vsprintf

PRINTF(3)        Linux Programmeurs Handleiding        PRINTF(3)NAAM
    printf, fprintf, dprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vdprintf,
    vsprintf, vsnprintf - geformateerde uitvoer conversie

SAMENVATTING
    #include <stdio.h>

    int printf(const char *restrict format, ...);
    int fprintf(FILE *restrict stream,
          const char *restrict format, ...);
    int dprintf(int fd,
          const char *restrict format, ...);
    int sprintf(char *restrict str,
          const char *restrict format, ...);
    int snprintf(char *restrict str, size_t size,
          const char *restrict format, ...);

    #include <stdarg.h>

    int vprintf(const char *restrict format, va_list ap);
    int vfprintf(FILE *restrict stream,
          const char *restrict format, va_list ap);
    int vdprintf(int fd,
          const char *restrict format, va_list ap);
    int vsprintf(char *restrict str,
          const char *restrict format, va_list ap);
    int vsnprintf(char *restrict str, size_t size,
          const char *restrict format, va_list ap);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    snprintf(), vsnprintf():
      _XOPEN_SOURCE >= 500 || _ISOC99_SOURCE
        || /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

    dprintf(), vdprintf():
      Since glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Before glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

BESCHRIJVING
    De functies in de printf familie produceren uitvoer volgens een opmaak
    zoals onder beschreven. De functies printf en vprintf schrijven uitvoer
    naar stdout, de standaard uitvoer stroom; fprintf en vfprintf schrijven
    uitvoer naar de gegeven uitvoer stroom; sprintf, snprintf, vsprintf en
    vsnprintf schrijven naar de karakter string str.

    De functie dprintf() is hetzelfde als fprintf() behalve dat het
    uitvoert naar een bestandsbeschrijving, fd, in plaats van naar de stdio
    stroom.

    De functies snprintf() en vsnprintf() schrijven maximaal size bytes
    (inclusief het afsluitende null byte ('\0')) naar str.

    De functies vprintf(), vfprintf(), vdprintf(), vsprintf(), vsnprintf()
    zijn equivalent aan de functies printf(), fprintf(), dprintf(),
    sprintf(), snprintf(), respectievelijk, behalve dat ze worden aangeroepen
    met een va_list in plaats van een variabel aantal argumenten.. Deze
    functies roepen de macro va_end niet aan. Omdat ze de va_arg macro
    gebruiken, de waarde van ap is ongedefinieerd na de aanroep. Zie
    stdarg(3).

    Al deze functies schrijven de uitvoer bepaald door een formaat tekenreeks
    die specificeert hoe achtereenvolgende argumenten (of argumenten benaderd
    via een argument met variabele lengte faciliteiten van strdarg(3)) worden
    omgezet voor uitvoer.

    C99 en POSIX.1-2001 specificeren dat de resultaten ongedefinieerd zijn
    als de aanroep van sprintf(), snprintf(), vsprintf(), of vsnprintf()
    ervoor zou zorgen dat er gekopieerd moet worden tussen overlappende
    objecten (b.b.., als de uitvoer tekenreeks tabel en een van de gegeven
    invoer argumenten wijzen naar dezelfde buffer). Zie OPMERKINGEN.

  Vorm van de formatstring
    De formatstring is een karakterstring, beginnend en eindigend in zijn
    initiële "shift state", als die er is. De vormstring bestaat uit nul of
    meer aanwijzingen: normale karakters (niet %), die onveranderd naar de
    uitvoer stroom worden gekopiërd; en conversie specificaties, die elk
    zorgen dat nul of meer opeenvolgende argumentengepakt worden. Elke
    conversie specificatie wordt begonnen met het karakter %, en eindigt met
    een "conversie specificatie". Daar tussenin mogen (in deze volgorde) nul
    of meer vlaggen aanwezig zijn, een optionele minimum veldbreedte, een
    optionele precisie en een optionele lengte aanpasser.

