unix

UNIX(7)         PodrÄcznik programisty Linuksa         UNIX(7)NAZWA
    unix - gniazda lokalnej komunikacji miÄdzyprocesowej

SKÅADNIA
    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/un.h>

    unix_socket = socket(AF_UNIX, type, 0);
    error = socketpair(AF_UNIX, type, 0, int *sv);

OPIS
    Rodzina gniazd AF_UNIX (znana również jako AF_LOCAL) sÅuży do
    wydajnej komunikacji pomiÄdzy procesami na tej samej maszynie. Zgodnie
    z tradycjÄ, gniazda domeny uniksowej mogÄ byÄ albo anonimowe (tworzone
    przez socketpair(2)), albo skojarzone z plikiem typu gniazda. Linux
    wspiera również abstrakcyjnÄ przestrzeÅ nazw, niezależnÄ od systemu
    plików.

    Poprawne typy gniazd w domenie Uniksa to: SOCK_STREAM dla gniazd
    strumieniowych, SOCK_DGRAM dla gniazd datagramowych, które zachowujÄ
    granice komunikatów (w przypadku wiÄkszoÅci implementacji Uniksa
    gniazda uniksowe sÄ zawsze niezawodne i nie zmieniajÄ kolejnoÅci
    datagramów), oraz (od wersji Linuksa 2.6.4) SOCK_SEQPACKET dla gniazd
    pakietów sekwencyjnych zorientowanych poÅÄczeniowo, które zachowujÄ
    granice komunikatu i dostarczajÄ komunikaty w kolejnoÅci ich wysyÅania.

    Za poÅrednictwem pomocniczych danych można przez gniazda domeny
    uniksowej przekazywaÄ do innych procesów deskryptory plików i
    uwierzytelnienia procesów.

  Format adresu
    Adres gniazda domeny uniksowej jest reprezentowany przez nastÄpujÄcÄ
    strukturÄ:

      struct sockaddr_un {
        sa_family_t sun_family;        /* AF_UNIX */
        char    sun_path[108];      /* Åcieżka dostÄpu */
      };

    Pole sun_family zawsze zawiera AF_UNIX. W Linuksie sun_path ma rozmiar
    108 bajtów, zob. też UWAGI poniżej.

    Różne wywoÅania systemowe (np. bind(2), connect(2) i sendto(2))
    przyjmujÄ argument sockaddr_un jako wejÅcie. Niektóre inne wywoÅania
    systemowe (np. getsockname(2), getpeername(2), recvfrom(2) i accept(2))
    zwracajÄ argument tego typu.

    W strukturze sockaddr_un rozróżniane sÄ trzy typy adresów:

    * pathname: gniazdo domeny uniksowej może zostaÄ zwiÄzane z
     zakoÅczonÄ znakiem NULL nazwÄ Åcieżki systemowej za pomocÄ bind(2).
     JeÅli adres Åcieżki gniazda jest zwracany (przez jedno z ww.
     wywoÅaÅ systemowych) to jego dÅugoÅciÄ jest

       offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + strlen(sun_path) + 1

     a sun_path zawiera zakoÅczonÄ null ÅcieżkÄ. (W Linuksie powyższe
     wyrażenie offsetof() jest równe tej samej wartoÅci co
     sizeof(sa_family_t), lecz niektóre inne implementacje
     doÅÄczajÄ inne pola przed sun_path, wiÄc bardziej przenoÅnie,
     wyrażenie offsetof() opisuje rozmiar struktury adresu).

     WiÄcej informacji o Åcieżkach gniazd znajduje siÄ poniżej.

    * unnamed: Gniazdo strumieniowe nie zwiÄzane z nazwÄ Åcieżki za
     pomocÄ bind(2) nie jest nazwane. Podobnie dwa gniazda utworzone
     przez socketpair(2) nie sÄ nazwane. JeÅli adres nienazwanego gniazda
     jest zwracany, to jego dÅugoÅciÄ jest sizeof(sa_family_t), a
     zawartoÅÄ sun_path nie powinna byÄ sprawdzana.

