unlocked_stdio

UNLOCKED_STDIO(3)    Podręcznik programisty Linuksa    UNLOCKED_STDIO(3)NAZWA
    getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked -
    nieblokujące funkcje standardowego wejścia/wyjścia

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int getc_unlocked(FILE *stream);
    int getchar_unlocked(void);
    int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
    int putchar_unlocked(int c);

    void clearerr_unlocked(FILE *stream);
    int feof_unlocked(FILE *stream);
    int ferror_unlocked(FILE *stream);
    int fileno_unlocked(FILE *stream);
    int fflush_unlocked(FILE *stream);
    int fgetc_unlocked(FILE *stream);
    int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
    size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
               FILE *stream);
    size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
               FILE *stream);

    char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
    int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);

    #include <wchar.h>

    wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t getwchar_unlocked(void);
    wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
    wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
    wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
    wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
    int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():
      /* Od glibc 2.24: */ _POSIX_C_SOURCE >= 199309L
        || /* Wersje glibc <= 2.23: */ _POSIX_C_SOURCE
        || /* Wersje glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

    clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(),
    fileno_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(),
    fread_unlocked(), fwrite_unlocked():
      /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

    fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(),
    getwchar_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(),
    putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked():
      _GNU_SOURCE

OPIS
    Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez
    przyrostka "_unlocked" z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same
    nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają, czy blokada została
    ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie
    wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
    │Interfejs      Atrybut        Wartość        │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │getc_unlocked(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe race:stream  │
    │putc_unlocked(),   │            │            │
    │clearerr_unlocked(), │            │            │
    │fflush_unlocked(),  │            │            │
    │fgetc_unlocked(),  │            │            │
    │fputc_unlocked(),  │            │            │
    │fread_unlocked(),  │            │            │
    │fwrite_unlocked(),  │            │            │
    │fgets_unlocked(),  │            │            │
    │fputs_unlocked(),  │            │            │
    │getwc_unlocked(),  │            │            │
    │fgetwc_unlocked(),  │            │            │
    │fputwc_unlocked(),  │            │            │
    │putwc_unlocked(),  │            │            │
    │fgetws_unlocked(),  │            │            │
    │fputws_unlocked()  │            │            │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │getchar_unlocked(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:stdin │
    │getwchar_unlocked() │            │            │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │putchar_unlocked(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:stdout │
    │putwchar_unlocked() │            │            │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │feof_unlocked(),   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe        │
    │ferror_unlocked(),  │            │            │
    │fileno_unlocked()  │            │            │
    └─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
ZGODNE Z
    Cztery następujące funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(),
    putc_unlocked() i putchar_unlocked() występują w POSIX.1-2001 i
    POSIX.1-2008.

    Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku
    systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w najnowszych wersjach
    glibc. Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE
    flockfile(3), stdio(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.                15 września 2017 r.       UNLOCKED_STDIO(3)