users

USERS(1)            ã¦ã¼ã¶ã¼ã³ãã³ã            USERS(1)åå
    users - ãã®ãã¹ãã«ç¾å¨ãã°ã¤ã³ãã¦ããã¦ã¼ã¶ã®ååã表示ãã

æ¸å¼
    users [OPTION]... [FILE]

説æ
    ç¾å¨èª°ããã°ã¤ã³ãã¦ãããã«ã¤ãã¦ã¯ FILE ã«åºã¥ãã¦åºåããã¾ãã FILE
    ãæå®ããªãå ´åã/var/run/utmp ã使ç¨ããã¾ãã FILE ã¨ãã¦ã¯ /var/log/wtmp
    ãä¸è¬çã§ãã

    --help ãã®ä½¿ãæ¹ã表示ãã¦çµäºãã

    --version
       ãã¼ã¸ã§ã³æå ±ã表示ãã¦çµäºãã

    GNU coreutils ã®ãªã³ã©ã¤ã³ãã«ã:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/> users ã®ç¿»è¨³ã«é¢ãããã°ã¯
    <http://translationproject.org/team/ja.html> ã«é£çµ¡ãã¦ãã ããã
    å®å¨ãªææ¸ã¯ <http://www.gnu.org/software/coreutils/users> ã«ããã¾ãã ã‐
    ã¼ã«ã«ã§ã¯ info '(coreutils) users invocation' ã§åç§ã§ãã¾ãã

SEE ALSO
    getent(1), who(1)

ä½è
    ä½è Joseph Arceneaux ããã³ David MacKenzieã

èä½æ¨©
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. ã©ã¤ã»ã³ã¹ GPLv3+: GNU
    GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

é¢é£é ç®
    users ã®å®å¨ãªããã¥ã¢ã«ã¯ Texinfo ããã¥ã¢ã«ã¨ãã¦æ´åããã¦ãããããã info ããã³
    users ã®ããã°ã©ã ãæ£ããã¤ã³ã¹ãã¼ã«ããã¦ãããªãã°ãã³ãã³ã

       info users

    ã使ç¨ããã¨å®å¨ãªããã¥ã¢ã«ãèªããã¨ãã§ããã¯ãã ãGNU coreutils           2016å¹´2æ             USERS(1)