tr

tr(1)            Kullanıcı Komutları            tr(1)Ä°SÄ°M
    tr - karakterleri çevirir veya siler

KULLANIM
    tr [seçenek]... küme1 [küme2]

AÃIKLAMA
    Standart girdiden okuduÄu karakterleri çevirerek, sıkıÅtırarak
    ve/veya silerek standart çıktıya yazar.

    -c, -C, --complement
       küme1'in tümleyeni.

    -d, --delete
       küme1'deki karakterleri siler, çeviri yapmaz.

    -s, --squeeze-repeats
       Aynı karakterden oluÅmuÅ bir sırayı, karakterler küme1
       içinde varsa, siler yerine o karakterden bir tane koyar.

    -t, --truncate-set1
       Ãnce küme1'i, küme2'nin boyuna eÅit olacak Åekilde kısaltır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    küme1 ve küme2 karakter dizileri olarak belirtilir. ÃoÄu zaten
    karakterlerin kendileridir. Yorumlanan dizilimler Åunlardır:

     \NNN      sekizlik deÄeri NNN (1-3 rakam) olan karakter
     \\       tersbölü imi
     \a       bip sesi
     \b       gerisilme
     \f       form ileri
     \n       satırsonu
     \r       satırbaÅı
     \t       yatay sekme
     \v       düÅey sekme
     KAR1-KAR2   artan sırada KAR1'den KAR2'ye kadar
            tüm karakterler
     [KAR*]     KAR karakterini KUME2'de KUME1 uzunluÄu
            kadar tekrarlar
     [KAR*TEKRAR]  KAR karakterini TEKRAR kere tekrarlar,
            TEKRAR 0 ile baÅlıyorsa sekizlik sayıdır
     [:alnum:]   tüm harf ve rakamlar
     [:alpha:]   tüm harfler
     [:blank:]   tüm yatay boÅluklar
     [:cntrl:]   tüm denetim karakterleri
     [:digit:]   tüm rakamlar
     [:graph:]   boÅluk hariç, tüm yazılabilir karakterler
     [:lower:]   tüm küçük harfler
     [:print:]   boÅluk dahil, tüm yazılabilir karakterler
     [:punct:]   tüm noktalama isaretleri
     [:space:]   tüm yatay ve düÅey boÅluklar
     [:upper:]   tüm büyük harfler
     [:xdigit:]   tüm onaltılık sistem rakamları
     [=KAR=]    KAR karakteriyle aynı olan tüm karakterler
    Ãeviri, -d seçeneÄi kullanılmadıÄında ve küme1 ve küme2'nin her
    ikisi de verildiÄinde gerçekleÅir. -t sadece çeviri yaparken
    kullanılabilir. küme2 gerektiÄinde son karakteri tekrar edilerek
    küme1 ile aynı uzunluÄa getirilir. küme2'deki fazlalık karakterler
    dikkate alınmaz. Ãeviri yapılılırken küme2'de kullanılan karakter
    sınıflarından sadece [:lower:] ve [:upper:] kesin olarak büyükten
    küçüÄe açılırlar, bu ikisi beraberce sadece büyük harf küçük
    harf deÄiÅimi yapılırken kullanılabilir. -s sadece ne çeviri ne de
    silme yapılıyorsa küme1'i kullanır; aksi takdirde çeviri veya
    sıkıÅtırma bittikten sonra sıkıÅtırma yapılıyorsa küme2'yi
    kullanır.


YAZAN
    Jim Meyering tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    tr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve tr yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils tr

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006              tr(1)