time

TIME(1)          Linux - Příručka uživatele          TIME(1)



JMÉNO
    time - změří čas vykonání příkazu nebo vypíše využití zdrojů

POUŽITÍ
    time [volby] příkaz [argumenty...]

POPIS
    Příkaz time spustí zadaný program příkaz s uvedenými argumenty. Když
    příkaz skončí, time vypíše na standardní chybový vystup zprávu se
    časovými statistikami o běhu programu. Tyto statistiky se skládají z (i)
    skutečného uběhnutého času od spuštění do ukončení, (ii) CPU času
    uživatele (součet hodnot tms_utime a tms_cutime ze struct tms, navrácené
    voláním times(2)), a (iii) CPU času systému (součet hodnot tms_stime a
    tms_cstime ze struct tms navrácené voláním times(2)).

    Pozn: Některé shelly (např. bash(1)) mají zabudovaný příkaz time, který
    poskytuje méně funkcí než zde popisovaný program. Pro použití pravého
    programu může být potřeba uvedení celé cesty (obvykle /usr/bin/time).

VOLBY
    -p   Pokud je locale nastaveno na POSIX, použije tradiční přesný formát

         "real %f\nuser %f\nsys %f\n"

       (s čísly v sekundách) kde počet desetinných míst ve výstupu pro
       %f není určen, ale dostačuje k vyjádření přesnosti systému (clock
       tick accuracy) a je nejméně jedno.

NÁVRATOVÁ HODNOTA
    Pokud byl příkaz spuštěn, je návratovou hodnotou návratová hodnota
    příkazu. V opačném případě je to 127, pokud příkaz nebyl nalezen, 126,
    pokud byl nalezen, ale nemohl být spuštěn a další nenulová hodnota
    (1-125), pokud se pokazilo něco jiného.

PROSTŘEDÍ
    Jsou použity proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_NUMERIC,
    NLSPATH, a PATH. Ta poslední slouží k nalezení příkazu. Ostatní slouží
    k nastavení textu a formátování výstupu.

VERZE GNU
    Následuje popis GNU verze 1.7 programu time. Bez ohledu na název utility
    obsahuje její výstup spoustu užitečných informací, nejen o využitém času,
    ale i o dalších zdrojích jako pamět, I/O a IPC volání (kde je to možné).
    Výstup je formátován pomocí formátovacího řetězce, který může být určen
    volbou -f nebo proměnnou prostředí TIME .

    Výchozí hodnota formátovacího řetězce je

      %Uuser %Ssystem %Eelapsed %PCPU (%Xtext+%Ddata %Mmax)k
      %Iinputs+%Ooutputs (%Fmajor+%Rminor)pagefaults %Wswaps

    Pokud je použita volba -p, je použit (přenositelný) výstupní formát:

      real %e
      user %U
      sys %S

  Formátovací řetězec
    Formát je interpretován způsobem obvyklým z printf. Obyčejné znaky jsou
    použity přímo, tabulátor, nový řádek a zpětné lomítko jsou escapovány
    pomocí \t, \n a \\, znak % je reprezentován jako %%, samostatně označuje
    převod. Program time vždy sám přidá závěrečný konec řádku. The
    conversions follow. Jsou podporovány všechny, které používá tcsh(1).

    Čas

    %E   Skutečný uplynulý čas ([hodiny:]minuty:sekundy).

    %e   (Není v tcsh.) Skutečný uplynulý čas (v sekundách).

    %S   Celkový počet sekund CPU, které proces strávil v módu jádra.

    %U   Celkový počet sekund CPU, které proces strávil v uživatelském
       módu.

    %P   Procentní podíl z CPU, který proces dostal, spočtený jako (%U +
       %S) / %E.

    Paměť

    %M   Maximální velikost fyzické paměti využité procesem, dosažená za
       jeho běhu, v kilobajtech.

    %t   (Není v tcsh.) Průměrná fyzické paměti využité procesem, v
       kilobajtech.

    %K   Průměrné celkové (data+zásobník+text) využití paměti procesem, v
       kilobajtech.

    %D   Průměrná velikost odsdíleného prostoru dat procesu, v kilobajtech.

    %p   (Není v tcsh.) Průměrná velikost odsdíleného prostoru zásobníku
       procesu, v kilobajtech.

    %X   Průměrná velikost odsdíleného prostoru textu, v kilobajtech.

    %Z   (Není v tcsh.) Velikost stránky systému, v bajtech. Toto je
       systémová konstanta, která se mezi systémy liší.

    %F   Počet závažných stránkovacích chyb, ke kterým došlo při běhu
       procesu. To jsou případy, kdy musela být stránka načtena z disku.

    %R   Počet podružných stránkovacích chyb. To jsou chyby stránek, které
       nejsou platné, ale ještě nebyly zabrány jinými virtuálními
       stránkami. Tudíž data ve stránce jsou stále platná, ale tabulky
       systému musejí být aktualizovány.

    %W   Kolikrát byl proces odstránkován z paměti.

    %c   Kolikrát proces nedobrovolně změnil kontext (protože vypršel
       přidělený čas).

    %w   Počet čekání: kolikrát program dobrovolně změnil kontext, např.
       při čekání na dokončení I/O operace.

    I/O

    %I   Number of file system inputs by the process.

    %O   Number of file system outputs by the process.

    %r   Počet zpráv socketů přijatých procesem.

    %s   Počet zpráv socketů odeslaných procesem.

    %k   Počet signálů doručených procesu.

    %C   (Není v tcsh.) Jméno a argumenty příkazové řádky časovaného
       příkazu.

    %x   (Není v tcsh.) Návratová hodnota příkazu.

  Volby GNU
    -f FORMÁT, --format=FORMÁT
       Určuje výstupní formát, má přednost před určením formátu proměnnou
       prostředí TIME.

    -p, --portability
       Použije přenositený výstupní formát.

    -o SOUBOR, --output=SOUBOR
       Neposílá výsledek na stderr, ale přepíše určený soubor.

    -a, --append
       (Použito společně s -o.) Nepřepíše soubor, připojí výsledek k
       němu.

    -v, --verbose
       Ukecaný výstup obsahující vše, o čem program ví.

  Standardní volby GNU
    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    -V, --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

    --   Konec seznamu voleb.

CHYBY
    Některé zdroje nejsou v některých verzích Unixu měřeny, takže některé
    hodnoty mohou být nahlášeny jako nuly. Současný výběr byl z velké části
    inspirován daty, které poskytují verze 4.2 nebo 4.3BSD.

    GNU time ve verzi 1.7 ještě není lokalizován. Tudíž neimplementuje
    požadavky POSIX.

    Proměnná prostředí TIME byla vybrána špatně. Není nezvyklé, že systémy
    jako autoconf(1) nebo make(1) používají proměnnou prostředí s názvem
    programu k určení utility, která má být použita. Použití proměnných jako
    MORE nebo TIME pro volby programů (namísto úplných cest k programům)
    často způsobuje potíže.

    To, že -o přepisuje namísto připojení se zdá být jako nepříliš štastné
    řešení. (Tj. volba -a by měla být výchozí.)

    Nápady a hlášení chyb v GNU time posílejte na
    bug-utils@prep.ai.mit.edu
    Prosím uvedte verzi programu time, kterou získáte spuštěním
    time --version
    a operační systém a použitý překladač C.

DALŠÍ INFORMACE
    tcsh(1), times(2), wait3(2)

TIRÁŽ
    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.



                  2008-11-14              TIME(1)