strtol

STRTOL(3)        Linux Programmeurs Handleiding        STRTOL(3)NAAM
    strtol, strtoll, strtoq - converteert een tekenreeks naar een lang geheel
    getal

SAMENVATTING
    #include <stdlib.h>

    long strtol(const char *restrict nptr,
          char **restrict endptr, int base);
    long long strtoll(const char *restrict nptr,
          char **restrict endptr, int base);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    strtoll():
      _ISOC99_SOURCE
        || /* Glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

BESCHRIJVING
    De strtol() functie converteert het initiële deel van een tekenreeks in
    nptr naar een lang geheel getal met als grondtal als grondtal, welk moet
    liggen tussen 2 en 36 (inclusief deze grenzen), of de speciale waarde 0.

    De tekenreeks mag beginnen met een willekeurig aantal witruimtes (zoals
    bepaald door isspace(3)) gevolgd door een enkel optioneel teken '+' or
    '-'. Als het grondtal nul of 16 is, dan mag de string "0x" of "0X"
    bevatten en wordt het getal gelezen met 16 als grondtal; in andere
    gevallen zal het grondtal 0 geïnterpreteerd worden als 10 (decimaal)
    behalve als het volgende teken '0' is, in welk geval het geïnterpreteerd
    wordt als 8 (octaal).

    De rest van de tekenreeks zal geconverteerd worden naar een long waarde
    in de voor de hand liggende manier, eindigende bij het eerste ongeldige
    teken in het gekozen grondtal. (Grondtallen groter dan 10,
    vertegenwoordigd de letter 'A' in zowel hoofd- als kleine letter 10, 'B'
    vertegenwoordigd 11, en zo voorts, met 'Z' vertegenwoordigde 35.)

    Zodra endptr niet NULL is, zal strtol het adres van het eerste ongeldige
    teken in *endptr opslaan. Als er geen enkel cijfer was dan bewaart
    strtol() de originele waarde van nptr in *endptr (en geeft een 0 terug).
    In het bijzonder, als *nptr niet gelijk is aan '\0' maar **endptr is '\0'
    bij terugkeer, dan is de hele tekenreeks geldig.

    De strtoll() functie werkt net als de strtol() functie maar geeft een
    lang-lang gehele waarde terug.

EIND WAARDE
    De strtol() functie retourneert het resultaat van een conversie, behalve
    als de waarde resulteerde in een onder- of overloop. Als een onderloop
    optrad dan retourneert strtol() een LONG_MIN. Als een overloop optrad dan
    retourneert strtol() een LONG_MAX. In beide gevallen wordt errno gezet op
    ERANGE. Hetzelfde geldt voor strtoll() (met LLONG_MIN en LLONG_MAX in
    plaats van LONG_MIN en LONG_MAX).

FOUTEN
    EINVAL (niet in C99) Het gegeven grondtal bevat een niet ondersteunde
       waarde.

    ERANGE De resulterende waarde was buiten bereik.

    De implementatie mag errno zetten op EINVAL in het geval dat er geen
    omzetting plaats vond (geen cijfers gezien en 0 geretourneerd).

ATTRIBUTEN
    Voor een uitleg van de termen in deze sectie, zie attributes(7).

    ┌───────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
    │Interface           Attribuut     Waarde       │
    ├───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
    │strtol(), strtoll(), strtoq() │ Thread veiligheid │ MT-Safe taalgebied │
    └───────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

VOLDOET AAN
    strtol(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99 SVr4, 4.3BSD.

    strtoll(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

OPMERKINGEN
    Omdat strtol() legitiem 0, LONG_MAX, of LONG_MIN (LLONG_MAX of LLONG_MIN
    voor strtoll()) kan retourneren bij zowel succes of falen, moet het
    aanroepende programma errno op 0 zetten voor de aanroep, en vervolgens
    bepalen of een fout optrad door te controleren of errno een niet-nul
    waarde heeft na de aanroep.

    Volgens POSIX.1, in taalgebieden anders dan "C" en "POSIX", mogen deze
    functies andere, implementatie afhankelijke numerieke tekenreeksen
    accepteren.

    BSD heeft ook

      quad_t strtoq(const char *nptr, char **endptr, int grondtal);

    met complete vergelijkbare definitie. Afhankelijk van de woordgrootte van
    de huidige architectuur, kan dit equivalent zijn aan strtoll() of aan
    strtol().

VOORBEELDEN
    Het hieronder getoonde programma demonstreert het gebruik van strtol().
    Het eerste argument op de commando regel bepaalt de tekenreeks waarvan
    strtol() het getal moet lezen. Het tweede (optionele) argument bepaalt
    het grondtal dat moet worden gebruikt voor de conversie. (Dit argument
    wordt geconverteerd naar een numerieke vorm door gebruik te maken van
    atoi(3), een functie die niet op fouten controleert en een eenvoudige
    interface heeft dan strtol().) Een aantal voorbeelden van de resultaten
    geproduceerd door dit programma zijn de volgende:

      $ ./a.out 123
      strtol() returned 123
      $ ./a.out '  123'
      strtol() returned 123
      $ ./a.out 123abc
      strtol() returned 123
      Further characters after number: "abc"
      $ ./a.out 123abc 55
      strtol: Invalid argument
      $ ./a.out ''
      No digits were found
      $ ./a.out 4000000000
      strtol: Numerical result out of range

  Programma bron

    #include <stdlib.h>
    #include <limits.h>
    #include <stdio.h>
    #include <errno.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      int base;
      char *endptr, *str;
      long val;

      if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s str [base]\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      str = argv[1];
      base = (argc > 2) ? atoi(argv[2]) : 0;

      errno = 0;  /* To distinguish success/failure after call */
      val = strtol(str, &endptr, base);

      /* Check for various possible errors. */

      if (errno != 0) {
        perror("strtol");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      if (endptr == str) {
        fprintf(stderr, "No digits were found\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /* If we got here, strtol() successfully parsed a number. */

      printf("strtol() returned %ld\n", val);

      if (*endptr != '\0')    /* Not necessarily an error... */
        printf("Further characters after number: \"%s\"\n", endptr);

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZIE OOK
    atof(3), atoi(3), atol(3), strtod(3), strtoimax(3), strtoul(3),

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU                22 maart 2021            STRTOL(3)