zcat

GZIP(1)           General Commands Manual          GZIP(1)NAZWA
    gzip, gunzip, zcat - kompresuje i dekompresuje pliki

SKÅADNIA
    gzip [ -acdfhklLnNrtvV19 ] [--rsyncable] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    gunzip [ -acfhklLnNrtvV ] [-S\fP rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nazwa ... ]

OPIS
    Gzip redukuje rozmiar podanych plików używajÄc algorytmu Lempel-Ziv
    (LZ77). Zawsze, jeżeli jest to możliwe, do nazwy pliku dodawane jest
    rozszerzenie .gz, przy zachowaniu informacji o wÅaÅcicielu pliku,
    trybie dostÄpu, oraz czasie dostÄpu i modyfikacji. (DomyÅlnym
    rozszerzeniem nazwy pliku jest -gz dla systemu VMS, .z dla MSDOS, OS/2
    FAT, Windows NT FAT i Atari). Jeżeli nie podano nazwy żadnego pliku,
    lub podano nazwÄ "-", dane do kompresji pobierane sÄ ze standardowego
    wejÅcia, a po skompresowaniu zapisywane na standardowe wyjÅcie. Gzip
    kompresuje jedynie zwykÅe pliki. W szczególnoÅci ignoruje dowiÄzania
    symboliczne.

    Jeżeli nazwa skompresowanego pliku jest za dÅuga dla systemu plików,
    gzip obcina jÄ. Gzip usiÅuje obcinaÄ jedynie czÄÅci nazw plików
    dÅuższe niż 3 znaki. (CzÄÅÄ nazwy pliku znajduje siÄ pomiÄdzy
    kropkami). Jeżeli nazwa skÅada siÄ tyko z krótkich czÄÅci, obcinane
    sÄ najdÅuższe z nich. Na przykÅad, jeżeli dÅugoÅÄ nazwy plików jest
    ograniczona do 14 znaków, gzip.msdos.exe jest kompresowane do
    gzi.msd.exe.gz. Jeżeli w systemie plików nie ma ograniczenia dÅugoÅci
    nazwy pliku, nazwa nie jest obcinana.

    DomyÅlnie gzip zachowuje oryginalnÄ nazwÄ pliku oraz czas modyfikacji i
    dostÄpu wewnÄtrz skompresowanego pliku. Jest ona używana podczas
    dekompresji z opcjÄ -N. Jest to użytecznie, gdy nazwa skompresowanego
    pliku zostaÅa obciÄta lub czas modyfikacji nie zostaÅ zachowany po
    transferze pliku.

    Skompresowane pliki mogÄ byÄ odtworzone do pierwotnej postaci przy
    użyciu poleceŠgzip -d, gunzip lub zcat. Jeżeli oryginalna nazwa
    pliku zachowana wewnÄtrz pliku skompresowanego nie może byÄ odtworzona
    w danym systemie plików, na podstawie oryginalnej nazwy tworzona jest
    nowa.

    Gunzip uruchamiany jest z listÄ plików w linii poleceÅ. NastÄpnie
    każdy plik, którego nazwa koÅczy siÄ rozszerzeniem .gz, -gz, .z, -z
    lub _z (wielkoÅÄ znaków bez znaczenia) i w nagÅówku pliku znajduje
    siÄ prawidÅowa liczba (magic number) jest dekompresowany i zastÄpowany
    oryginalnym plikiem bez jednego z powyższych rozszerzeÅ. Gunzip
    rozpoznaje też specjalne rozszerzenia nazw plików .tgz i .taz jako
    skróty dla, odpowiednio, .tar.gz i .tar.Z. Podczas kompresji pliku z
    rozszerzeniem .tar, jeżeli jest to konieczne, gzip używa rozszerzenia
    .tgz zamiast obcinania nazwy pliku.

    Gunzip może dokonaÄ dekompresji plików stworzonych przez programy
    gzip, zip, compress, compress -H lub pack. Format pliku wejÅciowego
    jest rozpoznawany automatycznie. Podczas dekompresji plików w
    pierwszych dwóch formatach gunzip sprawdza 32-bitowÄ sumÄ kontrolnÄ
    CRC. W wypadku plików stworzonych przez programy pack i gunzip
    sprawdzana jest dÅugoÅÄ zdekompresowanego pliku. Standardowy format
    programu compress nie umożliwiaÅ kontroli poprawnoÅci. Jednak niekiedy
    gunzip jest w stanie wykryÄ uszkodzony plik .Z. Jeżeli w trakcie
    dekompresji takiego pliku pojawiÄ siÄ bÅÄdy, nie należy sÄdziÄ, że
    plik jest w porzÄdku, bo program uncompress nie zgÅaszaÅ problemów.
    Oznacza to tylko, że uncompress nie kontroluje poprawnoÅci plików
    wejÅciowych. Format plików compress -H systemu SCO (kompresja metodÄ
    LZH) również nie obsÅuguje kontroli poprawnoÅci, lecz także możliwe
    jest podstawowe sprawdzenie spójnoÅci pliku.

