view

VIM(1)           General Commands Manual           VIM(1)AD
    vim - Vi IMproved, bir programcının metin düzenleyicisi

ÃZET
    vim [seçenekler] [dosya ..]
    vim [seçenekler] -
    vim [seçenekler] -t etiket
    vim [seçenekler] -q [hatadosyası]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

TANIM
    Vim, Vi ile yukarıya doÄru uyumlu olan bir metin düzenleyicisidir.
    Her tür düz metni düzenlemede kullanılabilir. Ãzellikle
    programları düzenlemede yararlıdır.

    Vi üzerine yapılmıŠbirçok geliÅtirme ve iyileÅtirmeyi içerir: Ãok
    düzeyli geri alma, çoklu pencereler ve arabellekler, sözdizim
    vurgulama, komut satırı düzenleme, dosya adı tamamlama, çevrimiçi
    yardım, görsel seçim vb. Vim ve Vi arasındaki deÄiÅikliklerin bir
    özeti için ":help vi_diff.txt" dosyasına bir göz atın.

    Vim'i çalıÅtırırken gerekli olan yardımın çoÄu çevrimiçi
    yardım sisteminden elde edilebilir. Bunun için ":help" komutunu
    kullanabilirsiniz. AÅaÄıda ÃEVRÄ°MÄ°ÃÄ° YARDIM bölümüne bakın.

    Genelde Vim tek bir dosyayı düzenlemek için Åu komutla
    çalıÅtırılır:

      vim dosya

    Biraz daha açacak olursak:

      vim [seçenekler] [dosyalistesi]

    EÄer dosya listesi saÄlanmamıÅsa, düzenleyici boÅ bir arabellek
    açar. Bunun dıÅında aÅaÄıdaki dört seçenekten bir tanesi de bir
    veya birden çok dosyayı düzenlemek için kullanılabilir.

    dosya ..  Dosya adlarının bir listesi. Bunlardan ilki ekrana
          getirilip arabelleÄe yüklenir. Ä°mleç arabelleÄin ilk
          satırında konumlandırılır. DiÄer dosyalara ":next"
          komutu ile geçebilirsiniz. Adı tire ile baÅlayan bir
          dosyayı düzenlemek için dosya listesinin baÅına "--"
          koyun.

    -      Düzenlenecek dosya stdin'den okunur. Komutlar bir tty
          olması gereken stderr'den okunur.

    -t {etiket} Düzenlenecek dosya ve bu dosyanın baÅlangıç imleç
          konumu bir "etiket"e dayanır, bir tür bıraktıÄınız
          konumu belirten bir ayraç gibi. Etiket dosyasında
          {etiket} aranır, iliÅkin dosya Åu anki dosya olur ve
          iliÅkin komut çalıÅtırılır. Bu genelde C programları
          için kullanılır, {etiket} bu durumda bir iÅlev olabilir.
          Bunun sonucunda bu iÅlevi içeren dosya o anki dosya olur
          ve imleç bu iÅlevin baÅlangıcına konumlandırılır. Ek
          bilgi için: ":help tag-commands".

    -q [hatadosyası]
          Hızlı düzelt kipinde baÅlat [hatadosyası] okunur ve ilk
          hata görüntülenir. EÄer [hatadosyası] saÄlanmazsa,
          dosya adı 'errorfile' seçeneÄinden alınır (öntanımlı
          olarak Amiga için "AztecC.Err", diÄer sistemlerde
          "errors.err"). Sonraki hatalara ":cn" komutu ile
          geçilebilir. Ek bilgi için: ":help quickfix".

    Vim girilen komutun adına göre deÄiÅik biçimde davranır
    (çalıÅtırılabilir hâlâ aynı dosya olarak kalabilir).

    vim    "Normal" kip, standart çalıÅma biçimi.

    ex    Ex kipinde baÅlat. "-e" deÄiÅkeni ile de baÅlatılabilir.
         Normal kipe ":vi" komutu ile geçilebilir.

    view   Saltokunur kipte baÅlat. Bu kipte dosya yazımına izin
         verilmez. "-R" deÄiÅkeni ile de baÅlatılabilir.

    gvim gview
         Grafik arabirim sürümü. Yeni bir pencere açar. "-g"
         deÄiÅkeni ile de baÅlatılabilir.

    evim eview
         Kolay kipte baÅlatılan grafik arabirim sürümü. Yeni bir
         pencere açar. "-y" deÄiÅkeni ile de baÅlatılabilir.

    rvim rview rgvim rgview
         Yukarıdaki ile aynı, ancak sınırlamalar içerir. Kabuk
         komutları çalıÅtırılamaz veya Vim askıya alınamaz.
         "-Z" deÄiÅkeni ile de baÅlatılabilir.

