vprintf

PRINTF(3)        Linux Programmeurs Handleiding        PRINTF(3)NAAM
    printf, fprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vsprintf,
    vsnprintf - geformateerde uitvoer conversie

SAMENVATTING
    #include <stdio.h>

    int printf(const char *format, ...);
    int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sprintf(char *str, const char *format, ...);
    int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);

    #include <stdarg.h>

    int vprintf(const char *format, va_list ap);
    int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);
    int vsprintf(char *str, const char *format, va_list ap);
    int vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list ap);

BESCHRIJVING
    De functies in de printf familie produceren uitvoer volgens een format
    zoals onder beschreven. De functies printf en vprintf schrijven uitvoer
    naar stdout, de standaard uitvoer stroom; fprintf en vfprintf schrijven
    uitvoer naar de gegeven uitvoer stroom; sprintf, snprintf, vsprintf en
    vsnprintf schrijven naar de karakter string str.

    De functies vprintf, vfprintf, vsprintf, vsnprintf zijn vergelijkbaar
    met respectievelijk de functies printf, fprintf, sprintf, snprintf; het
    verschil is dat ze worden aangeroepen met een va_list inplaats van een
    variabel aantal argumenten. Deze functies roepen de va_end macro niet
    aan. Daarom is de waarde van ap ongedefinieerd na de aanroep. De
    toepassing zou naderhand zelf va_end(ap) moeten aanroepen.

    Deze acht functies schrijven de uitvoer onder controle van een format
    string, die specificeerd hoe opeenvolgende argumenten worden omgezet
    voor uitvoer. Deze argumenten kunnen ook via de mogelijkheden van
    stdarg(3) om argumenten van variable lengte te geven, meegegeven zijn.

  Teruggeef Waarde
    Deze functies geven het aantal afgedrukte karakters terug (de
    afsluitende `\0', gebruikt om de uitvoer van strings te beëindigen,
    wordt niet meegeteld). snprintf En vsnprintf schrijven niet meer dan
    size bytes (inclusief de afsluitende `\0'), en geven -1 terug als de
    uitvoer werd afgekapt door deze limiet. (Zo was het tot glibc 2.0.6.
    Sinds glibc 2.1 volgen deze functies de C99 standaard en geven ze het
    aantal karakters (exclusief de afsluitende `\0') dat geschreven zou
    zijn naar de uiteindelijke string als genoeg ruimte voorhanden was
    geweest.)

  Vorm van de formatstring
    De formatstring is een karakterstring, beginnend en eindigend in zijn
    initiële "shift state", als die er is. De vormstring bestaat uit nul
    of meer aanwijzingen: normale karakters (niet %), die onveranderd naar
    de uitvoer stroom worden gekopiërd; en conversie specificaties, die
    elk zorgen dat nul of meer opeenvolgende argumenten gepakt worden. Elke
    conversie specificatie wordt begonnen met het karakter %, en eindigt
    met een conversie specificatie. Daar tussenin mogen (in deze volgorde)
    nul of meer vlaggen aanwezig zijn, een optionele minimum veldbreedte,
    een optionele precisie en een optionele lengte aanpasser.

    De argumenten moeten correct overeenkomen (na type promotie) met de
    conversie specificatie. Standaard worden de argumenten in de gegeven
    volgorde gebruikt, waarbij elke `*' en elke conversie specificatie
    vraagt om het volgende argument (en het is een fout als een onvoldoende
    aantal argumenten zijn gegeven). Men kan ook expliciet opgeven welk
    argument genomen zal worden, op elke plaats waar een argument vereist
    is, door `%m$' te schrijven inplaats van `%' en `*m$' inplaats van `*',
    waar het decimale hele getal m de positie in de argumenten lijst van
    het gewenst argument bepaald, genummerd vanaf 1. Dus,
          printf("%*d", width, num);
    en
          printf("%2$*1$d", width, num);
    zijn gelijk. De tweede stijl laat herhaaldelijke referenties naar
    hetzelfde argument toe. De C99 standaard specificeert de `$' stijl
    niet; die komt van de Single Unix Specification. Als de `$' stijl
    wordt gebruikt, dan moet die gebruikt worden voor alle conversies die
    een argument meekrijgen en alle breedte en precisie argumenten. De
    stijl mag echter gemengd worden met `%%' vormen die geen argument
    gebruiken. Er mogen geen gaten zitten in de nummering van de
    argumenten die met `$' gespecificeerd worden; bijvoorbeeld, als
    argumenten 1 en 3 gespecificeerd zijn, dan moet ook argument 2 ergens
    in de formatstring gespecificeerd zijn.