    De argumenten moeten correct overeenkomen (na type promotie) met de
    conversie specificatie. Standaard worden de argumenten in de gegeven
    volgorde gebruikt, waarbij elke '*' (zie Veldbreedte en Precisie) en elke
    conversie specificatie vraagt om het volgende argument (en het is een
    fout als een onvoldoende aantal argumentenzijn gegeven). Men kan ook
    expliciet opgeven welk argument genomen zal worden, op elke plaats waar
    een argument vereist is, door "%m$" te schrijven inplaats van '%' en
    "*m$" inplaats van '*', waar het decimale hele getal m de positie in de
    argumenten lijst van het gewenst argument bepaald, genummerd vanaf 1.
    Dus,

      printf("%*d", width, num);

    en

      printf("%2$*1$d", width, num);

    zijn gelijk. De tweede stijl laat herhaaldelijke referenties naar
    hetzelfde argument toe. De C99 standaard specificeert de '$' stijl niet;
    die komt van de Single Unix Specification. Als de '$' stijl wordt
    gebruikt, dan moet die gebruikt worden voor alle conversies die een
    argument meekrijgen en alle breedte en precisie argumenten. De stijl mag
    echter gemengd worden met "%%" vormen die geen argument gebruiken. Er
    mogen geen gaten zitten in de nummering van de argumenten die met '$';
    gespecificeerd worden; bijvoorbeeld, alsargumenten 1 en 3 gespecificeerd
    zijn, dan moet ook argument 2 ergens in de formatstring gespecificeerd
    zijn.

    Voor sommige numerieke conversies wordt een breuk-karakter ("decimale
    komma") of duizendtallen-scheidingskarakter gebruikt. Het feitelijk
    gebruikte karakter hangt af van het LC_NUMERIC deel van de "localiteit"
    (zie setlocale(3)). De POSIX localiteit gebruikt '.' als breuk-karakter,
    en heeft geen duizendtallen-scheidingskarakter. Dus:

      printf("%'.2f", 1234567.89);

    resulteert in "1234567.89" in de POSIX localiteit, in "1234567,89" in de
    nl_NL localiteit, en in "1.234.567,89" in de da_DK localiteit.

  De vlag karakters
    Het karakter % wordt gevolgd door nul of meer van de volgende vlaggen:

    #   De waarde moet omgezet worden naar een "alternatieve vorm". Voor o
       conversies betekent dat dat het eerste karakter van de
       uitvoerstring nul wordt (door een 0 ervoor te zetten als het niet
       al nul was). Voor x en X conversies, heeft een niet-nul resultaat
       de string "0x" (of "0X" voor X conversies) ervoor gezet. Voor a,
       A, e, E, f, F, g en G omzettingen zal het resultaat altijd een
       decimale punt hebben, zelfs als er geen cijfers op volgen
       (gewoonlijk verschijnt een decimale punt alleen in de resultaten
       van deze conversies als er een cijfer op volgt). Voor g en G
       conversies worden nakomende nullen niet verwijderd van het
       resultaat, wat anders wel het geval zou zijn. Voor andere
       omzettingen is het resultaat onbepaald.

    0   De waarde moet met nullen aangevuld worden. Voor d, i, o, u, x,
       X, a, A, e, E, f, F, g en G omzettingen wordt de geconverteerde
       waarde links met nullen aangevuld, in plaats van met witruimte.
       Als de 0 and - vlaggen allebei gezet zijn, dan wordt de 0 vlag
       genegeerd. Als een precisie gegeven is met een numerieke omzetting
       (d, i, o, u, x en X) dan wordt de 0 vlag genegeerd. Voor andere
       conversies is het gedrag onbepaald.

    -   De geconverteerde waarde wordt links uitgelijnd op de veldgrens.
       (Normaal wordt rechts uitgelijnd.) De geconverteerde waarde wordt
       aan de rechterkant aangevuld met witruimte, in plaats van linksmet
       witruimte of nullen. Een - heeft voorrang op een 0 als beide
       gegeven zijn.

    ' '  (een spatie) Een spatie gaat vooraf aan een positief getal (of
       lege string) dat gegeven wordt na een conversie met teken.