    * abstract: adres gniazda abstrakcyjnego jest rozróżniany (od adresu
     Åcieżki) po tym, że sun_path[0] jest bajtem NULL ("\0"). Adres
     gniazda znajduje siÄ w przestrzeni nazw podanej w dodatkowych
     bajtach w sun_path, które sÄ pokryte przez dÅugoÅÄ struktury adresu
     (Bajty NULL w nazwie nie majÄ Å¼adnego specjalnego znaczenia). Nazwa
     nie ma żadnego powiÄzania z nazwÄ pliku w systemie plików.
     Zwracany adres gniazda abstrakcyjnego ma w polu addrlen ustawionÄ
     dÅugoÅÄ wiÄkszÄ niż sizeof(sa_family_t) (tj. wiÄkszÄ niż 2), a
     nazwa gniazda zawarta jest w pierwszych (addrlen -
     sizeof(sa_family_t)) bajtach pola sun_path. PrzestrzeÅ nazw gniazd
     abstrakcyjnych jest nieprzenaszalnym rozszerzeniem Linuksa.

  Åcieżki gniazd
    Przy przypisywaniu gniazda do Åcieżki powinno siÄ przestrzegaÄ kilku
    zasad w celu maksymalnej przenoÅnoÅci i ÅatwoÅci programowania:

    * Åcieżka w sun_path powinna byÄ zakoÅczona znakiem NULL.

    * DÅugoÅÄ Åcieżki, w tym koÅczÄcy bajt null nie powinna przekraczaÄ
     rozmiaru sun_path.

    * Argument addrlen opisujÄcy obejmujÄcÄ strukturÄ sockaddr_un powinien
     mieÄ wartoÅÄ przynajmniej:

       offsetof(struct sockaddr_un, sun_path)+strlen(addr.sun_path)+1

     lub, proÅciej, addrlen powinien byÄ podany jako sizeof(struct
     sockaddr_un).

    W różnych implementacjach różnie obsÅugiwane sÄ adresy gniazd domen
    Uniksa, które nie przestrzegajÄ powyższych zaleceÅ. Na przykÅad
    niektóre (lecz nie wszystkie) implementacje dodajÄ koÅczÄcy znak null,
    jeÅli nie jest on obecny w przekazanej sun_path.

    Przy programowaniu przenoÅnych aplikacji proszÄ wziÄÄ pod uwagÄ, że
    niektóre implementacjÄ majÄ sun_path o dÅugoÅci zaledwie 92 bajtów.

    Różne wywoÅania systemowe (accept(2), recvfrom(2), getsockname(2),
    getpeername(2)) zwracajÄ struktury adresów gniazd. Gdy chodzi o
    gniazda domeny Uniksa, wartoÅÄ-rezultat argumentu addrlen umieszczonego
    w wywoÅaniu powinna byÄ zainicjowana jw. Gdy jest zwracany, argument
    ten jest ustawiany aby przedstawiaÄ aktualny rozmiar struktury adresu.
    WywoÅujÄcy powinien sprawdziÄ wartoÅÄ zwracanÄ w tym argumencie, jeÅli
    wartoÅÄ wyjÅciowa przekracza wartoÅÄ wejÅciowÄ, to nie ma gwarancji,
    że koÅczÄcy znak null jest obecny w sun_path (zob PROBLEMY).

  Opcje gniazda
    Ze wzglÄdów historycznych nastÄpujÄce opcje gniazd sÄ podawane przy
    typie SOL_SOCKET, pomimo że sÄ one specyficzne dla AF_UNIX. Można je
    ustawiÄ za pomocÄ setsockopt(2), a odczytaÄ za pomocÄ getsockopt(2),
    podajÄc SOL_SOCKET jako rodzinÄ gniazd.

    SO_PASSCRED
       WÅÄcza otrzymywanie uwierzytelnieÅ od procesu wysyÅajÄcego
       komunikat pomocniczy. Przy wÅÄczonej tej opcji i niepoÅÄczonym
       jeszcze gnieździe, unikatowa nazwa gniazda z abstrakcyjnej
       przestrzeni nazw jest generowana automatycznie. Oczekiwany jest
       logiczny znacznik typu caÅkowitego.