    Voor sommige numerieke conversies wordt een breuk-karakter (`decimale
    komma') of duizendtallen-scheidingskarakter gebruikt. Het feitelijk
    gebruikte karakter hangt af van het LC_NUMERIC deel van de
    `localiteit'. De POSIX localiteit gebruikt `.' als breuk-karakter, en
    heeft geen duizendtallen-scheidingskarakter. Dus:
          printf("%'.2f", 1234567.89);
    resulteert in `1234567.89' in de POSIX localiteit, in `1234567,89' in
    de nl_NL localiteit, en in `1.234.567,89' in de da_DK localiteit.

  De vlag karakters
    Het karakter % wordt gevolgd door nul of meer van de volgende vlaggen:

    #   De waarde moet omgezet worden naar een ``alternatieve vorm''.
       Voor o conversies betekent dat dat het eerste karakter van de
       uitvoerstring nul wordt (door een 0 ervoor te zetten als het
       niet al nul was). Voor x en X conversies, heeft een niet-nul
       resultaat de string `0x' (`0X' voor X conversies) ervoor gezet.
       Voor a, A, e, E, f, g, en G omzettingen zal het resultaat altijd
       een decimale punt hebben, zelfs als er geen cijfers op volgen
       (gewoonlijk verschijnt een decimale punt alleen in de resultaten
       van deze conversies als er een cijfer op volgt). Voor g en G
       conversies worden nakomende nullen niet verwijderd van het
       resultaat, wat anders wel het geval zou zijn. Voor andere
       omzettingen is het resultaat onbepaald.

    0   De waarde moet met nullen aangevuld worden. Voor d, i, o, u, x,
       X, a, A, e, E, f, F, g, en G omzettingen wordt de geconverteerde
       waarde links met nullen aangevuld, in plaats van met witruimte.
       Als de 0 en - vlaggen allebei gezet zijn, dan wordt de 0 vlag
       genegeerd. Als een precisie gegeven is met een numerieke
       omzetting (d, i, o, u, x, en X), dan wordt de 0 vlag genegeerd.
       Voor andere conversies is het gedrag onbepaald.

    -   De geconverteerde waarde wordt links uitgelijnd op de veldgrens.
       (Normaal wordt rechts uitgelijnd.) De geconverteerde waarde
       wordt aan de rechterkant aangevuld met witruimte, in plaats van
       links met witruimte of nullen (dit geldt niet voor n
       conversies). Een - heeft voorrang op een 0 als beide gegeven
       zijn.

    ´ ´  (een spatie) Een spatie gaat vooraf aan een positief getal (of
       lege string) dat gegeven wordt na een conversie met teken.

    +   Een teken (+ of -) wordt altijd geplaatst voor een getal dat
       door een conversie met teken gegeven wordt. Normaal gesproken
       wordt een teken alleen gebruikt voor negatieve getallen. Een +
       heeft voorrang op een spatie als beiden gebruikt worden.

    De vijf vlagkarakters boven zijn gedefinieerd in de C standaard. De
    SUSv2 standaard geeft nog één extra vlagkarakter.

    '   Voor decimale conversie (i, d, u, f, F, g, G) moet de uitvoer
       gegroepeerd worden met duizendtallen scheidingstekens, als de
       localiteit die opgeeft. Merk op dat veel versies van gcc deze
       optie niet kunnen lezen, en een waarschuwing zullen geven.
       SUSv2 geeft %'F niet.

    glibc 2.2 geeft nog een vlagkarakter.

    I   Voor decimale integer conversie (i, d, u) gebruikt de uitvoer de
       alternatieve uitvoer cijfers van de localiteit, als die er is
       (bijvoorbeeld arabische cijfers). Echter, er zijn geen
       localiteit definities met zulke outdigits meegegeven.