    Pliki stworzone przez program zip mogÄ byÄ zdekompresowane tylko,
    jeżeli w archiwum .zip znajduje siÄ jeden plik i jest on skompresowny
    metodÄ 'deflation'. Jest to opcja przeznaczona do konwersji plików
    .tar.zip do formatu .tar.gz. Aby zdekompresowaÄ plik .zip zawierajÄcy
    pojedynczy plik, można użyÄ poleceÅ gunzip < foo.zip czy gunzip -S
    .zip foo.zip.Do dekompresji archiwów .zip zawierajÄcych wiÄcej niż
    jeden plik należy użyÄ programu unzip zamiast gunzip.

    Zcat dziaÅa tak samo, jak gunzip -c. (W niektórych systemach zcat
    może byÄ zainstalowany jako gzcat, aby zachowaÄ oryginalne dowiÄzanie
    do programu compress). Zcat dekompresuje pliki z listy podanej w linii
    poleceÅ lub pobiera dane ze standardowego wejÅcia, a nastÄpnie zapisuje
    zdekompresowane dane na standardowym wyjÅciu. Zcat dokonuje
    dekompresji plików po sprawdzeniu, że w nagÅówku pliku znajduje siÄ
    wÅaÅciwa liczba (magic number); nie jest wymagane, aby nazwa pliku
    miaÅa rozszerzenie .gz.

    Gzip korzysta z algorytmu Lempel-Ziv użytego w programach zip i PKZIP.
    WydajnoÅÄ kompresji zależy od wielkoÅci danych wejÅciowych oraz
    rozmieszczenia w danych jednakowych podciÄgów. Dane takie, jak kod
    źródÅowy lub tekst w jÄzyku angielskim sÄ zwykle redukowane o 60-70%.
    OsiÄgany stopieÅ kompresji jest przeważnie dużo wiÄkszy niż przy
    użyciu kodowania LZW (używanym przez program compress), Huffmana
    (pack) lub adaptywnym kodowaniu Huffmana (compact).

    Kompresja jest przeprowadzana zawsze, nawet jeżeli plik wyjÅciowy jest
    wiÄkszy niż oryginalny. W najgorszym przypadku narzut może wynosiÄ
    kilka bajtów dla nagÅówka i 5 bajtów dla każdego bloku o dÅugoÅci
    32K. Ewentualnie wspóÅczynnik powiÄkszenia pliku może wynosiÄ 0,015%
    dla bardzo dużych plików. Należy zauważyÄ, że prawie nigdy nie
    zwiÄksza siÄ liczba bloków używanych przez plik na dysku. Gzip
    zachowuje tryb dostÄpu, wÅaÅciciela pliku oraz czas dostÄpu i
    modyfikacji pliku podczas kompresji i dekompresji.

OPCJE
    -a --ascii
       Tryb tekstowy. PrzeksztaÅca znaki koÅca linii, używajÄc
       lokalnych konwencji. Ta opcja jest dostÄpna jedynie na kilku
       systemach nieuniksowych. W systemie MS-DOS podczas kompresji
       znaki CR LF sÄ przeksztaÅcane na LF, a podczas dekompresji z
       powrotem.

    -c --stdout --to-stdout
       Wypisuje skompresowane dane na standardowe wyjÅcie; oryginalne
       pliki pozostajÄ nienaruszone. Jeżeli podanych zostaÅo kilka
       plików wejÅciowych, każdy z nich kompresowany jest oddzielnie.
       Dla osiÄgniÄcia lepszej kompresji należy poÅÄczyÄ pliki ze sobÄ
       przed poddaniem ich kompresji.

    -d --decompress --uncompress
       Dekompresuje plik.

    -f --force
       Kompresuje plik nawet, jeżeli istniejÄ do niego twarde
       dowiÄzania lub plik wyjÅciowy już istnieje, lub też, jeżeli
       dane sÄ uprzednio skompresowane. Jeżeli format danych
       wejÅciowych nie jest rozpoznany, a podana zostaÅa opcja
       --stdout, dane zostajÄ bez zmian przekopiowane na standardowe
       wyjÅcie. Zcat zachowuje siÄ w takim wypadku jak cat. Jeżeli
       opcja -f nie zostaÅa podana i program zostaÅ uruchomiony w
       pierwszym planie, gzip pyta użytkownika przed nadpisaniem
       istniejÄcego pliku.

