udp

UDP(7)          Podręcznik programisty Linuksa          UDP(7)NAZWA
    udp - Protokół datagramów użytkownika dla IPv4

SKŁADNIA
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/udp.h>

    udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

OPIS
    Jest to implementacja opisanego w RFC 768 protokołu datagramów
    użytkownika. Implementuje usługę bezpołączeniowych, niepewnych pakietów
    datagramowych. Kolejność pakietów może się zmienić przed ich dotarciem do
    celu, mogą one też zostać powielone. UDP generuje i sprawdza sumy
    kontrolne, aby wykryć błędy transmisji.

    Podczas tworzenia gniazda UDP jego adresy: lokalny i zdalny są
    nieokreślone. Datagramy można wysyłać natychmiast za pomocą sendto(2) lub
    sendmsg(2), podając jako argument prawidłowy adres docelowy. Gdy dla
    gniazda jest wywołane connect(2), ustawiany jest domyślny adres docelowy
    i od tego momentu można wysyłać datagramy za pomocą send(2) lub write(2),
    nie podając adresu docelowego. Nadal możliwe jest wysyłanie do innych
    adresów docelowych, przekazując adres do funkcji sendto(2) lub
    sendmsg(2). Aby odbierać pakiety, gniazdo może zostać najpierw
    przypisane do adresu lokalnego za pomocą bind(2). W przeciwnym przypadku,
    warstwa gniazd automatycznie przypisze wolny port lokalny spoza zakresu
    zdefiniowanego przez /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range i przypisze
    gniazdo do INADDR_ANY.

    Wszystkie operacje odbioru zwracają tylko jeden pakiet. Gdy pakiet jest
    mniejszy niż przekazany bufor, zwracane są tylko dane o rozmiarze
    pakietu; gdy pakiet jest większy niż bufor, pakiet jest obcinany i
    ustawiany jest znacznik MSG_TRUNC. MSG_WAITALL nie jest wspierane.

    Opcje IP mogą być wysyłane lub odbierane za pomocą opcji gniazda
    opisanych w ip(7). Są one przetwarzane przez jądro tylko wtedy, gdy
    włączony jest odpowiedni parametr w /proc (ale nadal są przekazywane do
    programu użytkownika, nawet gdy kontrolka jest wyłączona). Zobacz ip(7).

    Gdy przy wysyłaniu ustawiony jest znacznik MSG_DONTROUTE, adres docelowy
    musi odnosić się do lokalnego adresu interfejsu i pakiet jest wysyłany
    jedynie do tego interfejsu.

    Domyślnie UDP pod Linuksem wykrywa MTU (Maximum Transmission Unit)
    ścieżki. Oznacza to, że jądro utrzymuje informacje o MTU określonego
    docelowego adresu IP i zwraca EMSGSIZE, jeśli pakiet UDP jest większy niż
    MTU. W takim wypadku aplikacja powinna zmniejszyć rozmiar pakietu.
    Wykrywanie MTU ścieżki można wyłączyć ustawiając opcję IP_MTU_DISCOVER
    gniazda lub używając pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc, szczegóły
    opisano w ip(7). Jeśli jest wyłączone, UDP podzieli wychodzące pakiety
    UDP, których rozmiar przekracza MTU, na mniejsze pakiety. Jednakże
    wyłączenie wykrywania MTU ścieżki nie jest zalecane, gdyż ma negatywny
    wpływ na wydajność i niezawodność.

  Format adresu
    UDP stosuje format adresu IPv4 sockaddr_in opisany w ip(7).

  Obsługa błędów
    Wszystkie błędy krytyczne są przekazywane do programu użytkownika jako
    wartość zwracana, nawet gdy gniazdo nie jest połączone. Dotyczy to także
    błędów asynchronicznych otrzymywanych z sieci. Można też otrzymać błąd
    dotyczący pakietu wcześniej wysłanego z danego gniazda. To zachowanie
    różni się od wielu innych implementacji gniazd BSD, które nie przekazują
    żadnych błędów, gdy gniazdo nie jest połączone. Zachowanie Linuksa ma
    oparcie w RFC 1122.

    Dla zgodności z kodem odziedziczonym w wersjach 2.0 i 2.2 jądra Linuksa
    było możliwe ustawienie opcji SOL_SOCKET SO_BSDCOMPAT, aby otrzymywać
    błędy zdalne tylko wtedy, gdy gniazdo jest połączone (z wyjątkiem EPROTO
    i EMSGSIZE). Błędy wygenerowane lokalnie są zawsze przekazywane. Obsługa
    tej opcji została usunięta w kolejnych wersjach jądra; szczegóły można
    znaleźć w socket(7).

    Gdy włączona jest opcja IP_RECVERR, wszystkie błędy są przechowywane w
    kolejce błędów gniazda i mogą być odczytywane za pomocą recvmsg(2) z
    ustawionym znacznikiem MSG_ERRQUEUE.