  De veldbreedte
    Een optionele decimale cijfer string (met het eerste cijfer niet-nul)
    dat een minimale veldbreedte opgeeft. Als de geconverteerde waarde
    minder karakters dan de veldbreedte heeft, dan wordt die links
    aangevuld met spaties (of rechts, als de links-uitlijnen vlag gegeven
    is). In plaats van een decimale cijfer string kan men ook `*' of `*m$'
    schrijven (voor een decimale integer m) op aan te geven dat de
    veldbreedte gegeven is in het volgende argument, of in het m-de
    argument, respectievelijk, dat van type int moet zijn. Een negatieve
    veldbreedte wordt gelezen als een `-' vlag, gevolgd door een positieve
    veldbreedte. In geen geval leidt een niet-bestaande of kleine
    veldbreedte tot afkappen van een veld; als het resultaat van een
    conversie breder is dan de veldbreedte, dan wordt het veld breder
    gemaakt om het resultaat te kunnen bevatten.

  De precisie
    Een optionele precisie, in de vorm van een punt (`.') gevolgd door een
    optionele decimale cijferstring. In plaats van een decimale
    cijferstring kan men `*' of `*m$' schrijven (waarbij m een decimale
    integer is) om aan te geven dat de precisie gegeven is in
    respectievelijk het volgende argument of het m-de argument, wat van
    type int moet zijn. Als de precisie gegeven is als slechts `.', of als
    de precisie negatief is, dan wordt dit gelezen als precisie nul. Dit
    geeft het minimum aantal cijfers dat voor d, i, o, u, x, en X
    conversies moet voorkomen, het aantal cijfers dat na het radix karakter
    moet voorkomen voor a, A, e, E, f, en F conversies, het maximum aantal
    significante cijfers voor g en G conversies, of het maximum aantal
    karakters dat afgedrukt moet worden van een string voor s en S
    conversies.

  De lengteaanpasser
    Met `integer conversie' wordt hier d, i, o, u, x, of X conversie
    bedoeld.

    hh   Een volgende integer conversie correspondeert met een signed
       char of unsigned char argument, of een volgende n conversie
       correspondeert met een pointer naar een signed char argument.

    h   Een volgende integer conversie correspondeert met een short int
       of unsigned short int argument, of een volgende n conversie
       correspondeert met een pointer naar een short int argument.

    l   (el) Een volgende integer conversie correspondeert met een long
       int of unsigned long int argument, of een volgende n conversie
       correspondeert met een pointer naar een long int argument, of
       een volgende c conversie correspondeert met een wint_t argument,
       of een volgende s conversie correspondeert met een pointer naar
       een wchar_t argument.

    ll   (el-el). Een volgende integer conversie correspondeert met een
       long long int of unsigned long long int argument, of een
       volgende n conversie correspondeert met een pointer naar een
       long long int argument.

    L   Een volgende a, A, e, E, f, F, g, of G conversie correspondeert
       met een long double argument. (%LF wordt toegestaan door C99,
       maar niet door SUSv2.)

    q   (`quad'. Alleen bij BSD 4.4 en Linux libc5 . Niet gebruiken.)
       Dit is een synoniem voor ll.

    j   Een volgende integer conversie correspondeert met een intmax_t
       of uintmax_t argument.

    z   Een volgende integer conversie correspondeert met een size_t of
       ssize_t argument. (Linux libc5 heeft Z met deze betekenis. Niet
       gebruiken.)

    t   Een volgende integer conversie correspondeert met een ptrdiff_t
       argument.

    SUSv2 kent alleen de lengte aanpassers h (in hd, hi, ho, hx, hX, hn) en
    l (in ld, li, lo, lx, lX, ln, lc, ls) en L (in Le, LE, Lf, Lg, LG).


