time

TIME(2)         PodrÄcznik programisty Linuksa         TIME(2)NAZWA
    time - pobranie czasu w sekundach

SKÅADNIA
    #include <time.h>

    time_t time(time_t *t);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    time zwraca czas od 1 stycznia 1970r 00:00:00 GMT, mierzony w
    sekundach.

    JeÅli t nie jest równe NULL, to zwracana wartoÅÄ jest również
    zapisywana w pamiÄci wskazywanej przez t.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    W przypadku pomyÅlnego zakoÅczenia, zwracana jest wartoÅÄ liczbowa dla
    czasu w sekundach od Epoki. W przypadku bÅÄdu, zwracane jest
    ((time_t)-1) i odpowiednio ustawiane errno.

BÅÄDY
    EFAULT t wskazuje poza dostÄpnÄ dla użytkownika przestrzeÅ adresowÄ.

UWAGI
    POSIX.1 definiuje liczbÄ sekund od Epoki jako wartoÅÄ, które ma byÄ
    interpretowana jako liczba sekund pomiÄdzy zadanym czasem a EpokÄ,
    obliczona jako różnica czasów UTC z wykorzystaniem uproszczonego
    wzoru, w którym ignorowane sÄ sekundy przestÄpne, a wszystkie lata
    podzielne przez 4 sÄ przestÄpne. WartoÅÄ ta nie jest tym samym, co
    rzeczywista liczba sekund pomiÄdzy zadanym czasem a EpokÄ, gdyż
    istniejÄ sekundy przestÄpne oraz zegary nie muszÄ byÄ synchronizowane z
    czasem standardowym. Ma to na celu spójnÄ interpretacjÄ dla liczby
    sekund od Epoki; dodatkowe uzasadnienie można znaleÅºÄ w POSIX.1 Annex
    B 2.2.2.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    W BSD 4.3 wywoÅanie to jest przedawnione z uwagi na gettimeofday(2).
    POSIX nie okreÅla żadnych sytuacji bÅÄdnych.

ZOBACZ TAKŻE
    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 time

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0.30           1997-09-09              TIME(2)