stat

stat(2)            2007-10-27-16:31            stat(2)Ðазва
    stat, fstat, lstat - одеÑжÑÑÑÑ ÑÑаÑÑÑ ÑайлÑ


СÑиÑло
    #include <sys/types.h>


    #include <sys/stat.h>


    #include <unistd.h>

    int stat(const char *file_name, struct stat *buf);


    int fstat(int filedes, struct stat *buf);


    int lstat(const char *file_name, struct stat *buf);


ÐпиÑ
    Ð¦Ñ ÑÑнкÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑаÑÑÑ ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð¿Ñо вказаний
    Ñайл. Ðи не зобов'ÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑи пÑавами
    доÑÑÑÐ¿Ñ Ð´Ð¾ ÑайлÑ, Ñоб оÑÑимаÑи ÑÑ ÑнÑоÑмаÑÑÑ,
    ÑÑлÑки дозвÑл на поÑÑк ÑÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑалогÑв, в ÑкомÑ
    знаÑодиÑÑÑÑ Ñайл.

    stat видаÑÑÑ ÑÑаÑиÑÑÐ¸ÐºÑ Ñодо ÑайлÑ, на Ñкий
    вказÑÑ file_name, заповнÑÑÑи Ð½ÐµÑ Ð±ÑÑÐµÑ buf.

    lstat подÑбний до stat за винÑÑком Ñого, Ñо Ñ
    Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ ÑимволÑÑного поÑиланнÑ, добÑваÑÑÑÑÑ
    ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð¿Ñо Ñаме поÑиланнÑ, а не Ñайл, на
    Ñкий воно вказÑÑ.

    fstat Ñакож ÑÑожий на stat , але ÑÑаÑиÑÑиÑнÑ
    ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° оÑÑимаÑи ÑÑлÑки Ñодо
    вÑдкÑиÑого ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ (дивÑÑÑÑÑ open(2)), на Ñкий
    вказÑÑ Ð´ÐµÑкÑипÑÐ¾Ñ filedes.

    УÑÑ Ð²Ð¾Ð½Ð¸ повеÑÑаÑÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑÑ stat, Ñка мÑÑÑиÑÑ
    наÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñ:

          struct stat {
           dev_t   st_dev;   /* пÑилад */
           ino_t   st_ino;   /* ÑндекÑний Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ */
           mode_t   st_mode;  /* заÑиÑÑ */
           nlink_t  st_nlink;  /* кÑлÑкÑÑÑÑ Ð¶Ð¾ÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð°Ð½Ñ */
           uid_t   st_uid;   /* коÑиÑÑÑваÑÑкий ID влаÑника */
           gid_t   st_gid;   /* ID гÑÑпи влаÑника */
           dev_t   st_rdev;  /* Ñип пÑÐ¸Ð»Ð°Ð´Ñ */
           off_t   st_size;  /* загалÑний ÑозмÑÑ, в байÑÐ°Ñ */
           blksize_t st_blksize; /* ÑозмÑÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑÑй вводÑ/Ð²Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ñ */
           blkcnt_t  st_blocks; /* кÑлÑкÑÑÑÑ Ð²Ð¸Ð´ÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÑв */
           time_t   st_atime;  /* ÑÐ°Ñ Ð¾ÑÑаннÑого доÑÑÑÐ¿Ñ */
           time_t   st_mtime;  /* ÑÐ°Ñ Ð¾ÑÑаннÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑÑкаÑÑÑ */
           time_t   st_ctime;  /* ÑÐ°Ñ Ð¾ÑÑаннÑÐ¾Ñ Ð·Ð¼Ñни ÑÑаÑÑÑÑ */
          };

    ÐнаÑÐµÐ½Ð½Ñ st_size мÑÑÑиÑÑ ÑозмÑÑ ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð² байÑаÑ
    (ÑкÑо Ñе звиÑайний Ñайл або ÑимволÑÑне
    поÑиланнÑ). РозмÑÑ ÑимволÑÑного поÑиланнÑ
    ÑÑвний Ð´Ð¾Ð²Ð¶Ð¸Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑжка ÑлÑÑÑ, Ñкий вÑн
    мÑÑÑиÑÑ, без кÑнÑевого NULL.

