swapon

SWAPON(8)          Administracja systemem          SWAPON(8)NAZWA
    swapon, swapoff - wÅÄcza/wyÅÄcza urzÄdzenia oraz pliki stronicowania i
    wymiany

SKÅADNIA
    swapon [opcje] [plik-specjalny...]
    swapoff [-va] [plik-specjalny...]

OPIS
    Polecenie swapon jest używane do okreÅlania urzÄdzeÅ do stronicowania
    i wymiany.

    UrzÄdzenie lub plik może byÄ podany za pomocÄ parametru
    plik-specjalny. Może mieÄ on postaÄ -L etykieta lub -U uuid, aby
    okreÅliÄ urzÄdzenie za pomocÄ etykiety lub uuid (unikatowego
    identyfikatora).

    OdwoÅanie do swapon normalnie powinno siÄ pojawiaÄ w systemowych
    skryptach uruchomieniowych, udostÄpniajÄc wszystkie urzÄdzenia wymiany,
    dziÄki czemu stronicowanie i wymiana jest rozÅożone miÄdzy wiele
    urzÄdzeÅ i plików.

    Polecenie swapoff wyÅÄcza wymianÄ na podanych urzÄdzeniach i plikach.
    JeÅli użyto opcji -a, to swap jest wyÅÄczany na wszystkich znanych
    urzÄdzeniach i plikach wymiany (zgodnie z plikiem /proc/swaps lub
    /etc/fstab).


OPCJE
    -a, --all
       UdostÄpnia wszystkie urzÄdzenia oznaczone jako "swap" w pliku
       /etc/fstab, z wyjÄtkiem plików z opcjÄ "noauto". UrzÄdzenia,
       które sÄ już używane jako swap, sÄ po cichu pomijane.

    -d, --discard[=tryb]
       WÅÄcza odrzucanie (discard), jeÅli urzÄdzenie, na którym jest
       swap, pozwala na operacje discard lub trim. Może to pozytywnie
       wpÅynÄÄ na wydajnoÅÄ na niektórych dyskach póÅprzewodnikowych,
       ale czÄsto tak nie jest. Opcja pozwala na wybór spoÅród dwóch
       dostÄpnych trybów odrzucania: --discard=once do przeprowadzania
       pojedynczych operacji odrzucania caÅej przestrzeni wymiany lub
       --discard=pages do asynchronicznego odrzucania zwolnionych stron
       wymiany przed udostÄpnieniem ich do ponownego użycia. JeÅli nie
       wybierze siÄ Å¼adnego z tych trybów, to domyÅlnym zachowaniem
       jest wÅÄczenie ich obu. Można również wÅÄczyÄ odrzucanie w
       /etc/fstab za pomocÄ opcji montowania discard, discard=once lub
       discard=pages.

    -e, --ifexists
       Pomija po cichu nieistniejÄce urzÄdzenia. Opcja montowania
       nofail w /etc/fstab może byÄ również użyta do pomijania
       nieistniejÄcych urzÄdzeÅ.


    -f, --fixpgsz
       Ponownie inicjuje przestrzeÅ swap (exec mkswap), jeÅli rozmiar
       strony nie pasuje do rozmiaru podawanego przez obecnie
       uruchomione jÄdro. Polecenie mkswap(2) inicjuje caÅe urzÄdzenie
       i nie sprawdza go pod kÄtem bÅÄdnych bloków.

    -h, --help
       WyÅwietla tekst pomocy i wychodzi.

    -L etykieta
       Używa partycji z okreÅlonÄ etykietÄ (potrzebny jest w tym celu
       dostÄp do /proc/partitions).

    -o, --options opcje
       Podaje opcje swap jako rozdzielona przecinkami lista zgodna z
       formatem fstab. Na przykÅad:

           swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

       ÅaÅcuch opts jest przetwarzany ostatni i nadpisuje wszystkie
       inne opcje linii poleceÅ.