SEÃENEKLER
    Seçenekler bir sıra gözetmeksizin dosya adlarından önce veya sonra
    kullanılabilir. Herhangi bir deÄiÅken içermeyen seçenekler bir
    tirenin ardında sıralanabilir.

    +[num]   İlk dosya için imleç "num" satırında
          konumlandırılacaktır. EÄer "num" eksikse imleç en son
          satırda baÅlar.

    +/{dizge}  Ä°lk dosya için imleç {dizgi}'nin ilk eÅleÅmesinin olduÄu
          satırda konumlandırılacaktır. Kullanılabilir arama
          dizgileri için ":help search-pattern" yazın.

    +{komut}

    -c {komut} Ä°lk dosya okunduktan sonra {komut} çalıÅtırılır.
          {komut} bir Ex komutu olarak iÅletilir. EÄer {komut}
          boÅluk içeriyorsa çift tırnak içerisine alınmalıdır
          (bu kullanılan kabuÄa baÄlıdır). Ãrnek: vim "+set si"
          main.c
          Not: 10 taneye kadar "+" veya "-c" komutu
          kullanabilirsiniz.

    -S {dosya} İlk dosya okunduktan sonra {dosya} kaynak alınır. -c
          "source {dosya}" bu komutun eÅdeÄeridir. {dosya}, '-' ile
          baÅlayamaz. EÄer {dosya} saÄlanmazsa "Session.vim"
          kullanılır (yalnızca -S son deÄiÅken olarak
          kullanıldıÄında iÅe yarar).

    --cmd {komut}
          "-c" komutu gibi, ancak komut herhangi bir vimrc
          dosyasını iÅletmeden önce çalıÅtırılır. "-c"
          komutundan baÄımsız olarak bu komutlardan 10 taneye kadar
          çalıÅtırabilirsiniz.

    -A     EÄer Vim saÄdan sola yazılan dosyaları ve Arapça klavye
          dizilimini kullanabilmesi için ARAPÃA desteÄi ile
          derlenmiÅe bu seçenek Vim'i Arapça kipinde baÅlatır
          ('arabic' seçeneÄi açılır). Aksi durumda Vim hata
          verip çıkar.

    -b     Ä°kili kip. Bir çalıÅtırılabiliri veya ikili dosyayı
          düzenlemeye olanacak saÄlayacak birkaç seçenek
          ayarlanır.

    -C     Uyumlu kip. 'compatible' seçeneÄini ayarlar. Bu kipte Vim
          bir .vimrc dosyası var olsa bile genelde Vi gibi
          davranır.

    -d     KarÅılaÅtırma kipinde baÅlat. Bir, iki, üç veya dört
          adet dosya adı deÄiÅkeni olmalıdır. Vim bütün
          dosyaları yan yana açar ve aralarındaki deÄiÅiklikleri
          gösterir. vimdiff(1) gibi çalıÅır.

    -d {aygıt} {aygıt}'ı bir uçbirim olarak kullanmak için açar.
          Yalnızca Amiga'da çalıÅır. Ãrnek: "-d
          con:20/30/600/150".

    -D     Hata ayıklama kipi. Bir betiÄin ilk komutunu
          çalıÅtırırken hata ayıklama kipine geçer.

    -e     Vim'i Ex kipinde baÅlatır, "ex" çalıÅtırılabiliri ile
          aynı iÅlevi görür.

    -E     Vim'i geliÅtirilmiÅ Ex kipinde baÅlatır, "exim"
          çalıÅtırılabiliri ile aynı iÅlevi görür.

    -f     Ãnplan. Grafik arabirim sürümü için Vim baÅladıÄı
          kabuktan ayrılmayacak ve kendisini çatallamayacaktır.
          Amiga'da, Vim yeni bir pencere açmak için yeniden
          baÅlatılmaz. Bu seçenek Vim düzenleme oturumunun
          bitmesini bekleyecek bir program tarafından
          baÅlatıldıÄında kullanılmalıdır (örn. mail).
          Amiga'da ":sh" ve ":!" komutları çalıÅmayacaktır.

    --nofork  Ãnplan. Grafik arabirim sürümü için Vim baÅladıÄı
          kabuktan ayrılmayacak ve kendisini çatallamayacaktır.