    ÐнаÑÐµÐ½Ð½Ñ st_blocks вклÑÑÐ°Ñ ÑозмÑÑ ÑайлÑ, ÑозбиÑий
    на 512-байÑÐ¾Ð²Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸. (Цей ÑозмÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ
    виÑвиÑиÑÑ Ð¼ÐµÐ½Ñим за st_size/151, ÑкÑо Ñайл мÑÑÑиÑÑ
    дÑÑки.) ÐнаÑÐµÐ½Ð½Ñ st_blksize мÑÑÑиÑÑ "бажаний" длÑ
    еÑекÑивноÑÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑÑй вводÑ/Ð²Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑозмÑÑ Ñ
    блокаÑ. (ÐÐ°Ð¿Ð¸Ñ Ð´Ð¾ ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½ÑÐ¸Ñ Ð²ÑдÑÑзкÑв може
    пÑизвеÑÑи до нееÑекÑивного
    запиÑÑ-модиÑÑкаÑÑÑ-пеÑезапиÑÑ.)

    Ðе кожна Ñайлова ÑиÑÑема ÐÑнÑкÑа вÑÑлÑÑ Ð²ÑÑ
    Ð¿Ð¾Ð»Ñ ÑаÑÑ. ÐеÑÐºÑ ÑÐ°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ñ ÑиÑÑеми дозволÑÑÑÑ
    пÑиÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð² Ñакий ÑпоÑÑб, Ñо доÑÑÑп до ÑайлÑ
    не ÑпÑиÑинÑÑ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñ st_atime. (ÐивÑÑÑÑÑ
    аÑгÑÐ¼ÐµÐ½Ñ "noatime" в поÑÑÐ±Ð½Ð¸ÐºÑ mount(8).)

    Ðоле st_atime змÑнÑÑÑÑÑÑ Ð¿ÑÑÐ»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ñ Ð´Ð¾ ÑайлÑ,
    напÑиклад ÑеÑез execve(2), mknod(2), pipe(2), utime(2) Ñ
    read(2) (ÑкÑо змÑнено бÑлÑÑе за нÑÐ»Ñ Ð±Ð°Ð¹ÑÑв). ÐнÑÑ
    ÑÑнкÑÑÑ, ÑÐ°ÐºÑ Ñк mmap(2) напÑиклад, можÑÑÑ, а
    можÑÑÑ Ñ Ð½Ðµ оновлÑваÑи st_atime.

    Ðоле st_mtime змÑнÑÑÑÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸ÑÑкаÑÑÑми ÑайлÑ,
    напÑиклад за Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¾Ñ mknod(2), truncate(2),
    utime(2) Ñ write(2) (ÑкÑо змÑнено бÑлÑÑе за нÑлÑ
    байÑÑв). ÐÑлÑÑе Ñого, st_mtime каÑÐ°Ð»Ð¾Ð³Ñ Ð·Ð¼ÑнÑÑÑÑÑÑ Ñ
    Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ ÑÑвоÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð°Ð±Ð¾ Ð²Ð¸Ð´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ÑайлÑв з
    ÑÑÑÑ Ð´Ð¸ÑекÑоÑÑÑ. Ðоле st_mtime залиÑеÑÑÑÑ Ð±ÐµÐ· змÑн,
    ÑкÑо помÑнÑÑи влаÑника або гÑÑпÑ, кÑлÑкÑÑÑÑ
    жоÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð°Ð½Ñ ÑоÑо.

    Ðоле st_ctime змÑнÑÑÑÑÑÑ Ñ Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÑ Ð°Ð±Ð¾
    вÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑндекÑного вÑзла (ÑобÑо,
    ÑнÑоÑмаÑÑÑ Ð¿Ñо влаÑника, гÑÑпÑ, кÑлÑкÑÑÑÑ
    поÑиланÑ, Ñежим, Ñ Ñак далÑ.)

    ÐаÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð¼Ð°ÐºÑоÑи POSIX ознаÑено Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑевÑÑки
    ÑÐ¸Ð¿Ñ ÑайлÑ:


    S_ISREG(m)
        Ñи Ñе звиÑайний Ñайл?


    S_ISDIR(m)
        Ñи Ñе каÑалог?


    S_ISCHR(m)
        Ñи Ñе пÑиÑÑÑÑй поÑимволÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿ÐµÑедаÑÑ
       даниÑ?


    S_ISBLK(m)
        Ñи Ñе блоковий пÑиÑÑÑÑй?


    S_ISFIFO(m)
        Ñи Ñе FIFO?