    +   Een teken (+ of -) wordt altijd geplaatst voor een getal dat door
       een conversie met teken gegeven wordt. Normaal gesproken wordt
       een teken alleen gebruikt voor negatieve getallen. Een + heeft
       voorrang op een spatie als beiden gebruikt worden.

    De vijf vlag tekens hier boven zijn gedefinieerd in de C99 standaard. De
    Single UNIX Specification specificeert een vlag additioneel teken.

    '   Voor decimale conversie (i, d, u, f, F, g, G) moet de uitvoer
       gegroepeerd worden met duizendtallen scheidingstekens, als het
       taalgebied die aan geeft (zie setlocale(3)). Merk op dat veel
       versies van gcc(1) deze optie niet kunnen lezen, en een
       waarschuwing zullen geven. (SUSv2 bevatte %'F niet, maar SUSv3
       voegde het toe.

    glibc 2.2 voegde nog een vlag teken toe.

    I   Voor decimale integer conversie (i, d, u) gebruikt de uitvoer de
       alternatieve uitvoer cijfers van het taalgebied, als die er is.
       Bijvoorbeeld, vanaf glibc 2.2.3 resulteert dit in
       Arabisch-Indische cijfers in het Perzische ("fa_IR") taalgebied.

  Veldbreedte
    Een optionele decimaal cijfer reeks (met het eerste cijfer niet-nul) dat
    een minimale veldbreedte opgeeft. Als de geconverteerde waarde minder
    tekens dan de veldbreedte heeft, dan wordt die links aangevuld met
    spaties (of rechts, als de links-uitlijnen vlag gegeven is). In plaats
    van een decimale cijfer reeks kan men ook "*" of "*m$" schrijven (voor
    een decimaal geheel getal m) op aan te geven dat de veldbreedte gegeven
    is in het volgende argument, of in het m-de argument, respectievelijk,
    dat van type int moet zijn. Een negatieve veldbreedte wordt gelezen als
    een '-' vlag, gevolgd door een positieve veldbreedte. In geen geval leidt
    een niet-bestaande of kleine veldbreedte tot afkappen van een veld; als
    het resultaat van een conversie breder is dan de veldbreedte, dan wordt
    het veld breder gemaakt om het resultaat te kunnen bevatten.

  Precisie
    Een optionele precisie, in de vorm van een punt ('.') gevolgd door een
    optionele decimale cijfer reeks. In plaats van een decimale cijfer reeks
    kan men "*" of "*m$" schrijven (waarbij m een decimaal geheel getal is)
    om aan te geven dat de precisie gegeven is in respectievelijk het
    volgende argument of het m-de argument, wat van type int moet zijn. Als
    de precisie gegeven is als slechts '.', of als de precisie negatief is,
    dan wordt dit gelezen als nul. Dit bepaalt het minimum aantal cijfers dat
    voor d, i, o, u, x en X conversies moet komen, het aantal cijfers dat na
    het radix karakter moet komen voor a, A, e, E, f en F conversies, het
    maximum aantal significante cijfers voor g en G conversies, of het
    maximum aantal karakters dat afgedrukt moet worden van een string voor s
    en S conversies.

  Lengteaanpasser
    Met "integer conversie" wordt hier d, i, o, u, x of X conversie bedoeld.

    hh   Een volgende integer conversie correspondeert met een signed char
       of unsigned char argument, of een volgende n conversie
       correspondeert met een pointer naar een signed char argument.

    h   Een volgende integer conversie correspondeert met een short of
       unsigned short argument, of een volgende n conversie
       correspondeert met een pointer naar een short argument.

    l   (el) Een volgende integer conversie correspondeert met een long
       of unsigned long argument, of een volgende n conversie
       correspondeert met een pointer naar een long argument, of een
       volgende c conversie correspondeert met een wint_t argument, of
       een volgende s conversie correspondeert met een pointer naar een
       wchar_t argument.

    ll   (el-el). Een volgende integer conversie correspondeert met een
       long longof unsigned long long argument, of een volgende n
       conversie correspondeert met een pointer naar een long long
       argument.

    q   Een synoniem for ll. Dit is een niet-standaard uitbreiding,
       afgeleid van BSD; vermijd het gebruik hiervan in nieuwe code.

