uniq

UNIQ(1)           Polecenia użytkownika           UNIQ(1)NAZWA
    uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

SKÅADNIA
    uniq [OPCJA]... [WEJÅCIE [WYJÅCIE]]

OPIS
    Filtruje powtarzajÄce siÄ, sÄsiadujÄce wiersze z WEJÅCIA (lub
    standardowego wejÅcie), wypisujÄc wynik na WYJÅCIE (lub standardowego
    wyjÅcie).

    JeÅli nie podano żadnej opcji, pozostawia pierwszy z identycznych
    wierszy.

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    -c, --count
       poprzedza wiersz liczbÄ jego powtórzeÅ

    -d, --repeated
       wypisuje tylko powtarzajÄce siÄ wiersze, po jednym dla każdej
       grupy

    -D   wypisuje wszystkie powtarzajÄce siÄ wiersze

    --all-repeated[=METODA]
        jak -D, lecz pozwala na oddzielanie grup za pomocÄ pustego
       wiersza;
        METODA={none(domyÅlna),prepend,separate}

    -f, --skip-fields=N
       zapobiega porównywaniu pierwszych N pól

    --group[=METODA]
        pokazuje wszystkie wpisy, oddzielajÄc grupy pustym wierszem
        METODA={separate(domyÅlna),prepend,append,both}

    -i, --ignore-case
       ignoruje różnice pomiÄdzy maÅymi i wielkimi literami podczas
       porównywania

    -s, --skip-chars=N
       zapobiega porównywaniu pierwszych N znaków

    -u, --unique
       wypisuje jedynie wiersze, które siÄ nie powtarzajÄ

    -z, --zero-terminated
       koÅczy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    -w, --check-chars=N
       porównuje co najwyżej N znaków w wierszu

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    Pole jest definiowane jako odstÄpy (z reguÅy spacje i/lub tabulacje),
    wydzielone znakami nie bÄdÄcymi znakami odstÄpu. Pola sÄ pomijane przed
    pominiÄciem znaków.

    Uwaga: uniq nie wykrywa powtórzeÅ wierszy, jeÅli nie sÄsiadujÄ one ze
    sobÄ. Dane wejÅciowe powinny byÄ wczeÅniej posortowane; można
    również użyÄ sort -u, zamiast programu uniq. Porównywanie
    przestrzega reguÅ opisanych przez zmiennÄ LC_COLLATE.

AUTOR
    Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu uniq proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    comm(1), join(1), sort(1)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) uniq invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica
    (PTM) <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             UNIQ(1)