sysctl

SYSCTL(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        SYSCTL(2)NAZWA
    sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    #include <linux/unistd.h>

    #include <linux/sysctl.h>

    _syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);

    int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    WywoÅanie _sysctl odczytuje i/lub ustawia parametry jÄdra. Na przykÅad:
    nazwÄ hosta, maksymalnÄ liczbÄ otwartych plików. Argument wywoÅania ma
    postaÄ

    struct __sysctl_args {
        int *name;    /* wektor liczb caÅkowitych opisujÄcy zmiennÄ */
        int nlen;     /* dÅugoÅÄ tego wektora */
        void *oldval;   /* 0 lub adres, gdzie zachowaÄ starÄ wartoÅÄ */
        size_t *oldlenp; /* iloÅÄ miejsca na starÄ wartoÅÄ
                  nadpisywana przez rzeczywisty jej rozmiar */
        void *newval;   /* 0 lub adres nowej wartoÅci */
        size_t newlen;  /* rozmiar nowej wartoÅci */
    };

    WywoÅanie to dokonuje przeszukiwania struktury drzewiastej,
    prawdopodobnie pzypominajÄcej drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeÅli
    żÄdany element zostanie znaleziony, wywoÅuje odpowiedniÄ funkcjÄ do
    odczytania lub zmodyfikowania wartoÅci.


PRZYKÅAD
    #include <linux/unistd.h>
    #include <linux/types.h>
    #include <linux/sysctl.h>

    _syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);
    int sysctl(int *name, int nlen, void *oldval, size_t *oldlenp,
         void *newval, size_t newlen)
    {
        struct __sysctl_args args={name,nlen,oldval,oldlenp,newval,newlen};
        return _sysctl(&args);
    }

    #define SIZE(x) sizeof(x)/sizeof(x[0])
    #define OSNAMESZ 100

    char osname[OSNAMESZ];
    int osnamelth;
    int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };

    main(){
        osnamelth = sizeof(osname);
        if (sysctl(name, SIZE(name), osname, &osnamelth, 0, 0))
            perror("sysctl");
        else
            printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
        return 0;
    }


WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu, _sysctl zwraca 0. W przeciwnym wypadku
    zwracane jest -1 i ustawiane errno w sposób okreÅlajÄcy rodzaj bÅÄdu.

BÅÄDY
    ENOTDIR
       name nie zostaÅo znalezione.

    EPERM Brak uprawnieÅ do przeszukiwania jednego z napotkanych
       `katalogów', lub brak praw odczytu, gdy oldval byÅo niezerowe,
       lub brak praw zapisu, gdy newval byÅo niezerowe.

    EFAULT WywoÅanie żÄdaÅo poprzedniej wartoÅci przez ustawienie oldval
       na nie-NULL, lecz zezwalajÄc na zerowÄ wielkoÅÄ w oldlenp.

ZGODNE Z
    WywoÅanie to jest to specyficzne dla Linuksa i nie powinno byÄ używane
    w przenoÅnych programach. WywoÅanie sysctl jest obecne w Linuksie od
    1.3.57. Pochodzi z 4.4BSD. Jedynie Linux posiada jego odwzorowanie w
    /proc/sys a konwencje nazywania obiektów różniÄ siÄ miÄdzy Linuksem
    i BSD 4.4, lecz deklaracja funkcji sysctl(2) jest taka sama w obu
    przypadkach.

USTERKI
    Nazwy obiektów różniÄ siÄ pomiÄdzy wersjami jÄdra. CZYNI TO
    NINIEJSZÄ FUNKCJÄ SYSTEMOWÄ BEZUÅ»YTECZNÄ DLA APLIKACJI. Należy
    zamiast niego używaÄ interfejsu /proc/sys.
    Nie wszystkie dostÄpne obiekty sÄ odpowiednio udokumentowane.
    Nie jest jeszcze możliwe zmienianie systemu operacyjnego przez zapis
    do /proc/sys/kernel/ostype.

ZOBACZ TAKŻE
    proc(5)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 sysctl

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 1.3.85           1996-04-11             SYSCTL(2)