    L   Een volgende a, A, e, E, f, F, g of G conversie correspondeert met
       een long double argument. (%LF wordt toegestaan door C99, maar
       niet door SUSv2.)

    j   Een volgende integer conversie correspondeert met een intmax_t of
       uintmax_t argument, of een volgende n conversie komt overeen met
       een wijzer naar een intmax_t argument.

    z   Een volgende integer conversie correspondeert met een size_t of
       ssize_t argument, of een volgende n conversie komt overeen met een
       wijzen naar een size_t argument.

    Z   Een niet-standaard synoniem voor z die voor af ging aan het
       verschijnen van z. Gebruik dit niet in nieuwe code.

    t   Een volgende integer conversie correspondeert met een ptrdiff_t
       argument, of een volgende n conversie overeenkomende met een
       wijzer naar een ptrdiff_t argument.

    SUSv3 specificeert alles zoals hierboven, behalve voor die extra toetsen
    die expliciet gegeven zijn als zijnde niet-standaard uitbreidingen.
    SUSv2 specificeerde alleen de lengte van de extra toetsen h (in hd, hi,
    ho, hx, hX, hn) en l (in ld, li, lo, lx, lX, ln, lc, ls) en L (in Le,
    LE, Lf, Lg, LG).

    Zijnde een niet-standaard uitbreiding behandelen de GNU implementaties ll
    en L als synoniemen, daarom kan men, bijvoorbeeld ll schrijven (als een
    synoniem voor de aan de standaard voldoende Lg) en Ld (als synoniem voor
    de aan de standaard voldoende lld. Dit gebruik is niet overdraagbaar.

  De conversie specificator
    Een karakter dat aangeeft welk type van conversie moet worden toegepast.
    De conversie specificatoren en hun betekenis zijn:

    d, i  Het int argument wordt geconverteerd naar decimale notatie met
       teken. De precisie, als die er is, geeft het minimum aantal
       cijfers dat moet voorkomen; als de geconverteerde waarde minder
       cijfers nodig heeft, dan wordt het links met nullen aangevuld. De
       standaard precisie is 1. Als 0 wordt afgedrukt met een expliciete
       precisie 0, dan is de uitvoer leeg.

    o, u, x, X
       Het unsigned int argument wordt geconverteerd naar octaal zonder
       teken. "" (u), of hexadecimaal zonder teken "" (x en X) notatie.
       De letters abcdef worden gebruikt voor x conversies; de letters
       ABCDEF worden gebruikt voor X conversies. De precisie, als die er
       is, geeft het minimum aantal cijfers dat moet verschijnen; als de
       geconverteerde waarde minder cijfers nodig heeft, dan wordt deze
       links met nullen aangevuld. De standaard precisie is 1. Als 0
       wordt afgedrukt met een expliciete precisie 0, dan is de uitvoer
       leeg.

    e, E  Het double argument wordt afgerond en geconverteerd in de stijl
       [-]d.ddde±dd waar er één cijfer voor het decimale-punt karakter
       is, en het aantal cijfers erna gelijk is aan de precisie; als de
       precisie ontbreekt, dan wordt die als 6 genomen; als de precisie
       nul is, dan verschijnt er geen decimale-punt karakter. Een E
       conversie gebruikt de letter E (in plaats van e) om de exponent
       aan te geven. De exponent bevat altijd ten minste twee cijfers;
       als de waarde nul is, dan is de exponent 00.

    f, F  Het double argument wordt afgerond en geconverteerd naar decimale
       notatie in de stijl [-]ddd.ddd, waar het aantal cijfers na het
       decimale-punt karakter gelijk is aan de precisie specificatie.
       Als de precisie ontbreekt, dan wordt die als 6 genomen; als de
       precisie expliciet nul is, dan verschijnt er geen decimale-punt
       karakter. Als er een decimale punt verschijnt, dan komt er
       tenminste één cijfer vóór.