    -h --help
       WyÅwietla ekran pomocy i koÅczy dziaÅanie.

    -k --keep
       Zachowuje (nie usuwa) pliki wejÅciowe przy kompresji lub
       dekompresji.

    -l --list
       Dla każdego skompresowanego pliku wypisuje nastÄpujÄce
       informacje:

        compressed size: rozmiar skompresowanego pliku
        uncompressed size: rozmiar zdekompresowanego pliku
        ratio: wspóÅczynnik kompresji (0.0% jeżeli nieznany)
        uncompressed_name: nazwa zdekompresowanego pliku

       Rozmiar zdekompresowanego pliku jest wypisywany jako -1 dla
       plików nie bÄdÄcych w formacie gzip, jak na przykÅad pliki .Z.
       Aby poznaÄ rozmiar takiego pliku po dekompresji, można użyÄ
       polecenia:

        zcat file.Z | wc -c

       Po podaniu również opcji --verbose dodatkowo sÄ wyÅwietlane
       nastÄpujÄce informacje:

        method: metoda kompresji
        crc: 32-bitowa suma kontrolna CRC zdekompresowanych danych
        date & time: pole daty/czasu oryginalnego pliku

       Aktualnie dostÄpne metody kompresji to deflate, compress, lzh
       (SCO compress -H) oraz pack. Suma CRC dla plików w formacie
       innym niż gzip jest podawana jako ffffffff.

       Po podaniu opcji --name podawane sÄ dane oryginalnego pliku
       zawarte w pliku skompresowanym (nazwa, data/czas), jeżeli
       zostanÄ tam znalezione.

       Po podaniu opcji --verbose wyÅwietlany jest wspólny rozmiar i
       wspóÅczynnik kompresji wszystkich plików, chyba że nie dla
       wszystkich plików te dane sÄ dostÄpne. Po podaniu opcji --quiet
       linie nagÅówka i podsumowania nie sÄ wyÅwietlane.

    -L --license
       WyÅwietla informacjÄ o licencji i koÅczy dziaÅanie programu.

    -n --no-name
       Podczas kompresji nie zachowuje w skompresowanym pliku
       oryginalnej nazwy, trybu dostÄpu oraz czasu modyfikacji i
       dostÄpu. (Oryginalna nazwa jest zapisywana, jeżeli nazwa pliku
       bÄdzie musiaÅa byÄ obciÄta). Podczas dekompresji nie odtwarza
       oryginalnej nazwy pliku (usuwa tylko rozszerzenie.gz z nazwy
       pliku), nie odtwarza również oryginalnego pola daty/czasu -
       zamiast tego pole to zostanie skopiowane ze skompresowanego
       pliku. Jest to domyÅlna opcja podczas dekompresji.

    -N --name
       Podczas kompresji zawsze zachowuje oryginalne pole daty/czasu;
       jest to zachowanie domyÅlne. Podczas dekompresji odtwarza
       oryginalne pole daty/czasu oraz nazwÄ pliku. Ta opcja jest
       użyteczna na sytemach z limitem dÅugoÅci nazwy pliku lub po
       utracie oryginalnego pola daty/czasu po transferze pliku.

    -q --quiet
       Nie wyÅwietla żadnych ostrzeżeÅ.

    -r --recursive
       Przechodzi rekurencyjnie zawartoÅÄ katalogów. JeÅli
       którakolwiek z nazw plików podanych w lini poleceÅ odnosi siÄ
       do katalogu, gzip przejdzie do tego katalogu i skompresuje
       wszystkie pliki, które w nim znajdzie (lub zdekompresuje w
       wypadku programu gunzip).

    --rsyncable
       Przy kompresowaniu okresowo synchronizuje wyjÅcie w oparciu o
       wejÅcie. ZwiÄksza to rozmiar o mniej niż jeden procent w
       wiÄkszoÅci przypadków, lecz w zamian program rsync(1) może
       skorzystaÄ z podobieÅstw w nieskompresowanym wejÅciu przy
       synchronizowaniu dwóch plików skompresowanych z tÄ flagÄ.
       Program gunzip nie może stwierdziÄ różnic pomiÄdzy plikiem
       utworzonym z tÄ opcjÄ, a plikami tworzonymi bez niej.

