su

SU(1)           NarzÄdzia powÅokowe GNU 2.0          SU(1)NAZWA
    su - uruchom powÅokÄ z podmienieniem ID użytkownika/grupy.

SKÅADNIA
    su [-flmp] [-c polecenie] [-s powÅoka] [-] [--login]
      [--fast] [--preserve-environment] [--shell=powÅoka]
      [--command=polecenie] [--help] [--version]
      [użytkownik [arg...]]

OPIS
    Ta strona podrÄcznika opisuje polecenie su w wersji GNU.

    su pozwala danemu użytkownikowi na tymczasowe bycie innym
    użytkownikiem. Uruchamia polecenie (czÄsto powÅokÄ interaktywnÄ) z
    rzeczywistym i efektywnym id użytkownika oraz id grupy i grupami
    dodatkowymi, należÄcymi do użytkownika. JeÅli nie podano
    użytkownika, domyÅlnym jest root, czyli superużytkownik. Nazwa
    powÅoki jest pobierana ze wpisu w /etc/passwd, a jeÅli tam nic nie
    bÄdzie, używany jest /bin/sh. JeÅli użytkownik ma hasÅo, to su zapyta
    o hasÅo, chyba że wywoÅujÄcy je użytkownik miaÅ efektywny
    identyfikator użytkownika ustawiony na 0 (superużytkownik).

    DomyÅlnie su nie zmienia bieżÄcego katalogu. Ustawia zmienne
    Årodowiskowe HOME i SHELL wedÅug zapisów w pliku haseÅ dla
    użytkownika, a jeÅli nie jest on superużytkownikiem, ustawia też
    USER i LOGNAME na użytkownik. DomyÅlnie powÅoka nie jest powÅokÄ
    zgÅoszeniowÄ (zalogowania).

    JeÅli podano wiÄcej argumentów, to sÄ one przekazywane jako dodatkowe
    argumenty dla powÅoki.

    su nie obsÅuguje specjalnie /bin/sh czy innych powÅok (ustawianie
    argv[0] na "-su", przekazywanie -c do niektórych powÅok, itp.).

    Na systemach, które majÄ sysloga, su może zostaÄ tak skompilowane, by
    raportowaÅo nieudane, lub opcjonalnie również udane próby zmiany id
    przy użyciu su. Jednak su w wersji GNU nie sprawdza czy użytkownik
    jest czÅonkiem grupy `wheel' -- patrz poniżej.

OPCJE
    -c polecenie, --command=polecenie
       Przekazuje polecenie, pojedynczy wiersz poleceÅ do wykonania, do
       powÅoki z użyciem parametru -c, zamiast uruchamiaÄ powÅokÄ
       interaktywnÄ.

    -f, --fast
       Przekazuje powÅoce opcjÄ -f. Prawdopodobnie ma to zastosowanie
       tylko dla csh i tcsh, dla których opcja -f powoduje nieczytanie
       pliku startowego (.cshrc). W powÅokach typu bourne, opcja -f
       wyÅÄcza rozszerzanie wzorców nazw plików, co raczej nie jest
       przydatne.

    -, -l, --login
       Sprawia, że powÅoka bÄdzie powÅokÄ zgÅoszeniowÄ. Znaczy to, co
       nastÄpuje. Unieważnia wszelkie zmienne Årodowiskowe poza TERM,
       HOME i SHELL (które sÄ ustawiane, jak opisano wyżej), i USER
       oraz LOGNAME (ustawiane, nawet dla superużytkownika, w sposób
       wyżej opisany ). Ustawia zmiennÄ PATH na wkompilowanÄ wartoÅÄ
       domyÅlnÄ. Zmienia katalog na katalog domowy użytkownika. Dodaje
       do nazwy powÅoki "-", aby przeczytaÅ pliki startowe logowania.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nie zmienia zmiennych Årodowiskowych HOME, USER, LOGNAME czy
       SHELL. Zamiast powÅoki użytkownika okreÅlonej w pliku passwd,
       uruchamia powÅokÄ podanÄ w zmiennej SHELL, chyba że użytkownik
       wywoÅujÄcy su nie jest superużytkownikiem, a powÅoka
       użytkownika jest okrojona. PowÅoka okrojona, to taka, która
       nie jest wymieniona w pliku /etc/shells, lub we wkompilowanej
       liÅcie powÅok. CzÄÅciowo opcja ta może byÄ przesÅoniÄta opcjami
       --login i --shell.

    -s powÅoka, --shell= powÅoka
       Zamiast powÅoki użytkownika okreÅlonej w passwd, uruchamia
       zadanÄ powÅokÄ, chyba że uruchamiajÄcy su użytkownik nie jest
       superużytkownikiem, a powÅoka użytkownika jest ograniczona.

    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

Dlaczego GNU `su' nie obsÅuguje grupy `wheel'
    (SekcjÄ tÄ napisaÅ Richard Stallman)

    Czasami kilku użytkowników usiÅuje sprawowaÄ nieograniczonÄ wÅadzÄ
    nad pozostaÅymi. Na przykÅad, w 1984, kilku użytkowników w
    laboratorium AI MIT zdecydowaÅo siÄ `przejÄÄ wÅadzÄ' zmieniajÄc hasÅo
    operatora systemu Twenex i trzymajÄc je w tajemnicy przed wszystkimi
    innymi. (UdaÅo mi siÄ udaremniÄ ten zamach i przywróciÄ wÅadzÄ
    użytkownikom ÅatajÄc jÄdro, lecz nie wiedziaÅbym jak zrobiÄ to w
    Uniksie.)

    Jednak, od czasu do czasu panujÄcy wyjawiajÄ komuÅ. Przy zwykÅym
    mechanizmie `su', ktoÅ, kto poznaÅ hasÅo root'a i sympatyzuje ze
    zwykÅymi użytkownikami, może przekazaÄ je pozostaÅym. Funkcja "grupy
    wheel" uniemożliwiaÅaby to, i w ten sposób umacniaÅa wÅadzÄ
    rzÄdzÄcych.

    Jestem po stronie mas, nie po stronie rzÄdzÄcych. Jeżeli zwykÅeÅ
    popieraÄ szefów i administratorów systemów we wszystkim, co robiÄ,
    podejÅcie to może poczÄtkowo wydaÄ Ci siÄ dziwne.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sh-utils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    powÅokowych GNU wersji 2.0.maj 2000               FSF                SU(1)