  Automatyczne przypisywanie adresów
    JeÅli w wywoÅaniu bind(2) podane zostanie addrlen równe
    sizeof(sa_family_t) lub opcja SO_PASSCRED gniazda byÅa ustawiona dla
    gniazda nieprzypisanego do adresu, wtedy gniazdo jest automatycznie
    przypisywane do adresu abstrakcyjnego. Adres ten skÅada siÄ z bajtu
    NULL, po którym nastÄpuje 5 bajtów ze zbioru znaków [0-9a-f]. W
    zwiÄzku z tym liczba automatycznie przypisywanych adresów jest
    ograniczona przez 2^20. (W Linuksie 2.1.15, w którym dodano możliwoÅÄ
    automatycznego przypisywania adresów, i w kolejnych wersjach używane
    byÅo 8 bajtów, a limit wynosiÅ 2^32 adresów. ZostaÅo to zmienione na
    5 bajtów w Linuksie 2.3.15).

  API gniazd
    W kolejnych paragrafach opisano pewne szczegóÅy implementacji API
    gniazd domeny UNIX specyficzne dla Linuksa oraz cechy niewspierane.

    Gniazda z domeny uniksowej nie obsÅugujÄ zawiadomienia o danych
    autonomicznych (flaga MSG_OOB funkcji send(2) i recv(2)).

    Flaga MSG_MORE funkcji send(2) nie jest obsÅugiwana dla gniazd domeny
    uniksowej.

    Użycie MSG_TRUNC w argumencie flags funkcji recv(2) nie jest
    obsÅugiwane dla gniazd domeny uniksowej.

    Opcja SO_SNDBUF dziaÅa w przypadku gniazd domeny uniksowej, ale opcja
    SO_RCVBUF już nie. Dla gniazd datagramowych wartoÅÄ SO_SNDBUF nakÅada
    górny limit na rozmiar wychodzÄcych datagramów. Limit ten jest
    liczony jako podwojona (patrz socket(7)) wartoÅÄ opcji minus 32 bajty
    wymagane na informacje nie bÄdÄce danymi.

  Komunikaty pomocnicze
    Dane pomocnicze sÄ wysyÅane i odbierane za pomocÄ sendmsg(2) i
    recvmsg(2). Ze wzglÄdów historycznych komunikaty pomocnicze
    poniższych typów sÄ podawane przy typie SOL_SOCKET, pomimo że sÄ one
    specyficzne dla AF_UNIX. Aby je wysÅaÄ, należy ustawiÄ pole cmsg_level
    struktury cmsghdr na SOL_SOCKET, a pole cmsg_type na typ. WiÄcej
    informacji można znaleÅºÄ w cmsg(3).

    SCM_RIGHTS
       Odbieranie od innego procesu lub wysyÅanie do niego zbioru
       otwartych deskryptorów plików. Porcja danych zawiera tablicÄ
       liczb caÅkowitych bÄdÄcych deskryptorami plików. Przekazane
       deskryptory plików zachowujÄ siÄ tak, jakby zostaÅy utworzone
       za pomocÄ dup(2).

    SCM_CREDENTIALS
       Odbieranie lub wysyÅanie uwierzytelnieÅ uniksowych. Może
       sÅużyÄ do autoryzacji. Uwierzytelnienia sÄ przekazywane jako
       komunikat pomocniczy typu struct ucred, zdefiniowanego w
       <sys/socket.h> nastÄpujÄco:

         struct ucred {
           pid_t pid; /* identyfikator procesu wysyÅajÄcego */
           uid_t uid; /* ident. użytkownika procesu wysyÅajÄcego */
           gid_t gid; /* ident. grupy procesu wysyÅajÄcego */
         };

       PoczÄwszy od wersji 2.8 biblioteki glibc, aby uzyskaÄ dostÄp do
       definicji powyższej struktury, należy zdefiniowaÄ makro
       _GNU_SOURCE (przed doÅÄczeniem jakichkolwiek plików
       nagÅówkowych).

