strip


strip − Usuwa symbole z plików obiektowych

strip [−F bfdname |−−target=bfdname]
   [−I bfdname |−−input−target=bfdname]
   [−O bfdname |−−output−target=bfdname]
   [−s|−−strip−all]
   [−S|−g|−d|−−strip−debug]
   [−−strip−dwo]
   [−K symbolname |−−keep−symbol=symbolname]
   [−N symbolname |−−strip−symbol=symbolname]
   [−w|−−wildcard]
   [−x|−−discard−all] [−X |−−discard−locals]
   [−R sectionname |−−remove−section=sectionname]
   [−−remove−relocations=sectionpattern]
   [−o file] [−p|−−preserve−dates]
   [−D|−−enable−deterministic−archives]
   [−U|−−disable−deterministic−archives]
   [−−keep−file−symbols]
   [−−only−keep−debug]
   [−v |−−verbose] [−V|−−version]
   [−−help] [−−info]
   objfile...

GNU strip usuwa wszystkie symbole z plików obiektowych objfile. Lista plików
obiektowych może zawierać archiwa. Podany musi być przynajmniej jeden plik
obiektowy.

   strip modyfikuje pliki podane w argumencie − nie zapisuje zmodyfikowanych
kopii pod innymi nazwami.−F bfdname

−−target=bfdname
  Traktuje oryginalny objfile jak plik obiektowy w formacie bfdname i zapisuje
  go w tym samym formacie.

−−help
  Wypisuje sposób użycia strip z wiersza poleceń i kończy pracę programu.

−−info
  Wyświetla listę wszystkich dostępnych architektur i formatów plików
  obiektowych.

−I bfdname

−−input−target=bfdname
  Traktuje oryginalny objfile jako plik o formacie kodu obiektowego bfdname.

−O bfdname

−−output−target=bfdname
  Zastępuje objfile plikiem w formacie wyjściowym bfdname.

                    ‐2‐


−R sectionname

−−remove−section=sectionname
  Oprócz sekcji które normalnie są usuwane, usuwa z pliku wyjściowego także
  każdą sekcję o nazwie sectionname. Opcja ta może być podana więcej niż raz.
  Proszę zauważyć, że jej nieodpowiednie używanie może spowodować, że plik
  obiektowy będzie bezużyteczny. sectionname może się kończyć znakiem
  dopasowania *. W takim przypadku zostaną usunięte sekcje o nazwach
  zaczynających się od sectionname.

  Jeśli pierwszym znakiem sctionname jest znak wykrzyknika ("!"), to pasujące
  sekcje nie będą usuwane, nawet jeśli poprzednie użycie opcji
  −−remove−section w tej samej linii poleceń spowodowałoby ich usunięcie. Na
  przykład:

   −−remove−section=.text.* −−remove−section=!.text.foo

  usunie wszystkie sekcje pasujące do wzorca ".text.*", z wyjątkiem sekcji
  ".text.foo".

−−remove−relocations=sectionpattern
  Usuwa z pliku wynikowego relokacje w każdej sekcji pasującej do
  sectionpattern. Opcja ta może być podana więcej niż raz. Proszę zauważyć, że
  jej nieodpowiednie używanie może spowodować, że plik obiektowy będzie
  bezużyteczny. sectionpattern może zawierać znaki dopasowania. Na przykład:

   −−remove−relocations=.text.*

  usunie wszystkie relokacje z wszystkich sekcji pasujących do wzorca
  ".text.*".

  Jeśli pierwszym znakiem sectionpattern jest znak wykrzyknika ("!"), to
  relokacje nie będą usuwane z pasujących sekcje, nawet jeśli poprzednie
  użycie opcji −−remove−relocations w tej samej linii poleceń spowodowałoby
  usunięcie relokacji. Na przykład:

   −−remove−relocations=.text.* −−remove−relocations=!.text.foo

  usunie wszystkie relokacje z sekcji pasujących do wzorca ".text.*", z
  wyjątkiem relokacji w sekcji ".text.foo".

−s

−−strip−all
  Usuwa wszystkie symbole.

−g

−S

−d

−−strip−debug
  Usuwa tylko symbole debugowe.

                    ‐3‐


−−strip−dwo
  Usuwa zawartość wszystkich sekcji DWARF .dwo, pozostawiając pozostałe sekcje
  i wszystkie symbole. Więcej informacji można znaleźć w opisie tej opcji w
  rozdziale objcopy.

−−strip−unneeded
  Usuwa wszystkie symbole, które nie są potrzebne do przetwarzania relokacji.

−K symbolname

−−keep−symbol=symbolname
  Podczas usuwania symboli zachowuje symbol symbolname, nawet jeśli normalnie
  byłby usunięty. Opcja ta może być podawana więcej niż jeden raz.

−N symbolname

−−strip−symbol=symbolname
  Usuwa symbol symbolname z pliku źródłowego. Opcja ta może być podawana
  więcej niż raz i łączona z innymi opcjami usuwania z wyjątkiem −K.

−o plik
  Umieszcza ogołocone wyjście w pliku bez zastępowania istniejącego pliku. Z
  tym argumentem podany może być tylko jeden argument objfile.

−p

−−preserve−dates
  Zachowuje prawa dostępu i daty modyfikacji pliku.

−D

−−enable−deterministic−archives
  Działa w trybie deterministycznym. Podczas kopiowania członków archiwum i
  zapisywania indeksu archiwum używa wartości zero w polach UID, GID,
  znacznika czasowego, a także używa jednolitych praw dostępu do wszystkich
  plików.

  Jeśli binutils zostało skonfigurowane z opcją
  −−enable−deterministic−archives, to jest to zachowanie domyślne. Można je
  wyłączyć za pomocą poniżej opisanej opcji −U.

