utf-8

UTF-8(7)         Podręcznik programisty Linuksa         UTF-8(7)NAZWA
    UTF-8 - zgodne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe

OPIS
    Zestaw znaków Unicode 3.0 zajmuje szesnastobitową przestrzeń kodową.
    Najprostsze kodowanie Unikodowe (znane jako UCS-2) składa się z
    sekwencji słów szesnastobitowych. Takie łańcuchy mogą zawierać jako część
    wielu znaków 16-bitowych bajty takie jak '\0' lub '/', które mają
    specjalne znaczenie w nazwach plików i innych parametrach funkcji z
    biblioteki C. Dodatkowo, większość narzędzi uniksowych spodziewa się
    plików ASCII i nie potrafi bez znacznych modyfikacji czytać słów
    16-bitowych jako znaków. Z tych powodów UCS-2 nie jest pożądanym
    zewnętrznym kodowaniem Unicode w nazwach plików, plikach tekstowych,
    zmiennych środowiskowych itd. ISO 10646 Universal Character Set (UCS),
    nadzbiór Unicode, zajmuje nawet przestrzeń 31-bitową i oczywiste dlań
    kodowanie UCS-4 (sekwencja słów 32-bitowych) stwarza te same problemy.

    Kodowanie UTF-8 dla Unicode i UCS nie ma tych problemów i jest słuszną
    metodą używania zestawu znaków Unicode w systemach operacyjnych
    wzorowanych na UNIX-ie.

  WŁAŚCIWOŚCI
    Kodowanie UTF-8 ma następujące przydatne właściwości:

    * UCS znaki od 0x00000000 do 0x0000007f (klasyczne znaki US-ASCII)
     zakodowane są po prostu jako bajty 0x00 do 0x7f (zgodność z ASCII).
     Oznacza to, że pliki i łańcuchy które zawierają tylko siedmiobitowe
     znaki ASCII mają takie samo kodowanie i w ASCII i w UTF-8.

    * Wszystkie znaki UCS > 0x7f zakodowane są jako wielobajtowy ciąg
     składający się tylko z bajtów w zakresie 0x80 do 0xfd, tak więc żadne
     bajty ASCII nie mogą się pojawić jako część innego znaku i nie
     występują tam problemy z np. '\0' czy '/'.

    * Zachowany jest leksykograficzny porządek sortowania łańcuchów w UCS-4.

    * Za pomocą UTF-8 można zakodować wszystkie z możliwych 2^31 kodów UCS.

    * Bajty 0xc0, 0xc1, 0xfe i 0xff nie są nigdy używane w kodowaniu UTF-8.

    * Pierwszy bajt ciągu wielobajtowego reprezentującego pojedynczy znak UCS
     nie-ASCII zawsze zawiera się w zakresie 0xc2 do 0xfd i wskazuje jak
     długi jest ów ciąg. Wszystkie pozostałe bajty takiego wielobajtowego
     ciągu zawierają się w zakresie od 0x80 do 0xbf. Pozwala to na łatwą
     resynchronizację i sprawia, że kodowanie jest niezależne od stanu
     [systemu] oraz odporne na brakujące bajty.

    * Znaki UCS zakodowane w UTF-8 mogą mieć długość do sześciu bajtów,
     jakkolwiek standard Unicode nie definiuje znaków powyżej 0x10ffff, więc
     znaki Unicode mogą mieć maksymalnie cztery bajty w UTF-8.

  KODOWANIE
    Do reprezentacji znaku używane są następujące ciągi bajtów. Ciąg, którego
    należy użyć zależy od numeru kodu UCS znaku:

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    The xxx bit positions are filled with the bits of the character code
    number in binary representation, most significant bit first (big-endian).
    Only the shortest possible multibyte sequence which can represent the
    code number of the character can be used.