    -F     EÄer Vim saÄdan sola yazılan dosyaları ve Farsça klavye
          dizilimini kullanabilmesi için FKMAP desteÄi ile
          derlenmiÅse, bu seçenek Vim'i Farsça kipinde baÅlatır
          ('fkmap' ve 'rightleft' seçenekleri açılır). Aksi
          durumda Vim hata verip çıkar.

    -g     EÄer Vim grafik arabirim desteÄi ile derlenmiÅse bu
          seçenek grafik arabirimi çalıÅtırır. EÄer grafik
          arabirim desteÄi eklenmemiÅse Vim hata verir ve çıkar.

    -h     Komut satırı deÄiÅkenleri ve seçenekleri üzerine biraz
          yardım saÄlar. Bu komuttan sonra Vim çıkar.

    -H     EÄer Vim saÄdan sola yazılan dosyaları ve Ä°branca klavye
          dizilimini kullanabilmesi için RIGHTLEFT desteÄi ile
          derlenmiÅse, bu seçenek Vim'i Ä°branca kipinde baÅlatır
          ('hkmap' ve 'rightleft' seçenekleri açılır). Aksi
          durumda Vim hata verir ve çıkar.

    -i {viminfo}
          Ãntanımlı "~/.viminfo" dosyası yerine kullanılacak olan
          viminfo dosyasını belirtmek için kullanılır. Bu komut
          aynı zamanda viminfo kullanımını atlamak için de
          kullanılabilir. Bunun için dosya adı yerine "NONE"
          vermeniz yeterlidir.

    -L     -r ile aynı.

    -l     Lisp kipi. Bu deÄiÅken 'lisp' ve 'showmatch'
          seçeneklerini açar.

    -m     Dosya yazma seçeneÄi kapalıdır. ´write' seçeneÄini
          sıfırlar. ArabelleÄi hâlâ deÄiÅtirebilirsiniz, ancak
          dosyayı yazmak olanaklı deÄildir.

    -M     DeÄiÅikliklere izin verilmez. 'modifiable' ve 'write'
          seçenekleri kapatılır, böylece deÄiÅiklik yapılamaz ve
          dosyalar yazılamaz. Bu seçenekleri yeniden açıp
          deÄiÅiklik yapmayı etkinleÅtirebilirsiniz.

    -N     Uyumsuz kip. 'no-compatible' seçeneÄini sıfırlar. Bu
          seçenekle birlikte Vim biraz daha düzgünce çalıÅır,
          ancak bir .vimrc dosyası olmamasına raÄmen Vi ile daha az
          uyumludur.

    -n     Bir takas dosyası kullanılmaz. Ãökme sonrası kurtarma
          olanaklı olmayacaktır. EÄer çok yavaÅ bir ortamda dosya
          çalıÅıyorsanız (örn. disket) yararlı olabilir. ":set
          uc=0" ile de yapılabilir. Geri almak için ":set uc=200"
          yapın.

    -nb     NetBeans için bir düzenleyici sunucusu olur.
          Ayrıntılar için belgelere bakın.

    -o[N]    N sayıda pencereyi üst üste açar. N verilmezse, her
          dosya için bir pencere açar.

    -O[N]    N sayıda pencereyi yan yana açar. N verilmezse, her
          dosya için bir pencere açar.

    -p[N]    N sayıda sekme açar. N verilmezse, her dosya için bir
          sekme açar.

    -R     Saltokunur kip. ´readonly' seçeneÄi açılır.
          ArabelleÄi hâlâ deÄiÅtirebilirsiniz, ancak yanlıÅlıkla
          dosyanın üzerine yazmaktan sizi korur. Dosyanın
          üzerine yazmak istemiyorsanız, Ex komutuna bir ünlem imi
          ekleyin, örn. ":w!". -R seçeneÄi aynı zamanda -n
          seçeneÄini de uygular (yukarıda bakın). ´readonly'
          seçeneÄi ":set noro" ile sıfırlanabilir. Ek bilgi
          için: ":help 'readonly'".

    -r     Takas dosyalarını içerdikleri kurtarma bilgilerini
          gösterecek biçimde listeler.

    -r {dosya} Kurtarma kipi. ÃökmüŠbir düzenleme oturumunu takas
          dosyasını kullanarak kurtarır. Takas dosyası dosya ile
          aynı ada iye olup sonuna ".swp" eklenmiÅtir. Ek bilgi
          için: ":help recovery".

    -s     Sessiz kip. Yalnızca "Ex" olarak baÅlatıldıÄında veya
          "-e" seçeneÄi "-s" seçeneÄinden önce verildiÄinde
          çalıÅır.

