utf-8

UTF-8(7)         Linux - příručka programátora         UTF-8(7)JMÉNO
    UTF-8 - vícebytové Unicode kódování, kompatibilní s ASCII

POPIS
    Znaková sada Unicode 3.0 je 16 bitová. Nejběžnější kódování (známé jako
    UCS-2) je sekvencí 16-bitových slov. Řetězce z takovýchto slov obsahují
    mnoho 8-bitových znaků jako je '\0' nebo '/', které mají speciální význam
    ve jménech souborů i v argumentech funkcí jazyka C. Navíc, naprostá
    většina UNIXových nástrojů očekává ASCII soubory a nemohou číst 16-bitové
    znaky bez významných změn kódu. Z těchto důvodů není UCS-2 vhodným
    kódováním Unicode ve jménech souborů, v textových souborech, proměnných
    prostředí atd. ISO 10646 Universal Character Set (UCS) je nadmnožinou
    Unicode, zabírá 31-bitový prostor, jehož kódování UCS-4 (sekvence
    32-bitových slov) má tytéž problémy.

    Kódování UTF-8 pro Unicode a UCS tyto problémy nemá, a proto je obvyklou
    cestou pro využívání Unicode v Unixových (a podobných) operačních
    systémech.

  Vlastnosti
    Kódování UTF-8 má několik pěkných vlastností:

    * znaky UCS 0x00000000 - 0x0000007f (klasické znaky US-ASCII ) jsou
     kódovány jako byty 0x00 až 0x7f (kompatibilní s ASCII). To znamená, že
     soubory a řetězce obsahující pouze 7-bitové ASCII jsou kódovány stejně
     v ASCII i v UTF-8.

    * Všechny znaky UCS větší než 0x7f jsou kódovány jako sekvence bytů v
     rozmezí od 0x80 do 0xfd, takže se zde neobjeví žádný znak ASCII ani
     nevznikají problémy se znaky jako '\0' nebo '/'.

    * Lexikografické uspořádání znaků z UCS-4 se zachovává.

    * Libovolnou z 2^31 kombinací UCS lze zakódovat pomocí UTF-8.

    * Kódy 0xfe a 0xff nejsou použity v kódování UTF-8.

    * První byte vícebytové sekvence reprezentující jeden ne-ASCII znak UCS
     je vždy v intervalu 0xc0 až 0xfd a indikuje, jak dlouhá je sekvence
     bytů. Všechny následující byty jsou v rozmezí 0x80 až 0xbf. Toto
     umožňuje jednoduchou resynchronizaci při výpadku bytu(ů), protože se
     jedná o bezstavové kódování.

    * UTF-8 kóduje znaky UCS až do šestibytových sekvencí, nicméně standard
     Unicode nespecifikuje znaky nad 0x10ffff, takže Unicode znaky mohou být
     v UTF-8 dlouhé nejvýše čtyři byty.

  Kódování
    Následující sekvence jsou použity pro reprezentování znaků. Typ použité
    sekvence závisí na kódu UCS daného znaku:

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    The xxx pozice jsou zaplněny bity z kódu znaku v binární reprezentaci.
    Vždy je použita nejkratší možná sekvence pro daný znak.

    Hodnoty kódu UCS 0xd800–0xdfff (zástupci UTF-16), stejně jako 0xfffe a
    0xffff (neznaky UCS) byse v platných UTF-8 proudech neměly objevit.

  PŘÍKLAD
    Znak Unicode
    0xa9 = 1010 1001 (copyright) je kódován v UTF-8 jako:

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    a znak 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 (není rovno) je kódován jako:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

  Praktické poznámky
    Uživatelé musejí vybrat UTF-8 locale, např. pomocí

       export LANG=en_GB.UTF-8

    aby aktivovali podporu UTF-8 v aplikacích.

    Application software that has to be aware of the used character encoding
    should always set the locale with for example

       setlocale(LC_CTYPE, "")

    and programmers can then test the expression

       strcmp(nl_langinfo(CODESET), "UTF-8") == 0

    to determine whether a UTF-8 locale has been selected and whether
    therefore all plaintext standard input and output, terminal
    communication, plaintext file content, filenames and environment
    variables are encoded in UTF-8.

    Programmers accustomed to single-byte encodings such as US-ASCII or ISO
    8859 have to be aware that two assumptions made so far are no longer
    valid in UTF-8 locales. Firstly, a single byte does not necessarily
    correspond any more to a single character. Secondly, since modern
    terminal emulators in UTF-8 mode also support Chinese, Japanese, and
    Korean double-width characters as well as non-spacing combining
    characters, outputting a single character does not necessarily advance
    the cursor by one position as it did in ASCII. Library functions such as
    mbsrtowcs(3) and wcswidth(3) should be used today to count characters
    and cursor positions.

    The official ESC sequence to switch from an ISO 2022 encoding scheme (as
    used for instance by VT100 terminals) to UTF-8 is ESC % G ("\x1b%G").
    The corresponding return sequence from UTF-8 to ISO 2022 is ESC % @
    ("\x1b%@"). Other ISO 2022 sequences (such as for switching the G0 and
    G1 sets) are not applicable in UTF-8 mode.

    It can be hoped that in the foreseeable future, UTF-8 will replace ASCII
    and ISO 8859 at all levels as the common character encoding on POSIX
    systems, leading to a significantly richer environment for handling plain
    text.

  Security
    The Unicode and UCS standards require that producers of UTF-8 shall use
    the shortest form possible, for example, producing a two-byte sequence
    with first byte 0xc0 is non-conforming. Unicode 3.1 has added the
    requirement that conforming programs must not accept non-shortest forms
    in their input. This is for security reasons: if user input is checked
    for possible security violations, a program might check only for the
    ASCII version of "/../" or ";" or NUL and overlook that there are many
    non-ASCII ways to represent these things in a non-shortest UTF-8
    encoding.

  STANDARDY
    ISO/IEC 10646-1:2000, Unicode 3.1, RFC 2279, Plan 9.

DALŠÍ INFORMACE
    nl_langinfo(3), setlocale(3), charsets(7), unicode(7)

TIRÁŽ
    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.GNU                2001-05-11              UTF-8(7)