stat64

STAT(2)         Podręcznik programisty Linuksa         STAT(2)NAZWA
    stat, fstat, lstat, fstatat - pobieranie stanu pliku

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *pathname, struct stat *buf);
    int fstat(int fd, struct stat *buf);
    int lstat(const char *pathname, struct stat *buf);

    #include <fcntl.h>      /* Definicja stałych AT_* */
    #include <sys/stat.h>

    int fstatat(int dirfd, const char *pathname, struct stat *buf,
          int flags);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    lstat():
      /* glibc 2.19 i wcześniejsze */ _BSD_SOURCE
        || /* Od glibc 2.20 */ _DEFAULT_SOURCE
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* od glibc 2.10: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

    fstatat():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

OPIS
    Funkcje te zwracają informacje o podanym pliku w buforze wskazanym przez
    buf. Do uzyskania tej informacji nie są wymagane prawa dostępu do samego
    pliku, lecz — w przypadku stat, fstatat() i lstat() — konieczne są prawa
    wykonywania (przeszukiwania) do wszystkich katalogów na prowadzącej do
    pliku ścieżce pathname.

    stat() i fstatat() pobierają informacje o pliku wskazanym przez pathname;
    cechy wyróżniające fstatat() opisano poniżej.

    lstat() jest identyczny z stat(), lecz w przypadku gdy pathname jest
    dowiązaniem symbolicznym, to zwraca informacje o samym dowiązaniu, a nie
    pliku, do którego się to dowiązanie odwołuje.

    fstat() jest identyczny z stat(), z tym wyjątkiem, że plik o którym mają
    być pobrane informacje, jest określony przez deskryptor pliku fd.

    Wszystkie te funkcje zwracają strukturę stat, zawierającą następujące
    pola:

      struct stat {
        dev_t   st_dev;   /* ID urządzenia zawierającego plik */
        ino_t   st_ino;   /* numer i-węzła (inode) */
        mode_t  st_mode;   /* tryb i typ pliku */
        nlink_t  st_nlink;  /* liczba dowiązań stałych (hardlinks) */
        uid_t   st_uid;   /* ID użytkownika właściciela */
        gid_t   st_gid;   /* ID grupy właściciela */
        dev_t   st_rdev;   /* ID urządzenia (jeśli plik specjalny) */
        off_t   st_size;   /* całkowity rozmiar w bajtach */
        blksize_t st_blksize; /* wielkość bloku dla I/O systemu plików */
        blkcnt_t st_blocks;  /* liczba zaalokowanych bloków 512-bajtowych */

        /* Od Linuksa 2.6 jądro obsługuje nanosekundową
         rozdzielczość następujących pól znaczników czasu.
         Szczegóły opisujące Linuksa w wersji starszej niż 2.6
         znajdują się w rozdziale UWAGI */

        struct timespec st_atim;  /* czas ostatniego dostępu */
        struct timespec st_mtim;  /* czas ostatniej modyfikacji */
        struct timespec st_ctim;  /* czas ostatniej zmiany */
      };

      #define st_atime st_atim.tv_sec   /* Kompatybilność wsteczna */
      #define st_mtime st_mtim.tv_sec
      #define st_ctime st_ctim.tv_sec
      };

    Uwaga: kolejność pól w strukturze stat różni się nieco w zależności od
    architektury. Dodatkowo, powyższa definicja nie pokazuje bajtów
    wyrównujących, które mogą być obecne pomiędzy niektórymi polami na
    różnych architekturach. Z tymi detalami można się zapoznać analizując
    glibc i kod źródłowy jądra.

    Uwaga: Dla zachowania wydajności i prostoty, różne pola w strukturze stat
    mogą zawierać stany z różnych momentów wykonywania wywołania systemowego.
    Przykładowo, jeśli st_mode lub st_uid zostanie zmieniony przez inny
    proces za pomocą wywołania chmod(2) lub chown(2), stat() może zwrócić
    stary st_mode razem z nowym st_uid albo stary st_uid razem z nowym
    st_mode.

    Pole st_dev opisuje urządzenie, w którym plik się znajduje. (Makra
    major(3) i minor(3) mogą się przydać przy dekodowaniu identyfikatora
    urządzenia znajdującego się w tym polu).

    Pole st_rdev opisuje urządzenie reprezentowane przez ten plik (i-węzeł).

    Pole st_size podaje rozmiar pliku w bajtach (jeżeli plik jest plikiem
    regularnym lub dowiązaniem symbolicznym). Rozmiarem dowiązania
    symbolicznego jest długość ścieżki, na którą wskazuje, z wyłączeniem
    końcowego bajtu NULL.

