strip

STRIP(1)         NarzÄdzia programistyczne GNU        STRIP(1)NAZWA
    strip - Usuwa symbole z plików obiektowych

SKÅADNIA
    strip [-F bfdname |--target=bfdname]
       [-I bfdname |--input-target=bfdname]
       [-O bfdname |--output-target=bfdname]
       [-s|--strip-all]
       [-S|-g|-d|--strip-debug]
       [--strip-dwo]
       [-K symbolname |--keep-symbol=symbolname]
       [-N symbolname |--strip-symbol=symbolname]
       [-w|--wildcard]
       [-x|--discard-all] [-X |--discard-locals]
       [-R sectionname |--remove-section=sectionname]
       [--remove-relocations=sectionpattern]
       [-o file] [-p|--preserve-dates]
       [-D|--enable-deterministic-archives]
       [-U|--disable-deterministic-archives]
       [--keep-file-symbols]
       [--only-keep-debug]
       [-v |--verbose] [-V|--version]
       [--help] [--info]
       objfile...

OPIS
    GNU strip usuwa wszystkie symbole z plików obiektowych objfile. Lista
    plików obiektowych może zawieraÄ archiwa. Podany musi byÄ
    przynajmniej jeden plik obiektowy.

    strip modyfikuje pliki podane w argumencie - nie zapisuje
    zmodyfikowanych kopii pod innymi nazwami.

OPCJE
    -F bfdname
    --target=bfdname
      Traktuje oryginalny objfile jak plik obiektowy w formacie bfdname i
      zapisuje go w tym samym formacie.

    --help
      Wypisuje sposób użycia strip z wiersza poleceÅ i koÅczy pracÄ
      programu.

    --info
      WyÅwietla listÄ wszystkich dostÄpnych architektur i formatów
      plików obiektowych.

    -I bfdname
    --input-target=bfdname
      Traktuje oryginalny objfile jako plik o formacie kodu obiektowego
      bfdname.

    -O bfdname
    --output-target=bfdname
      ZastÄpuje objfile plikiem w formacie wyjÅciowym bfdname.

    -R sectionname
    --remove-section=sectionname
      Oprócz sekcji które normalnie sÄ usuwane, usuwa z pliku
      wyjÅciowego także każdÄ sekcjÄ o nazwie sectionname. Opcja ta
      może byÄ podana wiÄcej niż raz. ProszÄ zauważyÄ, że jej
      nieodpowiednie używanie może spowodowaÄ, że plik obiektowy
      bÄdzie bezużyteczny. sectionname może siÄ koÅczyÄ znakiem
      dopasowania *. W takim przypadku zostanÄ usuniÄte sekcje o nazwach
      zaczynajÄcych siÄ od sectionname.

      JeÅli pierwszym znakiem sctionname jest znak wykrzyknika ("!"), to
      pasujÄce sekcje nie bÄdÄ usuwane, nawet jeÅli poprzednie użycie
      opcji --remove-section w tej samej linii poleceÅ spowodowaÅoby ich
      usuniÄcie. Na przykÅad:

      --remove-section=.text.* --remove-section=!.text.foo

      usunie wszystkie sekcje pasujÄce do wzorca ".text.*", z wyjÄtkiem
      sekcji ".text.foo".

    --remove-relocations=sectionpattern
      Usuwa z pliku wynikowego relokacje w każdej sekcji pasujÄcej do
      sectionpattern. Opcja ta może byÄ podana wiÄcej niż raz. ProszÄ
      zauważyÄ, że jej nieodpowiednie używanie może spowodowaÄ, że
      plik obiektowy bÄdzie bezużyteczny. sectionpattern może zawieraÄ
      znaki dopasowania. Na przykÅad:

      --remove-relocations=.text.*

      usunie wszystkie relokacje z wszystkich sekcji pasujÄcych do wzorca
      ".text.*".

      JeÅli pierwszym znakiem sectionpattern jest znak wykrzyknika ("!"),
      to relokacje nie bÄdÄ usuwane z pasujÄcych sekcje, nawet jeÅli
      poprzednie użycie opcji --remove-relocations w tej samej linii
      poleceÅ spowodowaÅoby usuniÄcie relokacji. Na przykÅad:

      --remove-relocations=.text.* --remove-relocations=!.text.foo

      usunie wszystkie relokacje z sekcji pasujÄcych do wzorca ".text.*",
      z wyjÄtkiem relokacji w sekcji ".text.foo".

