update-rc.d

UPDATE-RC.D(8)           sysv-rc           UPDATE-RC.D(8)NAZWA
    update-rc.d - instaluje lub usuwa dowiÄzania do skryptów startowych w
    stylu System-V

SKÅADNIA
    update-rc.d [-n] [-f] nazwa remove

    update-rc.d [-n] nazwa defaults

    update-rc.d [-n] nazwa disable|enable [ S|2|3|4|5 ]

OPIS
    update-rc.d automatycznie aktualizuje dowiÄzania do skryptów w stylu
    System V. DowiÄzania o nazwie /etc/rcrunlevel.d/NNnazwa sÄ kierowane
    do skryptu /etc/init.d/nazwa. Uruchamiane sÄ przez init, gdy zmieniany
    jest tryb pracy (runlevel), i ogólnie używane sÄ do uruchamiania oraz
    zatrzymywania pracy serwisów systemowych, takich jak demony. runlevel
    jest jednym z trybów pracy obsÅugiwanym przez init, mianowicie
    0123456789S, a NN jest dwucyfrowym kodem używanym przez init do
    okreÅlenia kolejnoÅci uruchamiania skryptów.

    Ten podrÄcznik opisuje jedynie sposób użycia i zachowanie siÄ
    polecenia update-rc.d. SzczegóÅy dotyczÄce mechanizmów skryptów
    startowych w stylu System V sÄ zawarte w opisie init(8) oraz w
    dokumencie Debian Policy Manual.


INSTALOWANIE DOWIÄZAÅ DO SKRYPTÃW STARTOWYCH
    update-rc.d wymagajÄ informacji o zależnoÅciach i poziomie
    uruchomienia zapewnionych przez nagÅówek komentarza LSB wszystkich
    skryptów init.d. Strona podrÄcznika insserv(8) zawiera wiÄcej
    informacji na temat formatu nagÅówka LSB.

    Gdy update-rc.d jest uruchamiany z opcjÄ defaults, to tworzy dowiÄzania
    o nazwie /etc/rcrunlevel.d/[SK]NNnazwa do skryptu /etc/init.d/nazwa
    używajÄc informacji o poziomie pracy i zależnoÅciach z nagÅówka
    komentarza LSB skryptu init.d.

    JeÅli istnieje już jakiÅ plik o nazwie /etc/rcrunlevel.d/[SK]??nazwa,
    to update-rc.d nie tworzy dowiÄzania. DziÄki temu administrator systemu
    może poprzestawiaÄ dowiÄzania (zmieniajÄc tym samym kolejnoÅÄ
    wykonywania skryptów) i jeżeli pozostanie przynajmniej jedno
    dowiÄzanie, to ta konfiguracja utworzona przez administratora nie
    zostanie nadpisana przez update-rc.d. Program tworzy dowiÄzania tylko
    wtedy, gdy żadne dowiÄzanie nie jest obecne, tj. gdy wydaje siÄ, że
    usÅuga nigdy wczeÅniej nie byÅa zainstalowana.

    Starsze wersje update-rc.d obsÅugiwaÅ również opcje start i stop.
    Obecnie nie sÄ już stosowane i odpowiadajÄ opcji defaults.

    CzÄstym bÅÄdem popeÅnianym przez administratorów jest usuwanie
    wszystkich dowiÄzaÅ z przekonaniem, że tym sposobem "wyÅÄczy siÄ"
    usÅugÄ, czyli że usÅuga nie bÄdzie już uruchamiana. Jednakże,
    jeżeli usunie siÄ wszystkie dowiÄzania, to podczas kolejnej
    aktualizacji pakietu, jego skrypt poinstalacyjny uruchomi update-rc.d,
    które ponownie utworzy dowiÄzania, zgodnie z ustawieniami podanymi
    przez opiekuna pakietu. Poprawnym sposobem wyÅÄczania usÅug jest
    skonfigurowanie usÅugi jako zatrzymanej we wszystkich poziomach pracy,
    w których wczeÅniej byÅa uruchamiana. W systemie init z Systemu V
    oznacza to zmienienie nazwy dowiÄzaniom symbolicznym z S na K.

    Skrypt /etc/init.d/nazwa musi już istnieÄ w momencie wywoÅania
    polecenia update-rc.d.