    Pole st_sblocks określa liczbę bloków zajmowanych przez plik w
    jednostkach 512-bajtowych. (Liczba ta może być mniejsza niż st_size/512,
    na przykład wtedy, gdy plik ma dziury).

    Pole st_blksize zawiera "preferowany" rozmiar bloku dla efektywnych
    operacji wejścia/wyjścia dla pliku. (Zapis do pliku mniejszych kawałków
    może spowodować nieefektywne operacje odczyt-modyfikacja-powtórny zapis).

    Nie wszystkie systemy plików pod Linuksem obsługują wszystkie pola czasu.
    Niektóre systemy plików można zamontować w ten sposób, że dostęp do pliku
    lub katalogu nie powoduje uaktualnienia pola st_atime. (Patrz noatime,
    nodiratime i relatime w mount(8) oraz powiązane informacje w mount(2)).
    Dodatkowo st_atime nie jest aktualizowane, jeśli plik jest otwierany z
    flagą O_NOATIME, patrz open(2).

    Pole st_atime jest zmieniane przez każdy dostęp do pliku, np. przez
    execve(2), mknod(2), pipe(2), utime(2) i read(2) (w razie odczytania
    więcej niż zera bajtów). Inne procedury, jak mmap(2) mogą, ale nie muszą,
    zaktualizować st_atime.

    Zazwyczaj pole st_mtime jest zmieniane przez modyfikowanie pliku, np.
    przez mknod(2), truncate(2), utime(2) i write(2) (więcej niż zera
    bajtów). Co więcej st_mtime katalogu jest zmieniane przy tworzeniu plików
    w tym katalogu lub ich usuwaniu. Pole st_mtime nie jest zmieniane po
    zmianach właściciela, grupy, liczby dowiązań (hard links) czy uprawnień.

    Pole st_ctime jest zmieniane przy zapisywaniu lub ustawianiu informacji
    i-węzła (np. właściciela, grupy, liczby dowiązań, praw itp.).

    POSIX odnosi się do bitów st_mode odpowiadających masce S_IFMT (zob.
    poniżej) jako typu pliku, 12 bitów odpowiadających masce 07777 jako bitów
    trybu pliku i najmniej znaczących 9 bitów (0777) jako bitów uprawnień
    pliku.

    Zdefiniowane są następujące wartości masek do typu pliku z pola st_mode:

      S_IFMT   0170000  maska bitowa dla pola bitowego typu pliku

      S_IFSOCK  0140000  gniazdo
      S_IFLNK  0120000  dowiązanie symboliczne (symbolic link)
      S_IFREG  0100000  plik regularny
      S_IFBLK  0060000  urządzenie blokowe
      S_IFDIR  0040000  katalog
      S_IFCHR  0020000  urządzenie znakowe
      S_IFIFO  0010000  kolejka FIFO

    Dlatego, aby sprawdzić czy plik jest (przykładowo) zwykłym plikiem można
    napisać:

      stat(pathname, &sb);
      if ((sb.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG) {
        /* Obsługa zwykłego pliku */
      }

    Ponieważ testy w powyższej postaci są popularne, dodatkowe makra są
    zdefiniowane przez POSIX w celu umożliwienia sprawdzenia typu pliku w
    st_mode w spójniejszej formie:

      S_ISREG(m) czy plik jest regularny?

      S_ISDIR(m) katalog?

      S_ISCHR(m) urządzenie znakowe?

      S_ISBLK(m) urządzenie blokowe?

      S_ISFIFO(m) kolejka FIFO (potok nazwany)?

      S_ISLNK(m) dowiązanie symboliczne? (Nie w POSIX.1-1996).

      S_ISSOCK(m) gniazdo? (Nie w POSIX.1-1996).

    Poprzedni przykład kodu można dlatego przepisać w następujący sposób:

      stat(pathname, &sb);
      if (S_ISREG(sb.st_mode)) {
        /* Obsługa zwykłego pliku */
      }

    Definicje większości powyższych makr sprawdzających typ pliku są
    udostępniane, jeśli tylko któraś z następujących funkcji makd
    sprawdzających jest zdefiniowana: _BSD_SOURCE (w 2.19 i wcześniejszych),
    _SVID_SOURCE (w glibc 2.19 i wcześniejszych) lub _DEFAULT_SOURCE (w glibc
    2.20 i późniejszych). Dodatkowo, definicje wszystkich powyższych makr z
    wyjątkiem S_IFSOCK i S_ISSOCK() są udostępniane jeśli zdefiniowano
    _XOPEN_SOURCE. Zdefiniowanie S_IFSOCK można również uwidocznić definiując
    _XOPEN_SOURCE z wartością większą lub równą 500.

