su

SU(1)                 FSF                SU(1)NAME(å稱)
    su - éè¡æ¿æ使ç¨èåçµæ¨èçshell

SYNOPSIS(總覽)
    su [OPTION]... [-] [USER [ARG]...]

DESCRIPTION(æè¿°)
    ä¿®æ¹ææ使ç¨èæ¨èåçµæ¨èçºUSERç.

    -, -l, --login
       使å¾shellçºå¯ç»å¥çshell

    -c, --commmand=COMMAND
       å³éå®åCOMMAND給-cçshell.

    -f, --fast
       å³é-f給shell(éå°cshætcsh)

    -m, --preserve-environment
       ä¸éç½®ç°å¢è®é

    -p   è-må

    -s, --shell=SHELL
       å¦æ/etc/shellså許,éè¡SHELL.

    --help 顯示幫å©ä¸¦éåº

    --version
       輸åºçæ¬ä¿¡æ¯ä¸¦éåº

    å®ä¸ç-æå³è-l.å¦ææ²æ給å®USER,ååå®çºroot.

(å ±åBUGS)
    å ±åbugs,è«ç¼éµä»¶å°bug-sh-utils@gnu.org.

(å¦è¦)
    以Texinfoæåå½¢å¼ç¶è·ç su å®å¨æ件.å¦æä½ æ£ç¢ºå°å®è£äº info å echo
    å½ä»¤

       info su

    æ該å¯ä»¥ä½¿ä½ 訪åå°æ´åæå.

COPYRIGHT(çæ¬)
    çæ¬ææ © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    éæ¯èªç±è»é«;åçè¤è£½æ¢ä»¶çæºæªæ¡.ä¸ä½ä»»ä½æä¿,æ´ä¸ç¨èªªååæ§æèåºæ¼ç¹æ®ç®ççé©
    ç¨æ§.


[ä¸æçç¶è·äºº]
    riser <boomer@ccidnet.com>

[ä¸æçææ°æ´æ°]
    2001/08/08

ãä¸ålinuxè«å£manæåé ç¿»è¯è¨åã:
    http://cmpp.linuxforum.netGNU sh-utils 2.0          1999å¹´8æ               SU(1)