users

USERS(1)          Polecenia użytkownika          USERS(1)NAZWA
    users - wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na
    komputerze

SKÅADNIA
    users [OPCJA]... [PLIK]

OPIS
    WyÅwietla użytkowników, którzy sÄ obecnie zalogowani, zgodnie z
    PLIKIEM. CzÄstym wyborem jest /var/log/wtmp. JeÅli nie podano PLIKU,
    używany jest /var/run/utmp.

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

AUTOR
    Napisane przez Josepha Arceneaux i Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu users proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    getent(1), who(1)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/users>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) users invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             USERS(1)