    Zdefiniowanie S_ISSOCK() jest uwidocznione, jeśli zdefiniowano dowolne z
    następujących makr sprawdzających: _BSD_SOURCE (w 2.19 i wcześniejszych),
    _DEFAULT_SOURCE (w glibc 2.20 i późniejszych), _XOPEN_SOURCE z wartością
    większą lub równą 500 lub _POSIX_C_SOURCE z wartością większą lub równą
    200112L.

    Zdefiniowane są następujące wartości masek do części określającej tryb
    pliku w polu st_mode:

      S_ISUID   04000  bit "set-used-ID"
      S_ISGID   02000  bit "set-group-ID" (patrz niżej)
      S_ISVTX   01000  bit "sticky" (patrz niżej)

      S_IRWXU   00700  właściciel ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
      S_IRUSR   00400  właściciel ma prawa odczytu
      S_IWUSR   00200  właściciel ma prawa zapisu
      S_IXUSR   00100  właściciel ma prawa wykonania

      S_IRWXG   00070  grupa ma prawa odczytu, zapisu i wykonania
      S_IRGRP   00040  grupa ma prawa odczytu
      S_IWGRP   00020  grupa ma prawa zapisu
      S_IXGRP   00010  grupa ma prawa wykonania

      S_IRWXO   00007  inni (nie z grupy) mają prawo odczytu, zapisu i
                wykonania
      S_IROTH   00004  inni mają prawa odczytu
      S_IWOTH   00002  inni mają prawa zapisu
      S_IXOTH   00001  inni mają prawa wykonania

    Bit "set-group-ID" (S_ISGID) ma kilka specjalnych znaczeń. Ustawiony na
    katalogu oznacza, że dla tego katalogu powinna być używana semantyka BSD:
    pliki w nim utworzone dziedziczą identyfikator grupy z katalogu, a nie z
    efektywnego identyfikatora grupy procesu tworzącego plik, ponadto
    tworzone katalogi będą miały także ustawiony bit S_ISGID. Dla pliku,
    który nie ma ustawionego bitu wykonywania dla grupy (S_IXGRP), bit
    "set-group-ID" oznacza obowiązkowe blokowanie pliku/rekordu.

    Bit "sticky" (S_ISVTX) ustawiony na katalogu oznacza, że tylko właściciel
    pliku lub właściciel katalogu albo proces uprzywilejowany może usunąć
    plik w tym katalogu lub zmienić nazwę tego pliku.

  fstatat()
    Wywołanie systemowe fstatat() działa w ten sam sposób co stat(), z
    wyjątkiem opisanych tu różnic.

    Jeśli ścieżka podana w pathname jest względna, jest to interpretowane w
    odniesieniu do katalogu do którego odnosi się deskryptor pliku dirfd
    (zamiast w odniesieniu do bieżącego katalogu roboczego procesu
    wywołującego, jak w stosunku do ścieżek względnych robi to stat()).

    Jeśli pathname jest względna a dirfd ma wartość specjalną AT_FDCWD, to
    pathname jest interpretowana w odniesieniu do bieżącego katalogu
    roboczego procesu wywołującego (jak stat()).

    If ścieżka pathname jest bezwzględna, to dirfd jest ignorowane.

    flags mogą wynosić albo 0, albo składać się z co najmniej jednej z
    poniższych opcji połączonych operatorem OR:

    AT_EMPTY_PATH (od Linuksa 2.6.39)
       Jeśli pathname jest łańcuchem pustym, to działa na pliku do
       którego odnosi się dirfd (który mógł zostać pozyskany za pomocą
       flagi O_PATH open(2)). Jeśli dirfd wynosi AT_FDCWD, to wywołujący
       działa w bieżącym katalogu roboczym. W takim przypadku dirfd może
       odnosić się do każdego typu pliku, nie tylko katalogu. Jest to
       opcja charakterystyczna dla Linuksa, proszę zdefiniować
       _GNU_SOURCE, aby dostać się do jej definicji.