       (SUSv2 kent geen F en zegt dat tekenreeks representaties voor
       oneindig en NaN beschikbaar zouden kunnen komen. SYSv3 voegde een
       specificatie voor F toe. De C99 standaard specificeert "[-]inf" of
       "[-]infinity" voor oneindig, en een tekenreeks, beginnend met
       "nan" voor NaN, in het geval van f conversie, en "[-]INF" of
       "[-]INFINITY" of "NAN*" in het geval van F conversie.)

    g, G  Het double argument wordt geconverteerd in stijl f of e (of F of E
       voor G conversies). De precisie specificeert het aantal
       significante cijfers. Als de precisie ontbreekt, dat worden 6
       cijfers gegeven; als de precisie nul is, dan wordt het behandeld
       als 1. Stijl e wordt gebruikt als de exponent van de conversie
       minder dan -4 is of groter dan of gelijk aan de precisie. Nullen
       aan het eind worden verwijderd van het fractionele deel van het
       resultaat; een decimale punt verschijnt alleen als die gevolgd
       wordt door ten minste één cijfer.

    a, A  (C99; niet in SUSv2) Voor a conversie, wordt het double argument
       geconverteerd naar hexadecimale notatie (gebruikmakend van de
       letters abcdef) in de stijl [-]0xh.hhhhp±; voor A conversie wordt
       de prefix 0X, de letters ABCDEF, en de exponent scheider P
       gebruikt. Er is één hexadecimaal cijfer voor de decimale punt, en
       het aantal cijfers erna is gelijk aan de precisie. De standaard
       precisie is genoeg voor een exacte representatie van de waarde als
       een exacte binaire representatie bestaat; anderzijds is die groot
       genoeg om waarden van type double te kunnen onderscheiden. Het
       cijfer voor de decimale punt is onbepaald voor
       niet-genormaliseerde getallen, en niet-nul maar verder onbepaald
       voor genormaliseerde getallen.

    c   Als er geen l aanpasser is, dan wordt het int argument
       geconverteerd naar een unsigned char; het resulterende teken wordt
       dan geschreven. Als er een l aanpasser is, dan wordt het wint_t
       (breed karakter) argument geconverteerd naar een multibyte rij
       door een aanroep van de wcrtomb(3) functie, met een conversie
       status in de initiële status; de resulterende multibyte tekenreeks
       wordt dan geschreven.

    s   Als er geen l aanpasser is: Het const char * argument wordt
       aangenomen een wijzer naar een rij van character type (wijzer naar
       een tekenreeks) te zijn. Tekens van de rij worden geschreven tot
       aan (en zonder) een afsluitend NULL teken; als een precisie
       gegeven is, dan worden er niet meer dan het aangegeven aantal
       geschreven. Als een precisie gegeven is, dan hoeft er geen NULL
       teken te zijn; als de precisie niet gegeven is, of groter is dan
       de lengte van de rij, dan moet de rij een afsluitend NULL teken
       bevatten.

       Als er een l aanpasser is: Van het const wchar_t * wordt
       aangenomen dat het een wijzer naar een rij van brede karakters is.
       Brede karakters van de rij worden geconverteerd naar multibyte
       karakters (ieder door een aanroep van de wcrtomb functie, met een
       conversie status beginnend in de initiële status vóór het eerste
       brede teken), tot aan en met een afsluitend null breed karakter.
       De resulterende multibyte tekens worden geschreven tot aan (en
       zonder) de afsluitende null byte. Als een precisie gegeven is,
       dan worden niet meer bytes dan het aangegeven aantal geschreven;
       echter, er worden geen gedeeltelijke multibyte karakters
       geschreven. Merk op dat de precisie het aantal geschreven bytes
       bepaald, niet het aantal brede karakters of screen positions. De
       rij moet een afsluitend null breed teken bevatten, tenzij een
       precisie gegeven is, en de rij zo kort is dat het aantal
       geschreven bytes er over heen gaat voordat het einde van de rij
       bereikt is.

