xxd

XXD(1)           General Commands Manual           XXD(1)NAZWA
    xxd - zrzut pliku do hex lub odwrotnie

SYNOPSIS
    xxd -h[elp]
    xxd [opcje] [plik_we [plik_wy]]
    xxd -r[evert] [opcje] [plik_we [plik_wy]]

OPIS
    xxd tworzy zrzut heksowy podanego pliku lub standardowego wejÅcia.
    Może także przetworzyÄ zrzut heksowy z powrotem do oryginalnej,
    binarnej formy. Podobnie jak uuencode(1) i uudecode(1) pozwala na
    przekazanie danych binarnych w bezpiecznej w poczcie formie ASCII, ale
    ma zalety dekodowania na standardowe wyjÅcie. Ponadto można go użyÄ
    do binarnego Åatania plików.

OPCJE
    JeÅli nie podano plik_we xxd czyta ze standardowego wejÅcia. JeÅli
    okreÅlono plik_we jako znak `-' wtedy dane wejÅciowe czytane sÄ ze
    standardowego wejÅcia. JeÅli nie podano plik_wy (lub podano jako `-'
    ), wyniki sÄ wysyÅane na standardowe wyjÅcie.

    PamiÄtaj, że użyty zostaÅ "leniwy" parser, który nie sprawdza wiÄcej
    niż pierwszej litery opcji (o ile ta nie zostaÅa obdarzona
    parametrem). Spacje miÄdzy jedno literowymi opcjami i ich parametrami
    sÄ opcjonalne. Parametry opcji mogÄ byÄ okreÅlone w notacji
    dziesiÄtnej, heksadecymalej lub oktalnej. StÄd -c8, -c 8, -c 010 i
    -cols 8 sÄ sobie równoważne.

    -a | -autoskip
       przeÅÄcza autoskip: pojedyncza '*' zastÄpuje linie nul.
       DomyÅlnie wyÅÄczone.

    -b | -bits
       PrzeÅÄcza do zrzutu bitowego (cyfr binarnych) zamiast heksowego.
       Opcja ta zapisuje oktety jako osiem cyfr 1 lub 0 zamiast
       normalnego zrzutu heksowego. Każda linia jest poprzedzona przez
       heksadecymalny numer linii a po nim jego reprezentacjÄ w ascii
       (lub ebcdic). Opcje linii poleceÅ -r, -p, -i nie dziaÅajÄ w tym
       trybie.

    -c cols | -cols cols
       formatuje liczbÄ <cols> oktetów na wiersz. DomyÅlnie 16 (-i:
       12, -ps: 30, -b: 6). Maks. 256.

    -E | -EBCDIC
       zmienia kodowanie znaków w prawej kolumnie z ASCII na EBCDIC.
       Nie zmienia prezentacji heksadecymalej. Opcja nie dziaÅa w
       poÅÄczeniu z -r, -p lub -i.

    -g bajtów | -groupsize bajtów
       oddziela wyjÅcie każdych <bajtów> bajtów (dwa heksowe znaki
       lub osiem cyfr binarnych każde) przez biaÅy znak. OkreÅl -g 0
       by wyÅÄczyÄ grupowanie. <Bajtów> domyÅlnie jest 2 w trybie
       normalnym i 1 w trybie bitów. Grupowanie nie dziaÅa w trybie
       postscriptu lub wÅÄczania.

    -h | -help
       wypisuje podsumowanie dostÄpnych poleceÅ i koÅczy dziaÅanie. Nie
       zostaje przeprowadzony żaden zrzut.

    -i | -include
       wyjÅcie w stylu wÅÄczania pliku w C. Zostaje zapisana kompletna
       statyczna tablica definicji (nazwana wedÅug pliku wejÅcia), o
       ile xxd nie czyta ze standardowego wejÅcia.

    -l len |-len len
       zakoÅcz po wypisaniu <len> oktetów.

    -p | -ps | -postscript | -plain
       wyjÅcie w postcriptowym ciÄgÅym stylu zrzutu heksowego. Znany
       także jako zwykÅy zrzut heksowy.

    -r | -revert
       odwrÃ³Ä operacjÄ: przekonwertuj (lub zaÅataj) zrzut heksowy w
       binarkÄ. JeÅli nie zapisuje na standardowe wyjÅcie, xxd zapisze
       plik wyjÅciowy bez obcinania go. Użyj kombinacji -r -p by
       odczytaÄ zwykÅy zrzut heksadecymalny bez numerów linii i
       okreÅlonego ukÅadu kolumn. Dodatkowe biaÅe znaki i Åamanie
       wierszy sÄ wszÄdzie dozwolone.

    -seek offset
       Kiedy użyty po -r: odwraca z <offset> dodanym do pozycji w
       pliku odnalezionym w zrzucie heksowym.