  De conversie specificator
    Een karakter dat aangeeft welk type van conversie moet worden
    toegepast. De conversie specificatoren en hun betekenis zijn:

    d,i  Het int argument wordt geconverteerd naar decimale notatie met
       teken. De precisie, als die er is, geeft het minimum aantal
       cijfers dat moet voorkomen; als de geconverteerde waarde minder
       cijfers nodig heeft, dan wordt het links met nullen aangevuld.
       De standaard precisie is 1. Als 0 wordt afgedrukt met een
       expliciete precisie 0, dan is de uitvoer leeg.

    o,u,x,X
       Het unsigned int argument wordt geconverteerd naar octaal zonder
       teken. (u), of hexadecimaal zonder teken (x en X) notatie. De
       letters abcdef worden gebruikt voor x conversies; de letters
       ABCDEF worden gebruikt voor X conversies. De precisie, als die
       er is, geeft het minimum aantal cijfers dat voor moet komen; als
       de geconverteerde waarde minder cijfers nodig heeft, dan wordt
       het links met nullen aangevuld. De standaard precisie is 1.
       Als 0 wordt afgedrukt met een expliciete precisie 0, dan is de
       uitvoer leeg.

    e,E  Het double argument wordt afgerond en geconverteert in de stijl
       [-]d.ddde±dd waar er één cijfer voor het decimale-punt
       karakter is, en het aantal cijfers erna gelijk is aan de
       precisie; als de precisie ontbreekt, dan wordt die als 6
       genomen; als de precisie nul is, dan verschijnt er geen
       decimale-punt karakter. Een E conversie gebruikt de letter E
       (in plaats van e) om de exponent aan te geven. De exponent
       bevat altijd ten minste twee cijfers; als de waarde nul is, dan
       is de exponent 00.

    f,F  Het double argument wordt afgerond en geconverteerd naar
       decimale notatie in de stijl [-]ddd.ddd, waar het aantal cijfers
       na het decimale-punt karakter gelijk is aan de precisie
       specificatie. Als de precisie ontbreekt, dan wordt die als 6
       genomen; als de precisie expliciet nul is, dan verschijnt er
       geen decimale-punt karakter. Als er een decimale punt
       verschijnt, dan komt er tenminste één cijfer vóór.

       (SUSv2 kent geen F en zegt dat karakterstring representaties
       voor oneindig en NaN beschikbaar zouden kunnen komen. De C99
       standaard specificeert `[-]inf' of `[-]infinity' voor oneindig,
       en een string, beginnend met `nan' voor NaN, in het geval van f
       conversie, en `[-]INF' of `[-]INFINITY' of `NAN*' in het geval
       van F conversie.)

    g,G  Het double argument wordt geconverteerd in stijl f of e (of F of
       E voor G conversies). De precisie specificeert het aantal
       significante cijfers. Als de precisie ontbreekt, dat worden 6
       cijfers gegeven; als de precisie nul is, dan wordt het behandeld
       als 1. Stijl e wordt gebruikt als de exponent van de conversie
       minder dan -4 is of groter dan of gelijk aan de precisie.
       Nullen aan het eind worden verwijderd van het fractionele deel
       van het resultaat; een decimale punt verschijnt alleen als die
       gevolgd wordt door ten minste één cijfer.

    a,A  (C99; niet in SUSv2) Voor a conversie, wordt het double argument
       geconverteerd naar hexadecimale notatie (gebruikmakend van de
       letters abcdef) in de stijl [-]0xh.hhhhp±d; voor A conversie
       wordt de prefix 0X, de letters ABCDEF, en de exponent scheider P
       gebruikt. Er is één hexadecimaal cijfer voor de decimale
       punt, en het aantal cijfers erna is gelijk aan de precisie. De
       standaard precisie is genoeg voor een exacte representatie van
       de waarde als een exacte binaire representatie bestaat;
       anderzijds is die groot genoeg om waarden van type double te
       kunnen onderscheiden. Het cijfer voor de decimale punt is
       onbepaald voor niet-genormaliseerde getallen, en niet-nul maar
       verder onbepaald voor genormaliseerde getallen.

    c   Als er geen l aanpasser is, dan wordt het int argument
       geconverteerd naar een unsigned char; het resulterende karakter
       wordt dan geschreven. Als er een l aanpasser is, dan wordt het
       wint_t (breed karakter) argument geconverteerd naar een
       multibyte rij door een aanroep van de wcrtomb functie, met een
       conversie status in de initiële status; de resulterende byte
       wordt dan geschreven.

    s   Als er geen l aanpasser is: Het const char * argument wordt
       aangenomen een pointer naar een rij van karaktertype (pointer
       naar een string) te zijn. Karakters van de rij worden
       geschreven tot aan (en zonder) een afsluitend NUL karakter; als
       een precisie gegeven is, dan worden er niet meer dan het
       aangegeven getal geschreven. Als een precisie gegeven is, dan
       hoeft er geen null karakter te zijn; als de precisie niet
       gegeven is, of groter is dan de maat van de rij, dan moet de rij
       een afsluitend NUL karakter bevatten.

