sysconf

SYSCONF(3)        Podręcznik programisty Linuksa        SYSCONF(3)NAZWA
    sysconf - pobieranie informacje o konfiguracji w trakcie uruchomienia

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

OPIS
    POSIX pozwala testować w czasie kompilowania aplikacji lub w czasie jej
    działania, czy pewne opcje są wspierane lub jakie są wartości pewnych
    konfigurowalnych stałych lub limitów.

    W czasie kompilacji jest to robione przez zainkludowanie <unistd.h> lub
    <limits.h> i testowanie wartości pewnych makr.

    At run time, one can ask for numerical values using the present function
    sysconf(). One can ask for numerical values that may depend on the
    filesystem in which a file resides using fpathconf(3) and pathconf(3).
    One can ask for string values using confstr(3).

    Wartości zwracane przez powyższe funkcje są stałymi dotyczącymi
    konfiguracji systemu, które nie zmienią się przez cały czas życia
    procesu.

    Dla opcji zazwyczaj istnieje stała _POSIX_COŚ, która może być
    zdefiniowana w <unistd.h>. Jeżeli nie jest zdefiniowana, można uzyskać
    jej wartość w czasie działania programu. Jeżeli wartością jest -1, to
    dana opcja nie jest wspierana w systemie. Wartość 0 oznacza, że istnieją
    odpowiednie funkcje i pliki nagłówkowe, ale należy sprawdzić w czasie
    działania, w jakim stopniu dana opcja jest wspierana. Wartość inna niż -1
    i 0 oznacza, że dana opcja jest wspierana. Zazwyczaj wartości (takie jak
    200112L) oznaczają rok i miesiąc rewizji standardu POSIX opisującej tę
    opcję. Dopóki odpowiedni standard POSIX opisujący opcję nie zostanie
    opublikowany, glibc używa wartości 1, aby zasygnalizować, że opcja jest
    wspierana. Odpowiednim argumentem funkcji sysconf() będzie _SC_COŚ. Listę
    opcji można znaleźć w posixoptions(7).

    Dla zmiennych lub limitów zazwyczaj istnieje stała _COŚ definiowana w
    <limits.h> lub _POSIX_COŚ definiowana w <unistd.h>. Stała nie będzie
    zdefiniowana, jeżeli limit nie jest określony. Jeżeli stała jest
    zdefiniowana, to określa gwarantowany limit, ale w rzeczywistości może
    być wspierana wartość większa niż wynosi wartość tej stałej. Jeśli
    aplikacja chce zrobić użytek ze zmiennych, których wartości mogą się
    różnić w zależności od systemu, może wywołać funkcję sysconf().
    Argumentem funkcji sysconf() będzie _SC_COŚ.

  Zmienne POSIX.1
    W tabeli poniżej podajemy nazwę zmiennej, nazwę argumentu funkcji
    sysconf(), używanego do odpytania o jej wartość, oraz krótki opis.

    Najpierw wartości zgodne z POSIX.1.

    ARG_MAX - _SC_ARG_MAX
       Maksymalna długość argumentów funkcji z rodziny exec(3). Nie może
       być mniejsza niż  _POSIX_ARG_MAX (4096).

    CHILD_MAX - _SC_CHILD_MAX
       Maksymalna liczba równoczesnych procesów jednego użytkownika. Nie
       może być mniejsza niż _POSIX_CHILD_MAX (25).

    HOST_NAME_MAX - _SC_HOST_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy komputera, pomijając końcowy bajt NULL,
       zwracana przez gethostname(2). Nie może być mniejsza niż
       _POSIX_HOST_NAME_MAX (255).

    LOGIN_NAME_MAX - _SC_LOGIN_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy użytkownika, łącznie z końcowym znakiem
       NULL. Nie może być mniejsza niż _POSIX_LOGIN_NAME_MAX (9).

    NGROUPS_MAX - _SC_NGROUPS_MAX
       Maksymalna liczba identyfikatorów dodatkowych grup.

    tyknięcia zegara - _SC_CLK_TCK
       Liczba tyknięć zegara na sekundę. Odpowiadająca jej zmienna jest
       przestarzała, a była oczywiście nazwana CLK_TCK. (Uwaga: makro
       CLOCKS_PER_SEC nie dostarcza informacji: jego wartość musi być
       równa 1000000).

    OPEN_MAX - _SC_OPEN_MAX
       Maksymalna liczba plików, które proces może mieć otwarte w
       dowolnym czasie. Nie może być mniejsza niż _POSIX_OPEN_MAX (20).

    PAGESIZE - _SC_PAGESIZE
       Size of a page in bytes. Must not be less than 1.

    PAGE_SIZE - _SC_PAGE_SIZE
       A synonym for PAGESIZE/_SC_PAGESIZE. (Both PAGESIZE and PAGE_SIZE
       are specified in POSIX.)

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Liczba powtórzonych wystąpień BRE dopuszczalnych w regexec(3) i
       regcomp(3). Nie może być mniejsza niż _POSIX2_RE_DUP_MAX (255).

    STREAM_MAX - _SC_STREAM_MAX
       Maksymalna liczba strumieni, którą proces może otworzyć w dowolnym
       czasie. Jeśli jest zdefiniowana, to ma taką samą wartość jak
       standardowe makro FOPEN_MAX w C. Nie może być mniejsza niż
       _POSIX_STREAM_MAX (8).