    -s
    --strip-all
      Usuwa wszystkie symbole.

    -g
    -S
    -d
    --strip-debug
      Usuwa tylko symbole debugowe.

    --strip-dwo
      Usuwa zawartoÅÄ wszystkich sekcji DWARF .dwo, pozostawiajÄc
      pozostaÅe sekcje i wszystkie symbole. WiÄcej informacji można
      znaleÅºÄ w opisie tej opcji w rozdziale objcopy.

    --strip-unneeded
      Usuwa wszystkie symbole, które nie sÄ potrzebne do przetwarzania
      relokacji.

    -K symbolname
    --keep-symbol=symbolname
      Podczas usuwania symboli zachowuje symbol symbolname, nawet jeÅli
      normalnie byÅby usuniÄty. Opcja ta może byÄ podawana wiÄcej niż
      jeden raz.

    -N symbolname
    --strip-symbol=symbolname
      Usuwa symbol symbolname z pliku źródÅowego. Opcja ta może byÄ
      podawana wiÄcej niż raz i ÅÄczona z innymi opcjami usuwania z
      wyjÄtkiem -K.

    -o plik
      Umieszcza ogoÅocone wyjÅcie w pliku bez zastÄpowania istniejÄcego
      pliku. Z tym argumentem podany może byÄ tylko jeden argument
      objfile.

    -p
    --preserve-dates
      Zachowuje prawa dostÄpu i daty modyfikacji pliku.

    -D
    --enable-deterministic-archives
      DziaÅa w trybie deterministycznym. Podczas kopiowania czÅonków
      archiwum i zapisywania indeksu archiwum używa wartoÅci zero w
      polach UID, GID, znacznika czasowego, a także używa jednolitych
      praw dostÄpu do wszystkich plików.

      JeÅli binutils zostaÅo skonfigurowane z opcjÄ
      --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyÅlne.
      Można je wyÅÄczyÄ za pomocÄ poniżej opisanej opcji -U.

    -U
    --disable-deterministic-archives
      Nie dziaÅa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotnoÅÄ opcji -D
      opisanej powyżej: podczas kopiowania czÅonków archiwum i
      zapisywania indeksu archiwum używa wÅaÅciwych wartoÅci pól UID,
      GID, znacznika czasowego i praw dostÄpu do pliku.

      Jest to zachowanie domyÅlne, o ile binutils nie zostaÅ
      skonfigurowany z --enable-deterministic-archives.

    -w
    --wildcard
      Pozwala na użycie wyrażeŠregularnych w argumentach symbolname
      pozostaÅych opcji linii poleceÅ. W dowolnej czÄÅci nazwy symbolu
      można użyÄ znaku zapytania ("?"), gwiazdki ("*"), odwrotnego
      ukoÅnika ("\") oraz operatora nawiasów kwadratowych ("[]"). JeÅli
      pierwszym znakiem nazwy symbolu jest wykrzyknik ("!"), to dla tego
      symbolu przeÅÄcznik ma odwrotne znacznie. Na przykÅad:

      -w -K !foo -K fo*

      spowoduje, że strip zachowa tylko te symbole, które zaczynajÄ siÄ
      od liter "fo", ale usunie symbol "foo".

    -x
    --discard-all
      Usuwa symbole nieglobalne.

    -X
    --discard-locals
      Usuwa generowane przez kompilator symbole lokalne. (ZaczynajÄ siÄ
      zwykle od L lub .).

    --keep-file-symbols
      Podczas usuwania symboli z pliku, na przykÅad za pomocÄ
      --strip-debug lub --strip-unneeded, pozostawia wszystkie symbole
      okreÅlajÄce nazwy plików źródÅowych, które w przeciwnym wypadku
      zostaÅyby usuniÄte.

    --only-keep-debug
      Usuwa symbole z pliku, czyszczÄc zawartoÅÄ wszystkich sekcji,
      które nie zostaÅyby wyczyszczone przez --strip-debug, ale
      pozostawiajÄc sekcje debugowania nienaruszone. W plikach ELF
      pozostawia to także sekcje notatek.