  Interfejsy /proc
    Systemowe ustawienia parametrów można zmieniać, używając plików z
    katalogu /proc/sys/net/ipv4/.

    udp_mem (od Linuksa 2.6.25)
       Jest wektorem trzech liczb całkowitych zawierających numery stron,
       które mogą być kolejkowane przez wszystkie gniazda UDP.

       min  Do chwili przekroczenia podanej liczny stron, UDP nie
           przejmuje się zużyciem pamięci. Kiedy ilość pamięci
           zaalokowanej przez UDP przekroczy tę liczbę, UDP zaczyna
           zmniejszać zużycie pamięci.

       pressure
           Wartość została wprowadzona, naśladując tcp_mem (patrz
           tcp(7))

       max  Liczba stron, które mogą być kolejkowane przez wszystkie
           gniazda UDP.

       Domyślne wartości powyższych trzech pozycji są wyliczane podczas
       startu systemu na podstawie ilości dostępnej pamięci.

    udp_rmem_min (liczba całkowita; wartość domyślna: PAGE_SIZE; od Linuksa
    2.6.25)
       Minimalny rozmiar, bajtach, bufora otrzymywania używanego z
       umiarem przez gniazda UDP. Każde gniazdo UDP jest w stanie użyć
       tego rozmiaru do otrzymywania danych, nawet jeśli całkowita liczba
       stron gniazd UDP przekroczy udp_mem.

    udp_wmem_min (liczba całkowita; wartość domyślna: PAGE_SIZE; od Linuksa
    2.6.25)
       Minimalny rozmiar, bajtach, bufora wysyłania używanego z umiarem
       przez gniazda UDP. Każde gniazdo UDP jest w stanie użyć tego
       rozmiaru do wysyłania danych, nawet jeśli całkowita liczba stron
       gniazd UDP przekroczy udp_mem.

  Opcje gniazda
    Aby ustawić lub pobrać opcję gniazda UDP, należy wywołać getsockopt(2) w
    celu odczytania lub setsockopt(2) w celu zapisania opcji, ustawiając
    argument poziomu opcji na IPPROTO_UDP. Jeśli nie zaznaczono inaczej,
    optval jest wskaźnikiem do int.

    Following is a list of UDP-specific socket options. For details of some
    other socket options that are also applicable for UDP sockets, see
    socket(7).

    UDP_CORK (od Linuksa 2.5.44)
       Jeśli ta opcja zostanie włączona, to wszystkie dane na wyjściu
       tego gniazda są łączone do pojedynczego datagramu, który zostanie
       wysłany, kiedy ta opcja zostanie wyłączona. Opcja ta nie powinna
       być używana w kodzie, który w zamierzeniu ma być przenośny.

  Kontrolki systemowe (ioctl)
    Do poniższych kontrolek wejścia/wyjścia można uzyskać dostęp za pomocą
    funkcji ioctl(2). Prawidłowa składnia to:

       int value;
       error = ioctl(udp_socket, ioctl_type, &value);

    FIONREAD (SIOCINQ)
       Pobiera jako argument wskaźnik do liczby całkowitej. Zwraca w tej
       zmiennej rozmiar następnego oczekującego datagramu lub 0, w razie
       braku oczekujących datagramów. Ostrzeżenie: FIONREAD nie daje
       możliwości rozróżnienia przypadku braku datagramów od przypadku, w
       którym następny oczekujący datagram zawiera zero bajtów danych.
       Żeby rozróżnić takie sytuacje bezpieczniej jest używać select(2),
       poll(2) lub epoll(7).

    TIOCOUTQ (SIOCOUTQ)
       Returns the number of data bytes in the local send queue.
       Supported only with Linux 2.4 and above.

    Ponadto wspierane są wszystkie kontrolki wejścia/wyjścia opisane w ip(7)
    i socket(7).

BŁĘDY
    Przy wysyłaniu lub odbieraniu za pośrednictwem gniazd UDP mogą wystąpić
    wszystkie błędy zdefiniowane dla socket(7) lub ip(7).

    ECONNREFUSED
       Z adresem docelowym nie był skojarzony żaden odbiorca. Może to być
       spowodowane przez uprzednie wysłanie pakietu za pośrednictwem
       danego gniazda.

WERSJE
    IP_RECVERR pojawiło się w Linuksie 2.2.

ZOBACZ TAKŻE
    ip(7), raw(7), socket(7), udplite(7)

    The kernel source file Documentation/networking/ip-sysctl.txt.

    RFC 768 dla protokołu datagramów użytkownika.
    RFC 1122 dla wymagań hostów.
    RFC 1191 dla opisu badania MTU ścieżki.

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux             11 kwietnia 2020 r.            UDP(7)