    -s {betikgir}
          {betikgir} betik dosyası okunur. Dosyadaki karakterler
          onları siz girmiÅsiniz gibi kabul edilir. Aynısı
          ":source! {betikgir}" komutu ile de gerçekleÅtirilebilir.
          EÄer dosyanın sonuna düzenleyici çıkmadan önce
          gelinirse, sonraki karakterler klavyeden okunur.

    -T {uçbirim}
          Vim'e kullandıÄınız uçbirimin adını söyler.
          Yalnızca kendiliÄinden okunamazsa gereklidir. Vim'in
          tanıdıÄı bir uçbirim olmalıdır veya termcap veya
          terminfo dosyasında tanımlı olmalıdır.

    -u {vimrc} İlklendirme için {vimrc} dosyasındaki komutları kullan.
          DiÄer tüm ilklendirmeler atlanır. Bunu özel türde
          dosyaları düzenlemek için kullanın. Dosya adı olarak
          "NONE" verilirse tüm özelleÅtirmeler atlanır. Ek bilgi
          için vim içinde ":help initialization" bölümüne
          bakın.

    -U {gvimrc} Grafik arabirim ilklendirmesi için {gvimrc} dosyasındaki
          komutlara bakın. DiÄer tüm grafik arabirim
          ilklendirmeleri atlanır. Dosya adı olarak "NONE"
          verilirse tüm özelleÅtirmeler atlanır. Ek bilgi için
          vim içinde ":help gui-init" bölümüne bakın.

    -V[N]    Sözlü anlatım. Hangi dosyaların kaynak alındıÄını
          ve viminfo dosyasından nelerin okunduÄunu yazdırır.
          'verbose' için isteÄe baÄlı N seçeneÄi kullanılabilir.
          Ãntanımlı sayı 10'dur.

    -v     Vim'i "vi" yazarak baÅlatırmıŠgibi Vi kipinde baÅlatır.
          Bu yalnızca çalıÅtırılabilir "ex" olduÄunda bir iÅe
          yarar.

    -w {betikçık}
          GirdiÄiniz tüm karakterler siz Vim'den çıkana deÄin
          {betikçık} dosyasında saklanır. Bu "vim -s" veya
          ":source" komutu ile kullanılacak bir betik yaratmaya
          yarar. EÄer {betikçık} dosyası varsa karakterler
          dosyaya eklenir.

    -W {betikçık}
          -w gibi, ancak var olan bir dosyanın üzerine yazar.

    -x     Dosya yazarken Åifreleme kullanır. Bir Åifre girmeniz
          istenecektir.

    -X     X sunucusuna baÄlanmaz. Vim'in uçbirimde baÅlama
          süresini azaltır ancak pencere baÅlıÄı ve pano
          kullanılamaz.

    -y     Vim'i "evim" veya "eview" yazarak baÅlatırmıŠgibi kolay
          kipte baÅlatır. Vim'i diÄer tıkla ve yaz
          düzenleyicileri gibi çalıÅtırır.

    -Z     Kısıtlı kip. Program "r" yazarak baÅlatılmıŠgibi
          davranır.

    --     Seçeneklerin bittiÄini belirtir. Bundan sonraki
          deÄiÅkenler artık bir dosya adı olarak iÅletilir. Aynı
          zamanda '-' ile baÅlayan bir dosyayı tanıtmak için de
          kullanılabilir.

    --echo-wid Yalnızca GTK grafik arabirimi: Pencere numarasını
          stdout'a yankıla.

    --help   Yardım iletisini yazdırır ve çıkar, "-h" gibi.

    --literal  Dosya adı deÄiÅkenlerini gerçek anlamda iÅlet, joker
          karakterlerini geniÅletme. Bunun kabuÄun karakterleri
          kendiliÄinden geniÅlettiÄi Unix'te bir etkisi
          bulunmamaktadır.

    --noplugin Eklentileri yükleme. "-u NONE" da aynı iÅlevi görür.

    --remote  Bir Vim sunucusuna baÄlan ve geri kalan deÄiÅkenlerde
          belirtilen dosyaları düzenle. EÄer bir sunucu bulunamazsa
          bir uyarı verilir ve dosyalar Åu anki Vim'de düzenlenir.

    --remote-expr {ifade}
          Bir Vim sunucusuna baÄlan ve {ifade}'yi deÄerlendirip
          sonucu stdout'a yazdır.

    --remote-send {anahtarlar}
          Bir Vim sunucusuna baÄlan ve ona {anahtarlar} gönder.