    -p, --priority priorytet
       OkreÅla priorytet urzÄdzenia wymiany. Priorytet jest wartoÅciÄ z
       przedziaÅu pomiÄdzy -1 a 32767. Wyższa liczba oznacza wyższy
       priorytet. PodrÄcznik polecenia swapon(2) zawiera peÅny opis
       priorytetów swap. Do pliku /etc/fstab można dodaÄ opcjÄ
       pri=wartoÅÄ, która bÄdzie używana ze swapon -a. JeÅli nie
       zdefiniowano priorytetu,to wartoÅciÄ domyÅlnÄ jest -1.

    -s, --summary
       WyÅwietla podsumowanie użycia swapu wg urzÄdzenia. Jest to
       odpowiednik "cat /proc/swaps". Opcja jest niedostÄpna w
       przypadku Linuksa starszego niż 2.1.25. Ten format wyjÅcia jest
       PRZESTARZAÅY. Zalecany format --show dostarcza wiÄkszej kontroli
       nad danymi wyjÅciowymi.

    --show[=kolumna...]
       WyÅwietla możliwÄ do zdefiniowania tabelÄ obszarów swap. Lista
       dostÄpnych kolumn można znaleÅºÄ w wyjÅciu opcji --help.

    --noheadings
       Nie wyÅwietla nagÅówków w wyjÅciu opcji --show.

    --raw Nie wyrównuje kolumn tabeli wyÅwietlanej przez --show.

    --bytes
       Opcja --show wyÅwietla rozmiar przestrzeni wymiany w bajtach, a
       nie w jednostkach czytelnych dla użytkownika.

    -U uuid
       Używa partycji o okreÅlonym uuid (unikalnym identyfikatorze).

    -v, --verbose
       WiÄcej szczegóÅów.

    -V, --version
       Wypisuje informacjÄ o wersji programu i koÅczy dziaÅanie.

UWAGI
    Nie powinno siÄ używaÄ swapon na pliku z dziurami (tzw. rzadki plik).
    JeÅli jednak tak siÄ stanie, to do logu systemu zostanie dodany
    komunikat

       swapon: swapfile has holes.

    Implementacja pliku wymiany w jÄdrze spodziewa siÄ możliwoÅci
    bezpoÅrednich zapisów do pliku, to jest bez poÅrednictwa systemu
    plików. Stanowi to problem na prealokowanych plikach (np.
    fallocate(1)) na systemach plików takich jak XFS lub ext4 oraz na
    systemach plików copy-on-write, takich jak btrfs.

    W celu unikniÄcia dziur w XFS i ext4 zaleca siÄ używanie dd(1) i
    /dev/zero.

    swapon może nie dziaÅaÄ poprawnie z plikami wymiany na niektórych
    wersjach btrfs. Jest to spowodowane tym, że brtfs jest systemem
    plików używajÄcym kopiowania przy zapisie (copy-on-write): poÅożenie
    pliku może nie byÄ statyczny, co może prowadziÄ do uszkodzenia
    danych. System plików btrfs aktywnie nie pozwala na użycie plików
    wymiany, odmawiajÄc przypisania (zmapowania) takiego pliku.

    Jedynym możliwym obejÅciem tego problemu jest mapowanie pliku wymiany
    poprzez urzÄdzenie loop. Pozwoli to systemowi plików poprawnie
    okreÅliÄ mapowanie, ale kosztem wydajnoÅci.

    Swap poprzez NFS może nie dziaÅaÄ.

    Polecenie swapon automatycznie wykrywa i nadpisuje podpis przestrzeni
    wymiany ze starymi danymi wstrzymania (np. S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...).
    Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku nastÄpiÅoby uszkodzenie
    danych przy kolejnej próbie wybudzenia.


ÅRODOWISKO
    LIBMOUNT_DEBUG=all
       wÅÄcza komunikaty debugowania biblioteki libmount

    LIBBLKID_DEBUG=all
       wÅÄcza komunikaty debugowania biblioteki libblkid


ZOBACZ TAKŻE
    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8)

PLIKI
    /dev/sd?? standardowe urzÄdzenia stronicowania
    /etc/fstab tablica opisujÄca systemy plików w ascii

HISTORIA
    Polecenie swapon pojawiÅo siÄ w 4.0BSD.

DOSTÄPNOÅÄ
    Polecenie swapon jest czÄÅciÄ pakietu util-linux i jest dostÄpne pod
    adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.28.2 oryginaÅu.util-linux           październik 2014           SWAPON(8)