stat

STAT(2)            Systeem Aanroepen            STAT(2)NAAM
    stat, fstat, lstat - krijg bestand status.

OVERZICHT
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *bestand_naam, struct stat *buf);
    int fstat(int bestand_ind, struct stat *buf);
    int lstat(const char *bestand_naam, struct stat *buf);

BESCHRIJVING
    Deze functies geven informatie over het opgegeven bestand. Je hebt geen
    toegangs-rechten tot het bestand nodig om deze informatie te krijgen,
    maar je moet de zoek-rechten van alle directories hebben, genoemd in de
    pad leidend naar het bestand.

    stat geeft de status van het bestand waar file_name naar wijst, en vult
    buf in.

    lstat is gelijk aan stat, maar de status van de koppeling {"link"} zelf
    wordt genomen, niet het bestand dat verkregen wordt door de koppelingen
    te volgen.

    fstat is gelijk aan stat, maar het open bestand waar bestand_ind naar
    wijst (zoals teruggegeven door open(2)) wordt genomen in plaats van
    bestand_naam.


    Ze geven allemaal een stat structuur, welke de volgende velden bevat:

       struct stat
       {
         dev_t     st_dev;   /* {apparaat} apparaat */
         ino_t     st_ino;   /* {i node} "inode" */
         mode_t    st_mode;   /* {toestand} bescherming */
         nlink_t    st_nlink;  /* {n koppeling} aantal harde
         *              * koppelingen */
         uid_t     st_uid;   /* {uid} gebruiker ID van eigenaar
         *              */
         gid_t     st_gid;   /* {gid} groep ID van eigenaar */
         dev_t     st_rdev;   /* {r aparaat} aparaat soort (als
         *              * "inode" aparaat) */
         off_t     st_size;   /* {maat} hele grootte, in bytes */
         unsigned long st_blksize; /* {blok maat} blokgrootte voor
         *              * bestandsysteem In/Uit */
         unsigned long st_blocks;  /* {blokken} aantal blokken
         *              * toegewezen */
         time_t    st_atime;  /* {toegangs tijd} tijd van de
         *              * laatste toegang */
         time_t    st_mtime;  /* {aanpas tijd} tijd van de
         *              * laatste aanpassing */
         time_t    st_ctime;  /* {verander tijd} tijd van de
         *              * laatste verandering */
       };

    De waarde st_blocks geeft de grootte van het bestand in 512-byte
    blokken. De waarde st_blksize geeft de "voorkeur" blokmaat voor
    voortvarende bestand systeem In/Uit. (Schrijven naar een bestand in
    kleinere brokken kan een niet-voortvarende lees-verander-herschrijf
    veroorzaken.)

    Niet alle Linux bestandsystemen verwezijnlijken alle tijd-velden.
    Traditioneel wordt st_atime {*toegangs*} veranderd door mknod(2) {maak
    node}, utime(2) {je tijd}, read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, en
    truncate(2) {afhakken}.

    Traditioneel wordt st_mtime {*aanpassings*} veranderd door mknod(2)
    {maak node}, utime(2) {je tijd} , and write(2) {schrijf}. De st_mtime
    {*aanpassings*} wordt niet veranderd voor veranderingen van eigenaar,
    groep, harde koppeling aantal, of toestand {"mode"}.

    Traditioneel wordt st_ctime {*verander*} veranderd door schrijven of
    door het 'zetten' van "inode" informatie (o.a., eigenaar, groep,
    koppelingen aantal, toestand, enz.)

    De volgende POSIX macros zijn bepaald om het bestand soort te testen:

       S_ISLNK(m) {is koppeling} is het een symbolische koppeling?

       S_ISREG(m) {is normaal} normaal bestand?

       S_ISDIR(m) {is dir} directorie?

       S_ISCHR(m) {is karakter} karakter aparaat?

       S_ISBLK(m) {is blok} blok aparaat?

       S_ISFIFO(m) {is eerst-in-eerst-uit} "fifo"?

       S_ISSOCK(m) {is socket} socket? {"socket"}

    De volgende vlaggen worden bepaald voor het st_mode {toestand} veld:

    S_IFMT   0170000  bitmasker voor de bestandsoort bitvelden
    S_IFSOCK  0140000  socket {"socket"}
    S_IFLNK  0120000  {bestand verbind} symbolische koppeling
    S_IFREG  0100000  {best. normaal} normaal bestand
    S_IFBLK  0060000  {best. blok} blok aparaat
    S_IFDIR  0040000  {best. dir} dir
    S_IFCHR  0020000  {best. karakter} karakter aparaat
    S_IFIFO  0010000  {eerst-in-eerst-uit} "fifo"
    S_ISUID  0004000  {zet gebruiker id} zet gebruiker ID bit
    S_ISGID  0002000  {zet groep id} zet groep ID bit (zie onder)
    S_ISVTX  0001000  {zet plakkerig} zet sticky bit (zie onder)
    S_IRWXU  00700   {lees schrijf voer-uit gebruiker} masker voor bestand eigenaar toestemmingen
    S_IRUSR  00400   {lees gebruiker} eigenaar heeft lees toestemming
    S_IWUSR  00200   {schrijf gebruiker} eigenaar heeft schrijf toestemming
    S_IXUSR  00100   {voer-uit gebruiker} eigenaar heeft uitvoer toestemming
    S_IRWXG  00070   {lees schrijf voer-uit groep} masker voor groep toestemmingen
    S_IRGRP  00040   {lees groep} groep heeft lees toestemming
    S_IWGRP  00020   {schrijf groep} groep heeft schrijf toestemming
    S_IXGRP  00010   {voer-uit groep} groep heeft uitvoer toestemming
    S_IRWXO  00007   {lees schrijf voer-uit anderen} masker voor toestemmingen voor anderen (niet in groep)
    S_IROTH  00004   {lees anderen} anderen hebben lees toestemming
    S_IWOTH  00002   {schrijf anderen} anderen hebben schrijf toestemming
    S_IXOTH  00001   {voer-uit anderen} anderen hebben uitvoer toestemming

