su

SU(1)            Uživatelské pÅÃkazy            SU(1)JMÃNO
    su - spustà shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

POUŽITÃ
    su [VOLBA]... [-] [UŽIVATEL [ARGUMENT]...]

POPIS
    ZmÄnà efektivnà user ID a group ID na ID zadaného UŽIVATELE.

    -, -l, --login
       spustà shell jako login shell

    -c, --command=PÅÃKAZ
       pouze pÅedá shellu PÅÃKAZ

    -f, --fast
       pÅedá shellu volbu -f (pro csh nebo tcsh)

    -m, --preserve-environment
       nebude mÄnit promÄnné prostÅedÃ

    -p   stejné jako -m

    -s, --shell=SHELL
       spustà zadaný SHELL, pokud to /etc/shells umožÅuje

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    Je-li uvedena pouze -, implikuje to -l. Pokud nenà uveden UŽIVATEL,
    pÅedpokládá se, že je to root.

AUTOR
    Napsal David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavenÃ; Jeho kopie je možné Å¡ÃÅit v
    souladu s GNU General Public License
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Toto programové vybavenà je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro su je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a su, mÄl by pÅÃkaz

       info su

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.su 6.4              ÅÃjen 2006               SU(1)