sulogin

sulogin(8)      Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu     sulogin(8)Ä°SÄ°M
    sulogin - tek kullanıcılı kipte sisteme giriÅ

KULLANIM
    sulogin [ -t zamanaÅımı ] [ -p ] [ tty-aygıtı ]

AÃIKLAMA
    sulogin, sistem tek kullanıcılı kipe geçerken, init(8) tarafından
    çaÄrılır (bu inittab(5) içindeki bir girdi üzerinden yapılır).
    Ãnyükleyicide (örneÄin; LILO) -b seçeneÄi belirtildiÄi durumlarda
    da, init, sulogin'i çalıÅtırmayı dener.

    Kullanıcı Åöyle bir uyarı alır:
       Give root password for system maintenance
       (or type Control-D for normal startup):

    Türkçesi:
       Sistemi onarmak için root parolasını giriniz
       (normal açılıŠiçin ise Ctrl-D tuÅlayınız):

    Åayet -p seçeneÄi belirtilmiÅse, tek kullanıcılı kabuk,
    argv[0]'daki ilk karakter olarak tire ile çaÄrılır. Bu, pek çok
    kabuÄun, bir giriÅ kabuÄu gibi davranmasına sebep olur. Ãntanımlı
    olarak bu böyle olmaz; kabuk baÅlangıçta, /etc/profile ve
    $HOME/.profile dosyalarını okumayacaktır.

    Kullanıcı tek kullanıcılı kipten çıktıktan sonra veya baÅta
    Ctrl-D tuÅlarına basılmıŠise, sistem öntanımlı açılıÅ
    seviyesinde açılıÅı yapar (açılıŠyapmaya devam eder).


ORTAM DEÄÄ°ÅKENLERÄ°
    sulogin, hangi kabuÄu baÅlatacaÄına karar vermek için, SUSHELL veya
    sushell deÄiÅkenlerine bakar. Åayet bu deÄiÅkenler tanımlı deÄilse,
    /etc/passwd içinde root kullanıcı için belirtilen kabuÄu
    çalıÅtırmayı dener. Bunda da baÅarılı olamazsa, /bin/sh'a düÅer.

    Bu, -b seçeneÄi ile birlikte, init için çok önemlidir. Sistemi
    (kök dosya sistemi oku/yaz kipinde baÄlanmıŠolarak) tek
    kullanıcılı kipte açmak için (duraÄan olarak baÄlanmıŠözel bir
    "baÅarısız olmayan" (failsafe) kabuk kullanarak) LILO açılıÅ
    ekranında Åunu yazın:

      boot: linux -b rw sushell=/sbin/sash


Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /etc/mtab - baÄlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya


Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    Sulogin, root parolasını bulmak için aÅaÄıdaki dosyaları inceler.
    Åayet bu dosyalar yoksa veya bozulmuÅ ise /bin/sh'a düÅer. Åayet bu
    dosyalar onarılamaz bir biçimde bozulmuŠise, size root parolasını
    sormaksızın, kabuÄa düÅer.

      /etc/passwd,
      /etc/shadow  (Åayet varsa)


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    inittab(5), init(8).


YAZAN
    Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından
    yazılmıÅtır.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                20 Kasım 1998           sulogin(8)