    -S .suf --suffix .suf
       Przy kompresowaniu używa rozszerzenia .suf zamiast .gz. Można
       użyÄ dowolnego niepustego rozszerzenia, chociaż należy unikaÄ
       innych niż .z lub .gz, aby uniknÄÄ zamieszania po transferze
       plików do innego systemu.

       Przy dekompresowaniu dodaje .suf na poczÄtku listy rozszerzeÅ do
       wypróbowania, przy tworzeniu nazwy pliku wyjÅciowego z nazwy
       pliku wejÅciowego.

    -t --test
       Sprawdza spójnoÅÄ skompresowanego pliku.

    -v --verbose
       WyÅwietla nazwÄ i procent kompresji każdego skompresowanego i
       nieskompresowanego pliku.

    -V --version
       WyÅwietla numer wersji oraz opcje kompilacji i koÅczy dziaÅanie.

    -# --fast --best
       OkreÅla prÄdkoÅÄ kompresji za pomocÄ cyfry #, gdzie -1 lub
       --fast oznacza najszybszÄ (lecz najmniej wydajnÄ) kompresjÄ, zaÅ
       -9 lub --best oznacza najwolniejszÄ (lecz najbardziej wydajnÄ)
       metodÄ kompresji. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest -6 (tzn. zorientowanÄ
       na lepszÄ kompresjÄ kosztem prÄdkoÅci).

ZAAWANSOWANE SPOSOBY UŻYCIA
    Skompresowane pliki mogÄ byÄ ze sobÄ ÅÄczone; w takim wypadku gunzip
    zdekompresuje wszystkie pliki jednoczeÅnie. Na przykÅad:

       gzip -c plik1 > foo.gz
       gzip -c plik2 >> foo.gz

    NastÄpnie

       gunzip -c foo

    jest równoznaczne z

       cat plik1 plik2

    W wypadku, gdy jeden z poÅÄczonych plików zostanie uszkodzony,
    pozostaÅe wciÄż mogÄ byÄ odzyskane (po usuniÄciu uszkodzonego pliku).
    Jednak znacznie lepsze efekty daje jednoczesne kompresowanie wszystkich
    plików:

       cat plik1 plik2 | gzip > foo.gz

    daje lepsze wyniki kompresji niż

       gzip -c plik1 plik2 > foo.gz

    Aby ponownie skompresowaÄ poÅÄczone ze sobÄ pliki w celu uzyskania
    lepszej kompresji, należy wykonaÄ polecenie:

       gzip -cd stary.gz | gzip > nowy.gz

    Jeżeli skompresowny plik zostaŠutworzony z kilku plików, informacje
    o rozmiarze i sumie CRC uzyskane opcjÄ --list dotyczÄ tylko ostatniego
    pliku. InformacjÄ orozmiarze wszystkich plików po dekompresji można
    uzyskaÄ przy pomocy polecenia:

       gzip -cd plik.gz | wc -c

    Jeżeli chcesz umieÅciÄ w archiwum kilka plików, a nastÄpnie mieÄ
    możliwoÅÄ oddzielnego ich odzyskania, użyj programów takich jak tar
    lub zip. Tar w wersji GNU obsÅuguje opcjÄ -z, która powoduje wywoÅanie
    programu gzip w sposób niewidzialny dla użytkownika. Gzip zostaÅ
    zaprojektowany jako uzupeÅnienie programu tar; nie może go zastÄpiÄ.

ÅRODOWISKO
    W zmiennej Årodowiskowej GZIP mogÄ siÄ znajdowaÄ domyÅlne opcje dla
    programu gzip. SÄ one odczytywane na poczÄtku; w ten sposób opcje w
    linii poleceÅ majÄ przed nimi pierwszeÅstwo, na przykÅad:
       dla sh:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       dla csh:  setenv GZIP "-8v --name"
       dla MSDOS: set GZIP=-8v --name

    Na komputerach Vax/VMS zmienna nosi nazwÄ GZIP_OPT, by uniknÄÄ
    konfliktu z zestawem symboli dla wywoÅywania programu.

ZOBACZ TAKŻE
    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1),
    compress(1)

    Format pliku gzip jest opisany w: P. Deutsch, GZIP file format
    specification version 4.3, <http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt>,
    Internet RFC 1952 (maj 1996). Format deflacji zipjest opisany w: P.
    Deutsch, DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3,
    <http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt>, Internet RFC 1951 (maj 1996).

DIAGNOSTYKA
    Kod wyjÅcia jest normalnie równy 0; jeżeli wystapi bÅÄd, kod wyjÅcia
    jest równy 1. Jeżeli wystÄpi ostrzeżenie, kod wyjÅcia jest równy 2.