       JÄdro sprawdza uwierzytelnienia podane przez wysyÅajÄcego.
       Proces o efektywnym ID użytkownika równym 0 może podaÄ
       wartoÅci, które różniÄ siÄ od jego wÅasnych. W pozostaÅych
       przepadkach wysyÅajÄcy musi podaÄ swój wÅasny identyfikator
       procesu (o ile nie ma ustawionego znacznika CAP_SYS_ADMIN),
       swój wÅasny identyfikator użytkownika, efektywny identyfikator
       użytkownika lub ustawiony identyfikator użytkownika (o ile nie
       ma ustawionego znacznika CAP_SETUID) oraz swój wÅasny
       identyfikator grupy, efektywny identyfikator grupy lub ustawiony
       identyfikator grupy (o ile nie ma ustawionego znacznika
       CAP_SETGID). Aby otrzymaÄ komunikat typu struct ucred, dla
       gniazda musi byÄ wÅÄczona opcja SO_PASSCRED.

  Kontrolki systemowe (ioctl)
    NastÄpujÄce wywoÅania ioctl(2) zwracajÄ informacje w parametrze value.
    Poprawna skÅadnia to:

       int value;
       error = ioctl(unix_socket, ioctl_type, &value);

    ioctl_type może przyjmowaÄ wartoÅÄ:

    SIOCINQ
       Dla gniazda SOCK_STREAM funkcja zwraca iloÅÄ nieprzeczytanych
       jeszcze danych znajdujÄcych siÄ w kolejce buforu odbierajÄcego.
       Gniazdo nie może siÄ znajdowaÄ w stanie "LISTEN"; w przeciwnym
       wypadku zostanie zwrócony bÅÄd (EINVAL). SIOCINQ jest
       zdefiniowany w <linux/sockios.h>. Alternatywnie można użyÄ
       synonimu FIONREAD zdefiniowanego w <sys/ioctl.h>. Dla gniazda
       SOCK_DGRAM, zwracana wartoÅÄ jest taka sama jak w przypadku
       datagramowego gniazda domeny Internet; zob. udp(7).

BÅÄDY
    EADDRINUSE
       Podany adres lokalny jest zajÄty lub obiekt gniazda w systemie
       plików już istnieje.

    ECONNREFUSED
       Adres zdalny podany w connect(2) nie odnosiÅ siÄ do gniazda
       nasÅuchujÄcego. BÅÄd może także wystÄpiÄ jeÅli docelowa
       Åcieżka nie jest gniazdem.

    ECONNRESET
       Zdalne gniazdo zostaÅo nieoczekiwanie zamkniÄte.

    EFAULT NieprawidÅowy adres pamiÄci użytkownika.

    EINVAL Podano nieprawidÅowy argument. NajczÄstszÄ przyczynÄ jest brak
       ustawionego AF_UNIX w polu sun_type przekazywanych gniazdu
       adresów lub nieprawidÅowy dla danej operacji stan gniazda.

    EISCONN
       WywoÅano connect(2) dla już poÅÄczonego gniazda lub podano
       adres docelowy dla poÅÄczonego gniazda.

    ENOENT Nie istnieje Åcieżka dla zdalnego adresu przekazanego do
       connect(2).

    ENOMEM Brak pamiÄci.

    ENOTCONN
       Operacja na gnieździe wymaga adresu docelowego, a gniazdo nie
       jest poÅÄczone.

    EOPNOTSUPP
       Operacja strumieniowa wywoÅana dla gniazda niestrumieniowego lub
       próba użycia opcji danych autonomicznych.

    EPERM WysyÅajÄcy podaÅ nieprawidÅowe uwierzytelnienia w struct ucred.

    EPIPE Zdalne gniazdo strumieniowe zostaÅo zamkniÄte. Gdy wÅÄczone,
       wysyÅany jest jednoczeÅnie sygnaÅ SIGPIPE. Można tego uniknÄÄ,
       przekazujÄc znacznik MSG_NOSIGNAL do sendmsg(2) lub recvmsg(2).

    EPROTONOSUPPORT
       Podanym protokoÅem nie jest AF_UNIX.

    EPROTOTYPE
       Typ gniazda zdalnego różni siÄ od typu gniazda lokalnego
       (SOCK_DGRAM wobec SOCK_STREAM)

    ESOCKTNOSUPPORT
       Nieznany typ gniazda.

    Inne bÅÄdy mogÄ zostaÄ wygenerowane przez podstawowÄ warstwÄ gniazd lub
    przez system plików podczas tworzenia obiektu gniazda w systemie
    plików. WiÄcej informacji można znaleÅºÄ na odpowiednich stronach
    podrÄcznika.

