wtmp

UTMP(5)         PodrÄcznik programisty Linuksa         UTMP(5)NAZWA
    utmp, wtmp - zapisy o logowaniu

SKÅADNIA
    #include <utmp.h>

OPIS
    Plik utmp umożliwia znalezienie informacji o tym, kto w danej chwili
    korzysta z systemu. Z systemu może korzystaÄ wiÄcej użytkowników,
    ponieważ nie wszystkie programy zapisujÄ informacje do pliku utmp.

    Ostrzeżenie: utmp nie może mieÄ ustawionego prawa do zapisywania dla
    wszystkich użytkowników, ponieważ wiele programów systemowych
    (gÅupio) polega na jego integralnoÅci. Istnieje ryzyko sfaÅszowania
    logów systemowych i modyfikacji plików systemowych, jeÅli utmp bÄdzie
    modyfikowalny przez użytkowników innych niż wÅaÅciciel tego pliku i
    użytkownicy należÄcy do grupy, do której należy wÅaÅciciel pliku.

    Plik jest sekwencjÄ wpisów, z których każdy ma postaÄ nastÄpujÄcej
    struktury utmpzdeklarowanej w pliku nagÅówkowym <utmp.h> (należy
    zwróciÄ uwagÄ, że jest to jedna z wielu definicji; szczegóÅy zależÄ
    od wersji libc):

      /* WartoÅci pola ut_field poniżej */

      #define EMPTY     0 /* Rekord nie zawiera poprawnej informacji
                   (poprzednio znany jako UT_UNKNOWN pod Linuksem) */
      #define RUN_LVL    1 /* Zmiana systemowych poziomów uruchomieniowych
                   patrz init(8)) */
      #define BOOT_TIME   2 /* Czas uruchomienia systemu (w ut_tv) */
      #define NEW_TIME   3 /* Czas po zmianie zegara systemowego
                   (w ut_tv) */
      #define OLD_TIME   4 /* Czas przed zmianÄ zegara systemowego
                   (w ut_tv) */
      #define INIT_PROCESS 5 /* Proces uruchomiony przez init(8) */
      #define LOGIN_PROCESS 6 /* Lider sesji procesów logowania użytkownika */
      #define USER_PROCESS 7 /* ZwykÅy proces */
      #define DEAD_PROCESS 8 /* Proces zakoÅczony */
      #define ACCOUNTING  9 /* Niezaimplementowane */

      #define UT_LINESIZE   32
      #define UT_NAMESIZE   32
      #define UT_HOSTSIZE   256

      struct exit_status {       /* Typ dla ut_exit, patrz poniżej */
        short int e_termination;   /* Kod przerwania procesu */
        short int e_exit;       /* Kod wyjÅcia procesu */
      };

      struct utmp {
        short  ut_type;       /* Typ recordu */
        pid_t  ut_pid;        /* ID procesu logowania */
        char  ut_line[UT_LINESIZE]; /* Nazwa urzÄdzenie terminala - "/dev/" */
        char  ut_id[4];       /* Przyrostek nazwy terminala,
                        lub ID linii inittab(5) */
        char  ut_user[UT_NAMESIZE]; /* Nazwa użytkownika */
        char  ut_host[UT_HOSTSIZE]; /* Nazwa komputera dla zdalnego logowania lub
                        wersja jÄdra dla komunikatów o zmianach
                        systemowych poziomów uruchomieniowych */
        struct exit_status ut_exit; /* Kod zakoÅczenia procesu oznaczonego
                        jako DEAD_PROCESS; nieużywane
                        przez init(1) pod Linuksem */
        /* Pola ut_session i ut_tv muszÄ mieÄ ten sam rozmiar w Årodowiskach
         32- i 64-bitowych. Pozwala to na wspóÅdzielenie plików i pamiÄci dzielone
         pomiÄdzy aplikacjami 32- i 64-bitowymi */
      #if __WORDSIZE == 64 && defined __WORDSIZE_COMPAT32
        int32_t ut_session;      /* ID sesji (getsid(2)),
                        używane przez GUI */
        struct {
          int32_t tv_sec;      /* Sekundy */
          int32_t tv_usec;     /* Mikrosekundy */
        } ut_tv;           /* Czas utworzenia wpisu */
      #else
        long  ut_session;      /* ID sesji */
        struct timeval ut_tv;    /* Czas utworzenia wpisu */
      #endif

        int32_t ut_addr_v6[4];    /* Adres internetowy zdalnego
                        komputera; adres IPv4 używa
                        tylko ut_addr_v6[0] */
        char __unused[20];      /* Zarezerwowane na przyszÅoÅÄ */
      };

