vrms-rpm

VRMS-RPM(1)         General Commands Manual        VRMS-RPM(1)NAZWA
    vrms-rpm - raportuj zainstalowane nie-wolne oprogramowanie


SKÅADNIA
    vrms-rpm [OPCJE] ...


OPIS
    Ten program jest klonem oryginalnego programu vrms ("wirtualny Richard
    M. Stallman") dla Debiana, stworzonym w celu udostÄpnienia jego
    funkcjonalnoÅci dla dystrybucji opartych o RPM.

    Program analizuje listÄ obecnie zainstalowanych paczek RPM, po czym
    zgÅasza znalezione wolne oraz nie-wolne paczki na standardowe wyjÅcie.
    Decyzja, czy zaklasyfikowaÄ paczkÄ jako wolnÄ, bÄdź nie-wolnÄ, oparta
    jest o przepisy nt. licencji obowiÄzujÄce w ramach Projektu Fedora.

    Użytkownicy Fedory/CentOS używajÄcy dodatkowych repozytoriów, takich
    jak np. RPM Fusion, mogÄ zauważyÄ, że nie wszystkie paczki pochodzÄce
    z tych źródeÅ oznaczone sÄ jako nie-wolne. Dzieje siÄ tak, ponieważ
    - jak opisano wczeÅniej - klasyfikacja dokonywana jest na podstawie
    licencji paczki. IstniejÄ inne powody, oprócz licencyjnych, dla
    których paczka mogÅa zostaÄ niezaakceptowana do oficjalnego
    repozytorium Fedory/CentOS - jak np. patenty na oprogramowanie czy
    regulacje eksportowe.

    Richard Stallman jest, od wielu lat, najbardziej prominentnÄ i
    najczÄÅciej zabierajÄcÄ gÅos osobÄ w ruchu Wolnego Oprogramowania,
    nieustannie przypominajÄcÄ nam o kwestiach etyki oprogramowania. Jak
    Richard, wierzymy, że użytkownicy powinni mieÄ dostÄp do prostego
    sposobu, aby sprawdziÄ, czy na ich systemach dziaÅa nie-wolne
    oprogramowanie. Ten program jest próbÄ dostarczenia takiego
    mechanizmu.


OPCJE
    --ascii
       WyÅwietl ASCII-art rmsa gdy nie zostanÄ znalezione żadne nie-
       wolne paczki, lub gdy nie-wolne paczki stanowiÄ co najmniej 10%
       caÅoÅci.


    --colour <auto, no, yes>
       Pozwala okreÅliÄ, czy program powinien używaÄ sekwencji
       modyfikujÄcych terminala dla kolorowania tekstu wyjÅciowego.
       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ tej opcji jest 'auto', która powoduje
       użycie kolorowania wyjÅcia podczas zapisu do terminala, lecz
       nie w przypadku zapisu do pliku lub potoku.


    --describe
       Podczas listowania paczek, wyÅwietlaj ich podsumowania (krótkie
       opisy).


    --explain
       Podczas listowania paczek, wyÅwietlaj informacje o licencjach,
       aby uzasadniÄ klasyfikacjÄ do grupy wolnych lub nie-wolnych.


    --help WyÅwietl krótkÄ instrukcjÄ obsÅugi programu i zakoÅcz.


    --image
       Podobnie, jak --ascii, ale wyÅwietla obrazek przy użyciu
       sekwencji modyfikujÄcych kolory terminala oraz póÅ-bloków
       Unikodowych.


    --licence-list <PLIK>
       OkreÅla listÄ dobrych licencji, na podstawie której bÄdÄ
       klasyfikowane paczki. PLIK może byÄ ÅcieżkÄ do pliku na
       dysku, lub jednÄ z wbudowanych list licencji:
       • fedora
       • spdx-fsf-and-osi
       • spdx-fsf-or-osi
       • spdx-only-fsf
       • spdx-only-osi
       • suse
       • tweaked
       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ tej opcji jest "tweaked".


    --list <none, free, nonfree, all>
       Oprócz wypisania ÅÄcznej liczby wolnych oraz nie-wolnych
       paczek, wylistuj paczki nazwami. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ tej opcji
       jest "nonfree".


    --version
       WyÅwietl informacjÄ o wersji programu i zakoÅcz.


ZOBACZ TAKŻE
    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Main#Good_Licenses
       Strona wiki Fedora Project opisujÄca akceptowane licencje
       oprogramowania.


    https://spdx.org/licenses/
       Lista licencji SPDX - próba ustandaryzowania identyfikatorów
       licencji.


LICENCJA
    Ten program jest dostÄpny na zasadach GNU General Public License,
    wersji 3, opublikowanej przez Free Software Foundation.


AUTOR
    Program napisany na poczÄtku 2017 roku przez suve.                                  VRMS-RPM(1)