    AT_NO_AUTOMOUNT (od Linuksa 2.6.38)
       Nie montuje automatycznie ostatniego komponentu ("basename")
       ścieżki podanej w pathname, jeśli ścieżka odnosi się do katalogu,
       który jest punktem automatycznego montowania. Pozwala to
       programowi wywołującemu zebrać atrybuty samego punktu montowania
       (a nie atrybuty lokalizacji, która zostałaby zamontowana).
       Znacznika tego można użyć w narzędziach, które przeszukują
       katalogi, aby zapobiec ich automatycznemu montowaniu. Znacznik
       AT_NO_AUTOMOUNT nie ma żadnego znaczenia, jeśli punkt montowania
       został już wcześniej zamontowany. Jest to opcja charakterystyczna
       dla Linuksa, proszę zdefiniować _GNU_SOURCE, aby dostać się do jej
       definicji.

    AT_SYMLINK_NOFOLLOW
       Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym nie podąża za nim, w
       zamian zwraca informacje o samym dowiązaniu, jak lstat().
       Domyślnie fstatat () podąża za dowiązaniami symbolicznymi, jak
       stat().)

    Więcej informacji o potrzebie wprowadzenia fstatat() można znaleźć w
    podręczniku openat(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku powodzenia zwracane jest zero. W razie wystąpienia błędu
    zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY
    EACCES Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z katalogów w ścieżce
       zaczynającej pathname. (Patrz także path_resolution(7)).

    EBADF fd nie jest prawidłowym otwartym deskryptorem pliku.

    EFAULT Niepoprawny adres.

    ELOOP Podczas rozwiązywania ścieżki napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Ścieżka pathname jest zbyt długa.

    ENOENT Składnik ścieżki pathname nie istnieje lub pathname jest pustym
       łańcuchem znaków.

    ENOMEM Brak pamięci (tj. pamięci jądra).

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki pathname nie jest katalogiem.

    EOVERFLOW
       pathname lub fd odnosi się do pliku, numeru i-węzła lub numeru
       bloków, których rozmiar nie jest reprezentowalny w - odpowiednio -
       typie off_t, ino_t, blkcnt_t. Błąd ten może wystąpić na przykład
       wtedy, gdy aplikacja skompilowana na platformie 32-bitowej bez
       -D_FILE_OFFSET_BITS=64 wywoła stat () na pliku, którego rozmiar
       jest większy niż (1<<31)-1 bajtów.

    Mogą wystąpić następujące dodatkowe błędy dla fstatat():

    EBADF dirfd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.

    EINVAL Podano nieprawidłową opcję w flags.

    ENOTDIR
       pathname jest względna a dirfd jest deskryptorem pliku odnoszącym
       się do pliku zamiast do katalogu.

WERSJE
    fstatat() zostało dodane do Linuksa w jądrze 2.6.16; obsługę biblioteki
    dodano do glibc w wersji 2.4.

ZGODNE Z
    stat(), fstat(), lstat(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1.2008.

    fstatat(): POSIX.1-2008.

    Według POSIX.1-2001 lstat() na dowiązaniu symbolicznym powinien zwrócić
    poprawne wartości tylko w polu st_size i w części pola st_mode związanej
    z typem pliku struktury stat. POSIX.1-2008 zaostrza tę specyfikację,
    wymagając od lstat() zwracania poprawnych informacji we wszystkich polach
    z wyjątkiem bitów trybu w st_mode.

    Używanie pól st_blocks i st_blksize może być nieprzenośne. (Były
    wprowadzone w BSD; interpretacje różnią się zarówno między systemami, jak
    i na jednym systemie, jeśli użyty jest zdalny system plików montowany po
    NFS-ie). Aby uzyskać definicje typów blkcnt_t i blksize_t z <sys/stat.h>
    należy zdefiniować _XOPEN_SOURCE na wartość 500 lub wyższą (przed
    dołączeniem jakiegokolwiek innego pliku nagłówkowego).

    POSIX.1-1990 nie opisywał stałych S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG,
    S_IFBLK, S_IFDIR, S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX , ale zamiast tego wymagał
    używania makr S_ISDIR() itp. Stałe S_IF* są obecne w POSIX.1-2001 i
    późniejszych.

    Makra S_ISLNK() i S_ISSOCK() nie są wymienione w POSIX.1-1996, ale są
    obecne w POSIX.1-2001; pierwsze z nich pochodzi z SVID 4, a drugie z
    SUSv2.

    Unix V7 (i kolejne systemy) miał S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, podczas gdy
    POSIX nakazuje używanie synonimów S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.