    SYMLOOP_MAX - _SC_SYMLOOP_MAX
       Maksymalna liczba dowiązań symbolicznych w ścieżce nie powodująca
       zwrócenia błędu ELOOP. Nie może być mniejsza niż
       _POSIX_SYMLOOP_MAX (8).

    TTY_NAME_MAX - _SC_TTY_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy urządzenia terminalowego, włączając
       końcowy znak NULL. Nie może być mniejsza niż _POSIX_TTY_NAME_MAX
       (9).

    TZNAME_MAX - _SC_TZNAME_MAX
       Maksymalna liczba bajtów w nazwie strefy czasowej. Nie może być
       mniejsza niż _POSIX_TZNAME_MAX (6).

    _POSIX_VERSION - _SC_VERSION
       Określa rok i miesiąc, w formacie YYYYMML, w którym został
       zaakceptowany standard POSIX.1. Na przykład wartość 199009L
       oznacza wersję standardu z września 1990 roku.

  Zmienne POSIX.2
    Następnie podajemy wartości POSIX.2 określające limity dla programów
    użytkowych.

    BC_BASE_MAX - _SC_BC_BASE_MAX
       Określa maksymalną wartość obase akceptowaną przez program
       użytkowy bc(1).

    BC_DIM_MAX - _SC_BC_DIM_MAX
       Określa maksymalną dopuszczalną liczbę elementów w tabelach w
       programie bc(1).

    BC_SCALE_MAX - _SC_BC_SCALE_MAX
       Określa maksymalną wartość scale akceptowaną przez program
       użytkowy bc(1).

    BC_STRING_MAX - _SC_BC_STRING_MAX
       Określa maksymalną długość łańcucha znaków akceptowanego przez
       bc(1).

    COLL_WEIGHTS_MAX - _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       indicates the maximum numbers of weights that can be assigned to
       an entry of the LC_COLLATE order keyword in the locale definition
       file.

    EXPR_NEST_MAX - _SC_EXPR_NEST_MAX
       Określa maksymalną liczbę wyrażeń zagnieżdżonych w nawiasach,
       akceptowaną przez program expr(1).

    LINE_MAX - _SC_LINE_MAX
       Maksymalna długość linii wejściowej (łącznie ze znakiem końca
       linii) programu użytkowego pochodzącej albo ze standardowego
       wejścia, albo z pliku.

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Maksymalna liczna powtórzonych wystąpień wyrażenia regularnego,
       jeżeli jest używana notacja \{m,n\}.

    POSIX2_VERSION - _SC_2_VERSION
       Określa wersję standardu POSIX.2 w formacie YYYYMML.

    POSIX2_C_DEV - _SC_2_C_DEV
       Określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do
       rozwijania oprogramowania w języku C.

    POSIX2_FORT_DEV - _SC_2_FORT_DEV
       Określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do
       rozwijania oprogramowania w Fortranie.

    POSIX2_FORT_RUN - _SC_2_FORT_RUN
       Określa, czy są wspierane programy użytkowe POSIX.2, służące do
       uruchamia programów w Fortranie.

    _POSIX2_LOCALEDEF - _SC_2_LOCALEDEF
       indicates whether the POSIX.2 creation of locales via localedef(1)
       is supported.

    POSIX2_SW_DEV - _SC_2_SW_DEV
       Określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do
       rozwijania oprogramowania.

    Poniższe wartości także istnieją, ale może nie być ich w standardzie.

    - _SC_PHYS_PAGES
       Liczba stron pamięci fizycznej. Proszę zauważyć, że nie jest
       możliwe, aby iloczyn tej wartości z _SC_PAGESIZE przekroczył
       (overflow) dopuszczalny zakres wartości liczbowych.

    - _SC_AVPHYS_PAGES
       Liczba obecnie dostępnych stron fizycznej pamięci.

    - _SC_NPROCESSORS_CONF
       The number of processors configured. See also get_nprocs_conf(3).

    - _SC_NPROCESSORS_ONLN
       The number of processors currently online (available). See also
       get_nprocs_conf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    The return value of sysconf() is one of the following:

    * On error, -1 is returned and errno is set to indicate the cause of the
     error (for example, EINVAL, indicating that name is invalid).

    * If name corresponds to a maximum or minimum limit, and that limit is
     indeterminate, -1 is returned and errno is not changed. (To
     distinguish an indeterminate limit from an error, set errno to zero
     before the call, and then check whether errno is nonzero when -1 is
     returned.)

    * If name corresponds to an option, a positive value is returned if the
     option is supported, and -1 is returned if the option is not
     supported.

    * Otherwise, the current value of the option or limit is returned. This
     value will not be more restrictive than the corresponding value that
     was described to the application in <unistd.h> or <limits.h> when the
     application was compiled.

BŁĘDY
    EINVAL name is invalid.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────────┐
    │Interfejs Atrybut        Wartość   │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────────┤
    │sysconf() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

BŁĘDY
    Użycie ARG_MAX jest skomplikowane, ponieważ nie jest określone, jak dużo
    przestrzeni argumentów funkcji exec(3) jest zabierane przez zmienne
    środowiskowe użytkownika.

    Niektóre zwracane wartości mogą być duże; nie są one odpowiednie do
    przydzielania pamięci.

ZOBACZ TAKŻE
    bc(1), expr(1), getconf(1), locale(1), confstr(3), fpathconf(3),
    pathconf(3), posixoptions(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               9 maja 2019 r.            SYSCONF(3)