sulogin

SULOGIN(8)         Administracja systemem         SULOGIN(8)NAZWA
    sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

SKÅADNIA
    sulogin [opcje] [tty]

OPIS
    sulogin jest przywoÅywany przez init, gdy system przechodzi w tryb
    jednoużytkownikowy.

    WyÅwietlany jest nastÄpujÄcy komunikat zachÄty:

      Give root password for system maintenance (Podaj hasÅo roota do
      konserwacji systemu)
      (or type Control-D for normal startup) (lub wciÅnij ^D aby
      kontynuowaÄ zwykÅy start):

    Gdy konto roota jest zablokowane, to powyższa zachÄta nie jest
    wyÅwietlana, a sulogin zachowuje siÄ tak, jakby podano prawidÅowe hasÅo
    roota.

    sulogin bÄdzie podÅÄczony do bieżÄcego terminala lub do opcjonalnego
    urzÄdzenia tty podanego w wierszu polecenia zwykle (/dev/console).

    Po tym, jak użytkownik wyjdzie z trybu jednoużytkownikowego lub
    wciÅnie control-D po wyÅwietleniu zachÄty, system bÄdzie kontynuowaÅ
    rozruch.

OPCJE
    -e, --force
       JeÅli domyÅlna metoda pozyskania hasÅa roota z systemu za pomocÄ
       getpwnam(3) nie powiedzie siÄ, to sprawdzane sÄ pliki
       /etc/passwd i /etc/shadow. JeÅli sÄ one uszkodzone lub nie
       istniejÄ lub gdy konto roota jest zablokowane symbolem ! lub *
       na poczÄtku hasÅa, to sulogin wywoÅa powÅokÄ roota bez pytania o
       hasÅo.

       Opcji -e należy używaÄ tylko, gdy jest siÄ pewnym, że konsola
       jest fizycznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostÄpem.

    -p, --login-shell
       Podanie ten opcji spowoduje, że sulogin uruchomi proces powÅoki
       jako powÅokÄ zgÅoszeniowÄ.

    -t, --timeout sekundy
       OkreÅla maksymalny czas oczekiwania na reakcjÄ użytkownika.
       DomyÅlnie sulogin bÄdzie czekaÅ wiecznie.

    -h, --help
       WyÅwietla pomoc i wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji programu i wychodzi.

ZMIENNE ÅRODOWISKA
    sulogin szuka zmiennych Årodowiskowych SUSHELL lub sushell, aby
    okreÅliÄ którÄ powÅokÄ uruchomiÄ. JeÅli zmienna Årodowiskowa nie jest
    ustawiona, to program spróbuje wykonaÄ powÅokÄ roota z pliku
    /etc/passwd. JeÅli to również siÄ nie powiedzie, to na koÅcu
    wykorzystana zostanie powÅoka /bin/sh.

AUTOR
    sulogin byÅa napisane przez Miquela van Smoorenburga dla sysvinit i
    później przeportowane dla util-linux przez Dave'a Reisnera i Karela
    Zaka.

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie sulogin jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne z
    Archiwum jÄdra Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils
    /util-linux/⟩.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28 oryginaÅu.util-linux            lipiec 2014            SULOGIN(8)