  Inne systemy
    Wartości, które były (lub nadal są) w użyciu w różnych systemach:

    szesn.  nazwa   ls  ósemk.  opis
    f000   S_IFMT     170000  maska bitowa dla pól bitowych typu pliku
    0000           000000  niedziałający i-węzeł w SCO; nieznany
                     typ w BSD; SVID-v2 i XPG2 mają zarówno
                     0, jak i 0100000 dla zwykłego pliku
    1000   S_IFIFO  p|  010000  kolejka FIFO (potok nazwany)
    2000   S_IFCHR  c  020000  specjalny znakowy (V7)
    3000   S_IFMPC     030000  specjalny znakowy zwielokrotniony (V7)
    4000   S_IFDIR  d/  040000  katalog (V7)
    5000   S_IFNAM     050000  nazwany plik specjalny XENIX-a z dwoma
                     podtypami, rozróżnianymi przez wartości
                     1, 2 w st_rdev
    0001   S_INSEM  s  000001  podtyp IFNAM semafora XENIX
    0002   S_INSHD  m  000002  podtyp IFNAM dzielonych danych XENIX
    6000   S_IFBLK  b  060000  specjalny blokowy (V7)
    7000   S_IFMPB     070000  specjalny blokowy zwielokrotniony (V7)
    8000   S_IFREG  -  100000  regularny (V7)
    9000   S_IFCMP     110000  skompresowany VxFS
    9000   S_IFNWK  n  110000  sieciowy specjalny (HP-UX)
    a000   S_IFLNK  l@  120000  dowiązanie symboliczne (BSD)
    b000   S_IFSHAD    130000  shadow i-węzeł ACL w Solarisie
                     (niewidzialny w przestrzeni użytkownika)
    c000   S_IFSOCK  s=  140000  gniazdo (BSD; także "S_IFSOC" na VxFS)
    d000   S_IFDOOR  D>  150000  drzwi Solarisa
    e000   S_IFWHT  w%  160000  BSD whiteout (nieużywane dla i-węzła)
    0200   S_ISVTX     001000  bit lepkości: zachowuje tekst na
                     urządzeniu wymiany nawet po użyciu (V7)
                     zarezerwowane (SVID-v2)
                     Dla niekatalogów: nie buforuj tego
                     (SunOS)
                     Dla katalogów: ograniczone prawo
                     usunięcia (SVID-v4.2)
    0400   S_ISGID     002000  set-group-ID podczas wykonywania (V7)
                     dla katalogów: używa semantyki BSD do
                     propagacji GID
    0400   S_ENFMT     002000  egzekwowanie blokowania plików Systemu V
                     (dzielone z S_ISGID)
    0800   S_ISUID     004000  set-user-ID podczas wykonywania (V7)


    0800   S_CDF      004000  katalog jest plikiem zależnym od
                     kontekstu (HP-UX)

    Polecenie "sticky" pojawiło się w wersji 32V systemu AT&T UNIX.

UWAGI
    Pod Linuksem, lstat() nie spowoduje uruchomienia akcji automontera,
    natomiast stat() - spowoduje (patrz jednakże fstatat(2)).

    Dla większości plików w katalogu /proc, stat() w polu st_size zwraca 0, a
    nie rzeczywisty rozmiar pliku.

  Pola znaczników czasu
    Starsze jądra i starsze standardy nie obsługują nanosekundowych pól
    znaczników czasu. Zamiast tego były trzy pola znaczników czasu —
    st_atime, st_mtime i st_ctime— zapisywane jako time_t przechowujące
    znaczniki czasu z sekundową precyzją.

    Od wersji jądra 2.5.48 struktura stat obsługuje nanosekundową dokładność
    wszystkich trzech pól czasowych. Nanosekundowa część każdego z tych pól
    jest dostępna za pomocą nazw w postaci st_atim.tv_nsec, jeżeli
    zdefiniowano makro _BSD_SOURCE lub _SVID_SOURCE. Nanosekundowe pola
    czasowe są obecnie ustandaryzowane, począwszy od POSIX.1-2008 i w związku
    z tym, począwszy od wersji 2.12 biblioteka glibc udostępnia również część
    nanosekundową, jeśli _POSIX_C_SOURCE jest zdefiniowane na wartość 200809L
    lub większą, albo _XOPEN_SOURCE jest zdefiniowane na wartość 700 lub
    większą. Jeśli nie zdefiniowano żadnego z powyższych makr, to
    nanosekundowe wartości są dostępne w polu st_atimensec.