      /* Dla zgodnoÅci w wczeÅniejszymi wersjami */
      #define ut_name ut_user
      #ifndef _NO_UT_TIME
      #define ut_time ut_tv.tv_sec
      #endif
      #define ut_xtime ut_tv.tv_sec
      #define ut_addr ut_addr_v6[0]

    Struktura ta podaje nazwÄ pliku specjalnego skojarzonego z terminalem
    użytkownika, nazwÄ użytkownika i czas zalogowania w postaci time(2).
    Pola tekstowe sÄ zakoÅczone przez bajt NULL ("\0"), jeżeli sÄ krótsze
    niż rozmiar pola.

    Pierwsze wpisy, jakie kiedykolwiek utworzono, pochodzÄ od init(1)
    przetwarzajÄcego inittab(5). Zanim jakikolwiek wpis zostanie utworzony,
    init(1) czyÅci utmp przez wpisanie DEAD_PROCESS do ut_type, wypeÅniajÄc
    ut_user, ut_host i ut_time bajtami NULL we wszystkich rekordach, w
    których ut_type nie jest ustawione na DEAD_PROCESS lub RUN_LVL i dla
    których nie istnieje proces o PID równym ut_pid. JeÅli nie znajdzie
    siÄ Å¼aden pusty rekord z wymaganym ut_id, init(1) tworzy nowy. Wpisuje
    do niego ut_id z inittab, ut_pid i ut_time nadaje bieżÄce wartoÅci, a
    ut_type nadaje wartoÅÄ INIT_PROCESS.

    mingetty(8) (lub agetty(8)) lokalizuje wpis po numerze PID, zmienia
    ut_type na LOGIN_PROCESS, zmienia ut_time, ustawia ut_line i czeka na
    zestawienie poÅÄczenia. Po autentykacji użytkownika, login(1) zmienia
    ut_type na USER_PROCESS, zmienia ut_time i nadaje wartoÅci ut_host i
    ut_addr. Zależnie od wersji mingetty(8) (lub agetty(8)) i login(8),
    rekordy mogÄ byÄ wyszukiwane na podstawie ut_line zamiast preferowanego
    ut_pid.

    Gdy init(1) stwierdzi, że proces zakoÅczyÅ pracÄ, to znajduje jego
    wpis utmp wedÅug ut_pid, ustawia ut_type na DEAD_PROCESS i wypeÅnia
    ut_user, ut_host oraz ut_time bajtami NULL.

    xterm(1) i inne emulatory terminali tworzÄ bezpoÅrednio rekord
    USER_PROCESS i generujÄ ut_id, używajÄc koÅcowej czÄÅci nazwy
    terminala (czyli znaków wystÄpujÄcych po /dev/[pt]ty). JeÅli znajdÄ
    dla tego ID terminala wpis DEAD_PROCESS, utylizujÄ go, w innym wypadku
    tworzÄ nowy wpis. JeÅli mogÄ, zaznaczajÄ go jako DEAD_PROCESS podczas
    koÅczenia pracy i jest zalecane, by zerowaÅy również ut_line,
    ut_time, ut_user oraz ut_host.

    telnetd(8) ustawia wpis LOGIN_PROCESS i zostawia resztÄ programowi
    login(1). Po zakoÅczeniu sesji telnetu, telnetd(8) czyÅci utmp w
    opisany sposób.

    Plik wtmp Åledzi wszystkie zalogowania i wylogowania. Jego format jest
    taki jak utmp, poza tym, że pusta nazwa użytkownika wskazuje na jego
    wylogowanie z odpowiedniego terminala. Co wiÄcej, nazwa terminala ~ w
    poÅÄczeniu z nazwÄ użytkownika shutdown czy reboot wskazuje na
    zamkniÄcie lub restart systemu, a para nazw terminali |/} zapisuje
    stary i nowy czas systemowy w przypadku jego zmiany za pomocÄ date(1).
    wtmp jest obsÅugiwane przez login(1), init(1) oraz niektóre wersje
    getty(1) (np. mingetty(8) lub agetty(8)). Żaden z tych programów nie
    tworzy tego pliku, wiÄc jeÅli zostanie usuniÄty, zapisy do niego
    zostanÄ wyÅÄczone.

