wait

WAIT(2)         Podręcznik programisty Linuksa         WAIT(2)NAZWA
    wait, waitpid - oczekiwanie na zakończenie procesu

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait(int *status);
    pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja wait zatrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do zakończenia
    procesu potomka lub aż do dostarczenia sygnału kończącego bieżący proces
    lub innego, dla którego wywoływana jest funkcja obsługi sygnału. Jeśli
    potomek zakończył działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak zwany
    proces-duch - "zombie"), to funkcja kończy się natychmiast. Wszelkie
    zasoby potomka są zwalniane.

    Funkcja waitpid zawiesza wykonywanie bieżącego procesu dopóki potomek
    określony przez pid nie zakończy działania lub dopóki nie zostanie
    dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie procesu lub wywołanie
    funkcji obsługującej sygnały. Jeśli potomek, podany jako pid, zakończył
    swoje działanie przed wywołaniem tej funkcji (tak zwany proces "zombie"),
    funkcja kończy się natychmiast. Wszelkie zasoby potomka są zwalnianie.

    Wartość pid może być:

    < -1  co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny, którego ID grupy
       procesów jest równy wartości bezwzględnej pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to takie
       samo zachowanie, jakie wykazuje wait.

    0   co oznacza oczekiwanie na każdy proces potomny, którego ID grupy
       procesu jest równe ID grupy procesu wywołującego funkcję.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, którego ID procesu jest równy
       wartości pid.

    Wartość options jest sumą OR zera lub więcej spośród następujących
    stałych:

    WNOHANG
       oznacza natychmiastowy powrót z funkcji, jeśli potomek nie
       zakończył pracy.

    WUNTRACED
       oznacza zakończenie także dla zatrzymanych (ale nie śledzonych)
       procesów potomnych, których stan jeszcze nie został zgłoszony.
       Stan śledzonych procesów potomnych, które zostały zatrzymane, jest
       udostępniany również bez tej opcji.

    (Poniższe opcje dotyczą wyłącznie Linuksa.)

    Jeśli status nie jest równe NULL, wait lub waitpid zapisuje dane o stanie
    w buforze wskazywanym przez status.

    Stan ten można zanalizować następującymi makrami (makra te pobierają jako
    argument bufor stat (typu int), — nie wskaźnik do bufora!):

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, jeśli potomek normalnie zakończył pracę.

    WEXITSTATUS(status)
       analizuje osiem najmniej znaczących bitów kodu powrotu
       zakończonego potomka, które mogły być ustawione jako argument
       wywołania exit() lub jako argument instrukcji return w programie
       głównym. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFEXITED
       zwróciło wartość niezerową.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny zakończył pracę z powodu
       nieprzechwyconego sygnału.

    WTERMSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu
       potomnego. Makro to może być przetworzone, tylko jeśli WIFSIGNALED
       zwróciło wartość niezerową.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny jest obecnie zatrzymany; jest
       to możliwe tylko gdy w wywołaniu użyto WUNTRACED oraz gdy proces
       potomny jest śledzony (zobacz ptrace(2)).

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka. Makro
       to może być przetworzone, tylko jeśli WIFSTOPPED zwróciło wartość
       niezerową.

    Niektóre wersje Uniksa (np. Linux, Solaris, ale nie AIX, SunOS) definiują
    także makro WCOREDUMP(status) sprawdzające, czy proces potomny dokonał
    zrzutu pamięci. Należy go używać tylko pomiędzy dyrektywami kompilatora
    #ifdef WCOREDUMP ... #endif.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    PID zakończonego potomka lub zero, jeśli użyto WNOHANG, a nie było
    dostępnego żadnego potomka, albo -1 w przypadku błędu (w tym ostatnim
    wypadku odpowiednia wartość jest nadawana errno).

BŁĘDY
    ECHILD jeśli proces o zadanym pid nie istnieje lub nie jest potomkiem
       procesu wywołującego. (Może się to zdarzyć również w przypadku
       potomka, który ustawił akcję obsługi sygnału SIGCHLD na SIG_IGN.
       Zobacz także: wątki w sekcji UWAGI LINUKSOWE.)

    EINVAL jeśli argument options jest niepoprawny.

    EINTR jeśli WNOHANG nie było ustawione, a został przechwycony
       niezablokowany sygnał lub SIGCHLD.

UWAGI
    Specyfikacja Single Unix Specification opisuje znacznik SA_NOCLDWAIT
    (nieobsługiwany pod Linuksem) taki, że jeżeli jest ustawiony ten znacznik
    albo akcja dla SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to procesy potomne po
    zakończeniu nie stają się procesami-duchami ("zombies") i wywołanie
    funkcji wait() lub waitpid() zablokuje proces do czasu, gdy wszystkie
    procesy potomne zakończą działanie, a następnie zakończy się błędem z
    errno ustawionym na ECHILD.

    Oryginalny standard POSIX nie określa zachowania w przypadku ustawienia
    SIGCHLD na SIG_IGN. Późniejsze standardy, włączając SUSv2 i POSIX
    1003.1-2001 określają zachowanie w sposób taki, jaki opisano w opcji
    zgodności z XSI. Linux nie spełnia tego drugiego w dwóch opisanych
    powyżej punktach: jeśli wywołanie wait() lub waitpid() jest wykonywane z
    ignorowaniem SIGCHLD, zachowuje się ono tak, jakby SIGCHLD nie były
    ignorowane, to znaczy, wywołanie zostaje zablokowane do chwili
    zakończenia następnego potomka, a następnie zwraca PID i kod powrotu tego
    potomka.

UWAGI LINUKSOWE
    Pod Linuksem, wątek zarządzany przez jądro nie jest uruchamiany inaczej
    niż zwykły proces. Zamiast tego wątek jest po prostu procesem stworzonym
    przez wywołanie dostępnej tylko pod Linuksem funkcji systemowej clone(2).
    Inne funkcje, jak na przykład przenośne pthread_create(3) są
    zaimplementowane przez wywołania funkcji clone(2). W wersjach Linuksa
    poprzedzających 2.4, wątek był po prostu specyficznym przypadkiem
    procesu. W związku z tym nie mógł on czekać na potomków innego wątku
    nawet w przypadku, gdy ten drugi wątek należał do tej samej grupy wątków.
    Jednakże, POSIX zaleca taką funkcjonalność, więc począwszy od Linuksa 2.4
    wątek może (i domyślnie będzie) czekać na potomków innych wątków
    należących do tej samej grupy wątków.

    Następujące, specyficzne dla Linuksa opcje w options są przeznaczone dla
    potomków utworzonych za pomocą clone(2).

    __WCLONE
       Oczekiwanie tylko na potomków typu "clone". Jeśli opcja ta
       zostanie pominięta będzie oczekiwanie tylko na potomków typu "nie-
       clone". (Potomek typu "clone" to taki, który po zakończeniu nie
       dostarcza swojemu procesowi macierzystemu sygnału lub dostarcza
       sygnał inny niż SIGCHLD.) Opcja ta jest ignorowana, jeśli
       ustawiona jest również opcja __WALL.

    __WALL (Począwszy od Linuksa 2.4) Oczekiwanie na procesy potomne
       niezależnie od ich typu ("clone" lub "non-clone").

    __WNOTHREAD
       (Począwszy od Linuksa 2.4) Nie oczekiwać na procesy potomne innych
       wątków w obrębie tej samej grupy wątków. Było to w Linuksie
       domyślne przed wersją 2.4.

ZGODNE Z
    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE
    clone(2), ptrace(2), signal(2), wait4(2), pthread_create(3), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 wait

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux               2000-07-24              WAIT(2)