      Uwaga: pozostawiane sÄ nagÅówki usuniÄtych sekcji, wÅÄczajÄc to
      ich rozmiary, ale sama zawartoÅÄ sekcji jest usuwana. NagÅówki
      sekcji sÄ pozostawiane po to, żeby inne narzÄdzia mogÅy sparowaÄ
      plik debuginfo z rzeczywisty programem wykonywalnym nawet wtedy,
      gdy ten program zostaŠrealokowany do innej przestrzeni adresów,

      ZaÅożenie jest takie, że ta opcja bÄdzie używana ÅÄcznie z
      --add-gnu-debuglink, aby utworzyÄ dwuczÄÅciowy plik wykonywalny.
      Pierwsza czÄÅÄ to program binarny pozbawiony zbÄdnych symboli,
      który zajmuje mniej miejsca w pamiÄci RAM i w pakiecie dystrybucji
      systemu, a druga czÄÅÄ zawiera plik informacji debugowania,
      potrzebny tylko wtedy, gdy  wymagane do debugowanie aplikacji.
      Sugerowany sposób tworzenia tych plików jest nastÄpujÄcy:

      1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to siÄ zwykle robi.
      ZakÅadajÄc, że jest to nazwane
        "foo", to...

      1. Uruchom "objcopy --only-keep-debug foo foo.dbg", aby
        utworzyÄ plik zawierajÄcy informacje debugowania.

      1. Uruchom "objcopy --strip-debug foo", aby utworzyÄ
        wyczyszczony ze zbÄdnych sekcji program wykonywalny.

      1. Uruchom "objcopy --add-gnu-debuglink=foo.dbg foo",
        aby dodaÄ informacje debugowania do programu wykonywalnego
        wyczyszczonego ze zbÄdnych sekcji.

      Uwaga: Wybór ".dbg" jako rozszerzenia plików zawierajÄcych
      informacje debugowania jest caÅkowicie przypadkowy. Także krok
      "--only-keep-debug" jest opcjonalny. Zamiast niego można wykonaÄ:

      1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to siÄ zwykle robi.
      1. Skopiuj "foo" do "foo.full"
      1. Uruchom "strip --strip-debug foo"
      1. Uruchom "objcopy --add-gnu-debuglink=foo.full foo"

      Oznacza to, że plik wskazywany przez --add-gnu-debuglink może byÄ
      peÅnym programem wykonywalnym. Nie musi to byÄ plik tworzony przez
      opcjÄ --only-keep-debug.

      Uwaga: ta opcja jest przeznaczona do użycia tylko z caÅkowicie
      skonsolidowanymi plikami. Nie ma ona sensu w przypadku plików
      obiektowych, w których informacje debugowania mogÄ nie byÄ
      kompletne. Poza tym wÅaÅciwoÅÄ gnu_debuglink obecnie dopuszcza
      wystÄpienie nazwy tylko jednego pliku zawierajÄcego informacjami
      debugowania, czyli nie pozwala na wiele plików, z których każdy
      zawieraÅby informacje debugowania dla osobnego pliku obiektowego.

    -V
    --version
      Wypisuje numer wersji programu strip.

    -v
    --verbose
      Gadatliwe wyjÅcie: wyÅwietla wszystkie zmodyfikowane pliki
      obiektowe. W wypadku archiwów, strip -v wyÅwietla wszystkich
      czÅonków archiwum.

    @plik
      Czyta opcje linii poleceÅ z podanego pliku. Przeczytane opcje sÄ
      wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. JeÅli plik nie
      istnieje lub nie może byÄ odczytany ta opcja jest traktowana
      dosÅownie i nie jest usuwana.

      Opcje w pliku sÄ rozdzielane biaÅymi znakami. BiaÅy znak może
      wystÄpiÄ w opcji, jeÅli caÅa opcja zostanie ujÄta w pojedyncze albo
      podwójne cudzysÅowy. Można dodaÄ dowolny znak (wÅÄczajÄc w to
      znak odwrotnego ukoÅnika), poprzedzajÄc go znakiem odwrotnego
      ukoÅnika. Plik może również zawieraÄ dodatkowe opcje @plik - w
      takim przypadku każda z takich opcji bÄdzie przetwarzana
      rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE
    wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala siÄ na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego
    dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free
    Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji
    opublikowanej przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami
    niezmiennymi sÄ "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treÅci przedniej lub tylnej strony okÅadki. Egzemplarz
    licencji zamieszczono w sekcji zatytuÅowanej "GNU Free Documentation
    License".

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.27.90.20170124 oryginaÅu.binutils-2.27.90-system      2017-01-26             STRIP(1)