PLIKI
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp

ZGODNE Z
    POSIX.1 nie definiuje struktury utmp, ale ma utmpx z definicjami pól
    ut_type, ut_pid, ut_line, ut_id, ut_user, and ut_tv. POSIX.1 nie
    okreÅla dÅugoÅci pól ut_line i ut_user.

    Pod Linuksem struktura utmpx jest zdefiniowana tak samo jak struktura
    utmp.

  Porównanie z historycznymi systemami
    Wpisy utmp Linuksa nie sÄ zgodne ani z v7/BSD ani z Systemem V, ale sÄ
    mieszaninÄ tych dwóch.

    v7/BSD zawiera mniej pól; najważniejszym problemem jest brak ut_type,
    który powoduje że natywne programy v7/BSD wyÅwietlajÄ (na przykÅad)
    wpisy DEAD_PROCESS lub LOGIN_PROCESS. Co wiÄcej, nie ma pliku
    konfiguracyjnego, który przydziela rekordy sesjom. BSD tak robi z
    powodu braku pola ut_id.

    W Linuksie (tak jak w Systemie V), pole ut_id rekordu nigdy nie ulega
    zmianie, kiedy raz zostanie mu nadana wartoÅÄ, co rezerwuje ten rekord
    bez potrzeby pliku konfiguracyjnego. Czyszczenie ut_id może prowadziÄ
    do sytuacji wyÅcigu, których skutkiem bÄdÄ uszkodzone wpisy w utmp i
    potencjalne dziury w bezpieczeÅstwie. Czyszczenie wymienionych wyżej
    pól przez wypeÅnianie ich bajtami NULL nie jest wymagane przy
    semantyce Systemu V, lecz pozwala na uruchamianie wielu programów,
    które zakÅadajÄ semantykÄ BSD, a nie modyfikujÄ utmp. Linux używa
    konwencji BSD dla zawartoÅci pola line, jak opisano wyżej.

    System V nie ma pól ut_host ani ut_addr_v6.

UWAGI
    W przeciwieÅstwie do wielu innych systemów, gdzie utmp można wyÅÄczyÄ
    przez usuniÄcie tego pliku, w Linuksie utmp zawsze musi istnieÄ. W celu
    wyÅÄczenia who(1) należy jedynie uniemożliwiÄ odczyt utmp dla caÅego
    Åwiata.

    Format pliku jest zależny od maszyny, wiÄc jest zalecane, by plik byÅ
    przetwarzany tylko na maszynie, na której zostaŠutworzony.

    ProszÄ zauważyÄ, że na platformach, które mogÄ uruchamiaÄ zarówno
    32-bitowe, jaki 64-bitowe aplikacje (x86-64, ppc64, s390x itd.),
    rozmiar pola ut_tv musi byÄ taki sam w trybie 32-bitowym, co w
    64-bitowym. Podobnie jest z polami ut_session i ut_time, jeÅli sÄ
    obecne. Pozwala to na dzielenie plików danych i pamiÄci
    wspóÅdzielonej pomiÄdzy aplikacjami 32- i 64-bitowymi. OsiÄgniÄto to
    zmieniajÄc typ ut_session na int32_t, a typ ut_tv na strukturÄ
    zawierajÄcÄ dwa pola o typie int32_t: tv_sec and tv_usec. Ponieważ
    ut_tv może nie byÄ takie samo jak struct timeval, to zamiast
    wywoÅywania:

      gettimeofday((struct timeval *) &ut.ut_tv, NULL);

    zaleca siÄ używanie poniższej metody do ustawiania wartoÅci w tym
    polu:

      struct utmp ut;
      struct timeval tv;

      gettimeofday(&tv, NULL);
      ut.ut_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
      ut.ut_tv.tv_usec = tv.tv_usec;

ZOBACZ TAKŻE
    ac(1), date(1), init(1), last(1), login(1), lslogins(1), utmpdump(1),
    who(1), getutent(3), getutmp(3), login(3), logout(3), logwtmp(3),
    updwtmp(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.Linux               2016-03-15              UTMP(5)