    --remote-silent
          --remote gibi, ancak bir sunucu bulunamazsa uyarı vermez.

    --remote-wait
          --remote gibi, ancak Vim dosyalar düzenlenene kadar
          çıkmaz.

    --remote-wait-silent
          --remote-wait gibi, ancak bir sunucu bulunamazsa uyarı
          vermez.

    --serverlist
          Bulunabilecek bütün Vim sunucularını listeler.

    --servername {ad}
          {ad}'ı bir sunucu adı olarak kullanır. Bir --remote
          deÄiÅkeni ve baÄlanacaÄı sunucunun adı ile
          kullanılmadıÄı sürece Åu anki Vim için kullanılır.

    --socketid {id}
          Yalnızca GTK grafik arabirimi: GtkPlug mekanizmasını
          kullanarak gvim'i baÅka bir pencerede çalıÅtır.

    --version  Sürüm bilgisini yazdırır ve çıkar.

ÃEVRÄ°MÄ°ÃÄ° YARDIM
    Vim içinde ":help" yazarak baÅlayın. Belirli bir konu üzerine
    yardım almak için ":help subject" yazın. ÃrneÄin: "ZZ" komutu
    üzerine bilgi almak için ":help ZZ" yazın. <Tab> ve CTRL-D
    kullanarak konuları tamamlayın (":help cmdline-completion"). Bir
    konumdan diÄerini atlamak için etiketler mevcuttur (bir tür köprü
    gibi), ek bilgi için ":help"). Tüm belgelendirmeyi bu biçimde
    okuyabilirsiniz, örneÄin: ":help syntax.txt". ":help syntax.txt".

DOSYALAR
    /usr/share/vim/vim82/doc/*.txt
           Vim belgelendirme dosyaları. Tüm listeyi görmek
           için ":help doc-file-list" yazın.

    /usr/share/vim/vim82/doc/tags
           Belgelendirme içinde veri bulmak için kullanılan
           etiketler dosyası.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/syntax.vim
           Sistem geneli sözdizim ilklendirmeleri.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/*.vim
           Programlama dilleri için sözdizim dosyaları.

    /etc/vimrc   Sistem geneli Vim ilklendirmeleri.

    ~/.vimrc    Sizin kiÅisel Vim ilklendirmeleriniz.

    /etc/gvimrc  Sistem geneli gvim ilklendirmeleri.

    ~/.gvimrc   Sizin kiÅisel gvim ilklendirmeleriniz.

    /usr/share/vim/vim82/optwin.vim
           ":options" komutu için kullanılan betik, görsel
           seçenek ayarları.

    /usr/share/vim/vim82/menu.vim
           gvim için sistem geneli menü ilklendirmeleri.

    /usr/share/vim/vim82/bugreport.vim
           Hata raporu oluÅturmak için kullanılan betik. Ek bilgi
           için: ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim82/filetype.vim
           Dosya türünü adından tanıyan betik. Ek bilgi için:
           ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/scripts.vim
           Dosya türünü içeriÄinden tanıyan betik. Ek bilgi
           için: ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/print/*.ps
           PostScript yazdırması için kullanılan dosyalar.

    En güncel bilgiler için VİM ana sayfasını ziyaret edin:
    <URL:http://www.vim.org/>

AYRICA BAKINIZ
    vimtutor(1)

YAZAR
    Vim'in büyük çoÄunluÄu Bram Moolenaar tarafından baÅkalarının
    kayda deÄer yardımlarıyla yazılmıÅtır. Ek bilgi için Vim içinde
    ":help credits" yazın.
    Vim Stevie tabanlıdır, yazarları: Tim Thompson, Tony Andrews ve G.R.
    (Fred) Walter. Orijinal koddan geriye pek bir Åey kalmadıÄını
    söylemek yanlıŠolmaz.

HATALAR
    Bilinen hataların bir listesi için ":help todo" yazın.

    Unutmayın ki, baÅkaları tarafından hata olarak deÄerlendirilebilecek
    konuların bir çoÄu Vi'nin davranıÅlarına sadık kalınması
    nedeniyle vardır. Yine de bazı Åeylerin "Vi bunu deÄiÅik biçimde
    yapıyor" diye hata olabileceÄini düÅünüyorsanız, "vi_diff.txt"
    dosyasını dikkatle okuyun (veya Vim içinde :help vi_diff.txt yazın.
    Ek olarak 'compatible' ve 'cpoptions' seçeneklerine de bakabilirsiniz.                 11 Nisan 2006             VIM(1)