who

WHO(1)            Uživatelské pÅÃkazy           WHO(1)JMÃNO
    who - vypÃÅ¡e, kdo je pÅihlášen

POUŽITÃ
    who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

POPIS
    VypÃÅ¡e informace o aktuálnÄ pÅihlášených uživatelÃch.

    -a, --all
       stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       Äas poslednÃho spuÅ¡tÄnà systému

    -d, --dead
       vypÃÅ¡e mrtvé procesy

    -H, --heading
       výpisu pÅedÅadà Åádek s popisem významu jednotlivých
       sloupců

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       pokusà se vyhledat jméno poÄÃtaÄe pomocà DNS

    -m   pouze jméno poÄÃtaÄe a uživatel pÅiÅazený ke standardnÃmu
       vstupu

    -p, --process
       vypÃÅ¡e aktivnà procesy, spuÅ¡tÄné procesem init

    -q, --count
       vÅ¡echna pÅihlaÅ¡ovacà jména a poÄet pÅihlášených
       uživatelů

    -r, --runlevel
       vypÃÅ¡e aktuálnà runlevel

    -s, --short
       vypÃÅ¡e jen jméno, linku a Äas (výchozÃ)

    -t, --time
       vypÃÅ¡e poslednà zmÄnu systémového Äasu

    -T, -w, --mesg
       znakem +, - nebo ? oznaÄÃ, zda je možné uživateli zasÃlat
       zprávy

    -u, --users
       vypÃÅ¡e pÅihlášené uživatele

    --message
       stejné jako -T

    --writable
       stejné jako -T

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    Pokud nenà urÄen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Äasté je také
    použità /var/log/wtmp jako SOUBORu. Pokud nejsou urÄeny ARG1 a ARG2,
    pÅedpokládá se -m: obvyklé jsou `am i' nebo `mom likes'.

AUTOR
    Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    Ãplná dokumentace pro who je udržována jako Texinfo manuál. Pokud
    jsou správnÄ nainstalovány programy info a who, mÄl by pÅÃkaz

       info coreutils 'who invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008              WHO(1)