su

SU(1)            General Commands Manual           SU(1)NAZWA
    su - zmienia ID użytkownika lub umożliwia stanie siÄ
    superużytkownikiem

SKÅADNIA
    su [-] [nazwa_użytkownika [argumenty]]

OPIS
    su sÅuży do stawania siÄ innym użytkownikiem w trakcie wÅasnej sesji
    pracy. WywoÅanie bez parametru - nazwy użytkownika, domyÅlnie oznacza
    dla su próbÄ stania siÄ superużytkownikiem. Opcjonalnym argumentem -
    można posÅużyÄ siÄ do zasymulowania rzeczywistego rozpoczynania sesji
    pracy. Pozwala to na utworzenie Årodowiska użytkownika podobnego do
    tego, jakie wystÄpuje przy bezpoÅrednim zgÅoszeniu użytkownika w
    systemie.

    Po nazwie użytkownika mogÄ wystÄpiÄ dodatkowe argumenty. ZostanÄ one
    dostarczone powÅoce zgÅoszeniowej użytkownika. W szczególnoÅci,
    argument -c spowoduje, że nastÄpny argument zostanie potraktowany jak
    polecenie przez wiÄkszoÅÄ interpretatorów poleceÅ. Polecenie zostanie
    wykonane przez powÅokÄ wymienionÄ w /etc/passwd dla docelowego
    użytkownika.

    Użytkownik pytany jest o odpowiednie hasÅo, jeÅli takowe istnieje.
    BÅÄdne hasÅa powodujÄ komunikat o bÅÄdzie. Wszystkie próby, udane i
    nieudane, sÄ rejestrowane do celów wykrywania nadużyÄ systemu.

    Do nowej powÅoki przekazywane jest bieżÄce Årodowisko. WartoÅÄ $PATH
    dla zwykÅych użytkowników ustawiana jest jest na /bin:/usr/bin, zaÅ
    dla superużytkownika na /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin. Można to
    zmieniÄ przy pomocy definicji ENV_PATH i ENV_SUPATH w /etc/login.defs.

    Login podsystemowy wskazywany jest obecnoÅciÄ "*" jako pierwszego znaku
    powÅoki zgÅoszeniowej. Zadany katalog domowy zostanie użyty jako
    korzeŠnowego systemu plików, do którego użytkownik jest faktycznie
    zalogowany.

PRZESTROGI
    Niniejsza wersja su posiada wiele opcji kompilacji, z których tylko
    czÄÅÄ bÄdzie mieÄ zastosowanie w danej instalacji.

PLIKI
    /etc/passwd - informacja o kontach użytkowników
    /etc/shadow - zakodowane hasÅa i informacja o ich ważnoÅci
    $HOME/.profile - plik startowy dla domyÅlnej powÅoki

ZOBACZ TAKŻE
    login(1), sh(1), suauth(5), login.defs(5)

AUTOR
    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

OD TÅUMACZA
    Niniejsza dokumentacja opisuje polecenie wchodzÄce w skÅad pakietu
    shadow-password. Z uwagi na powtarzajÄce siÄ nazwy poleceÅ, upewnij
    siÄ, że korzystasz z wÅaÅciwej dokumentacji.                                     SU(1)