    The UCS code values 0xd800–0xdfff (UTF-16 surrogates) as well as 0xfffe
    and 0xffff (UCS noncharacters) should not appear in conforming UTF-8
    streams. According to RFC 3629 no point above U+10FFFF should be used,
    which limits characters to four bytes.

  PRZYKŁADY
    Znak Unicode 0xa9 = 1010 1001 (znak copyright) kodowany jest w UTF-8 jako

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    a znak 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 (symbol "nie równa się") kodowany
    jest jako:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

  Uwagi o stosowaniu
    Aby włączyć obsługę locale UTF-8 użytkownicy muszą wybrać na przykład

       export LANG=pl_PL.UTF-8

    aby aktywować obsługę UTF-8 w aplikacjach.

    Oprogramowanie, które musi wiedzieć, jakie kodowanie znaków jest używane
    powinno zawsze ustawiać locale, na przykład za pomocą

       setlocale(LC_CTYPE, "")

    a programiści mogą wówczas sprawdzać wartość wyrażenia

       strcmp(nl_langinfo(CODESET), "UTF-8") == 0

    aby określić, czy zostało wybrane locale UTF-8 i czy wszystko:
    standardowe wprowadzanie i wyprowadzanie danych otwartym tekstem,
    komunikacja terminalowa, zawartość plików tekstowych oraz zmienne
    środowiska, jest zakodowane w UTF-8.

    Programiści przyzwyczajeni do jednobajtowego kodowania takiego, jak
    US-ASCII lub ISO 8859 muszą wiedzieć, że dwa z dotychczasowych założeń
    nie są spełnione w locale UTF-8. Po pierwsze, pojedynczy bajt
    niekoniecznie nadal odpowiada pojedynczemu znakowi. Po drugie, ponieważ
    nowoczesne emulatory terminali w trybie UTF-8 wspierają również chińskie,
    japońskie i koreańskie znaki o podwójnej długości, jak też nie
    rozdzielone znaki kombinowane, wyprowadzenie pojedynczego znaku
    niekoniecznie przesuwa kursor o jedną pozycję, jak to miało miejsce w
    ASCII. Do zliczania znaków i pozycji kursora należy obecnie używać
    funkcji bibliotecznych takich, jak mbsrtowcs(3) i wcswidth(3).

    Oficjalną sekwencją unikową przełączającą ze schematu kodowania ISO 2022
    (używaną na przykład przez terminale VT100) do UTF-8 jest ESC % G
    ("\x1b%G"). Odpowiadającą jej sekwencją powrotu z UTF-8 do ISO 2022 jest
    ESC % @ ("\x1b%@"). Inne sekwencje ISO 2022 (takie jak przełączające
    zbiory G0 i G1) nie mają zastosowania w trybie UTF-8.

  BEZPIECZEŃSTWO
    Standardy Unicode i UCS wymagają, aby przy generowaniu UTF-8 używać
    najkrótszej z możliwych postaci, np. generowanie dwubajtowej sekwencji o
    pierwszym bajcie 0xc0 nie jest zgodne ze standardem. Unicode 3.1 dodał
    wymaganie, aby zgodne ze standardem programy nie akceptowały innych niż
    najkrótsze postaci jako swoich danych wejściowych. Jest to związane z
    bezpieczeństwem: jeśli wprowadzane przez użytkownika dane są sprawdzane
    pod kątem możliwych naruszeń bezpieczeństwa, program może sprawdzać
    jedynie wersje ASCII wystąpień "/../", ";" lub NUL i przeoczyć, że jest
    wiele niezgodnych z ASCII sposobów przedstawienia tych rzeczy w
    nienajkrótszym kodowaniu UTF-8.

  STANDARDY
    ISO/IEC 10646-1:2000, Unicode 3.1, RFC 3629, Plan 9.

ZOBACZ TAKŻE
    locale(1), nl_langinfo(3), setlocale(3), charsets(7), unicode(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon
    S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.GNU               6 marca 2019 r.            UTF-8(7)