wait4

WAIT4(2)         Podręcznik programisty Linuksa         WAIT4(2)NAZWA
    wait3, wait4 - oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <sys/wait.h>


    pid_t wait3(int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

    pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja wait3 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż jego potomek nie
    zakończy działania, lub aż nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją
    jest zakończenie bieżącego procesu lub wywołanie funkcji obsługi sygnału.
    Jeśli potomek zakończył działanie przed wywołaniem tej funkcji (tzw.
    "zombie" - proces duch), zakończy ona działanie natychmiast. Wszelkie
    zasoby systemowe używane przez potomka są zwalniane.

    Funkcja wait4 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż potomek,
    określony przez argument pid nie zakończy działania, lub aż nie zostanie
    dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie bieżącego procesu lub
    wywołanie funkcji obsługi sygnału. Jeśli potomek określony przez pid już
    zakończył działanie (proces duch), funkcja kończy działanie natychmiast.
    Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka są zwalniane.

    Wartość pid może być jednym z:

    < -1  oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator
       grupy procesów jest równy modułowi wartości pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to
       równoważne wywołaniu wait3.

    0   oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator
       grupy procesów jest równy identyfikatorowi procesu wołającego.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, którego PID jest równy wartości
       pid.

    Wartość argumentu opcje jest bitowym OR zera lub więcej spośród
    następujących stałych:

    WNOHANG
       oznacza zwrócenie wartości natychmiast w wypadku gdy nie ma
       potomka, na którego można by czekać.

    WUNTRACED
       oznacza również nieobsługiwanie zatrzymanych potomków oraz tych,
       których status nie został zgłoszony.

    Jeśli status nie wynosi NULL, wait3 i wait4 zapisują w miejscu
    wskazywanym przez status informacje o stanie.

    Stan ten może być określony za pomocą następujących makr (pobierających
    jako argument bufor stanu (wartość int), — nie wskaźnik do tego bufora:

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, gdy potomek zakończył pracę normalnie.

    WEXITSTATUS(status)
       wyraża ostatnich osiem znaczących bitów kodu powrotu zakończonego
       potomka (który mógł być ustawiony jako argument funkcji exit lub
       jako argument instrukcji return w programie głównym. Makro to może
       być przetwarzane tylko jeśli WIFEXITED zwróciło wartość niezerową.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawdę, jeśli potomek zakończył działanie z powodu
       nieprzechwyconego sygnału.

    WTERMSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu
       potomnego. Makro to może być wyliczane tylko po zwróceniu przez
       WIFSIGNALED wartości niezerowej.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawdę, jeśli proces potomny, który spowodował wyjście jest
       obecnie zatrzymany. Jest to możliwe tylko jeśli wywołanie wykonano
       z użyciem WUNTRACED.

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka. Makro
       to może być wyliczane tylko po zwróceniu przez WIFSTOPPED wartości
       niezerowej.

    Jeśli ruzycie nie jest równe NULL, zdefiniowana w <sys/resource.h>
    struktura struct rusage, na którą ruzycie wskazuje, zostanie wypełniona
    informacjami o wykorzystywaniu zasobów. Szczegóły znajdują się w
    getrusage(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Identyfikator zakończonego procesu lub -1 w przypadku błędu (w
    szczególności, gdy nie istnieje proces potomny zadanego rodzaju, na który
    można by oczekiwać), lub zero jeśli użyto WNOHANG i nie był dostępny
    żaden potomek. W ostatnich dwóch przypadkach zostanie odpowiednio
    ustawione errno.

BŁĘDY
    ECHILD Nie istnieje żaden odpowiedni proces potomny, na który można by
       oczekiwać.

    EINTR Jeśli nie ustawiono WNOHANG a został przechwycony niezablokowany
       sygnał lub SIGCHLD.


    UWAGI Dołączenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, lecz zwiększa
       przenośność. (Faktycznie, <sys/resource.h> zawiera definje
       struktury rusage z polami typu struct timeval zdefiniowanego w
       <sys/time.h>.)

    Prototyp dla tych funkcji jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowano
    _BSD_SOURCE (jawnie lub pośrednio, nie definiując _POSIX_SOURCE lub
    kompilując z opcją -ansi).

ZGODNE Z
    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE
    signal(2), getrusage(2), wait(2), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 wait4

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux               1997-06-23              WAIT4(2)