WERSJE
    SCM_CREDENTIALS oraz abstrakcyjna przestrzeÅ nazw zostaÅy wprowadzone w
    Linuksie 2.2 i nie należy ich używaÄ w przenoÅnych programach.
    (Niektóre systemy wywodzÄce siÄ z BSD również wspierajÄ
    przekazywanie uwierzytelnieÅ, ale implementacje różniÄ siÄ
    szczegóÅami).

UWAGI
    W linuksowej implementacji dla gniazda widocznych w systemie plików sÄ
    stosowane uprawnienia katalogu, w którym siÄ znajdujÄ. Ich
    wÅaÅciciela, grupÄ oraz prawa dostÄpu można zmieniaÄ. Gdy proces nie
    ma uprawnieÅ do zapisu i przeszukiwania (uruchamiania) do katalogu, w
    którym tworzone jest gniazdo, jego utworzenie siÄ nie powiedzie.
    PoÅÄczenie z obiektem gniazda wymaga praw odczytu/zapisu. Takie
    zachowanie różni siÄ od zachowania wielu systemów wywodzÄcych siÄ z
    BSD, które ignorujÄ uprawnienia dla gniazd uniksowych. Programy
    przenoÅne ze wzglÄdów bezpieczeÅstwa nie powinny polegaÄ na tej cesze.

    W trakcie ÅÄczenia siÄ z gniazdem majÄcym przypisanÄ nazwÄ pliku,
    tworzony jest plik specjalny gniazda w systemie plików, który musi
    zostaÄ usuniÄty (za pomocÄ unlink(2)) przez wywoÅujÄcego, gdy już nie
    bÄdzie potrzebny. Stosuje siÄ tu zwykÅa uniksowa skÅadnia opóźnionego
    zamkniÄcia (ang. close-behind): gniazdo można skasowaÄ w dowolnym
    momencie, ale zostanie ono ostatecznie usuniÄte z systemu plików po
    zamkniÄciu ostatniego odwoÅania do niego.

    Aby przekazaÄ deskryptory plików lub uwierzytelnienia poprzez
    SOCK_STREAM trzeba wysÅaÄ/odebraÄ co najmniej jeden bajt
    niepomocniczych danych w tym samym wywoÅaniu sendmsg(2) lub recvmsg(2)

    Gniazda strumieniowe z domeny uniksowej nie obsÅugujÄ zawiadomienia o
    danych autonomicznych.

PROBLEMY
    Przy wiÄzaniu gniazda z adresem, Linux jest jednÄ z implementacji
    dodajÄcych koÅczÄce null, jeÅli nie poda siÄ go w sun_path. Zwykle jest
    to bezproblemowe, gdy adres gniazda jest pozyskiwany bÄdzie on o jeden
    bajt dÅuższy niż podawany poczÄtkowo. Jest jednak jeden przypadek
    mogÄcy spowodowaÄ mylÄce zachowanie: jeÅli podany zostanie adres 108
    bajtowy, bez znaku null, to dodanie znaku null spowodowaÅoby
    przekroczenie dÅugoÅci Åcieżki poza sizeof(sun_path). W konsekwencji,
    przy pozyskiwaniu adresu gniazda (np. poprzez accept(2)), jeÅli
    wejÅciowy argument addrlen dla pozyskiwanego wywoÅania jest podany jako
    sizeof(struct sockaddr_un), to zwrócona struktura adresu nie bÄdzie
    miaÅa koÅczÄcego null w sun_path.

    Dodatkowo, niektóre implementacje nie wymagajÄ koÅczÄcego null przy
    wiÄzaniu gniazda (argument addrlen jest używany do okreÅlenia dÅugoÅci
    sun_path), a gdy w tych implementacjach jest pozyskiwany adres gniazda,
    to nie ma koÅczÄcego null w sun_path.