    S_ISLNK(m)
        Ñи ÑимволÑÑне поÑиланнÑ? (ÐÐµÐ¼Ð°Ñ Ð²
       POSIX.1-1996.)


    S_ISSOCK(m)
        Ñи Ñе ÑокеÑ? (ÐÐµÐ¼Ð°Ñ Ð² POSIX.1-1996.)

       ÐаÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð¿ÑапоÑÑÑ Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñено Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñ st_mode:    "S_IFMT   017000": бÑÑова маÑка Ð´Ð»Ñ Ð±ÑÑ-полÑв
    Ñайлового ÑипÑ


    "S_IFSOCK 0140000"
        ÑокеÑ


    "S_IFLNK 0120000"
        ÑимволÑÑне поÑиланнÑ


    "S_IFREG 0100000"
        звиÑайний Ñайл


    "S_IFBLK 0060000"
        блоковий пÑиÑÑÑÑй


    "S_IFDIR 0040000"
        каÑалог


    "S_IFCHR 0020000"
        поÑимволÑний пÑиÑÑÑÑй


    "S_IFIFO 0010000"
        fifo


    "S_ISUID 0004000"
        вÑÑановлÑÑ Ð±ÑÑ UID


    "S_ISGID 0002000"
        вÑÑановлÑÑ Ð±ÑÑ GID


    "S_ISVTX 0001000"
        ÑÑÑйкий бÑÑ


    "S_IRWXU 00700"
        коÑиÑÑÑваÑÑка маÑка дозволÑв


    "S_IRUSR 00400"
        влаÑник Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ñл на ÑиÑаннÑ


    "S_IWUSR 00200"
        влаÑник Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ñл на запиÑ


    "S_IXUSR 00100"
        влаÑник Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ñл на виконаннÑ


    "S_IRWXG 00070"
        маÑка дозволÑв Ð´Ð»Ñ Ð³ÑÑпи


    "S_IRGRP 00040"
        гÑÑпа Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð²Ñл на ÑиÑаннÑ


    "S_IWGRP 00020"
        гÑÑпа Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ñл на запиÑ


    "S_IXGRP 00010"
        гÑÑпа Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ñл на виконаннÑ


    "S_IRWXO 00007"
        маÑка дозволÑв Ð´Ð»Ñ ÑеÑÑи коÑиÑÑÑваÑÑв
       (ÑиÑ, ÑÑо не належаÑÑ Ð´Ð¾ гÑÑпи)


    "S_IROTH 00004"
        ÑеÑÑа Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð²Ñл на ÑиÑаннÑ


    "S_IWOTH 00002"
        ÑеÑÑа Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð²Ñл на запиÑ


    "S_IXOTH 00001"
        ÑеÑÑа Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ñл на виконаннÑ

       ÐÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ GID (S_ISGID) Ð¼Ð°Ñ Ð´ÐµÐºÑлÑка
       знаÑенÑ. ÐÐ»Ñ ÐºÐ°ÑÐ°Ð»Ð¾Ð³Ñ Ð²Ñн ознаÑаÑ, Ñо
       викоÑиÑÑовÑваÑимеÑÑÑÑ ÑеманÑика BSD -
       ÑÑвоÑÐµÐ½Ñ Ñам Ñайли ÑÑпадковÑÑÑÑ ID гÑÑпи
       ÑÑого каÑалогÑ, а не згÑдно з Ñинним ID
       пÑоÑеÑÑ, Ñо ÑÑвоÑив Ñайл. СÑвоÑÐµÐ½Ñ Ñам
       каÑалоги Ñакож оÑÑимаÑÑÑ Ð²ÑÑановлений
       бÑÑ S_ISGID. ÐнÑе - Ð´Ð»Ñ ÑайлÑв, ÑÐºÑ Ð½Ðµ маÑÑÑ
       вÑÑановленим бÑÑ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð³ÑÑпоÑ
       (S_IXGRP), GID вказÑÑ Ð½Ð° обов'Ñзкове
       блокÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ (ÑеÑÑÑÑаÑÑйного запиÑÑ).

       СÑÑйкий бÑÑ (S_ISVTX) Ñ Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ ÐºÐ°ÑалогÑ
       ознаÑаÑ, Ñо Ñайл Ñ ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐºÐ°ÑÐ°Ð»Ð¾Ð·Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ
       пеÑейменÑваÑи або видалиÑи ÑÑлÑки
       влаÑник ÑайлÑ, влаÑник каÑÐ°Ð»Ð¾Ð³Ñ Ñ
       root-коÑиÑÑÑваÑ.


