truncate

TRUNCATE(2)       Linux Programmeurs Handleiding       TRUNCATE(2)NAAM
    truncate, ftruncate - snoei een bestand terug tot een bepaalde lengte

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int truncate(const char *pad, off_t lengte);
    int ftruncate(int bi, off_t lengte);

BESCHRIJVING
    Truncate veroorzaakt dat het bestand genoemd in weg of verwezen naar
    door bi teruggesnoeid wordt tot hoogstens lengte bytes in grootte. Als
    het bestand eerder groter dan deze maat was zijn de extra gegevens
    verloren. Als het bestand eerder korter was is het onbepaald of het
    bestand onveranderd wordt gelaten of wordt verlengd. In het laatste
    geval leest het toegevoegde deel als genulde bytes. Voor ftruncate
    moet het bestand open zijn voor schrijven.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN
    Voor truncate:

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad voorvoegsel is geen dir.

    EINVAL {ongeldig} Een padnaam bevat een karakter met het hoge-orde bit
       gezet.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} Een deel van de padnaam overtreft 255 karakters,
       of een hele padnaam overtreft 1023 karakters.

    ENOENT {geen ingang} Het genoemde bestand bestaat niet.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het
       pad voorvoegsel.

    EACCES {toegang} Het genoemde bestand is niet schrijfbaar door de
       gebruiker.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen in
       het vertalen van de padnaam.

    EISDIR {is dir} Het genoemde bestand is een dir.

    EROFS {alleen-lezen bs.} Het genoemde bestand verblijft op een alleen-
       lezen bestandsysteem.

    ETXTBSY
       {text bezig} Het bestand is een zuivere procedure {"pure
       procedure"} (gedeelde text) bestand dat wordt uitgevoerd.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op tijdens het bij de tijd brengen
       van de "inode".

    EFAULT {fout} Weg wijst buiten de toegewezen adres ruimte van het
       proces.

    Voor ftruncate:

    EBADF {slechte bi} De bi is niet een geldige beschrijver.

    EINVAL {ongeldig} De bi verwijst naar een socket, niet een bestand.

    EINVAL {ongeldig} De bi is niet open voor schrijven.

VOLDOET AAN
    4.4BSD, SVr4 (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in BSD
    4.2). SVr4 beschrijft aanvullende truncate fout toestanden EINTR,
    EMFILE, EMULTIHP, ENAMETOOLONG, ENFILE, ENOLINK, ENOTDIR. SVr4
    beschrijft voor ftruncate extra EAGAIN en EINTR fouttoestanden. POSIX
    heeft ftruncate maar niet truncate.

    De POSIX standaard bepaald niet wat gebeurd als een bestand minder
    bytes dan lengte heeft.

BUGS
    Deze aanroepen zouden veralgemeniseerd moeten worden om intervallen van
    bytes die afgedankt zullen worden toe te laten.

ZIE OOK
    open(2) {open}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: truncate.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $                21 December 1998          TRUNCATE(2)