    Het zet GID bit (S_ISGID) heeft verschillende toegewijde toepassingen:
    Voor een dir geeft het aan dat BSD regels moeten worden gebruikt voor
    die dir: bestanden daar gemaakt erven hun groep ID van de dir, niet van
    het geldende gid van het makende proces, en directories daar gemaakt
    zullen het S_ISGID bit ook gezet hebben. Voor een bestand dat niet het
    groep uitvoer bit (S_IXGRP) aan heeft staan betekend het verplicht
    bestand/"record" vergrendelen.

    Het `sticky' bit (S_ISVTX) op een dir betekend dat een bestand in die
    dir alleen hernoemd of geschrapt kan worden door de eigenaar van het
    bestand, door de eigenaar van de dir, en door "root" {root}.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN
    EBADF {slechte bi.} bestand_bes is slecht.

    ENOENT {geen ingang} Een deel van de weg bestand_naam bestaat niet, of
       de pad is een leeg string.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van de pad is geen dir.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het afdalen van de weg.

    EFAULT {fout} Slecht adres.

    EACCES {toegang} Toegang geweigerd.

    ENOMEM {geen geheugen} Geheugen is op (kernel geheugen).

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} Bestand naam te lang.

VOLDOET AAN
    De stat en fstat aanroepen voldoen aan SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD
    4.3. de lstat aanroep voldoet aan 4.3BSD en SVr4. SVr4 beschrijft
    aanvullende fstat fouttoestanden EINTR, ENOLINK, en EOVERFLOW. SVr4
    beschrijft aanvullende stat en lstat fouttoestanden EACCES, EINTR,
    EMULTIHOP, ENOLINK, en EOVERFLOW. Gebruik van de st_blocks en
    st_blksize velden zou minder overdraagbaar kunnen zijn. (Ze werden
    bedacht in BSD. Worden niet opgegeven door POSIX. De uitleg verschild
    tussen systemen, en mogelijk binnen een systeem als NFS mountingen
    {"mounts"} een rol spelen.)

    POSIX beschrijft de S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG, S_IFBLK,
    S_IFDIR, S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX bits niet, maar vereist in plaats
    daarvan het gebruik van de macro's S_ISDIR(), enz. Unix V7 (en latere
    systemen) hadden S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, waar POSIX de synoniemen
    S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR voorschrijft.

ANDERE SYSTEMEN
    Waardes die in gebruikt waren (of zijn) op verschillende systemen:

    hex  naam    ls  octaal  beschrijving
    f000  S_IFMT     170000  masker voor bestand soort
    0000          000000  SCO buiten-gebruik "inode", BSD onbekende soort
                    SVID-v2 en XPG2 hebben allebei 0 en 0100000 voor
                    normale bestand
    1000  S_IFIFO  p|  010000  "fifo" (pijp met naam)
    2000  S_IFCHR  c  020000  karakter speciaal (V7)
    3000  S_IFMPC     030000  vermeervoudigd karakter speciaal (V7)
    4000  S_IFDIR  d/  040000  dir (V7)
    5000  S_IFNAM     050000  XENIX benoemd speciaal bestand
                    met twee sub-soorten, zich onderscheidend door
                    st_rdev waardes 1,2:
    0001  S_INSEM  s  000001  XENIX semaphore sub-soort van IFNAM
    0002  S_INSHD  m  000002  XENIX gedeeld gegevens sub-soort van IFNAM
    6000  S_IFBLK  b  060000  blok speciaal (V7)
    7000  S_IFMPB     070000  vermeervoudigd blok speciaal (V7)
    8000  S_IFREG  -  100000  normaal (V7)

    9000  S_IFCMP     110000  VxFS ingedikt
    9000  S_IFNWK  n  110000  netwerk speciaal (HP-UX)
    a000  S_IFLNK  l@  120000  symbolische koppeling (BSD)
    b000  S_IFSHAD    130000  Solaris schaduw "inode" voor ACL (niet zichtbaar voor gebruikersruimte)
    c000  S_IFSOCK  s=  140000  socket (BSD; ook "S_IFSOC" op VxFS)
    d000  S_IFDOOR  D  150000  Solaris deur {"door"}
    e000  S_IFWHT  w%  160000  BSD "whiteout" {vlak-uit} (niet gebruikt voor "inode"

    0200  S_ISVTX     001000  `sticky bit': bewaar gewisselde {"swapped"} text zelfs na gebruik (V7)
                    gereserveerd (SVID-v2)
                    Op niet-directories: dit bestand niet bufferen {"cache!"} (SunOS)
                    Op directories: beperkte schrappen vlag (SVID-v4.2)
    0400  S_ISGID     002000  zet groep ID bij uitvoeren (V7)
                    voor directories: gebruik BSD regels voor voortplanting van gid
    0400  S_ENFMT     002000  SysV bestand vergrendelen bekrachtiging (gedeeld met S_ISGID)
    0800  S_ISUID     004000  zet gebruiker ID bij uitvoering (V7)
    0800  S_CDF      004000  dir is een omgevings afhankelijk bestand {"context dependent"} (HP-UX)

    Een "sticky" opdracht verscheen in Versie 32V AT&T UNIX.


ZIE OOK
    chmod(2) {verander toestand}, chown(2) {verander eigenaar}, readlink(2)
    {lees koppeling}, utime(2) {tijd}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: stat.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux              Mei 13, 1998             STAT(2)