zcat

compress(1)                            compress(1)Ä°SÄ°M
    compress - verileri sıkıÅtırır (sürüm 4.1)
    uncompress - sıkıÅtırılmıŠverileri açar
    zcat - sıkıÅtırılmıŠverileri standart çıktıda açar

KULLANIM
    compress  [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ -r ] [ -b bit_sayısı ]
         [ isim ... ]

    uncompress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ isim ... ]
    zcat    [ -V ] [ isim ... ]

AÃIKLAMA
    compress, uygun Lempel-Ziv kodlarını kullanarak belirtilen dosyanın
    boyutunu küçültür. Bu iÅlemin sonunda, her bir dosyanın sonuna .Z
    soneki getirilir. .Z uzantılı dosya aynı sahiplik kiplerine, eriÅim
    ve düzenlenme zamanlarına sahiptir. Åayet komut ile birlikte bir
    dosya belirtilmez ise, standart girdi sıkıÅtırılıp standart
    çıktıya aktarılır. compress, sadece normal dosyaları
    sıkıÅtırır. ÃrneÄin; sembolik baÄları yok sayar. Åayet bir dosya
    birden çok sembolik baÄa sahipse, compress bu dosyayı
    sıkıÅtırmayı reddedecektir. Bu durumda -f seçeneÄini eklemeniz
    gerekir.

    Åayet -f seçeneÄi belirtilmezse ve sıkıÅtırma iÅlemi önplanda
    devam ediyorsa, ekrana, var olan bir dosyanın üzerine yazılıp
    yazılmayacaÄını soran bir uyarı çıkar.

    SıkıÅtırılmıŠdosyalar uncompress veya zcat kullanılarak orjinal
    hallerine döndürülebilirler.

    uncompress, komut satırında dosya listelerini alır ve sonu .Z ile
    bitenleri ve doÄru sihirli numara ile baÅlayanları, .Z soneki olmayan
    açılmıŠdosyalar ile deÄiÅtirir. AçılmıŠdosya,
    sıkıÅtırılmıŠolanla aynı sahiplik ve tarih damgasını içerir.

    -c seçeneÄi ile compress/uncompress standart çıktıya yazar ama
    dosyalar deÄiÅmez.

    zcat, uncompress -c ile aynıdır. zcat, ya komut satırındaki listede
    bulunan dosyaları açar ya da standart girdideki dosyaları açıp,
    açılmıŠbilgileri standart çıktıya yazar. zcat doÄru sihirli
    numaraya sahip dosyaları, .Z soneki olsun ya da olmasın, açacaktır.
    (*Ã.N.: gzip ailesinde de bir zcat vardır ve gzip kuruluysa, zcat,
    gzip ailesinin zcat uygulaması olabilir. Bunun olmaması için gzip
    ailesi ile gelen zcat'in ismini gzcat olarak deÄiÅtirebilirsiniz.)

    Åayet -r seçeneÄi tanımlı ise, sıkıÅtırma iÅlevi aÅt dizinlerde
    yinelemeli olarak yapılacaktır. Komut satırında tanımlı
    isimlerden herhangi birisi bir dizin ise, compress bu dizinin içine
    girecek ve burada bulunan bütün dosyaları sıkıÅtıracaktır.

    -V seçeneÄi bu uygulamaların her birine, sürüm ve standart hatadaki
    yama seviyelerini, bunun yanında derleme sırasındaki öniÅlemci
    seçeneklerini sıkıÅtırma/açma iÅleminden önce görüntülenmesini
    söyler.

    compress, "Yüksek performanslı veri sıkıÅtırması için bir teknik
    / A Technique for High Performance Data Compression" içinde
    açıklanan deÄiÅtirilmiÅ Lempel-Ziv algoritmasını kullanır (Terry
    A. Welch, IEEE Computer, vol. 17, no. 6 (June 1984), pp. 8-19). Ä°lk
    önce dosyadaki ortak altdizgeler 257 veya daha üstünde 9 bitlik kod
    ile deÄiÅtirilir. 512'ye ulaÅılınca, algoritma 10 bitlik kodlara
    dönüÅür ve daha yüksek bitler, -b seçeneÄi ile belirtilen sınıra
    ulaÅılıncaya kadar kullanır (öntanımlı olarak 16). Bitler 9 ila
    16 arasında olmak zorundadır. Bu öntanımlı bit seviyesi kaynak
    kodlarının içinden deÄiÅtirilebilir, böylece daha küçük
    makinalarda çalıÅması saÄlanır.