−U

−−disable−deterministic−archives
  Nie działa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotność opcji −D opisanej
  powyżej: podczas kopiowania członków archiwum i zapisywania indeksu
  archiwum używa właściwych wartości pól UID, GID, znacznika czasowego i praw
  dostępu do pliku.

  Jest to zachowanie domyślne, o ile binutils nie został skonfigurowany z
  −−enable−deterministic−archives.

−w


                    ‐4‐


−−wildcard
  Pozwala na użycie wyrażeń regularnych w argumentach symbolname pozostałych
  opcji linii poleceń. W dowolnej części nazwy symbolu można użyć znaku
  zapytania ("?"), gwiazdki ("*"), odwrotnego ukośnika ("\") oraz operatora
  nawiasów kwadratowych ("[]"). Jeśli pierwszym znakiem nazwy symbolu jest
  wykrzyknik ("!"), to dla tego symbolu przełącznik ma odwrotne znacznie. Na
  przykład:

   −w −K !foo −K fo*

  spowoduje, że strip zachowa tylko te symbole, które zaczynają się od liter
  "fo", ale usunie symbol "foo".

−x

−−discard−all
  Usuwa symbole nieglobalne.

−X

−−discard−locals
  Usuwa generowane przez kompilator symbole lokalne. (Zaczynają się zwykle od
  L lub .).

−−keep−file−symbols
  Podczas usuwania symboli z pliku, na przykład za pomocą −−strip−debug lub
  −−strip−unneeded, pozostawia wszystkie symbole określające nazwy plików
  źródłowych, które w przeciwnym wypadku zostałyby usunięte.

−−only−keep−debug
  Usuwa symbole z pliku, czyszcząc zawartość wszystkich sekcji, które nie
  zostałyby wyczyszczone przez −−strip−debug, ale pozostawiając sekcje
  debugowania nienaruszone. W plikach ELF pozostawia to także sekcje notatek.

  Uwaga: pozostawiane są nagłówki usuniętych sekcji, włączając to ich
  rozmiary, ale sama zawartość sekcji jest usuwana. Nagłówki sekcji są
  pozostawiane po to, żeby inne narzędzia mogły sparować plik debuginfo z
  rzeczywisty programem wykonywalnym nawet wtedy, gdy ten program został
  realokowany do innej przestrzeni adresów,

  Założenie jest takie, że ta opcja będzie używana łącznie z
  −−add−gnu−debuglink, aby utworzyć dwuczęściowy plik wykonywalny. Pierwsza
  część to program binarny pozbawiony zbędnych symboli, który zajmuje mniej
  miejsca w pamięci RAM i w pakiecie dystrybucji systemu, a druga część
  zawiera plik informacji debugowania, potrzebny tylko wtedy, gdy  wymagane
  do debugowanie aplikacji. Sugerowany sposób tworzenia tych plików jest
  następujący:

  1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to się zwykle robi. Zakładając, że
    jest to nazwane
    "foo", to...

  1. Uruchom "objcopy −−only−keep−debug foo foo.dbg", aby
    utworzyć plik zawierający informacje debugowania.

                    ‐5‐


  1. Uruchom "objcopy −−strip−debug foo", aby utworzyć
    wyczyszczony ze zbędnych sekcji program wykonywalny.

  1. Uruchom "objcopy −−add−gnu−debuglink=foo.dbg foo",
    aby dodać informacje debugowania do programu wykonywalnego
    wyczyszczonego ze zbędnych sekcji.

    Uwaga: Wybór ".dbg" jako rozszerzenia plików zawierających informacje
    debugowania jest całkowicie przypadkowy. Także krok "−−only−keep−debug"
    jest opcjonalny. Zamiast niego można wykonać:

  1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to się zwykle robi.

  1. Skopiuj "foo" do "foo.full"

  1. Uruchom "strip −−strip−debug foo"

  1. Uruchom "objcopy −−add−gnu−debuglink=foo.full foo"

    Oznacza to, że plik wskazywany przez −−add−gnu−debuglink może być pełnym
    programem wykonywalnym. Nie musi to być plik tworzony przez opcję
    −−only−keep−debug.

    Uwaga: ta opcja jest przeznaczona do użycia tylko z całkowicie
    skonsolidowanymi plikami. Nie ma ona sensu w przypadku plików
    obiektowych, w których informacje debugowania mogą nie być kompletne.
    Poza tym właściwość gnu_debuglink obecnie dopuszcza wystąpienie nazwy
    tylko jednego pliku zawierającego informacjami debugowania, czyli nie
    pozwala na wiele plików, z których każdy zawierałby informacje
    debugowania dla osobnego pliku obiektowego.

−V

−−version
  Wypisuje numer wersji programu strip.

−v

−−verbose
  Gadatliwe wyjście: wyświetla wszystkie zmodyfikowane pliki obiektowe. W
  wypadku archiwów, strip −v wyświetla wszystkich członków archiwum.

@plik
  Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w
  miejsce oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być
  odczytany ta opcja jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

  Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w
  opcji, jeśli cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne
  cudzysłowy. Można dodać dowolny znak (włączając w to znak odwrotnego
  ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego ukośnika. Plik może również
  zawierać dodatkowe opcje @plik − w takim przypadku każda z takich opcji
  będzie przetwarzana rekurencyjnie.


                    ‐6‐


wpisy info binutils.

Copyright (c) 1991−2017 Free Software Foundation, Inc.

   Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego
dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation
License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez
Fundację Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General
Public License" i "GNU Free Documentation License", bez treści przedniej lub
tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytułowanej
"GNU Free Documentation License".

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek
Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages‐pl; uwagi, pomoc,
zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages‐pl/. Jest
zgodne z wersją 2.27.90.20170124 oryginału.