write

WRITE(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        WRITE(2)NAZWA
    write - zapisuje do deskryptora pliku

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t liczba);

OPIS
    write() zapisuje do liczba bajtów z bufora wskazanego przez buf do
    pliku okreÅlonego przez deskryptor pliku fd.

    Liczba bajtów zapisanych może byÄ mniejsza niż liczba jeżeli, na
    przykÅad nie ma wystarczajÄcej iloÅci wolnej przestrzeni na urzÄdzeniu
    fizycznym, lub zasoby RLIMIT_FSIZE zostaÅy wyczerpane (patrz
    setrlimit(2)), wywoÅanie zostaÅo przerwane przez obsÅugÄ sygnaÅu po
    zapisaniu mniej niż liczba bajtów (spójrz również na pipe(7)).

    Dla przeszukiwalnych plików (np. takie na których można użyÄ
    lseek(2), na przykÅad, pliki zwykÅe (regular)) zapis ma miejsce w danym
    przesuniÄciu pliku (offsecie), i to przesuniÄcie jest zwiÄkszane o
    iloÅÄ aktualnie zapisanych danych. Jeżeli plik zostaÅ otwarty
    (open(2)) z O_APPEND, wtedy przesuniÄciem (offsetem) jest koniec pliku
    przed zapisem. Dostosowanie przesuniÄcia pliku i operacja zapisu sÄ
    wykonywane jako nierozdzielne (atomowe).

    Standard POSIX wymaga, aby read, który może nastÄpiÄ po write()
    zwróciÅ nowe dane. Prosimy zauważyÄ, że nie wszystkie systemy
    plików sÄ zgodne z POSIX.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym wykonaniu, zwracana jest liczba zapisanych bajtów (zero
    informuje, że nic nie zostaÅo zapisane). Nie jest bÅÄdem, jeÅli liczba
    ta jest mniejsza niż liczba żÄdanych bajtów; może siÄ to zdarzyÄ na
    przykÅad z powodu zapeÅnienia dysku. Zob. też UWAGI.

    W razie wystÄpienia bÅÄdu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia
    wartoÅÄ zmiennej errno.

    Jeżeli liczba jest zerem a fd wskazuje na zwykÅy (regular) plik, wtedy
    write() może zwróciÄ status niepowodzenia jeżeli zostanie wykryty
    jeden z poniższych bÅÄdów. Jeżeli nie wykryto bÅÄdów lub nie
    dokonano próby wykrycia bÅÄdów, 0 zostanie zwrócone bez żadnych
    innych skutków. Jeżeli liczba jest zerem a fd odwoÅuje siÄ do pliku
    innego typu niż zwykÅy (regular), skutki nie sÄ sprecyzowane.

BÅÄDY
    EAGAIN Deskryptor pliku fd odwoÅuje siÄ do gniazda i zostaÅ oznaczony
       jako nieblokujÄcy (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje. Zob.
       open(2) aby dowiedzieÄ siÄ wiÄcej o fladze O_NONBLOCK.

    EAGAIN lub EWOULDBLOCK
       Deskryptor pliku fd odwoÅuje siÄ do gniazda i zostaÅ oznaczony
       jako nieblokujÄcy (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje.
       POSIX.1-2001 pozwala w tej sytuacji na zwrócenie bÅÄdu ale nie
       wymaga aby ta staÅa miaÅa takÄ samÄ wartoÅÄ, portowalna
       aplikacja powinna sprawdzaÄ obie możliwoÅci.

    EBADF fd nie jest prawidÅowym deskryptorem pliku lub nie jest otwarty
       do zapisu

    EDESTADDRREQ
       fd odwoÅuje siÄ do gniazda datagramowego dla którego adres nie
       zostaŠustalony przy użyciu connect(2).

    EDQUOT Kwota bloków dyskowych użytkownika dotyczÄca systemu plików
       zawierajÄcego plik wskazany przez fd zostaÅa wyczerpana.

    EFAULT buf jest poza dostÄpnÄ przestrzeniÄ adresowÄ.

    EFBIG Dokonano próby zapisu pliku który przekracza zdefiniowane w
       implementacji maksymalne rozmiary pliku, rozmiary pliku procesu
       lub zapis na pozycjÄ wykraczajÄcÄ poza maksymalne dozwolone
       przesuniÄcie (offset).

    EINTR WywoÅanie zostaÅo przerwane przez sygnaÅ przed zapisaniem
       jakichkolwiek danych, patrz signal(7).