    C   (Niet in C99, wel in SUSv2, SUSv3 en SUSv4.) Synoniem voor lc.
       Niet gebruiken.

    S   (Niet in C99 of C11, wel in SUSv2, SUSv3 en SUSv4.) Synoniem voor
       ls. Niet gebruiken.

    p   Het void * pointer argument is afgedrukt in hexadecimaal (net als
       bij %#x of %#lx).

    n   Het aantal tot nog toe geschreven tekens wordt opgeslagen in het
       gehele getal aanwezen door het overeenkomende wijzer argument.
       Dat argument zal een int zijn, of een variant waarvan de grootte
       overeenkomt met het (optioneel) opgegeven gehele getal. Het
       argument wordt niet geconverteerd. (Deze specificatie wordt niet
       ondersteund door de bionic C bibliotheek.) Het gedrag is
       ongedefinieerd als de conversie specificatie een vlag, een veld
       breedte of een precisie bevat.

    m   (glibc uitbreiding; ondersteund door uClibc en musl.) Toon
       uitvoer van strerror(errno). Geen argument is vereist.

    %   Een '%' wordt geschreven. Er wordt geen argument geconverteerd.
       De volledige conversie specificatie is '%%'.

EIND WAARDE
    Bij succesvolle terugkeer, retourneren deze functie het aantal tekens dat
    afgedrukt werd (exclusief het NULL byte gebruikt aan het einde van de
    tekenreeks).

    De functies snprintf() en vsnprintf() schrijven niet meer dan size bytes
    (inclusief het afsluitende NULL byte ('\0'))). Als de uitvoer werd
    afgekapt vanwege deze limiet, dan is de teruggegeven waarde gelijk aan
    het aantal tekens (exclusief het afsluitende NULL byte) dat zou zijn
    geschreven naar de finale tekenreeks als er genoeg plaats zou zijn
    geweest. Dus, een terugkeer waarde van size of meer betekent dat de
    uitvoer werd afgekapt. (Zie hieronder bij OPMERKINGEN.)

    Als er een uitvoer fout werd vastgesteld, dan wordt een negatieve waarde
    teruggegeven.

ATTRIBUTEN
    Voor een uitleg van de termen in deze sectie, zie attributes(7).

    ┌───────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
    │Interface           Attribuut     Waarde       │
    ├───────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
    │printf(), fprintf(),      │ Thread veiligheid │ MT-Safe taalgebied │
    │sprintf(), snprintf(),     │          │          │
    │vprintf(), vfprintf(),     │          │          │
    │vsprintf(), vsnprintf()    │          │          │
    └───────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

VOLDOET AAN
    fprintf(), printf(), sprintf(), vprintf(), vfprintf(), vsprintf():
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

    snprintf(), vsnprintf(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

    De dprintf() en vdprintf() functies waren oorspronkelijk GNU
    uitbreidingen die later zijn gestandaardiseerd in POSIX.1-2008.

    Betreffende de uitvoer waarde van snprintf(), zijn SUSv2 en C99
    tegengesteld:als snprintf() werd aangeroepen met size=0 dan bepaalt
    SUSv2 een ongedefinieerde uitvoer waarde kleiner dan 1, terwijl C99 toe
    staat str NULL te zijn in dit geval, en geeft een uitvoer waarde terug
    (zoals altijd) als het aantal tekens dat zou zijn geschreven indien de
    uitvoer tekenreeks groot genoeg zou zijn geweest. POSIX.1-2001 en later
    pasten hun specificatie van snprintf() aan op C99.

    glibc 2.1 voegt lengte aanpassingen hh, j, t, en z en conversie tekens a
    en A toe.

    glibc 2.2 voegt het conversie teken F met C99 semantiek, en het vlag
    teken I toe.

