strings

STRINGS(1)        NarzÄdzia programistyczne GNU       STRINGS(1)NAZWA
    strings - drukuje ÅaÅcuchy drukowalnych znaków z plików

SKÅADNIA
    strings [-afovV] [-min-len]
        [-n min-len] [--bytes=min-len]
        [-t radix] [--radix=radix]
        [-e kodowanie] [--encoding=kodowanie]
        [-] [--all] [--print-file-name]
        [-T bfdname] [--target=nazwabfd]
        [-w] [--include-all-whitespace]
        [-s] [--output-separatorÅaÅcuch_sep]
        [--help] [--version] plik...

OPIS
    Dla każdego podanego pliku, GNU strings wyÅwietla drukowalne sekwencje
    znaków, majÄce co najmniej 4 znaki dÅugoÅci (lub liczbÄ podanÄ przez
    opcje opisane niżej), za którymi wystÄpuje znak niedrukowalny.

    W zależnoÅci od tego, jak program strings zostaÅ skonfigurowany,
    domyÅlnie bÄdzie wyÅwietlaÅ albo wszystkie sekwencje drukowalnych
    znaków znajdujÄce siÄ w każdym z plików, albo tylko te sekwencje,
    które znajdujÄ siÄ w Åadowalnych i zainicjowanych sekcjach danych.
    JeÅli nie można rozpoznaÄ typu pliku lub gdy strings czyta ze
    standardowego wejÅcia, to zawsze bÄdzie wyÅwietlaÅ wszystkie znalezione
    sekwencje drukowalnych znaków.

    W celu zachowania zgodnoÅci z poprzednimi wersjami każdy plik, który
    wystÄpuje po opcji - linii poleceÅ zostanie także caÅkowicie
    przeszukany, niezależnie od tego, czy wystÄpuje jakakolwiek opcja -d.

    strings jest przydatny do okreÅlania zawartoÅci nietekstowych plików.

OPCJE
    -a
    --all
    -  Czyta caÅy plik, niezależnie od tego, jakie sekcje zawiera, ani od
      tego, czy te sekcje sÄ zaÅadowane lub zainicjowane. Zazwyczaj jest
      do zachowanie domyÅlne, ale strings może byÄ skonfigurowany w ten
      sposób, że domyÅlnÄ opcjÄ jest -d.

      Opcja - zależy od pozycji i wymusza na programie strings
      przeprowadzanie peÅnych wyszukiwaÅ w każdym z plików
      wystÄpujÄcych w linii poleceÅ po -, nawet jeÅli podano również
      opcjÄ -d.

    -d
    --data
      WyÅwietla tylko ÅaÅcuchy znaków z zainicjowanych i Åadowalnych
      sekcji pliku. Opcja ta pozwala na zmniejszenie iloÅci Åmieci
      wyÅwietlanych na wyjÅciu, ale także naraża program strings na
      wszystkie zagrożenia bezpieczeÅstwa, które mogÄ byÄ obecne w
      bibliotece BFD używanej do znajdowania i Åadowania sekcji. Strings
      może byÄ tak skonfigurowany, że ta opcja jest domyÅlnym
      zachowaniem. W takim przypadku za pomocÄ opcji -a można wyÅÄczyÄ
      używanie biblioteki BFD i zamiast tego wypisaÄ wszystkie ÅaÅcuchy
      znaków znalezione w pliku.

    -f
    --print-file-name
      WyÅwietla nazwÄ pliku przed każdym ÅaÅcuchem znaków.

    --help
      Wypisuje sposób użycia programu i koÅczy pracÄ.

    -min-len
    -n min-len
    --bytes=min-len
      Drukuje sekwencje znaków, które majÄ przynajmniej min-len
      znaków, zamiast domyÅlnych 4.

    -o To samo, co -t o. Niektóre inne wersje strings majÄ -o, które
      dziaÅa jak -t d, a nie jak -t o. Ponieważ nie możemy zapewniÄ
      zgodnoÅci z oboma znaczeniami, po prostu wybraliÅmy jedno z nich.

    -t radix
    --radix=radix
      Drukuje offset w pliku przed każdym ÅaÅcuchem. Pojedynczy argument
      znakowy okreÅla format offsetu: o - ósemkowy, x - szesnastkowy, d
      - dziesiÄtny.

    -e kodowanie
    --encoding=kodowanie
      Wybiera kodowanie znaków dla znalezionych ÅaÅcuchów. Możliwe
      wartoÅci kodowania to: s - pojedyncze znaki 7-bitowe (ASCII, ISO
      8859, itp., jest kodowanie domyÅlne), S - pojedyncze znaki
      8-bitowe, b - 16-bitowe, big endian, l = 16-bitowe, little endian,
      B - 32-bitowe, big endian, L - 32-bitowe, little endian. Opcja te
      jest przydatna do wyszukiwania ÅaÅcuchów stworzonych z szerokich
      znaków (l oraz b aplikujÄ siÄ na przykÅad do kodowaÅ Unicode
      UTF-16/UCS-2).

    -T nazwabfd
    --target=nazwabfd
      Podaje format kodu obiektowego inny niż domyÅlny format w
      systemie, na którym jest uruchomiony strings.

    -v
    -V
    --version
      WyÅwietla numer wersji programu na standardowe wyjÅcie i koÅczy
      dziaÅanie.

    -w
    --include-all-whitespace
      DomyÅlnie wyjÅciowe ÅaÅcuchy mogÄ zawieraÄ znaki spacji i
      tabulacji, ale nie inne biaÅe znaki, jak na przykÅad znaki nowej
      linii i powrotu karetki. Opcja -w pozwala na to, by wszystkie biaÅe
      znaki byÅy uważane za czÄÅÄ ÅaÅcucha znaków.

    -s
    --output-separator
      DomyÅlnie wyjÅciowe ÅaÅcuchy znaków sÄ rozdzielane znakami nowej
      linii. Ta opcja pozwala na podanie dowolnego ÅaÅcucha znaków,
      który bÄdzie użyty jako separator rekordów wyjÅciowych.
      Użyteczne z opcjÄ --include-all-whitespace, które może wypisywaÄ
      ÅaÅcuchy znaków już zawierajÄce znaki nowej linii.

    @plik
      Czyta opcje linii poleceÅ z podanego pliku. Przeczytane opcje sÄ
      wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. JeÅli plik nie
      istnieje lub nie może byÄ odczytany ta opcja jest traktowana
      dosÅownie i nie jest usuwana.

      Opcje w pliku sÄ rozdzielane biaÅymi znakami. BiaÅy znak może
      wystÄpiÄ w opcji, jeÅli caÅa opcja zostanie ujÄta w pojedyncze albo
      podwójne cudzysÅowy. Można dodaÄ dowolny znak (wÅÄczajÄc w to
      znak odwrotnego ukoÅnika), poprzedzajÄc go znakiem odwrotnego
      ukoÅnika. Plik może również zawieraÄ dodatkowe opcje @plik - w
      takim przypadku każda z takich opcji bÄdzie przetwarzana
      rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE
    ar(1), nm(1), objdump(1), ranlib(1), readelf(1) oraz wpisy info
    binutils.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala siÄ na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego
    dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free
    Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji
    opublikowanej przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami
    niezmiennymi sÄ "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treÅci przedniej lub tylnej strony okÅadki. Egzemplarz
    licencji zamieszczono w sekcji zatytuÅowanej "GNU Free Documentation
    License".

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.27.90.20170124 oryginaÅu.binutils-2.27.90-system      2017-01-26            STRINGS(1)