    Nanosekundowe pola czasowe są obsługiwane przez XFS, JFS, Btrfs i ext4
    (od Linuksa 2.6.23). natomiast nie są obsługiwane w ext2, ext3 i
    Reiserfs. W systemach plików, które nie obsługują takiej dokładności
    czasowej, wartości nanosekund w tych polach wynoszą 0.

  Różnice biblioteki C/jądra
    Z upływem czasu, zwiększanie rozmiarów struktury stat doprowadziło do
    powstania trzech kolejnych wersji funkcji stat(): sys_stat() (slot
    __NR_oldstat), sys_newstat() (slot __NR_stat) i sys_stat64() (slot
    __NR_stat64) na platformach 32-bitowych takich jak i386. Pierwsze dwie
    wersje były już obecne w Linuksie 1.0 (choć z różnymi nazwami),
    ostatnią dodano w Linuksie 2.4. Podobne uwagi mają zastosowanie do
    fstat() i lstat().

    Wewnątrzjądrowe wersje struktury stat, za pomocą których jądro obsługuje
    te różne wersje, to odpowiednio:

       __old_kernel_stat
           Oryginalna struktura z dość wąskimi polami i brakiem
           dopełnienia (wyrównania).

       stat  Większe pole st_ino i dodane dopełnienie do różnych części
           struktury pozwalające na późniejszą rozbudowę.

       stat64 Jeszcze większe pole st_ino, większe pola st_uid i st_gid
           aby przyjąć rozszerzone w Linuksie 2.4 UID-y i GID-y do 32
           bitów i różne inne poszerzenia pól oraz jeszcze więcej
           dopełnień w strukturze (dopełnione bajty zostały w końcu
           wykorzystane w Linuksie 2.6 po pojawieniu się 32-bitowych
           identyfikatorów urządzeń oraz części nanosekundowej w
           polach znaczników czasowych).

    Funkcja opakowująca glibc stat() ukrywa te detale przed użytkownikami,
    wywołując najnowszą wersję wywołania systemowego udostępnianą przez jądra
    i przepakowując zwracane informacje, jeśli jest to wymagane, dla
    starszych plików wykonywalnych.

    Na współczesnych systemach 64-bitowych wszystko jest prostsze: istnieje
    jedno wywołanie systemowe stat(), a jądro wykorzystuje strukturę stat
    zawierającą pola o wystarczającym rozmiarze.

    Wywołanie systemowe niższego stopnia używane przez funkcję opakowującą
    fstatat() glibc nazywa się w rzeczywistości fstatat64() lub, na
    niektórych architekturach, newfstatat().

PRZYKŁAD
    Poniższy program wywołuje stat() i wypisuje wybrane pola zwrócone w
    strukturze stat:

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <time.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct stat sb;

      if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Użycie: %s <ścieżka>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      if (stat(argv[1], &sb) == -1) {
        perror("stat");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      printf("Typ pliku:         ");

      switch (sb.st_mode & S_IFMT) {
      case S_IFBLK: printf("urządzenie blokowe\n");   break;
      case S_IFCHR: printf("urządzenie znakowe\n");   break;
      case S_IFDIR: printf("katalog\n");         break;
      case S_IFIFO: printf("FIFO/pipe\n");        break;
      case S_IFLNK: printf("dowiązanie symboliczne\n"); break;
      case S_IFREG: printf("zwykły plik\n");       break;
      case S_IFSOCK: printf("gniazdo\n");         break;
      default:    printf("typ nieznany\n");      break;
      }

      printf("numer I-węzła:      %ld\n", (long) sb.st_ino);

      printf("Tryb:           %lo (octal)\n",
          (unsigned long) sb.st_mode);

      printf("Liczba dowiązań:      %ld\n", (long) sb.st_nlink);
      printf("Właściciel:        UID=%ld  GID=%ld\n",
          (long) sb.st_uid, (long) sb.st_gid);

      printf("Preferowany rozmiar bloku I/O: %ld bajtów\n",
          (long) sb.st_blksize);
      printf("Rozmiar bloku:         %lld bajtów\n",
          (long long) sb.st_size);
      printf("Liczba zaalokowanych bloków:  %lld\n",
          (long long) sb.st_blocks);

      printf("Ostatnia zmiana stanu:  %s", ctime(&sb.st_ctime));
      printf("Ostatni dostęp do pliku: %s", ctime(&sb.st_atime));
      printf("Ostatnia zmiana pliku:  %s", ctime(&sb.st_mtime));

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE
    ls(1), stat(1), access(2), chmod(2), chown(2), readlink(2), utime(2),
    capabilities(7), symlink(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.Linux               2016-03-15              STAT(2)