OPMERKINGEN
    Sommige programma´s vertrouwen onvoorzichtig op code zoals de volgende

      sprintf(buf, "%s some further text", buf);

    om tekst aan buf toe te voegen. Hoewel de standaard expliciet zegt dat de
    resultaten ongedefinieerd zijn als bron een bestemming buffers overlappen
    bij het aanroepen van sprintf(), snprintf(), vsprintf(), en vsnprintf().
    Afhankelijk van de gebruikte versie van gcc(1), en de toegepaste compiler
    opties, zullen aanroepen als die hierboven niet het verwachtte resultaat
    opleveren.

    De glibc implementatie van de functies snprintf() en vsnprintf() voldoen
    aan de C99 standaard, dat betekent, gedraagt zich zoals boven beschreven,
    sinds glibc versie 2.1. Tot glibc 2.0.6, zou dit -1 terug geven als de
    uitvoer werd afgekapt.

BUGS
    Omdat sprintf() en vsprintf() uitgaan van een arbitrair lange teken
    reeks, aanroepers moeten voorzichtig zijn de beschikbare ruimte niet te
    overlopen, hetgeen vaak onmogelijk is te verzekeren. Merk op dat de
    lengte van geproduceerde de teken reeksen is taalgebied afhankelijk aan
    moeilijk te voorspellen. Gebruik snprintf() en vsnprintf() in plaats
    van (of asprintf(3) en vasprintf(3)).

    Code zoals printf(foo); duid vaak op een bug, omdat foo een % teken kan
    bevatten. Als foo afkomstig is van een niet vertrouwde gebruiker invoer
    kan het %n bevatten, er voor zorgende dat de printf() aanroep naar
    geheugen schrijft daarbij een veiligheid gat creëert.

VOORBEELDEN
    Om Pi af te drukken in vijf decimalen:

      #include <math.h>
      #include <stdio.h>
      fprintf(stdout, "pi = %.5f\n", 4 * atan(1.0));

    Om een datum en tijd in de vorm van "Sunday, July 3, 10:02" af te
    drukken, waar weekday en month wijzers naar tekenreeksen zijn:

      #include <stdio.h>
      fprintf(stdout, "%s, %s %d, %.2d:%.2d\n",
          weekday, month, day, hour, min);

    In veel landen wordt de dag-maand-jaar volgorde gebruikt. Daarom moet
    een geïnternationaliseerde versie de argumenten af kunnen drukken in een
    volgorde die gespecificeerd wordt door het format:

      #include <stdio.h>
      fprintf(stdout, format,
          weekday, month, day, hour, min);

    waar format afhangt van taalgebied, en de argumenten zou kunnen
    permuteren. Met de waarde

      "%1$s, %3$d. %2$s, %4$d:%5$.2d\n"

    zou men "Sonntag, 3. Juli, 10:02" kunnen verkrijgen.

    Om een voldoende grote string toe te wijzen en ernaar af te drukken
    (correcte code voor zowel glibc 2.0 als glibc 2.1):

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdarg.h>

    char *
    make_message(const char *fmt, ...)
    {
      int n = 0;
      size_t size = 0;
      char *p = NULL;
      va_list ap;

      /* Determine required size. */

      va_start(ap, fmt);
      n = vsnprintf(p, size, fmt, ap);
      va_end(ap);

      if (n < 0)
        return NULL;

      size = (size_t) n + 1;   /* One extra byte for '\0' */
      p = malloc(size);
      if (p == NULL)
        return NULL;

      va_start(ap, fmt);
      n = vsnprintf(p, size, fmt, ap);
      va_end(ap);

      if (n < 0) {
        free(p);
        return NULL;
      }

      return p;
    }

    Als afbreken optreedt in glibc versies ouder dan 2.0.6, dan wordt dit
    behandeld als een fout in plaats van dat het elegant wordt afgehandeld.

ZIE OOK
    printf(1), asprintf(3), puts(3), scanf(3), setlocale(3), strfromd(3),
    wcrtomb(3), wprintf(3), locale(5)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.11 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Joost van Baal <joostv-manpages-
    nl-2398@mdcc.cx>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc
    Castermans <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU                22 maart 2021            PRINTF(3)