    EINVAL fd jest doÅÄczony do obiektu nieodpowiedniego do zapisu, plik
       zostaÅ otwarty z flagÄ O_DIRECT i adres podany w buf bÄdź
       wartoÅÄ liczba lub przesuniÄcie (offset) nie zostaÅy odpowiednio
       dopasowane.

    EIO  Podczas modyfikacji i-wÄzÅa nastÄpiÅ niskopoziomowy bÅÄd
       wejÅcia/wyjÅcia.

    ENOSPC UrzÄdzenie zawierajÄce plik wskazany przez fd nie ma miejsca na
       dane.

    EPERM Operacja zablokowana przez zakluczenie pliku (ang. file seal);
       zob. fcntl(2).

    EPIPE fd jest podÅÄczony do potoku (pipe) lub gniazda (socket)
       którego koÅcówka odczytujÄca jest zamkniÄta. Gdy taka sytuacja
       nastÄpuje, proces zapisujÄcy również otrzyma sygnaÅ SIGPIPE.
       (WiÄc wartoÅÄ zwracana przez write() jest widziana tylko
       wówczas gdy program obsÅuguje, blokuje lub ignoruje ten
       sygnaÅ).

    Zależnie od obiektu podÅÄczonego do fd, mogÄ także zajÅÄ inne
    (nieopisane) bÅÄdy.

ZGODNE Z
    SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

    Pod SVr4 EINTR jest zwracane zarówno gdy po przerwaniu wywoÅania, dane
    zostaÅy zapisane czÄÅciowo lub przed jakimkolwiek zapisem.

UWAGI
    Typy size_t i ssize_t to odpowiednio liczba caÅkowita bez i ze znakiem,
    zgodnie z POSIX.1.

    PomyÅlny powrót z write() nie daje gwarancji, że dane zostaÅy
    faktycznie zapisane na urzÄdzeniu. W rzeczywistoÅci, w niektórych
    wadliwych implementacjach, nie ma nawet pewnoÅci, że przestrzeÅ
    potrzebna do zapisu zostaÅa pomyÅlnie zarezerwowana. Jedynym sposobem
    aby mieÄ pewnoÅÄ, że dane zostaÅy zapisane jest wywoÅanie fsync(2)
    po skoÅczeniu zapisywania wszystkich danych przez write().

    Jeżeli write() zostanie przerwany przez obsÅuge sygnaÅu przed
    zapisaniem jakichkolwiek danych, wtedy wywoÅanie nie powiedzie siÄ i
    zwracany jest bÅÄd EINTR; jeżeli przerwanie nastÄpi po zapisaniu co
    najmniej jednego bajtu danych, wywoÅanie powiedzie siÄ i zwróci iloÅÄ
    zapisanych bajtów danych.

    W Linuksie, write() (i podobne wywoÅania systemowe) mogÄ dokonaÄ
    transferu co najwyżej 0x7ffff000 (2 147 479 552) bajtów, zwracajÄc
    liczbÄ bajtów rzeczywiÅcie przetransferowanych (jest to prawdziwe
    zarówno dla systemów 32 jak i 64-bitowych).

BÅÄDY
    Zgodnie z POSIX.1-2008/SUSv4 Section XSI 2.9.7 ("Thread Interactions
    with Regular File Operations"):

      Wszystkie poniższe funkcje powinny byÄ atomowe w odniesieniu do
      innych biorÄc pod uwagÄ wyniki okreÅlone w POSIX.1-2008, gdy
      dziaÅajÄ na zwykÅych plikach lub dowiÄzaniach symbolicznych: ...

    SpoÅród wymienionych tam dalej API sÄ miÄdzy innymi write() i
    writev(2). I spoÅród efektów, które powinny byÄ atomowe pomiÄdzy
    wÄtkami (i procesami) jest aktualizacja przesuniÄcia pliku. Jednak w
    Linuksie przed wersjÄ 3.14 tak siÄ nie dziaÅo: jeÅli dwa procesy
    dzielÄce otwarty deskryptor pliku (zob. open(2)) przeprowadzaÅy
    write() (lub writev(2)) w tym samym czasie, to operacje wejÅcia/wyjÅcia
    nie byÅy atomowe w odniesieniu do aktualizacji przesuniÄcia pliku, co
    powodowaÅo, że bloki danych wypisywane przez dwa procesy mogÅy siÄ
    (nieprawidÅowo) nakÅadaÄ. Problem zostaÅ naprawiony w Linuksie 3.14.

ZOBACZ TAKŻE
    close(2), fcntl(2), fsync(2), ioctl(2), lseek(2), open(2), pwrite(2),
    read(2), select(2), writev(2), fwrite(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2016-03-15             WRITE(2)