vrms-rpm

VRMS-RPM(1)         General Commands Manual        VRMS-RPM(1)NAME
    vrms-rpm - zobrazit seznam nainstalovaného nesvobodného softwaru


SYNOPSIS
    vrms-rpm [MOŽNOSTI] ...


DESCRIPTION
    Tento program je klonem originálu vrms ("virtual Richard M.
    Stallman"), programu pro Debian GNU/Linux, vytvoÅený za úÄelem
    pÅenesenà tohoto brilantnÃho nápadu na GNU/Linux distribuce založené
    na RPM.

    Tento program analyzuje seznam aktuálnÄ nainstalovaných RPM balÃÄků
    a vypÃÅ¡e nalezené nesvobodné balÃÄky do stdout. RozhodnutÃ, jestli
    klasifikovat balÃÄek jako svobodný nebo nesvobodný je provedeno na
    základÄ Fedora Project licensing guidelines.

    Uživatelé dodateÄných repozitáÅů Fedora / CentOS, jako napÅÃklad
    RPM Fusion si mohou vÅ¡imnout, že ne vÅ¡echny balÃÄky pocházejÃcà z
    neoficiálnÃch repozitáÅů jsou oznaÄeny jako nesvobodné. Je to
    způsobeno tÃm, že rozhodnutà je provedeno na základÄ licence balÃ‐
    Äku. KromÄ licence existujà různé dalÅ¡Ã důvody proÄ nemusà být
    balÃÄek akceptován v oficiálnÃm Fedora / CentOS repozitáÅi - napÅÃ‐
    klad patenty nebo exportnà omezenÃ.

    Richard Stallman je již mnoho let nejvýraznÄjÅ¡Ã osobnostà hnutà Free
    Software a neustále nám pÅipomÃná otázky softwarové etiky.
    PodobnÄ jako Richard vÄÅÃme, že uživatelé majà mÃt jednoduchý
    způsob, jak zjistit jestli použÃvajà na svých poÄÃtaÄÃch nesvobodný
    software. Tento program je snahou tuto potÅebu naplnit.


MOŽNOSTI
    --ascii
       Zobrazit rms ASCII-art pokud nejsou nalezeny nesvobodn̩ bal̀ky
       nebo pokud je nesvobodných balÃÄků vÃce než 10%.


    --colour <auto, no, yes>
       UrÄuje, jestli použÃt terminálové escape sekvence pro
       obarvenà výstupu. Výchozà nastavenà je 'auto', což znamená
       že barvy budou použity pÅi výstupu na terminál, ale nikoli
       pÅi výstupu do souboru nebo roury.


    --describe
       PÅi výpisu balÃÄků pÅidat sumáÅe (krátké popisky).


    --explain
       PÅi výpisu balÃÄků zobrazit jejich licence pro objasnÄnÃ
       zaÅazenà mezi svobodné a nesvobodné.


    --help Zobrazit struÄnou nápovÄdu a skonÄit.


    --image
       Podobné jako --ascii, ale zobrazuje obrázek prostÅednictvÃm
       znaků Unicode a 256-barevných terminálových escape kódů.


    --licence-list <FILE>
       UrÄuje který seznam povolených licencà se má použÃt. FILE
       může být cesta k souboru na disku nebo jeden z vestavÄných
       seznamů:"
       • fedora
       • spdx-fsf-and-osi
       • spdx-fsf-or-osi
       • spdx-only-fsf
       • spdx-only-osi
       • suse
       • tweaked
       Výchozà hodnota je "tweaked".


    --list <none, free, nonfree, all>
       KromÄ poÄtu svobodných a nesvobodných balÃkÄů vypÃÅ¡e také
       názvy. Výchozà hodnota je "nonfree".


    --version
       Zobrazit informace o verzi a skonÄit.


DALÅ Ã ZDROJE
    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Main#Good_Licenses
       Wiki stránka projektu The Fedora Project o pÅijÃmaných
       softwarových licencÃch.


    https://vrms.alioth.debian.org/
       Domácà stánka programu vrms.


LICENCE
    Tento program jako takový je dostupný pod licencà GNU General Public
    License, verze 3, jak ji publikovala the Free Software Foundation.


AUTOR
    Napsal suve zaÄátkem roku 2017.                 2018-05-18            VRMS-RPM(1)