ÐовеÑÐ½ÐµÐ½Ñ Ð·Ð½Ð°ÑеннÑ
    ÐÑи Ð²Ð´Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ, повеÑÑаÑÑÑÑÑ Ð½ÑлÑ. У
    Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ¸, бÑде повеÑнено -1 Ñ errno
    набÑде вÑдповÑдного знаÑеннÑ.


Ðоди помилок
    EBADF
        поганий деÑкÑипÑÐ¾Ñ filedes .


    ENOENT
        ЯкаÑÑ Ñкладова назви ÑлÑÑÑ file_name не
       ÑÑнÑÑ, або ÑлÑÑ Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ Ñк поÑожнÑй
       ланÑÑжок.


    ENOTDIR
        ЯкаÑÑ Ñкладова назви ÑлÑÑÑ Ð½Ðµ Ñ
       каÑалогом.


    ELOOP
        ÐабагаÑо ÑимволÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð°Ð½Ñ Ð¿Ñд ÑаÑ
       ÑпÑоби Ñозв'ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ñ ÑлÑÑÑ.


    EFAULT
        Ðогана адÑеÑа.


    EACCES
        ÐÑдмова Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпÑ.


    ENOMEM
        ÐедоÑÑаÑнÑо пам'ÑÑÑ (ÑдÑа).


    ENAMETOOLONG
        Ðазва ÑÐ°Ð¹Ð»Ñ Ð·Ð°Ð½Ð°Ð´Ñо довга.


ÐÑдповÑднÑÑÑÑ ÑÑандаÑÑам
    Ðиклики stat Ñ fstat ÑзгоджÑÑÑÑÑÑ Ð· SVr4, SVID, POSIX,
    X/OPEN, BSD 4.3. Ðиклик lstat вÑдповÑÐ´Ð°Ñ 4.3BSD Ñ SVr4.
    SVr4 згадÑÑ Ð´Ð¾Ð´Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ¸ fstat - EINTR, ENOLINK
    Ñ EOVERFLOW, а Ð´Ð»Ñ stat Ñ lstat - EACCES, EINTR, EMULTIHOP, ENOLINK
    Ñ EOVERFLOW. ÐикоÑиÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñв st_blocks Ñ st_blksize
    може виÑвиÑиÑÑ Ð½Ðµ наÑÑÑлÑки поÑÑабелÑним.
    (Ðони з'ÑвилиÑÑ Ð² BSD Ñ Ð½Ðµ згадÑÑÑÑÑÑ POSIX. ÐÑнÑ
    ÑнÑеÑпÑеÑаÑÑÑ Ð²ÑдÑÑзнÑÑÑÑÑÑ Ð² ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ ÑиÑÑемаÑ, Ñ,
    можливо, на ÑÑй ÑамÑй ÑиÑÑемÑ, коли
    пÑиÑднано ÑÐ°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ñ ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ NFS.)

    У POSIX Ð½ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÑ Ð±ÑÑÑв S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG,
    S_IFBLK, S_IFDIR, S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX, заÑе вимагаÑÑÑÑÑ
    викоÑиÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¼Ð°ÐºÑоÑÑв S_ISDIR() ÑоÑо. ÐакÑоÑÑв
    S_ISLNK Ñ S_ISSOCK Ð½ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð² POSIX.1-1996, заÑе оÑÑкÑÑÑÑÑÑ Ð²
    наÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÑандаÑÑÑ; пеÑÑий макÑоÑ
    поÑодиÑÑ Ð· SVID 4v2, ÑÐ¾Ð´Ñ Ñк дÑÑгий - з SUSv2.

    Unix V7 (Ñ Ð¿ÑзнÑÑÑ Ð²ÐµÑÑÑÑ) мали S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC,
    ÑÐ¾Ð´Ñ Ñк POSIX пÑипиÑÑÑ ÑинонÑми S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.