USUWANIE DOWIÄZAÅ
    update-rc.d uruchomiony z opcjÄ remove usuwa wszystkie dowiÄzania
    symboliczne do skryptu /etc/init.d/nazwa z katalogów
    /etc/rcrunlevel.d. Sam skrypt musi byÄ wczeÅniej usuniÄty. Jeżeli
    skrypt wciÄż istnieje, to update-rc.d przerywa dziaÅanie, zwracajÄc
    odpowiedni komunikat bÅÄdu.

    update-rc.d jest zazwyczaj uruchamiany ze skryptu usuwajÄcego pakiet,
    jeżeli przekazano temu skryptowi argument purge. Jakiekolwiek pliki w
    katalogach /etc/rcrunlevel.d, które nie sÄ dowiÄzaniami symbolicznymi
    do /etc/init.d/nazwa nie bÄdÄ zmieniane.

WYÅÄCZANIE DOWIÄZAÅ DO SKRYPTÃW STARTOWYCH
    update-rc.d uruchomiony z opcjami disable [ S|2|3|4|5 ] zmieni
    istniejÄce dowiÄzania skryptu /etc/init.d/nazwa przez zastÄpienie
    dowiÄzaÅ uruchamiajÄcych usÅugÄ na dowiÄzania jÄ zatrzymujÄce i ustawi
    im numer sekwencji równy różnicy miÄdzy liczbÄ 100 a oryginalnym
    numerem sekwencji.

    update-rc.d uruchomiony z opcjami enable [ S|2|3|4|5 ] zmieni
    istniejÄce dowiÄzania skryptu /etc/init.d/nazwa przez zastÄpienie
    dowiÄzaÅ zatrzymujÄcych usÅugÄ na dowiÄzania jÄ uruchamiajÄce i ustawi
    im numer sekwencji równy różnicy miÄdzy liczbÄ 100 a oryginalnym
    numerem sekwencji, co powinno spowodowaÄ powrót do oryginalnego numeru
    sekwencji, z którym skrypt zostaÅ zainstalowany zanim go wyÅÄczono.

    Obie opcje dziaÅajÄ tylko na dowiÄzaniach startowych w poziomach S, 2,
    3, 4 lub 5. JeÅli po sÅowach kluczowych disable lub enable nie poda siÄ
    żadnych poziomów uruchomieniowych, to skrypt spróbuje zmieniÄ
    dowiÄzania we wszystkich poziomach uruchomieniowych.


OPCJE
    -n   Niczego nie rusza, tylko pokazuje, co mogÅoby byÄ zmienione.

    -f   Zmusza do usuniÄcia dowiÄzaÅ, nawet w przypadku, gdyby skrypt
       /etc/init.d/nazwa wciÄż istniaÅ.

PRZYKÅADY
    Utworzenie domyÅlnych dowiÄzaÅ:
    update-rc.d blabla defaults
    OdpowiadajÄcy mu nagÅówek zależnoÅci okreÅlaÅby zależnoÅci
    uruchamiajÄce i koÅczÄce od "$remote_fs" i "$syslog" oraz uruchamianie
    usÅugi w poziomach 2-5 i jej zatrzymywanie w poziomach 0, 1 i 6.
    Usuwa wszystkie dowiÄzania dla skryptu (zakÅadajÄc, że blabla zostaÅo
    już usuniÄte):
    update-rc.d blabla remove
    PrzykÅad wyÅÄczania usÅugi:
    update-rc.d foobar disable
    PrzykÅad polecenia instalujÄcego systemowy skrypt
    inicjacji-i-zamykania:
    update-rc.d foobar defaults
    PrzykÅad polecenia wyÅÄczajÄcego systemowy skrypt
    inicjacji-i-zamykania:
    update-rc.d foobar disable


BÅÄDY
    Patrz http://bugs.debian.org/sysv-rc.

PLIKI
    /etc/init.d/
       Katalog zawierajÄcy aktualne skrypty startowe.

    /etc/rc?.d/
       Katalog zawierajÄcy dowiÄzania używane przez init i
       modyfikowane przez update-rc.d.

    /etc/init.d/skeleton
       PrzykÅadowy skrypt do wykorzystania przez programistÄ przy
       tworzeniu wÅasnych skryptów init.d.

ZOBACZ TAKŻE
    Debian Policy Manual,
    /etc/init.d/skeleton,
    insserv(8), sysv-rc-conf(8), bum(8), init(8).

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Piotr Roszatycki (PTM) <dexter@debian.org>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.88 oryginaÅu.Projekt Debiana        14 listopada 2005        UPDATE-RC.D(8)