykorzystane w Linuksie 2.6 po pojawieniu siÄ
           32-bitowych identyfikatorów urzÄdzeÅ oraz czÄÅci
           nanosekundowej w polach znaczników czasowych).

    Funkcja opakowujÄca glibc stat() ukrywa te detale przed użytkownikami,
    wywoÅujÄc najnowszÄ wersjÄ wywoÅania systemowego udostÄpnianÄ przez
    jÄdra i przepakowujÄc zwracane informacje, jeÅli jest to wymagane, dla
    starszych plików wykonywalnych.

    Na wspóÅczesnych systemach 64-bitowych wszystko jest prostsze:
    istnieje jedno wywoÅanie systemowe stat(), a jÄdro wykorzystuje
    strukturÄ stat zawierajÄcÄ pola o wystarczajÄcym rozmiarze.

    WywoÅanie systemowe niższego stopnia używane przez funkcjÄ
    opakowujÄcÄ fstatat() glibc nazywa siÄ w rzeczywistoÅci fstatat64()
    lub, na niektórych architekturach, newfstatat().

PRZYKÅAD
    Poniższy program wywoÅuje stat() i wypisuje wybrane pola zwrócone w
    strukturze stat:

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <time.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct stat sb;

      if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Użycie: %s <Åcieżka>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      if (stat(argv[1], &sb) == -1) {
        perror("stat");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      printf("Typ pliku:         ");

      switch (sb.st_mode & S_IFMT) {
      case S_IFBLK: printf("urzÄdzenie blokowe\n");   break;
      case S_IFCHR: printf("urzÄdzenie znakowe\n");   break;
      case S_IFDIR: printf("katalog\n");         break;
      case S_IFIFO: printf("FIFO/pipe\n");        break;
      case S_IFLNK: printf("dowiÄzanie symboliczne\n"); break;
      case S_IFREG: printf("zwykÅy plik\n");       break;
      case S_IFSOCK: printf("gniazdo\n");         break;
      default:    printf("typ nieznany\n");      break;
      }

      printf("numer I-wÄzÅa:      %ld\n", (long) sb.st_ino);

      printf("Tryb:           %lo (octal)\n",
          (unsigned long) sb.st_mode);

      printf("Liczba dowiÄzaÅ:      %ld\n", (long) sb.st_nlink);
      printf("WÅaÅciciel:        UID=%ld  GID=%ld\n",
          (long) sb.st_uid, (long) sb.st_gid);

      printf("Preferowany rozmiar bloku I/O: %ld bajtów\n",
          (long) sb.st_blksize);
      printf("Rozmiar bloku:         %lld bajtów\n",
          (long long) sb.st_size);
      printf("Liczba zaalokowanych bloków:  %lld\n",
          (long long) sb.st_blocks);

      printf("Ostatnia zmiana stanu:  %s", ctime(&sb.st_ctime));
      printf("Ostatni dostÄp do pliku: %s", ctime(&sb.st_atime));
      printf("Ostatnia zmiana pliku:  %s", ctime(&sb.st_mtime));

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE
    ls(1), stat(1), access(2), chmod(2), chown(2), readlink(2), utime(2),
    capabilities(7), symlink(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2016-03-15              STAT(2)