xapm

XAPM(1)          Linux Programmer's Manual          XAPM(1)åå
    xapm - Advanced Power Management (APM) BIOS ã®æå ±ã表示ãã

æ¸å¼
    xapm [ ... ]

説æ
    xapm ã¯ããããªã¼ã®æ®éã表示ããã¦ã£ã³ãã¦ã X ä¸ã«éãã
    ã¦ã£ã³ãã¦ã®å·¦å´ã«æ®ãæéã¾ãã¯æ®ã容éã®ãã¼ã»ã³ãã¼ã¸ãã
    å³å´ã«ãã¼ã»ã³ãã¼ã¸ã示ãæ£ã°ã©ãã表示ãããã
    ã¦ã£ã³ãã¦ã®å·¦å´ãã¯ãªãã¯ããã¨æ®ãæéã¨æ®ã容éã®è¡¨ç¤ºãåãæ¿ããã

ãªãã·ã§ã³ã¨ãªã½ã¼ã¹
    Xt (X ãã¼ã«ããã) ã®æ¨æºçãªãã·ã§ã³ã®ä»ã«ä»¥ä¸ã®ãªãã·ã§ã³ãããã

    -V   ãã¼ã¸ã§ã³ã表示ãã¦çµäºããã

    -highcolor color
       ããããªã¼ã®æ®ã容éã highvalue ãããå¤ãã¨ãã®æ£ã°ã©ãã®è²ãããã©ã«ãã¯ç·ã
       (*highColor)

    -lowcolor color
       ããããªã¼ã®æ®ã容éã lowvalue 㨠highvalue
       ã®éã«ããã¨ãã®æ£ã°ã©ãã®è²ãããã©ã«ãã¯é»è²ã(*lowColor)

    -criticalcolor color
       ããããªã¼ã®æ®ã容éã lowvalue
       ãããå°ãªãã¨ãã®æ£ã°ã©ãã®è²ãããã©ã«ãã¯èµ¤ã
       ãã®è²ã¯é»åç¶æãè¨çã«ãªã£ãã¨ãã«æ°åé¨åãç¹æ»ãããã®ã«ã使ãããã
       (*criticalCOlor)

    -highvalue highvalue
       highvalue ã®å¤ãæå®ãããããã©ã«ã㯠50ã(*highValue)

    -lowvalue lowvalue
       lowvalue. ã®å¤ãæå®ãããããã©ã«ã㯠10ã(*lowValue)

    -chargingcolor color
       åé»ä¸ã«è¡¨ç¤ºãããæ°åã®è²ãããã©ã«ãã¯éã è²ãå¤ããã«ã¯ -foreground
       ã使ãã (*chargingColor)

    -delay delay
       表示ãæ´æ°ããæéééãç§åä½ã§ä¸ãããããã©ã«ã㯠1 ç§ã (*delay)

    -percent
       èµ·åæãããæ®ãæéã§ãªããã¼ã»ã³ã表示ããã(*percent, boolean)

ãã°
    æ°å表示ãããã¯æ£ã°ã©ãã®ãããããææ¢ããæ¹æ³ã¯ãªãã
    ããããªã¼æ®éãå°ãªããªãã¨æ£ã°ã©ããçããªãã®ã§ã æããè²ã使ã£ã¦æ‐
    »ã«ããã ã¨åãã¦ãç¡é§ãããããªãã form ã¦ã£ã¸ããã¯ç¸¦æ¨ªã®æ¯çãä¿åãããã¨ããã®ã§ã
    ã¦ã£ã³ãã¦ã®ãµã¤ãºãå¤æ´ãã¦ãæãããã«ã¯ãªããªããããããªãã

ãã¡ã¤ã«
    /proc/apm

èè
    ãã®ããã°ã©ã 㯠Rik Faith (faith@cs.unc.edu) ã«ãã£ã¦æ¸ããã GNU
    ä¸è¬å¬å±ä½¿ç¨è¨±è«¾ã®ãã¨ã§èªç±ã«åéå¸ã§ããã ãã®ãã‐
    ã°ã©ã ã¯ãå®å¨ã«ç¡ä¿è¨¼ãã§ãããç¾å¨ã®ç®¡çè㯠Avery Pennarun
    (apenwarr@worldvisions.ca) ã§ããã

é¢é£é ç®
    apm(1), apmd(8)                 11 Jan 1996             XAPM(1)