    Bit sınırına eriÅildikten sonra, compress düzenli olarak
    sıkıÅtırma oranını denetler. EÄer artarsa, compress var olan kod
    sözlüÄünü kullanmaya devam eder. Bununla birlikte, sıkıÅtırma
    oranı düÅerse, compress altdizgelerin tablosunu baÅından savar ve
    listeden yenisini yapar. Böylece, algoritmanın sıradaki dosya
    "bloÄuna" uyması saÄlanmıŠolur.

    -b seçeneÄinin uncompress için atlanmıŠolduÄuna dikkat edin,
    belirlenmiÅ bit parametreleri sıkıÅtırma sırasında çıktı
    içinde sihirli bir numara ile kodlandıÄından, rastgele bir verinin
    açılması ya da sıkıÅtırılmıŠverinin tekrar sıkıÅtıılmaya
    çalıÅılması gibi Åeyler mümkün deÄildir.

    SıkıÅtırma miktarı girdinin boyutuna, kod baÅına düÅen bit
    sayısına ve ortak altdizgelerin diziliÅine baÄlıdır. Genellikle,
    kaynak kodu gibi veya İngilizce metinlerden, %50-60 oranında tasarruf
    saÄlanır. SıkıÅtırma genellikle, Huffman kodundan (pack) veya
    uyarlanmıŠHuffman kodundan (compact) daha iyidir ve daha az zamana
    mal olur.

    -v seçeneÄi altında, sıkıÅtırılan her bir dosya için, kazanç
    yüzdesini gösteren bir ileti basılır.

    ÃıkıŠdurumu normalde 0'dır; Åayet son dosya sıkıÅtırılmıÅ
    olandan daha büyükse 2; eÄer bir hata meydana gelmiÅse 1'dir.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    compact(1), pack(1).


HATA Ä°LETÄ°LERÄ°
    Usage: compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]
       Komut satırında geçersiz seçenekler tanımlandı.

    Missing maxbits
       Azami bit sayısı -b seçeneÄi ile verilmelidir.

    dosyaismi: not in compressed format
       Argüman olarak verilen dosya, sıkıÅtırılmıŠbir dosya
       deÄil.

    dosyaismi: compressed with xx bits, can only handle yy bits
       Dosya (LZW kullanılarak) bu makinedeki açma programının
       iÅleyebileceÄi bitlerden daha fazlasını kullanabilen bir
       uygulama ile sıkıÅtırılmıÅ. Dosyayı daha az bit sayısı
       belirterek tekrar sıkıÅtırın.

    dosyaismi: already has .Z suffix -- no change
       Belirtilen dosyanın zaten sıkıÅtırılmıŠolduÄu kabul
       ediliyor. Dosyayı tekrar isimlendirin ve tekrar deneyin.

    dosyaismi: filename too long to tack on .Z
       Dosya ismi 12 karakterden uzun olduÄu için, bu dosya
       sıkıÅtırılamaz. Yeniden adlandırın ve tekrar deneyin. BSD
       sistemlerde bu ileti yoktur.

    dosyaismi already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
       Mevcut dosyasının deÄiÅtirilmesini istiyorsanız "y" tuÅuna
       basın, istemiyorsanız "n" ye basın.

    uncompress: corrupt input
       Bir SIGSEGV çeliÅkisi saptandı. Girdi dosyası bozuk olabilir.

    Compression: xx.x%
       SıkıÅtırma tarafından kaydedilmiÅ girdinin yüzdesi (sadece
       -v ile alakalıdır).

    -- not a regular file or directory: ignored
       Girdi dosyası normal bir dosya veya dizin deÄil ise (örneÄin,
       bir sembolik baÄ, soket, FIFO veya aygıt dosyası olabilir),
       dokunulmaz.

    -- has xx other links: unchanged
       Girdi dosyası baÄlara sahiptir; dokunulmadan geçildi. Daha
       fazla bilgi için ln(1)'e bakınız. Ãok sayıda baÄa sahip
       dosyaları sıkıÅtırmak için -f seçeneÄini kullanınız.

    -- file unchanged
       Herhangi bir sıkıÅtırma iÅlemi yapılmadı. GiriÅ dosyasına
       dokunulmadı.

YETERSÄ°ZLÄ°KLER
    SıkıÅtırılmıŠdosyalar büyük bellekli makinalar arasında uyumlu
    olmakla birlikte, küçük süreç alanına sahip (64KB veya daha az
    DEC PDP serileri, Intel 80286, vb.) makinalara dosya transferi için
    -b12 seçeneÄi kullanılmalıdır.

    -r seçeneÄi kullanılan bir sıkıÅtırma iÅlemi, arada bir sahte hata
    iletilerine sebep olabilir:

    "<dosyaismi>.Z already has .Z suffix - ignored"

    Bu uyarıları önemsemeyin. Açıklaması için compress.c:compdir()
    içindeki açıklamalara bakınız.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                                  compress(1)