uniq

uniq(1)           Kullanıcı Komutları           uniq(1)Ä°SÄ°M
    uniq - yinelenen satırları atlar ve raporlar

KULLANIM
    uniq [seçenek]... [girdi [çıktı]]

AÃIKLAMA
    girdideki (veya standart girdideki) arka arkaya gelen aynı
    satırlardan sadece ilkini ve eÅsiz satırları çıktıya (veya
    standart çıktıya) yazar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için
    de zorunludur.

    -c, --count
       Her satırın baÅına tekrar sayısını yazar.

    -d, --repeated
       Sadece aynısından iki tane olan satırları gösterir.

    -D, --all-repeated[=sınırlama-yöntemi]
       İkinci ve sonraki yinelenen girdi satırlarını iptal etmez,
       ama yinelenmeyenleri iptal eder. Bu seçenek, örneÄin, harf
       büyüklüÄünü yok sayan veya sadece seçilmiÅ alanları
       karÅılaÅtıran seçeneklerle birlikte kullanıldıÄında
       yararlıdır. Ä°steÄe baÄlı olan sınırlama-yöntemi ile
       yinelenen satırların nasıl gruplanacaÄı belirtilir ve Åu
       deÄerlerden biri olmalıdır:

    none  Yinelenen satırlar gruplara ayrılmaz. Bu, bir
       sınırlama-yöntemi belirtmemekle aynıdır.

    prepend
       Her yinelenen satır grubundan önce bir satırsonu çıktılar.

    separate
       Yinelenen satır gruplarını tek bir satırsonu ile ayırır.
       Bu, ilk gruptan önce satırsonunun olmayıÅı dıÅında prepend
       kullanımı ile aynıdır. Böyle bir çıktı kullanıcılar
       için daha elveriÅlidir.

    Gruplar ayrılırken girdi akımı ardarda iki veya daha çok boÅ
    satır içeriyorsa çıktı tuhaf görünebilir. Bunun olmaması için
    peÅpeÅe gelen satırsonu karakterlerini teke indiren `tr -s '\n''
    üzerinden girdiyi filtreleyebilirsiniz.

    Bu seçenek bir GNU oluÅumudur.

    -f, --skip-fields=sayı
       EÅsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı
       alanını atlar. Bir alan, en azından bir boÅluk veya sekme ile
       diÄerlerinden ayrılmıŠkarakterlerden oluÅur.

    -i, --ignore-case
       KarÅılaÅtırırken harf büyüklüklerini farklılık olarak
       ele almaz.

    -s, --skip-chars=sayı
       EÅsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı
       karakterini atlar. Hem alan hem karakter atlanmasını
       istemiÅseniz önce alanlar atlanır.

    -u, --unique
       Sadece eÅsiz satırları basar.

    -w, --check-chars=sayı
       Sadece sayı karakterlik satırlar karÅılaÅtırılır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN
    David MacKenzie tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    uniq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve uniq yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils uniq

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006             uniq(1)