ÐнÑÑ ÑиÑÑеми
    ÐнаÑеннÑ, Ñо викоÑиÑÑовÑвалиÑÑ (або надалÑ
    викоÑиÑÑовÑÑÑÑÑÑ) на ÑÑзноманÑÑÐ½Ð¸Ñ ÑиÑÑемаÑ:    ÑÑÑÑн. назва вивÑд ls вÑÑÑмк. опиÑ    ________________________________________    f000 S_IFMT 170000
        маÑка Ð´Ð»Ñ ÑÐ¸Ð¿Ñ ÑайлÑ


    0000 000000
        непÑидаÑний ÑндекÑний вÑзол (SCO);
       невÑдомий Ñип (BSD); SVID-v2 Ñ XPG2 маÑÑÑ
       обидва, 0 Ñ 0100000 Ð´Ð»Ñ Ð·Ð²Ð¸ÑÐ°Ð¹Ð½Ð¸Ñ ÑайлÑв


    1000 S_IFIFO p| 010000
        fifo (Ñменований конвеÑÑ)


    2000 S_IFCHR c 020000
        поÑимволÑний пÑиÑÑÑÑй (V7)


    3000 S_IFMPC 030000
        мÑÑÑÑиплекÑний поÑимволÑний пÑиÑÑÑÑй (V7)


    4000 S_IFDIR d/ 040000
        каÑалог (V7)


    5000 S_IFNAM 050000
        Ñменований Ñайл XENIX з двома
       пÑдÑипами, Ñо ÑозÑÑзнÑÑÑÑÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑеннÑми
       st_rdev, ÑÑвними 1 Ñ 2:


    0001 S_INSEM s 000001
        ÑемаÑоÑний IFNAM-пÑдÑип (XENIX)


    0002 S_INSHD m 000002
        IFNAM-пÑдÑип ÑпÑлÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ (XENIX)


    6000 S_IFBLK b 060000
        блоÑний пÑиÑÑÑÑй (V7)


    7000 S_IFMPB 070000
        мÑлÑÑиплекÑний блоÑний пÑиÑÑÑÑй (V7)


    8000 S_IFREG - 100000
        звиÑайний Ñайл (V7)


    9000 S_IFCMP 110000
        ÑÑиÑнений Ñайл VxFS


    9000 S_IFNWK n 110000
        ÑпеÑÑалÑний меÑежний Ñайл (HP-UX)


    a000 S_IFLNK l@ 120000
        ÑимволÑÑне поÑÐ¸Ð»Ð°Ð½Ð½Ñ (BSD)


    b000 S_IFSHAD 130000
        ÑÑнÑовий Ñ-вÑзол Ð´Ð»Ñ ACL (невидимий з
       коÑиÑÑÑваÑÑкого пÑоÑÑоÑÑ) (Solaris)


    c000 S_IFSOCK s= 140000
        ÑÐ¾ÐºÐµÑ (BSD); Ñак Ñамо S_IFSOC на VxFS)


    d000 S_IFDOOR D> 150000
        "двеÑÑÑÑа" Solaris


    e000 S_IFWHT w% 160000
        whiteout BSD (не викоÑиÑÑовÑÑÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ñ-вÑзла)


    0200 S_ISVTX 001000
        \&"ÑÑÑйкий бÑÑ": збеÑÑÐ³Ð°Ñ ÑекÑÑ Ð² ÑвопÑ,
       навÑÑÑ Ð¿ÑÑÐ»Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¾ÑиÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ (V7);
       ÑезеÑвований Ñайл (SVID-v2); Ñ Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ
       не-каÑалогÑв: не кеÑÑваÑи Ñей Ñайл (SunOS);
       Ñ Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ Ð½Ðµ-каÑалогÑв: пÑапоÑеÑÑ
       Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ð¸Ð´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ (SVID-v4.2)


    0400 S_ISGID 002000
        вÑÑановлÑÑ ID гÑÑпи пÑи Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ (V7); Ñ
       Ð²Ð¸Ð¿Ð°Ð´ÐºÑ ÐºÐ°ÑалогÑв: викоÑиÑÑовÑÑ
       ÑеманÑÑÐºÑ BSD Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ID гÑÑпи


    0400 S_ENFMT 002000
        пÑимÑÑове блокÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑайлÑв SysV


    0800 S_ISUID 004000
        вÑÑановлÑÑ ID коÑиÑÑÑваÑа пÑи виконаннÑ
       (V7)


    0800 S_CDF 004000
        каÑалог ÑвлÑÑÑÑÑÑ Ñайлом, залежним вÑд
       конÑекÑÑÑ (HP-UX)

       СÑÑйкий бÑÑ Ð·'ÑвивÑÑ Ñ ÐеÑÑÑÑ 32V UNIX-а вÑд AT&T.


ÐивÑÑÑÑÑ Ñакож
    chmod(2), chown(2), readlink(2), utime(2)
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL   2007-10-27-16:31            stat(2)