vimdiff


vimdiff − edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie
i zobacz różnice


vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]

   gvimdiff

Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami),
każdy z nich we wÅasnym oknie. Różnice miÄdzy plikami
zostanÄ podÅwietlone. Jest to dobry sposób by
przeanalizowaÄ różnice i przenieÅÄ zmiany z jednej wersji
pliku do innej.

   Zobacz vim(1) by poznaÄ wiÄcej szczegóÅów o samym
Vimie.

   Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione
GUI (jeÅli dostÄpne).

   W każdym oknie zostanie ustawiona opcja ’diff’, która
spowoduje podÅwietlenie różnic.
Opcje ’wrap’ i ’scrollbind’ zostanÄ ustawione by tekst siÄ
wygodnie przeglÄdaÅo.
Opcja ’foldmethod’ zostanie ustawiona na "diff", dziÄki
czemu niezmienione linie zostanÄ zwiniÄte. ’foldcolumn’
bÄdzie równe 2 aby Åatwo wyszukiwaÄ, otwieraÄ i zamykaÄ
zwiniÄcia.

Pionowy podziaŠzostanie użyty do wyrównania linii, tak
jakby użyto opcji "−O". Aby uzyskaÄ poziomy podziaÅ użyj
opcji "−o".

   Aby poznaÄ inne opcje zobacz vim(1).

vim(1)

WiÄkszoÅÄ Vima zostaÅa napisana przez Brama Moolenaara przy
pomocy wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.