       Als er een l aanpasser is: Van het const wchar_t * wordt
       aangenomen dat het een pointer naar een rij van brede karakters
       is. Brede karakters van de rij worden geconverteerd naar
       multibyte karakters (ieder door een aanroep van de wcrtomb
       functie, met een conversie status beginnend in de initiële
       status vóór het eerste brede karakter), tot aan en met een
       afsluitend null breed karakter. De resulterende multibyte
       karakters worden geschreven tot aan (en zonder) de afsluitende
       null byte. Als een precisie gegeven is, dan worden niet meer
       bytes dan het aangegeven getal geschreven; echter, er worden
       geen gedeeltelijke multibyte karakters geschreven. Merk op dat
       de precisie het aantal geschreven bytes bepaald, niet het aantal
       brede karakters of screen positions. De rij moet een afsluitend
       null breed karakter bevatten, tenzij een precisie gegeven is, en
       de rij zo klein is dat het aantal geschreven bytes er voorbij
       gaat voordat het einde van de rij bereikt is.

    C   (Niet in C99, wel in SUSv2.) Synoniem voor lc. Niet gebruiken.

    ls .  Niet gebruiken.

    p   Het void * pointer argument is afgedrukt in hexadecimaal (net
       als bij %#x of %#lx).

    n   Het aantal karakters tot nog toe geschreven wordt opgeslagen in
       de integer aangegeven door het int * (of variant) pointer
       argument. Er wordt geen argument geconverteerd.

    %   Een `%' wordt geschreven. Er wordt geen argument geconverteerd.
       De volledige conversie specificatie is `%%'.

VOORBEELDEN
    Om pi af te drukken in vijf decimalen:
       #include <math.h>
       #include <stdio.h>
       fprintf(stdout, "pi = %.5f\n", 4 * atan(1.0));

    Om een datum en tijd in de vorm `Sunday, July 3, 10:02', waar weekday
    en maand pointers naar strings zijn:
       #include <stdio.h>
       fprintf(stdout, "%s, %s %d, %.2d:%.2d\n",
           weekday, month, day, hour, min);

    In veel landen wordt de dag-maand-jaar volgorde gebruikt. Daarom moet
    een geinternationaliseerde versie de argumenten af kunnen drukken in
    een volgorde die gespecificeerd wordt door het format:
       #include <stdio.h>
       fprintf(stdout, format,
           weekday, month, day, hour, min);
    waar format afhangt van localiteit, en de argumenten zou kunnen
    permuteren. Met de waarde
       "%1$s, %3$d. %2$s, %4$d:%5$.2d\n"
    zou men `Sonntag, 3. Juli, 10:02' kunnen krijgen.

    Om een voldoende grote string te alloceren en ernaar af te drukken
    (correcte code voor zowel glibc 2.0 als glibc 2.1):
       #include <stdio.h>
       #include <stdlib.h>
       #include <stdarg.h>
       char *
       make_message(const char *fmt, ...) {
         /* Guess we need no more than 100 bytes. */
         int n, size = 100;
         char *p;
         va_list ap;
         if ((p = malloc (size)) == NULL)
          return NULL;
         while (1) {
          /* Try to print in the allocated space. */
          va_start(ap, fmt);
          n = vsnprintf (p, size, fmt, ap);
          va_end(ap);
          /* If that worked, return the string. */
          if (n > -1 && n < size)
            return p;
          /* Else try again with more space. */
          if (n > -1)  /* glibc 2.1 */
            size = n+1; /* precisely what is needed */
          else      /* glibc 2.0 */
            size *= 2; /* twice the old size */
          if ((p = realloc (p, size)) == NULL)
            return NULL;
         }
       }


ZIE OOK
    printf(1), wcrtomb(3), wprintf(3), scanf(3), locale(5)
VOLDOET AAN
    De fprintf, printf, sprintf, vprintf, vfprintf, en vsprintf functies
    voldoen aan de ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'') en ISO/IEC 9899:1999
    (``ISO C99'') standaarden. De snprintf en vsnprintf functies voldoen
    aan ISO/IEC 9899:1999.