    -s [+][-]seek
       zaczyna na <seek> bajtów bezwglÄdnego (lub wzglÄdnego) offsetu
       pliku wejÅciowego. + wskazuje, że seek jest wzglÄdne do
       bieżÄcej pozycji pliku (bez znaczenia jeÅli nie wczytuje ze
       standardowego wejÅcia). - wskazuje że seek powinno byÄ o tyle
       znaków od koÅca wejÅcia (lub jeÅli poÅÄczone z +: przed
       bieżÄcÄ pozycjÄ pliku na standardowym wejÅciu). Bez opcji -s
       xxd zaczyna od bieżÄcej pozycji w pliku.

    -u   użyj wielkich liter w znakach heksowych. DomyÅlnie sÄ maÅe
       znaki.

    -v | -version
       pokazuje wersjÄ programu.

OSTRZEŻENIA
    xxd -r potrafi okreÅliÄ numery linii. JeÅli plik wyjÅcia jest możliwy
    do przeszukania wtedy numery linii na poczÄtku wiersza zrzutu heksowego
    mogÄ byÄ nie po kolei, może brakowaÄ wierszy lub nakÅadaÄ siÄ na
    siebie. W takich wypadkach xxd użyje lseek(2) by znaleÅºÄ nastÄpnÄ
    pozycjÄ. JeÅli plik wyjÅciowy nie jest możliwy do przeszukania
    możliwe sÄ tylko przerwy, które zostanÄ wypeÅnione bajtami null.

    xxd -r nigdy nie podaje bÅÄdów analizy. Åmieci sÄ po cichu ignorowane.

    W czasie edycji zrzutów heksowych, proszÄ zauważyÄ Å¼e xxd -r pomija
    wszystko w linii wejÅcia po odczytaniu wystarczajÄcej iloÅci kolumn
    danych heksadecymalnych (zobacz opcjÄ -c). Oznacza to także, że
    zmiany w drukowanych kolumnach ascii (lub ebcdic) sÄ zawsze ignorowane.
    Odwrócenie zwykÅego (lub postscriptowego) stylu zrzutu poprzez xxd -r
    -p nie zależy od kolejnoÅci kolumn. Tutaj cokolwiek co wyglÄda jak
    para znaków heks jest interpretowane.

    Zauważ różnicÄ miÄdzy
    % xxd -i plik
    i
    % xxd -i < plik

    xxd -s +seek może byÄ różne od xxd -s seek, ponieważ lseek(2) jest
    użyty do "przewiniÄcie" wejÅcia. '+' stanowi różnicÄ jeÅli źródÅem
    wejÅcia jest standardowe wejÅcie i jeÅli pozycja w pliku ze
    standardowego wejÅcia nie jest poczÄtkiem pliku w chwili uruchomienia
    xxd. NastÄpujÄce przykÅady mogÄ wyjaÅniÄ (lub bardziej zmyliÄ!)...

    PrzewiÅ standardowe wejÅcie przed przeczytaniem; potrzebne ponieważ
    `cat' już odczytaÅ do koÅca standardowego wejÅcia.
    % sh -c 'cat > zwykÅa_kopia; xxd -s 0 > hex_kopia' < plik

    Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x480 (=1024+128) w przód. Znak `+'
    oznacza "wzglÄdny wobec bieżÄcej pozycji", stÄd `128' dodaje do 1k
    gdzie zakoÅczyÅ dd.
    % sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +128 > hex_snippet'
    < file

    Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x100 ( = 1024-768) dalej.
    % sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +-768 > hex_snippet'
    < file

    Jakkolwiek, jest to rzadka sytuacja i użycie `+' jest rzadko
    potrzebne. Autor woli monitorowaÄ dziaÅanie xxd przy pomocy strace(1)
    lub truss(1) kiedy -s jest użyte.

PRZYKÅADY
    Wypisz wszystko z wyjÄtkiem pierwszych trzech linii (heksowe 0x30
    bajtów) pliku
    % xxd -s 0x30 plik

    Wypisz trzy linie (heksowe 0x30 bajtów) z koÅca pliku
    % xxd -s -0x30 plik

    Wypisz 120 bajtów jako ciÄgÅy zrzut heksowy z 20 oktetami na liniÄ.
    % xxd -l 120 -ps -c 20 xxd.1
    2e54482058584420312022417567757374203139
    39362220224d616e75616c207061676520666f72
    20787864220a2e5c220a2e5c222032317374204d
    617920313939360a2e5c22204d616e2070616765
    20617574686f723a0a2e5c2220202020546f6e79
    204e7567656e74203c746f6e79407363746e7567