    Aplikacje pozyskujÄce adresy gniazd mogÄ posiadaÄ (przenoÅny) kod do
    obsÅugi możliwoÅci, że w sun_path nie ma koÅczÄcego null zauważajÄc
    fakt, że liczba prawidÅowych bajtów w Åcieżce to:

      strnlen(addr.sun_path, addrlen - offsetof(sockaddr_un, sun_path))

    Alternatywnie, aplikacja może pozyskaÄ adres gniazda przez
    przydzielenie buforu o rozmiarze sizeof(struct sockaddr_un)+1 który
    jest wyzerowany przed pozyskaniem. PobierajÄce wywoÅanie może okreÅliÄ
    addrlen jako sizeof(struct sockaddr_un), a dodatkowy bajt zero
    zapewnia, że w ÅaÅcuchu zwróconym w sun_path bÄdzie koÅczÄce null:

     void *addrp;

     addrlen = sizeof(struct sockaddr_un);
     addrp = malloc(addrlen + 1);
     if (addrp == NULL)
       /* ObsÅuga bÅÄdu */ ;
     memset(addrp, 0, addrlen + 1);

     if (getsockname(sfd, (struct sockaddr *) addrp, &addrlen)) == -1)
       /* obsÅuga bÅÄdu */ ;

     printf("sun_path = %s\n", ((struct sockaddr_un *) addrp)->sun_path);

    Tego baÅaganu można uniknÄÄ, jeÅli jest pewnoÅÄ, że aplikacja
    tworzÄca Åcieżki gniazd przestrzega reguÅ opisanych powyżej rozdziale
    Åcieżki gniazd.

PRZYKÅAD
    Poniższy kod demonstruje użycie gniazd pakietów sekwencyjnych do
    lokalnej komunikacji miÄdzyprocesowej. SkÅada siÄ z dwóch programów.
    Serwer czeka na poÅÄczenie z programu klienckiego. Klient wysyÅa każdy
    ze swoich argumentów wiersza poleceÅ w oddzielnych wiadomoÅciach.
    Serwer traktuje przychodzÄce wiadomoÅci jako liczby caÅkowite i dodaje
    je. Klient wysyÅa ÅaÅcuch polecenia "END". Serwer odsyÅa komunikat
    zawierajÄcy sumÄ klienckich liczb caÅkowitych. Klient wypisuje sumÄ i
    wychodzi. Serwer czeka na poÅÄczenie od kolejnego klienta. Aby
    zatrzymaÄ serwer, klient jest wywoÅywany z argumentem wiersza poleceÅ
    "DOWN".

    Podczas dziaÅania serwera w tle i kolejnych uruchomieÅ klienta
    zarejestrowano nastÄpujÄce wyjÅcie. Wykonywanie programu serwera koÅczy
    siÄ, gdy otrzymuje on polecenie "DOWN".

  PrzykÅadowe wyjÅcie
      $ ./server &
      [1] 25887
      $ ./client 3 4
      Result = 7
      $ ./client 11 -5
      Result = 6
      $ ./client DOWN
      Result = 0
      [1]+ Done          ./server
      $

  Kod źródÅowy programu
    /*
    * Plik connection.h
    */

    #define SOCKET_NAME "/tmp/9Lq7BNBnBycd6nxy.socket"
    #define BUFFER_SIZE 12

    /*
    * Plik server.c
    */

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/un.h>
    #include <unistd.h>
    #include "connection.h"

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct sockaddr_un name;
      int down_flag = 0;
      int ret;
      int connection_socket;
      int data_socket;
      int result;
      char buffer[BUFFER_SIZE];

      /*
      * JeÅli program wyszedÅ niejawnie w ostatnim przebiegu,
      * usuwa gniazdo.
      */

      unlink(SOCKET_NAME);

      /* Tworzenie lokalnego gniazda. */

      connection_socket = socket(AF_UNIX, SOCK_SEQPACKET, 0);
      if (connection_socket == -1) {
        perror("socket");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /*
      * Dla przenoÅnoÅci wyczyÅÄ caÅÄ strukturÄ, ponieważ niektóre
      * implementacje majÄ dodatkowe (niestandardowe) pola
      * w strukturze.
      */

      memset(&name, 0, sizeof(struct sockaddr_un));