    Usage: gzip [-cdfhklLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
       W linii poleceÅ znalazÅy siÄ nieprawidÅowe opcje.

    file: not in gzip format
       Podany plik nie jest skompresowany (komunikat programu gunzip).

    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
       Skompresowany plik ulegÅ uszkodzeniu. Do miejsca uszkodzenia
       dane mogÄ byÄ odzyskane poleceniem

         zcat file > recover

    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Plik zostaŠskompresowany (z użyciem algorytmu LZW) przez
       program obsÅugujÄcy kody o wiÄkszej iloÅci bitów niż program
       do dekompresji na tym komputerze. Należy skompresowaÄ plik od
       nowa programem gzip, który osiÄga lepszy wspóÅczynnik
       kompresji i używa mniej pamiÄci.

    file: already has .gz suffix -- no change
       Plik z rozszerzeniem nazwy .gz nie może byÄ ponownie
       kompresowany. ZmieÅ nazwÄ pliku i spróbuj ponownie.

    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Należy odpowiedzieÄ "y", by nadpisaÄ istniejÄcy już plik
       wyjÅciowy lub "n" w przeciwnym przypadku.

    gunzip: corrupt input
       Program otrzymaŠsygnaŠSIGSEGV, co zazwyczaj oznacza, że plik
       wejÅciowy jest uszkodzony.

    xx.x% OsiÄgniÄty stopieÅ kompresji.
       (Tylko po podaniu opcji -v i -l).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Gdy plik wejÅciowy nie jest zwykÅym plikiem lub katalogiem (tzn.
       jest np. dowiÄzaniem symbolicznym, gniazdem, kolejkÄ FIFO,
       plikiem urzÄdzenia), jest pozostawiany bez zmian.

    -- has xx other links: unchanged
       Plik wejÅciowy ma twarde dowiÄzania i nie może zostaÄ
       zmieniony. WiÄcej informacji można znaleÅºÄ w opisie polecenia
       ln(1). Użycie opcji -fwymusi kompresjÄ plików majÄcych twarde
       dowiÄzania.

OSTRZEŻENIA
    Podczas zapisywania danych na taÅmie zazwyczaj trzeba dodaÄ na koÅcu
    odpowiedniÄ liczbÄ zer, by ostatnia czÄÅÄ danych zajmowaÅa peÅny blok.
    Gdy dane sÄ odczytywane przez program gunzip, wykrywa on, że na koÅcu
    wÅaÅciwych danych znajdujÄ siÄ dodatkowo przypadkowe dane i wypisuje
    ostrzeżenie. Aby tego uniknÄÄ, należy używaÄ opcji --quiet. Ta
    opcja może byÄ ustawiona w zmiennej Årodowiskowej GZIP w nastÄpujÄcy
    sposób:
     dla sh: GZIP="-q"; tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     dla csh: setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    W powyższym przykÅadzie gzip jest niejawnie wywoÅywany przez program
    GNU tar dziÄki użyciu opcji -z. Trzeba mieÄ pewnoÅÄ, że do zapisu i
    odczytu z taÅmy użyto tej samej dÅugoÅci bloku (opcja -b programu
    tar). W tym przykÅadzie zakÅada siÄ, że używany jest program tar w
    wersji GNU.

PROBLEMY
    Format gzip reprezentuje rozmiar wejÅcia modulo 2^32, a wiÄc opcja
    --list zwraca niepoprawne rozmiary i wspóÅczynniki kompresji dla
    nieskompresowanych plików o rozmiarze 4 GB i wiÄkszych. Aby obejÅÄ ten
    problem i poznaÄ prawdziwy rozmiar dużego nieskompresowanego pliku,
    można wydaÄ nastÄpujÄce polecenie:

     zcat file.Z | wc -c

    Opcja --list wypisuje rozmiar jako -1 i CRC jako ffffffff, jeżeli plik
    znajduje siÄ na noÅniku o dostÄpie sekwencyjnym.

    Niekiedy (rzadko) zdarza siÄ, że kompresja z opcjÄ --best daje gorsze
    rezultaty niż z opcjÄ domyÅlnÄ (-6). Niektóre pliki, w których
    powtarza siÄ bardzo dużo sekwencji, sÄ lepiej kompresowane programem
    compress niż gzip.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 1998, 1999, 2001, 2002, 2012 Free Software Foundation, Inc.
    Copyright © 1992, 1993 Jean-loup Gailly

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Åukasz Kowalczyk (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, MichaÅ Górny
    <zrchos+manpagespl@gmail.com> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 1.6 oryginaÅu.              podrÄcznik użytkownika          GZIP(1)