    Wat betreft de teruggeef waarde van snprintf spreken SUSv9 en C99
    elkaar tegen: als snprintf aangeroepen wordt met size=0 dan schrijft
    SUSv2 een ongespecificeerde teruggeef waarde kleiner dan 1 voor,
    terwijl C99 in dit geval toestaat dat str NULL is; C99 schrijft als
    teruggeef waarde voor (net als altijd) het aantal karakters dat
    geschreven zou zijn als de uitvoer string groot genoeg zou zijn
    geweest.

    Linux libc4 kent de vijf standaard C vlaggen. Het kent de lengte
    aanpassers h,l,L en de conversies cdeEfFgGinopsuxX, waar F een synoniem
    voor f is. Verder worden D,O,U als synoniemen voor ld,lo,lu
    geaccepteerd. (Dit is een kwalijke zaak, en veroorzaakte later
    ernstige bugs, toen %D niet meer ondersteund werd.) Geen localiteit-
    afhankelijk radix karakter, geen duizendtallen scheider, geen NaN of
    oneindig, geen %m$ en *m$.

    Linux libc5 kent de vijf standaard C vlaggen, en de ' vlag, localiteit,
    %m$ en *m$. Het kent de lengte aanpassers h,l,L,Z,q, maar accepteert L
    en q zowel voor long doubles als voor long integers (dit is een bug).
    De conversie karakters FDOU worden niet langer herkent, maar een nieuw
    conversie karakter m, dat strerror(errno) geeft, is toegevoegd.

    glibc 2.0 voegt conversie karakters C en S toe.

    glibc 2.1 voegt lengte aanpassers hh,j,t,z en conversie karakters a,A
    toe.

    glibc 2.2 voegt het conversie karakter F met C99 semantiek, en het vlag
    karakter I toe.

GESCHIEDENIS
    Unix V7 definieert de drie routines printf, fprintf, sprintf, en heeft
    de vlag -, de breedte of precisie *, de lengte aanpasser l, de
    conversies doxfegcsu, en D,O,U,X als synoniemen voor ld,lo,lu,lx. Dit
    geld ook nog voor BSD 2.9.1, maar BSD 2.10 heeft de vlaggen #, + en
    <spatie>; D,O,U,X worden niet meer genoemd. BSD 2.11 heeft vprintf,
    vfprintf, vsprintf, en waarschuwt D,O,U,X niet meer te gebruiken. BSD
    4.3 Reno heeft de vlag 0, de lengte aanpassers h en L, en de conversies
    n, p, E, G, X (met huidige betekenis) en verklaart D,O,U als verouderd.
    BSD 4.4 indtroduceert de functies snprintf en vsnprintf, en de lengte
    aanpasser q. FreeBSD heeft ook de functies asprintf en vasprintf, die
    een buffer die groot genoeg is voor sprintf alloceren.

BUGS
    Omdat sprintf en vsprintf uitgaan van een willekeurig lange string,
    moeten aanroepers oppassen dat ze niet over de aanwezige ruimte
    heengaan (overflow); het is vaak onmogelijk dit te verzekeren. Merk op
    dat de lengte van de geproduceerde strings locale-afhankelijk en
    moelijk te voorspellen is. Gebruik, in plaats hiervan, snprintf en
    vsnprintf (of asprintf en vasprintf).

    Linux libc4.[45] heeft geen snprintf, maar levert een libbsd die een
    snprintf equivalent aan sprintf bevat, i.e., één die het size
    argument negeert. Daarom leidt het gebruik van snprintf met vroege
    libc4 tot ernstige beveiligingsproblemen.

    Code zoals printf(foo); doet vaak een bug vermoeden, omdat foo een %
    karakter zou kunnen bevatten. Als foo van niet betrouwbare
    gebruikersinvoer komt, dan zou het een %n kunnen bevatten, wat de
    printf naar het geheugen doet schrijven en hiermee een beveiligingslek
    creëert.

    Sommige floating point conversies onder vroege libc4 veroorzaakten
    lekken in het geheugen.Linux Manpage           2000-10-16             PRINTF(3)