      /* WiÄzanie gniazda z nazwÄ gniazda. */

      name.sun_family = AF_UNIX;
      strncpy(name.sun_path, SOCKET_NAME, sizeof(name.sun_path) - 1);

      ret = bind(connection_socket, (const struct sockaddr *) &name,
           sizeof(struct sockaddr_un));
      if (ret == -1) {
        perror("bind");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /*
      * Przygotowywanie do akceptowania poÅÄczeÅ. Rozmiar bufora jest
      * ustawiany na 20. Podczas przetwarzania jednego żÄdania, inne
      * mogÄ czekaÄ.
      */

      ret = listen(connection_socket, 20);
      if (ret == -1) {
        perror("listen");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /* To gÅówna pÄtla do obsÅugi poÅÄczeÅ. */

      for (;;) {

        /* Czekanie na poÅÄczenie przychodzÄce. */

        data_socket = accept(connection_socket, NULL, NULL);
        if (ret == -1) {
          perror("accept");
          exit(EXIT_FAILURE);
        }

        result = 0;
        for(;;) {

          /* Czekanie na nastÄpny pakiet danych. */

          ret = read(data_socket, buffer, BUFFER_SIZE);
          if (ret == -1) {
            perror("read");
            exit(EXIT_FAILURE);
          }

          /* Upewnienie siÄ, że bufor koÅczy siÄ 0. */

          buffer[BUFFER_SIZE - 1] = 0;

          /* ObsÅuga poleceÅ. */

          if (!strncmp(buffer, "DOWN", BUFFER_SIZE)) {
            down_flag = 1;
            break;
          }

          if (!strncmp(buffer, "END", BUFFER_SIZE)) {
            break;
          }

          /* Dodawanie otrzymanej sumy. */

          result += atoi(buffer);
        }

        /* WysyÅanie wyniku. */

        sprintf(buffer, "%d", result);
        ret = write(data_socket, buffer, BUFFER_SIZE);

        if (ret == -1) {
          perror("write");
          exit(EXIT_FAILURE);
        }

        /* ZamkniÄcie gniazda. */

        close(data_socket);

        /* WyjÅcie po poleceniu DOWN. */

        if (down_flag) {
          break;
        }
      }

      close(connection_socket);

      /* UsuniÄcie gniazda. */

      unlink(SOCKET_NAME);

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

    /*
    * Plik client.c
    */

    #include <errno.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/un.h>
    #include <unistd.h>
    #include "connection.h"

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct sockaddr_un addr;
      int i;
      int ret;
      int data_socket;
      char buffer[BUFFER_SIZE];

      /* Tworzenie lokalnego gniazda. */

      data_socket = socket(AF_UNIX, SOCK_SEQPACKET, 0);
      if (data_socket == -1) {
        perror("socket");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /*
      * Dla przenoÅnoÅci wyczyÅÄ caÅÄ strukturÄ, ponieważ niektóre
      * implementacje majÄ dodatkowe (niestandardowe) pola
      * w strukturze.
      */

      memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_un));

      /* ÅÄczenie gniazda z adresem gniazda */

      addr.sun_family = AF_UNIX;
      strncpy(addr.sun_path, SOCKET_NAME, sizeof(addr.sun_path) - 1);

      ret = connect (data_socket, (const struct sockaddr *) &addr,
             sizeof(struct sockaddr_un));
      if (ret == -1) {
        fprintf(stderr, "The server is down.\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /* WysyÅanie argumentów. */

      for (i = 1; i < argc; ++i) {
        ret = write(data_socket, argv[i], strlen(argv[i]) + 1);
        if (ret == -1) {
          perror("write");
          break;
        }
      }

      /* Å»Ädanie wyniku. */

      strcpy (buffer, "END");
      ret = write(data_socket, buffer, strlen(buffer) + 1);
      if (ret == -1) {
        perror("write");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /* Otrzymanie wyniku. */

      ret = read(data_socket, buffer, BUFFER_SIZE);
      if (ret == -1) {
        perror("read");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      /* Upewnienie siÄ, że bufor koÅczy siÄ 0. */

      buffer[BUFFER_SIZE - 1] = 0;

      printf("Result = %s\n", buffer);

      /* ZamkniÄcie gniazda. */

      close(data_socket);

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

    PrzykÅad użycia SCM_RIGHTS można znaleÅºÄ w cmsg(3).

ZOBACZ TAKŻE
    recvmsg(2), sendmsg(2), socket(2), socketpair(2), cmsg(3),
    capabilities(7), credentials(7), socket(7), udp(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.Linux               2016-03-15              UNIX(7)