    Zrzut heksowy z pierwszymi 120 bajtami tej strony podrÄcznika z 12
    oktetami na liniÄ.
    % xxd -l 120 -c 12 xxd.1
    0000000: 2e54 4820 5858 4420 3120 2241 .TH XXD 1 "A
    000000c: 7567 7573 7420 3139 3936 2220 ugust 1996"
    0000018: 224d 616e 7561 6c20 7061 6765 "Manual page
    0000024: 2066 6f72 2078 7864 220a 2e5c  for xxd"..\
    0000030: 220a 2e5c 2220 3231 7374 204d "..\" 21st M
    000003c: 6179 2031 3939 360a 2e5c 2220 ay 1996..\"
    0000048: 4d61 6e20 7061 6765 2061 7574 Man page aut
    0000054: 686f 723a 0a2e 5c22 2020 2020 hor:..\"
    0000060: 546f 6e79 204e 7567 656e 7420 Tony Nugent
    000006c: 3c74 6f6e 7940 7363 746e 7567 <tony@sctnug

    Pokaż tylko datÄ z pliku xxd.1
    % xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
    0000036: 3231 7374 204d 6179 2031 3939 36 21st May 1996

    Kopiuj plik_we do plik_wy i poprzedź 100 bajtami o wartoÅci 0x00.
    % xxd plik_we | xxd -r -s 100 > plik_wy

    PodmieÅ datÄ w pliku xxd.1
    % echo '0000037: 3574 68' | xxd -r - xxd.1
    % xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
    0000036: 3235 7468 204d 6179 2031 3939 36 25th May 1996

    Utwórz plik o 65537 bajtach, wszystkich równych 0x00, z wyjÄtkiem
    ostatniego, który ma byÄ 'A' (hex 0x41).
    % echo '010000: 41' | xxd -r > plik

    Zrzut heksowy tego pliku z autoskipem.
    % xxd -a -c 12 plik
    0000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
    *
    000fffc: 0000 0000 40          ....A

    Utwórz jedno bajtowy plik zawierajÄcy pojednczÄ literÄ 'A'. Liczba po
    '-r -s' dodaje numery linii znalezione w pliku; w efekcie poprzedzajÄce
    bajty sÄ ukryte.
    % echo '010000: 41' | xxd -r -s -0x10000 > plik

    Użyj xxd jako filtra wewnÄtrz edytora takiego jak vim(1) aby uzyskaÄ
    zrzut heksowy zakresu miÄdzy markerami `a' i `z'.
    :'a,'z!xxd

    Użyj xxd jako filtra wewnÄtrz edytora takiego jak vim(1) by odzyskaÄ
    binarny zrzut heksowy zakresu pomiÄdzy markerami `a' i `z'.
    :'a,'z!xxd -r

    Użyj xxd jako filtra wewnÄtrz edytora takiego jak vim(1) by odzyskaÄ
    jednÄ liniÄ zrzutu heksowego. Przejdź z kursorem na liniÄ i wpisz:
    !!xxd -r

    Odczytaj pojednycze znaki z portu szeregowego
    % xxd -c1 < /dev/term/b &
    % stty < /dev/term/b -echo -opost -isig -icanon min 1
    % echo -n foo > /dev/term/b

ZWRACANE WARTOÅCI
    Zwracane sÄ nastÄpujÄce wartoÅci bÅÄdów:

    0   nie znaleziono bÅÄdów.

    -1   operacja nie jest wspierana ( xxd -r -i caÅy czas niemożliwa).

    1   bÅÄd w czasie analizowania opcji.

    2   problemy z plikiem wejÅciowym.

    3   problemy z plikiem wyjÅciowym.

    4,5  żÄdana pozycja jest nieosiÄgalna.

ZOBACZ TAKŻE
    uuencode(1), uudecode(1), patch(1)

OSTRZEŻENIA
    DziwacznoÅÄ narzÄdzi dorównuje dziwacznoÅci mózgu twórcy. Używaj
    wyÅÄcznie na wÅasnÄ odpowiedzialnoÅÄ. Kopiuj pliki. Analizuj je. StaÅ
    siÄ czarodziejem.

WERSJA
    Strona podrÄcznika opisuje xxd w wersji 1.7

AUTOR
    (c) 1990-1997 by Juergen Weigert
    <jnweiger@informatik.uni-erlangen.de>

    Kopiuj do woli i podaj moje dane,
    zarabiaj pieniÄdze i dziel siÄ ze mnÄ,
    traÄ pieniÄdze i nie miej do mnie pretensji.

    Strona podrÄcznika zapoczÄtkowana przez Tony'ego Nugenta
    <tony@sctnugen.ppp.gu.edu.au> <T.Nugent@sct.gu.edu.au>
    MaÅe zmiany: Bram Moolenaar. Redakcja: Juergen Weigert.

Strona podrÄcznika dla xxd    SierpieÅ 1996             XXD(1)