vimdiff

VIMDIFF(1)         General Commands Manual         VIMDIFF(1)NAZWA
    vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz
    różnice

SYNOPSIS
    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]

    gvimdiff

OPIS
    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami), każdy z
    nich we wÅasnym oknie. Różnice miÄdzy plikami zostanÄ podÅwietlone.
    Jest to dobry sposób by przeanalizowaÄ różnice i przenieÅÄ zmiany z
    jednej wersji pliku do innej.

    Zobacz vim(1) by poznaÄ wiÄcej szczegóÅów o samym Vimie.

    Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (jeÅli
    dostÄpne).

    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
    podÅwietlenie różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostanÄ ustawione by tekst siÄ wygodnie
    przeglÄdaÅo.
    Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na "diff", dziÄki czemu
    niezmienione linie zostanÄ zwiniÄte. 'foldcolumn' bÄdzie równe 2 aby
    Åatwo wyszukiwaÄ, otwieraÄ i zamykaÄ zwiniÄcia.

OPCJE
    Pionowy podziaŠzostanie użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto
    opcji "-O". Aby uzyskaÄ poziomy podziaÅ użyj opcji "-o".

    Aby poznaÄ inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKŻE
    vim(1)

AUTOR
    WiÄkszoÅÄ Vima zostaÅa napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy
    wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.                 2001 Mar 30            VIMDIFF(1)